ДОКЛАД относно Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) – Годишен доклад за 2014 г.

8.3.2016 - (2015/2127(INI))

Комисия по бюджетен контрол
Докладчик: Георги Пирински


Процедура : 2015/2127(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0050/2016
Внесени текстове :
A8-0050/2016
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) – Годишен доклад за 2014 г.

(2015/2127(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид доклада за дейността на Европейската инвестиционна банка за 2014 г.,

–  като взе предвид Финансовия доклад за 2014 г. и Статистическия доклад за 2014 г. на Европейската инвестиционна банка,

–  като взе предвид Доклада относно устойчивото развитие за 2014 г., Доклада относно основаната на три стълба оценка на операциите на ЕИБ в рамките на ЕС за 2014 г. и Доклада относно резултатите извън ЕС на Европейската инвестиционна банка за 2014 г.,

–  като взе предвид годишните доклади на Одитния комитет на ЕИБ за 2014 година,

–  като взе предвид годишния доклад на групата на Европейската инвестиционна банка относно дейностите за борба с измамите за 2014 г.,

–  като взе предвид Оперативния план на групата на ЕИБ за 2014 – 2016 г. (17 декември 2013 г.), Корпоративния оперативен план на ЕИФ за 2014 – 2016 г. (декември 2013 г.) и Оперативния план на групата на ЕИБ за 2015 – 2017 г. (21 април 2015 г.),

–  като взе предвид доклада за изпълнението на политиката на ЕИБ за прозрачност през 2014 г.,

–  като взе предвид доклада за дейността на Службата на директора по проверка на съответствието на ЕИБ за 2014 г.;

–  като взе предвид член 3 и член 9 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид членове 15, 126, 174, 175, 208, 209, 271, 308 и 309 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и Протокол № 5 към него за устава на ЕИБ,

–  като взе предвид процедурния правилник на Европейската инвестиционна банка,

–  като взе предвид своята резолюция от 11 март 2014 г. относно годишния доклад на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за 2012 г.[1],

–  като взе предвид своята резолюция от 30 април 2015 г. относно годишния доклад на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за 2013 г.[2],

–  като взе предвид своята резолюция от 26 февруари 2014 г. относно дългосрочното финансиране на европейската икономика[3] и съобщението на Комисията от 27 март 2014 г. относно дългосрочното финансиране на европейската икономика (COM(2014)0168),

–   като взе предвид Решение № 1080/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно външния мандат на ЕИБ за периода 2007 – 2013 г. и Решение № 466/2014/EС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 670/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2012 г. за изменение на Решение № 1639/2006/ЕО за създаване на Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (2007 – 2013 г.) и на Регламент (ЕО) № 680/2007 за установяване на общи правила за отпускане на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейските транспортни и енергийни мрежи (отнасящ се до пилотната фаза за инициативата за облигации за проекти в рамките на „Европа 2020“),

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от октомври 2014 г., в които изрично се упоменава участието на ЕИБ в нов фонд за инвестиции за подобряване на енергийната ефективност и модернизиране на енергийните системи в държавите членки с по-ниски доходи,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 26 ноември 2014 г. относно „План за инвестиции в Европа“ (СOM(2014)0903),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 година за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (EС) № 1291/2013 и (EС) № 1316/2013[4],

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 22 юли 2015 г., озаглавено „Да работим заедно за работни места и растеж: ролята на националните насърчителни банки (ННБ) в подкрепа на Плана за инвестиции за Европа“ (COM(2015)0361/2),

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на комисията по международна търговия, комисията по бюджети, комисията по икономически и парични въпроси и комисията по регионално развитие (A8-0050/2016),

A.  като има предвид, че основната задача на ЕИБ, в качеството ѝ на банката на ЕС, е да подкрепя финансово проекти в интерес на Съюза, които допринасят за балансираното развитие на вътрешния пазар и за социалното, икономическото и териториалното сближаване и по този начин за укрепването на европейската интеграция, в допълнение към трудовата заетост, и че следователно тя е изключително важна за засилването на конкурентоспособността на ЕС;

Б.  като има предвид, че всички финансирани от ЕИБ дейности трябва да бъдат в съответствие с Договорите на ЕС и общите цели и приоритетни области на ЕС, както са определени в стратегията „Европа 2020“ и Механизма за растеж и заетост;

В.  като има предвид, че за да изпълнява своята задача, ЕИБ отпуска заеми и предоставя гаранции, които улесняват финансирането на проекти във всички сектори на икономиката, като същевременно оперира с нестопанска цел;

Г.  като има предвид, че финансовата, икономическата и социалната криза от 2008 г. доведе до появата на сериозен недостиг на инвестиции и до изключително високи равнища на безработица, особено сред младите хора, както и до перспективата за продължителна стагнация в европейската икономика;

Д.  като има предвид, че от 2008 г. насам функционирането на ЕС като „машина за сближаване“ е в застой и дори отбелязва обратно развитие, което води до сериозно увеличаване на съществуващите различия между регионите и държавите членки, както и до появата на задълбочаващи се социални и икономически неравенства в целия Съюз, които пречат на икономическото възстановяване и допълнително възпрепятстват социалното сближаване;

Е.  като има предвид, че сега както отделни държави членки, така и ЕС като цяло са изправени пред огромно предизвикателство без прецедент в цялата история на ЕС – да се справят с масовия приток на мигранти от различни краища на света;

Ж.  като има предвид, че при сегашните обстоятелства главната роля, която ЕИБ играе за ефективното изпълнение на Инвестиционния план за Европа и за ефикасното опериране на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) като основно средство за насърчаване на растежа, за създаване на достойни работни места и за преодоляване на социалните и териториалните разделения в Съюза, се характеризира с качествено нова степен на неотложност;

З.  като има предвид, че Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) има решаваща роля що се отнася до отговора на групата на ЕИБ за преодоляване на по-дългосрочните последици от кризата и че той допринася също така за възстановяването на европейската икономика чрез оказване на подкрепа на МСП;

И.  като има предвид, че ЕИБ следва да бъде не само финансова институция, но и банка на знания и добри практики, която предоставя консултантски услуги на държавите членки и стопанските субекти и допринася за постигането на максимална добавена стойност с финансовите средства на ЕС;

Й.  като има предвид, че целта на финансирането от страна на ЕИБ на операции извън ЕС е оказването на подкрепа на осъществяването на целите на външната политика на ЕС в съответствие с ценностите на Съюза и въз основа на спазването на устойчиви социални и екологични стандарти;

К.  като има предвид, че мащабът и сложността на задачите, пред които ЕИБ е изправена сега, изискват подновяване на ангажимента стриктно да се избягва финансирането на проекти, които нарушават основните стандарти на доброто финансово управление, като по този начин подкопават доверието в ЕИБ като публична финансова институция с рейтинг ААА и безупречна репутация;

Инвестиционната програма на ЕИБ в подкрепа на целите на политиките на ЕС

Даване на приоритет на инвестициите за ускоряване на възстановяването и повишаване на производителността

1.  приветства годишните доклади на ЕИБ за 2014 г. и представените в тях постижения на ЕИБ и силно насърчава ЕИБ да продължи с усилията си за увеличаване на сегашното ниско равнище на инвестиции в ЕС;

2.  приветства по-специално факта, че през 2014 г. ЕИБ е финансирала 285 000 малки и средни предприятия, като по този начин е запазила 3,6 милиона работни места, и че е подписала договори за общо 413 проекта в рамките на ЕС на стойност 69 милиарда евро и за 92 нови проекта извън ЕС за общо 7,98 милиарда евро; приветства също така факта, че през същата година ЕИФ е поел задължения за 3,3 милиарда евро чрез дялово участие и предоставяне на гаранции в полза на по-малки предприятия, като по този начин е регистрирал успешното изпълнение на един от най-амбициозните финансово-икономически планове на ЕИБ с общо финансиране от групата на ЕИБ на стойност 80,3 милиарда евро; приветства факта, че обемът на договорените от ЕИБ операции през 2014 г. бележи най-високото си равнище от 2009 г. насам, но отбелязва, че съществува още неизползван потенциал; подкрепя увеличението на капитала на ЕИБ с 10 милиарда евро, договорено през 2012 г. от всички държави членки;

3.  призовава ЕИБ да предоставя по-голяма техническа помощ на етапа на предварително одобряване на държавите членки, които имат по-нисък процент на успеваемост по отношение на одобряването на проекти, и насърчава ЕИБ да улеснява обмена между държавите членки на най-добри практики, свързани с успешното разработване на проекти;

4.  призовава ЕИБ да се съсредоточи върху инвестиции в реалната икономика, за да стимулира трудовата заетост и растежа в ЕС;

5.  посочва драматично високата безработица в много държави членки, особено сред младите хора, и призовава ЕИБ да има това предвид, когато провежда своите политики;

6.  посочва, че операциите трябва не само да са съобразени с наличните средства, но и да бъдат насочени към генериране на инвестиции, които ускоряват икономическото възстановяване и увеличават продуктивната заетост, и да бъдат придружени от последователна подкрепа за държавите членки за повишаване, когато е необходимо, на капацитета за усвояване, както и от постоянен ангажимент за избягване на риска от териториална разпокъсаност;

7.  отбелязва, че недостатъчният капацитет за генериране на проекти както в публичния, така и в частния сектор, и ниските равнища на капацитета за вземане на заеми в някои държави членки, съчетани със сегашните пазарни условия, представляват значителни предизвикателства за програмата на ЕИБ за кредитиране; поради това призовава настоятелно ЕИБ да увеличи съществено техническата си подкрепа и финансови консултации във всички ключови области на дейност, които да бъдат лесно достъпни и да включват всички държави членки, за да се постигне много по-високо равнище на капацитет за генериране на растеж;

8.  приветства използването от ЕИБ на рамката за оценка по три стълба и рамката за измерване на резултатите (РИР) за предварителната оценка на очакваните резултати от инвестиционните проекти както в ЕС, така и извън него;

9.  приканва ЕИБ, когато оценява и определя рейтинга на проекти, да дава решителен приоритет на дългосрочния ефект на инвестициите, като разглежда не само финансовите показатели, но и преди всичко приноса им за устойчиво развитие и по-добро качество на живот чрез по-нататъшни подобрения в областта на заетостта, социалните стандарти и околната среда;

10.  подчертава, че одобряването на финансиране на проекти следва да се основава на адекватен финансов анализ и анализ на риска и на финансовата осъществимост, както и на доброто управление на бюджета; счита, че проектите, одобрени за финансиране от ЕИБ, следва да предлагат ясна добавена стойност за европейската икономика;

11.  изразява съжаление, че в доклада с оценка по три стълба няма информация, основана на този метод на оценяване или на други съответни инструменти, относно действителните резултати, постигнати от проведените в рамките на ЕС операции през 2014 г. (за разлика от резултатите, постигнати извън ЕС), въпреки факта, че конкретната цел на основаната на три стълба оценка е подобряването на способността на ЕИБ да наблюдава изпълнението, като отчита въздействието по време на целия цикъл на проекта; очаква текущата хармонизация между основаната на три стълба оценка и рамката за измерване на резултатите да доведе до разработването на нова хармонизирана рамка, която да позволява по-добра последваща оценка и по-добро отчитане на резултатите от проектите, както в ЕС, така и извън него, която да е в пълно съответствие с набора от показатели за отчитане на операциите в рамките на ЕФСИ, и която да бъде въведена в началото на 2016 г. и да се използва за докладите на ЕИБ за 2015 г.; призовава да бъдат редовно публикувани оценките на отделните проекти;

12.  взема под внимание оперативния план на ЕИБ за периода 2015 – 2017 г.; приветства факта, че в плана се признава, че има разлика в скоростта на възстановяване между държавите членки и че той определя икономическото и социалното сближаване като хоризонтална цел на политиката;

13.  отчита факта, че ЕИБ е преструктурирала класификацията на основните си цели за обществената политика за групата на ЕИБ за 2015 – 2017 г. (иновации и човешки капитал, МСП и дружества със средна пазарна капитализация и околна среда) по начин, различен от този, използван при формулирането на целите на обществената политика за 2014 – 2016 г. (увеличаване на растежа и потенциала за заетост, екологична устойчивост, икономическо и социално сближаване и конвергенция и действия в областта на климата); отбелязва, че целите на обществената политика са приведени в съответствие с променящите се икономически условия, и в тази връзка призовава ЕИБ да гарантира поставянето на още по-силен акцент върху двете хоризонтални цели – икономическо и социално сближаване в ЕС и действия в областта на климата – и да увеличи предвидения процент подписи, допринасящи за тях;

14.  счита обаче, че представянето на дейностите на ЕИБ в доклада за дейността за 2014 г. не съответства напълно на целите на обществената политика за 2014 г.; изразява съжаление освен това за липсата на информация относно резултатите, постигнати посредством различните финансови инструменти и инициативи на ЕИБ, реализирани през 2014 г.; препоръчва, когато предоставя информация относно своите дейности, ЕИБ да не се фокусира върху размера на направените инвестиции, а по-скоро върху ефекта от тях;

15.  очаква ЕИБ да участва в средносрочния преглед на стратегията „Европа 2020“, като представи информация относно своите дейности и техния принос за постигането на целите на стратегията;

16.  приканва ЕИБ да разгледа възможността за съставяне за 2015 г. на по-всеобхватен и аналитичен доклад за своята дейност през годината, който адекватно да обобщава информацията от тематичните доклади и да отговаря по-пълно на изискванията на член 9 от Устава на ЕИБ;

17.  приветства новата информация, предоставена в работния документ относно финансовите инструменти, придружаващ проектобюджета; изразява съжаление обаче за липсата на общ преглед на годишните поети задължения и плащания към ЕИБ и очаква повече подробности;

18.  подчертава, че инвестициите, структурните реформи и добрите бюджетни политики трябва да бъдат част от една цялостна стратегия;

Насърчаване на младежката заетост, иновациите и МСП

19.  приветства изпълнението през 2014 г. на инициативата на ЕИБ „Умения и работни места – инвестиции за младите хора“ и насърчава ЕИБ да продължи да инвестира в образованието, придобиването на умения и работните места за младите хора; призовава ЕИБ да докладва подробно относно резултатите, постигнати посредством инициативата за инвестиции за младите хора, включително чрез използването на показател като устойчива заетост вследствие на конкретни операции;

20.  приветства лансирането през 2014 г. на нова гама продукти в рамките на „InnovFin – Финансиране от ЕС за новатори“, които са достъпни за новатори от всякакъв мащаб, както и стартирането на консултантската услуга InnovFin за големи проекти в областта на научноизследователската и развойната дейност; също така отбелязва стартирането през 2014 г. на нов мандат на групата на ЕИБ за увеличаване на риска;

21.  отбелязва, че през 2014 г. ЕИБ е подписала общо 225 операции в рамките на ЕС за насърчаване на иновации и умения (62 операции в областта на иновациите и научноизследователската и развойната дейност за 9,6 милиарда евро и 25 операции в областта на образованието и уменията за 4,4 милиарда евро) и за МСП и дружества със средна пазарна капитализация (138 операции за 22,2 милиарда евро);

22.  отбелязва увеличаването на капитала на ЕИФ с 1,5 милиарда евро през 2014 г. и рекордните му инвестиции в предоставянето на рисково финансиране за МСП в размер на 3,3 милиарда евро, което доведе до мобилизирането на 14 милиарда евро капитал; призовава в годишния доклад на ЕИБ да бъде включен всеобхватен и прозрачен обзор на операциите на ЕИФ;

23.  отбелязва, че групата на ЕИБ насочва финансирането за МСП и дружествата със средна пазарна капитализация чрез различни финансови посредници, с което цели да подобри условията и да увеличи достъпа до финансиране; съответно призовава ЕИБ да работи в много по-тясно сътрудничество с финансовите си посредници в държавите членки и да ги призове настоятелно да разпространяват съответната информация до потенциалните бенефициенти, за да се създаде благоприятна за предприемачите среда, която позволява по-лесен достъп за МСП до финансиране;

24.  отбелязва, че в много части на Европа за МСП е изключително трудно да получат достъп до необходимо финансиране; в този контекст приветства по-голямото значение, което ЕИБ отдава на подкрепата на МСП; подчертава важната роля на ЕИБ за улесняването на партньорствата и укрепването на инструментите в подкрепа на дейността на микропредприятията и малките и средните предприятия, както и на новаторските стартиращи предприятия; призовава освен това ЕИБ към по-тясно сътрудничество с регионални публични институции с цел оптимизиране на възможностите за финансиране на МСП;

25.  приветства програмите на ЕИБ за улесняване на търговията, по-специално механизма за търговско финансиране на МСП, който предлага гаранции за чуждестранни банки, които предоставят търговско финансиране за МСП и по този начин допринася за възстановяване на търговските потоци и облекчаване на недостига на парични обезпечения, както и други нови проекти за финансиране на търговията, насочени към държави, които са силно засегнати от икономическата криза, и специализирани финансови решения, като например Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“, предназначен за финансово приобщаване;

26.  приканва ЕИБ да разработи ефективна комуникационна политика, насочена към потенциални частни бенефициенти, като неразделна част от консултантската си функция; насърчава ЕИБ да укрепи и разшири мрежата си от офиси в рамките на ЕС;

27.  изразява съжаление за липсата на информация в доклада за дейността за 2014 г. относно прилагането на споразумението от юли 2014 г. между Комисията и ЕИФ в рамките на Програмата на ЕС за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME);

Засилване на устойчивостта на околната среда и действията в областта на климата

28.  отбелязва, че от общо 84 проекта в областта на околната среда, подписани през 2014 г. в рамките на ЕС на обща стойност 12,6 милиарда евро, проектите в областта на устойчивия транспорт възлизат на 5,1 милиарда евро, проектите в областта на възобновяемите източници на енергия и енергийната ефективност – на 3,7 милиарда евро, а проектите в областта на опазването на околната среда – на 3,8 милиарда евро; отбелязва освен това, че подписаните операции за хоризонталната цел за действия в областта на климата възлизат на 16,8 милиарда евро, или 24% от общото финансиране от ЕИБ в рамките на ЕС;

29.  отбелязва, че през 2014 г. подкрепата на ЕИБ за развитието на капацитета за енергия от възобновяеми източници в по-голямата си част е била съсредоточена в петте най-големи икономики на ЕС, като само 42 милиона евро от общо 4,5 милиарда евро за проекти в областта на енергията от възобновяеми източници в ЕС–28 са били изразходени в 13-те нови държави членки; добавя, че подобно съсредоточаване се наблюдава в сектора на енергийната ефективност, където от 2 милиарда евро едва 148 милиона евро са били разпределени за 13-те нови държави членки; насърчава прогресивното увеличаване на дела от бъдещите инвестиции за развитие на капацитета за производство на енергия от възобновяеми източници и за сектора на енергийната ефективност в новите държави членки до достигане на 30% от всички инвестиции в тези области до 2020 г.; призовава за полагането на по-големи усилия при предоставянето на по-нататъшна техническа помощ на националните и регионалните органи, за да се подобри техният капацитет за подготовка на осъществими проекти, което ще създаде възможност за повече инвестиции в енергийния сектор;

30.  приветства лансирането през 2014 г. на нови новаторски инструменти за подкрепа на действията в областта на климата, като например Инструмента за частно финансиране за енергийна ефективност и Инструмента за финансиране на природен капитал, и очаква ЕИБ да докладва относно тяхното прилагане в бъдещите си доклади за дейността;

31.  насърчава ангажимента на ЕИБ да подкрепя инициативи, които помагат на ЕС да остане начело и да изпълни собствените си дългогодишни амбиции за пазара на въглеродни емисии в контекста на рамката за политиките в областта на климата и енергетиката до 2030 г., Стратегията за ниска въглеродна интензивност до 2050 г. и преговорите в рамките на ООН по въпросите на климата с цел изготвяне на ново глобално споразумение; призовава за преразглеждане на дела на инвестициите на ЕИБ за действия във връзка с климата, тъй като делът от 25% вече е достигнат;

32.  отбелязва стремежа към развитие на пазара на „зелени“ облигации и водещата роля на ЕИБ и нейните „зелени“ облигации и облигационни емисии за повишаване на информираността относно климата, които свидетелстват за инвеститорски интерес към финансови продукти за устойчив, нисковъглероден и устойчив на изменението на климата растеж; призовава ЕИБ да преразгледа своите норми за емисиите през 2016 г. в светлината на Стратегията на ЕС за постигане на ниска въглеродна интензивност до 2050 г.;

33.  приветства публикуването през септември 2015 г. на Стратегията на ЕИБ по отношение на климата – мобилизиране на финансиране за прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика, както и на Обобщаващия доклад за оценка на операциите на ЕИБ по финансиране на действия в областта на климата (смекчаване) в ЕС за периода 2010 – 2014 г.; призовава за прилагане на подхода „SMART“ (за конкретни, измерими, достижими, реалистични и навременни цели) в конкретните планове за действие по стратегията на ЕИБ по отношение на климата до 2017 г.;

Насърчаване на икономическото и социалното сближаване и конвергенцията

34.  отбелязва, че 19,9 милиарда евро, или 29% от общия размер на финансирането от ЕИБ в рамките на ЕС през 2014 г., са били за операции в подкрепа на сближаването; изразява съжаление въпреки това, че липсва информация за броя на проектите, подкрепени от групата на ЕИБ в съответните сектори, или за финансовите инструменти или приложените инициативи, свързани с тази хоризонтална цел на политиката;

35.  подчертава решаващата роля на политиката на сближаване за намаляването на дисбалансите между европейските региони и за насърчаването на европейската интеграция и в този контекст изтъква ключовото значение на основаващия се на резултатите подход; настоятелно призовава ЕИБ да включи в бъдещите си годишни доклади подробна информация относно приноса и постигнатите резултати по отношение на изпълнението на целите на политиката на сближаване чрез дейностите на ЕИБ;

36.  приветства разширената роля, която групата на ЕИБ ще играе в осъществяването на политиката на сближаване за програмния период 2014 – 2020 г.; счита, че това е стъпка в правилната посока, насочена към подобряване на полезните взаимодействия между ЕИБ и европейските структурни и инвестиционни фондове; призовава за подобряването на дейността ѝ в съответствие с Протокол (№ 28) от ДФЕС за икономическото, социално и териториално сближаване; счита, че е налице необходимост от засилване на сътрудничеството между Комисията, ЕИБ и местните и регионалните органи, за да се гарантира, че финансовите инструменти се използват ефективно за насърчаване на териториалното развитие и сближаване; приветства партньорството между Комисията и ЕИБ в създаването на консултативната платформа fi-compass; категорично счита, че е налице необходимост от опростяване на правилата за подкрепата, предоставена от европейските структурни и инвестиционни фондове за финансовите инструменти в рамките на ЕИБ;

37.  приветства по-специално дейността на ЕИБ за финансиране в подкрепа на инфраструктурни и транспортни проекти в регионите на Европа; подчертава, че финансовата подкрепа от този вид значително увеличава потенциала за развитие на търговията, като насърчава растежа и конкурентоспособността, по-специално в онези райони, които се характеризират с неблагоприятни природни географски условия;

38.  отбелязва, че през 2014 г. ЕИБ подписа в рамките на ЕС 104 проекта за развитие на социалната и икономическата инфраструктура на обща стойност 20,2 милиарда евро, като стратегическите транспортни проекти (включително TEN-T) възлизаха на 8,2 милиарда евро, проектите за конкурентоспособна и сигурна енергетика – на 7,5 милиарда евро, а проектите за обновяване на градските райони (включително проектите в областта на здравеопазването) – на 4,5 милиарда евро;

39.  подчертава, че инвестициите в устойчиви инфраструктурни проекти са от ключово значение за подобряването на конкурентоспособността и възстановяването на растежа и работните места в Европа; поради това призовава за насочване на финансирането от ЕИБ към районите, които са засегнати в най-голяма степен от висока безработица, както и за повече проекти за социална инфраструктура; подчертава, че финансирането от ЕИБ следва да се съсредоточава предимно в онези държави, които изостават по отношение на качеството и развитието на инфраструктурата, като се има предвид обаче принципът за добро финансово управление и осъществимост на проектите;

40.  изразява съжаление, че до момента в множество случаи финансирането от ЕИБ е използвано за подкрепа на редица финансово неустойчиви инфраструктурни проекти, както по отношение на обществения интерес, така и във връзка с действията в областта на климата; отбелязва със загриженост тенденцията да се финансира инфраструктура, като например магистрали, които насърчават потреблението на изкопаеми горива и следователно противоречат на дългосрочните цели на ЕС за преминаване към икономика без въглеродни емисии; призовава ЕИБ да включи задължителна предварителна оценка на добавената екологична, икономическа и социална стойност в процеса на подбор на проекти за финансиране както в рамките на ЕС, така и извън него, а също така всички предварителни и последващи оценки да се извършват с активното участие на заинтересованите страни, местните, регионалните и националните органи и представителите на гражданското общество; призовава също така резултатите от тези оценки, както и използваните показатели, да се оповестяват публично и да бъдат напълно достъпни;

41.  подчертава, че финансирането на големи проекти често улеснява проникването на дружества, свързани с организираната престъпност; критикува факта, че ЕИБ е финансирала обходния магистрален участък „Пасанте ди Местре“, по отношение на който е в ход разследване за данъчна измама ; отбелязва със загриженост, че ЕИБ не е отговорила на отправените в тази връзка искания, съдържащи се в доклада относно годишния доклад за 2013 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз – борба с измамите; отново призовава ЕИБ да преустанови всякакъв вид финансиране за проекта;

42.  подчертава значението на регионалното развитие и призовава ЕИБ да засили диалога и сътрудничеството с регионалните и местните органи, банките и агенциите; счита, че в тази рамка трансграничното сътрудничество също трябва да бъде подкрепяно;

43.  призовава ЕИБ да увеличи подкрепата си за проекти, обхванати от макрорегионалните стратегии на ЕС; подчертава, че е важно да се продължи подкрепата за устойчивите иновативни икономически сектори, както и за традиционните сектори в ЕС; подчертава необходимостта от взаимно свързване на Европа посредством интермодалния транспорт, както и посредством инвестиции, насочени към конкретни територии; призовава освен това за създаването на финансови и инвестиционни платформи, за да се позволи обединяването на финансови средства от различни източници и мобилизирането на необходимите за тези макрорегионални проекти инвестиции;

Управление на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ)

44.  приветства новия Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ); подчертава необходимостта ЕФСИ да функционира по ефективен, напълно прозрачен и справедлив начин в съответствие с критериите, определени в неговия мандат и регламент, и препоръчва тясно сътрудничество и контрол на операциите на ЕФСИ от страна на Европейския парламент и на Европейската сметна палата; подчертава, че неговите ресурси следва да демонстрират истинска допълняемост в сравнение с обичайните операции, финансирани от ЕИБ; припомня, че ЕФСИ трябва също така да допринесе за сближаването, и призовава ЕИБ да гарантира съгласуваност и взаимна допълняемост с инвестициите от европейските структурни и инвестиционни фондове и други публични средства; призовава ЕИБ да изпълнява и развива по-нататък ЕФСИ в тясно сътрудничество със съзаконодателите, включително чрез своевременното и задължително сключване на предстоящото споразумение между Европейския парламент и ЕИБ;

45.  очаква, че целите за ЕФСИ ще бъдат в съответствие с целите на обществената политика на ЕИБ и че равнищата на инвестициите на ЕИБ за 2016 г. ще бъдат адаптирани, за да отразяват и операциите на ЕФСИ;

46.  подчертава, че ЕФСИ следва да носи ползи за всички държави членки без предварително секторно и регионално разпределение, както и да бъде съобразен с текущите регионални или местни инвестиционни инициативи; подчертава, че от финансирането от ЕФСИ следва да се възползват и проектите с малък мащаб;

47.  признава предизвикателствата, свързани със създаването и бързото привеждане в действие на поредица от стратегически проекти на ЕФСИ; приветства създаването от страна на ЕИБ на Европейския консултантски център по въпросите на инвестициите, който има за цел да предоставя техническа помощ и експертни знания на потенциални инициатори; очаква механизмът за техническа помощ да работи ефективно на местно и регионално равнище;

48.  препоръчва държавите членки да определят национални насърчителни банки и по-тясно сътрудничество между ЕИБ и националните насърчителни банки, финансовите институции и инвестиционните платформи с цел обединяване и споделяне на експертни знания и ноу-хау, както и с цел по-добро съгласуване на действията на ЕИБ с политическите приоритети на държавите членки; припомня необходимостта от пълна прозрачност и отдаване на приоритет на насочеността към постигане на резултати по отношение на участието на националните насърчителни банки и институциите в проекти по линия на ЕФСИ;

49.  призовава ЕИБ да гарантира, че ЕФСИ няма да се използва косвено като средство за увеличаване на капитала на ЕИБ; следователно призовава ЕИБ да прави редовен преглед на участието си в ЕФСИ и да доказва, че са изпълнени условията за допълняемост по член 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 2015/1017 и по-специално, че не се стига до отстраняване на частните източници на финансиране;

50.  изразява загриженост във връзка с това, че много проекти, избрани по време на подготвителната фаза, биха намерили достъп до финансиране при нормални условия и не отговарят на изискването за допълняемост; припомня, че целта на гаранцията от ЕФСИ е да се даде възможност на ЕИБ да поема повече рискове, като същевременно запази рейтинга си „ААА“; подчертава, че ще бъде изключително бдителен при мониторинга на спазването на този критерий;

51.  очаква групата на ЕИБ да бъде особено внимателна по отношение на спазването на член 140, параграф 6 от Финансовия регламент, съгласно който финансовите инструменти „не пораждат неправомерни предимства, по-специално под формата на неправомерни дивиденти или печалби за трети лица“, имайки предвид страховете, че ЕФСИ може да допринесе по някакъв начин за „социализирането на рисковете и приватизирането на печалбите“ в светлината на опита с финансирането на проекти като проекта „Кастор“ в Испания или проекта „Пасанте ди Местре“ в Италия;

Разглеждане на инициативата за облигации за проекти

52.  счита, че инициативата за облигации за проекти следва да бъде подложена на сериозна оценка по отношение на нейните финансови, социални и екологични последици; настоятелно призовава Комисията да установи приобщаващ и открит процес на консултации на равнище ЕС с активното участие на представители на Европейския парламент относно бъдещето на облигациите за проекти за периода 2016 – 2020 г. преди текущата пилотна фаза на инициативата за облигации за проекти да бъде напълно разгърната;

Актуализиране на външното измерение на интервенциите на ЕИБ

53.  приветства подновения мандат на ЕИБ за външно кредитиране за периода 2014 – 2020 г., който предоставя гаранция от ЕС за външните операции на ЕИБ до 30 милиарда евро, както и основните му цели, а именно развитие на местния частен сектор, развитие на социалната и икономическата инфраструктура и приспособяване към изменението на климата и смекчаване на последиците от него;

54.  призовава ЕИБ да обърне внимание на трети държави и на региони извън Европа, които са засегнати от конфликти и крайна бедност, като нейна основна цел трябва да бъде да се намали разликата в развитието между ЕС и тези региони, както и да се допринесе за програмите за подпомагане на МСП в държавите търговски партньори, включително посредством достатъчно финансиране за механизма за МСП по линия на задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ), като се поставя специален акцент върху страните от Южното Средиземноморие и съседните източноевропейски страни; призовава ЕИБ да работи заедно с Африканската банка за развитие (АБР) с цел финансиране на дългосрочни инвестиции в полза на икономическото развитие; приветства факта, че безвъзмездните средства от ЕС все повече се смесват със заеми от ЕИБ, за да бъдат постигнати по-добри резултати от проектите в държавите – партньори на ЕС;

55.  настоятелно призовава ЕИБ да продължи активно да насърчава устойчивия растеж както в развитите, така и в развиващите се страни, за да оказва подкрепа на устойчивото развитие в целия свят; подчертава, че ЕИБ, като финансовата ръка на Съюза, трябва да изиграе своята роля при изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие; призовава да бъде отделено специално внимание на програмата за развитие за периода след 2015 г. в рамките на междинния преглед на мандата за външно кредитиране на ЕИБ през 2016 г.;

56.  насърчава ЕИБ да разработи и приложи необходимия цялостен подход в отговор на сериозните предизвикателства, породени от потока от мигранти към Европа, в т.ч. засилени операции в държавите на произход на тези потоци, както и в държавите, които граничат пряко с държавите на произход;

57.  призовава ЕИБ в тази връзка да съсредоточи дейностите си в подкрепа на потребностите от инвестиции в градска, здравна, образователна и социална инфраструктура, в стимулиране на икономически дейности, които разкриват нови работни места, както и в насърчаване на трансгранично сътрудничество между държавите членки и трети държави;

58.  посочва, че ЕИБ е важен фактор за утвърждаването на приоритетите и целите на външната политика на ЕС; препоръчва засилена координация и сътрудничество между ЕИБ и службите и инструментите на външната политика на ЕС; призовава за продължаването и подобряването на систематичната предварителна и последваща оценка на икономическото, социалното и екологичното въздействие на подкрепените от ЕИБ проекти спрямо целите на ЕСВД и общите принципи, ръководещи външната дейност на Съюза, както е посочено в член 21 от ДЕС и в Стратегическата рамка на ЕС и плана за действие относно правата на човека; призовава, по отношение на инвестициите извън ЕС, да се изготви задълбочен доклад относно евентуалните загуби и относно това по какъв начин и в какви случаи е бил използван гаранционният инструмент; приветства факта, че ЕИБ проведе поредица от семинари, посветени на бизнеса и правата на човека;

59.  призовава ЕИБ да представи на Парламента и на обществеността подробна информация относно финансирането от ЕИБ и резултатите от дейността на бизнес омбудсмана в Украйна;

60.  приветства решението, намерено заедно със Световната банка, което дава възможност на ЕИБ да допринесе за улесняване на закупуването на газ от Украйна;

61.  изразява намерението си внимателно да контролира изпълнението на външния мандат на ЕИБ преди средносрочния преглед, като същевременно има предвид евентуалното активиране на допълнителни 3 милиарда евро; потвърждава ангажимента си внимателно да разгледа първите „доклади за завършване на проекти“, които ще бъдат публикувани в рамките на мандата за външно кредитиране за периода 2014 – 2020 г.; оправя искане към Европейската сметна палата да изготви специален доклад относно резултатите от дейностите на ЕИБ по външно кредитиране и съответствието им с политиките на ЕС;

Укрепване на рамката на ЕИБ за управление, прозрачност и контрол

62.  приветства високото качество на активите на ЕИБ, при което обезценените заеми в общия кредитен портфейл клонят към нулата (0,2%), както и разумното управление на ликвидността от нейна страна; счита, че е изключително важно ЕИБ да съхрани своя кредитен рейтинг „ААА“, за да запази достъпа си до международните капиталови пазари при най-добри условия за финансиране;

63.  предлага ЕИБ да засили своя капацитет за секторни анализи и да публикува обобщени статистически данни, както и информация за подпроекти, с цел да се улесни възприемането на целенасочен подход към определени отрасли или видове МСП; подчертава необходимостта от включване в годишните доклади на ЕИБ на по-всеобхватен и подробен анализ на нуждите от инвестиции по сектори в ЕС, за да могат да се определят областите, в които инвестициите не са достатъчни за изпълнението на приоритетите на ЕС; счита, че ЕИБ следва да направи оценка на способността на своите инвестиционни инструменти да коригират този недостиг;

64.  подчертава значението, което ЕИБ отдава на политиката си на нулева толерантност към измамите, корупцията и тайните споразумения и ангажимента си за строги норми на почтеност и етика; в този контекст приветства одобряването от Съвета на ЕИБ на актуализирана политика за борба с измамите и годишния доклад на групата на ЕИБ относно дейностите за борба с измамите за 2014 г.; очаква от ЕИБ да спре следващите траншове по заеми за проекти, които са обект на текущи национални или европейски разследвания за корупция;

65.  приветства приемането на преработена рамка на групата на ЕИБ за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (AML-CFT) през юли 2014 г.; насърчава ЕИБ да продължи диалога с гражданското общество във връзка с подобряването на политиката си относно неоказващите съдействие юрисдикции; призовава ЕИБ да въведе нова политика относно отговорното данъчно облагане, като започне с прегледа на своята политика относно неоказващите съдействие юрисдикции през 2016 г.; призовава ЕИБ да постави прякото финансиране и финансирането посредством посредници в зависимост от оповестяването на данни от значение за данъчното облагане по отделни държави по смисъла на разпоредбата на ДКИ ІV за кредитните институции, както и оповестяването на информация относно действителните собственици;

66.  призовава ЕИБ, в контекста на предварителните оценки на предприятия, които са обект на съдебни разследвания, да актуализира политиките си в областта на борбата с изпирането на пари и борбата срещу финансирането на тероризма и организираната престъпност;

67.  приема за сведение доклада за изпълнението на политиката на ЕИБ за прозрачност през 2014 г.; настоява, че е необходимо да се постигне възможно най-висока степен на прозрачност и институционална отчетност чрез осигуряване на достъп до изчерпателна и достоверна бюджетна информация и достъп до финансови данни относно финансираните от ЕИБ проекти;

68.  призовава за прилагане на възможно най-голяма прозрачност и публичност по отношение на системата за обществените поръчки и договорите за подизпълнение, както и във всички случаи да се гарантира достъп на Парламента до съответната информация и финансова документация;

69.  насърчава ЕИБ да следва стриктно изискванията, свързани с публичния регистър на документи за околната среда съгласно Орхуския регламент (Регламент (ЕО) № 1367/2006), и да продължи да представя редовни доклади за своята дейност по кредитиране извън ЕС в съответствие със стандартите на Инициативата за прозрачност на международната помощ;

70.  отново заявява, че ЕИБ следва да засили дейностите си за дължима грижа, така че да подобри качеството на информацията относно крайните бенефициенти и да предотврати по-ефективно сделките с финансови посредници, които имат отрицателни резултати по отношение на прозрачността, измамите, корупцията, организираната престъпност, изпирането на пари и вредните социални и екологични последици или са регистрирани в офшорни финансови центрове или данъчни убежища, които използват практики за агресивно избягване на данъци; призовава ЕИБ да не използва инициативата за облигации за проекти за финансиране на дейности, засегнати от проникване на организираната престъпност; отново подчертава необходимостта ЕИБ да създаде, съвместно с Комисията, публичен списък със строги критерии за подбор на финансовите посредници;

71.  призовава ЕИБ да разработи по-строги правила относно конфликтите на интереси и ясни, строги и прозрачни критерии за публично-частните партньорства, които получават финансиране, за да се гарантира, че не само инвестиционната част на проектите, но и рисковете, свързани с инвестициите, са справедливо споделени между публичните и частните партньори с цел защита на обществения интерес; призовава ЕИБ да укрепи базата от ноу-хау за участието на правителства, региони, градове и общини в структури на публично-частни партньорства, включително като им предостави насоки;

72.  призовава ЕИБ да гарантира, че от дружествата, които участват в проекти, съфинансирани от ЕИБ, се изисква да спазват принципа за равно заплащане и за прозрачност на заплащането, както и принципа за равенство между половете, както е определено в Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите; посочва освен това, че при вземането на решение кои проекти да бъдат финансирани, ЕИБ следва да взема предвид мерките за корпоративна социална отговорност, предприети от дружествата — кандидати;

73.  счита, че би било полезно да се предоставя редовно актуална информация относно направените от ЕИБ разходи и такси за управление, както и относно въздействието на финансираните проекти върху заетостта и добавената икономическа стойност;

74.  препоръчва публикуването на уебсайта на ЕИБ на неповерителни документи, като например корпоративните оперативни планове за предходни години, междуинституционалните споразумения и меморандуми, и други приложими споразумения, както и редовното оповестяване на протоколите от заседанията на управителните органи на ЕИБ, като се започне от януари 2016 г.; счита, че по-добрият публичен достъп до документи е ключов елемент за прозрачността, отчетността и почтеността на институцията;

75.  приветства стартирания през септември 2015 г. процес на преразглеждане на политиката на ЕИБ за механизма за подаване на жалби и обществената консултация, открита за съответните заинтересовани страни; очаква, че текущото преразглеждане на механизма за подаване на жалби ще подобри и ще засили неговата независимост и ефективност и ще допринесе също за по-голямата ефективност и ефикасност на службата за разглеждане на жалби; призовава Управителния комитет на ЕИБ да вземе под внимание препоръките на тази служба и да предприеме действия във връзка със становищата на Европейския омбудсман; призовава за постоянен обмен на информация между службата за разглеждане на жалби на ЕИБ и Съвета на директорите на банката; счита, че е необходимо да се актуализира меморандумът за разбирателство между ЕИБ и Европейския омбудсман, за да може омбудсманът да упражнява по-активно външен контрол над ЕИБ и за да се подобрят процедурите за мониторинг и да се повиши в още по-голяма степен отчетността на ЕИБ;

76.  приветства годишните доклади за финансовата 2014 година на Одитния комитет на ЕИБ и настоятелно призовава отговорните органи на ЕИБ да гарантират пълно съответствие с най-добрите пруденциални банкови практики в областите, в които не е постигнато пълно съответствие през 2014 г.; взема под внимание намерението на ръководството на ЕИБ да реорганизира контролните функции на банката; подкрепя искането на Одитния комитет за съответен план за изпълнение, както и намерението му да следи внимателно бъдещото развитие; потвърждава факта, че Одитният комитет е предупредил ръководството и службите на ЕИБ, че ЕИБ следва да поддържа капацитета си, без същевременно да отслабва настоящата рамка за вътрешен контрол;

77.  счита, че в годишния доклад на ЕИБ следва да бъде отделено по-голямо внимание на резултатите от приключените проекти; в този контекст призовава ЕИБ съвместно с партньорите по проекти да подготвят набор от резултати за всеки приключен проект, чрез който да се оценява ефективността на финансирането от ЕИБ;

78.  отбелязва, че на 27 октомври 2015 г. изтича срокът на действие на тристранното споразумение, посочено в член 287, параграф 3 от ДФЕС, което урежда сътрудничеството между ЕИБ, Комисията и Сметната палата по отношение на методите за контрол, упражняван от Сметната палата върху дейността на ЕИБ при управлението на средствата на Съюза и държавите членки; призовава трите институции да си сътрудничат в процеса на подновяване и актуализиране на това споразумение и да гарантират, че подновеното споразумение обхваща вече съществуващите и всички нови инструменти или инициативи на ЕИБ, които използват публични средства от ЕС или Европейския фонд за развитие; в този контекст призовава да се предоставят по-големи правомощия на Европейската сметна палата, за да извършва оценка и да докладва по-подробно за практиките за кредитиране, инструментите и инициативите на ЕИБ, когато те са пряко свързани с използването на средства от бюджета на ЕС;

Към цялостна парламентарна отчетност

79.  счита, че поради нарастващата сложност и обем на дейностите на ЕИБ, в съчетание с продължаващата несигурност на финансовите пазари, е още по-необходимо да се намерят решения за въвеждане на ефективен пруденциален банков надзор на ЕИБ; поради това изразява съжаление, че представените по-рано предложения на Парламента за въвеждане на регулаторен външен пруденциален надзор не са били взети под внимание нито от Комисията, нито от ЕИБ;

80.  подкрепя полаганите от участващите страни усилия за съставяне на Междуинституционално споразумение между Европейския парламент и ЕИБ, което предвижда засилено сътрудничество между двете институции; освен това призовава за редовен структуриран диалог между председателя на ЕИБ и Европейския парламент с цел гарантиране на засилен парламентарен контрол върху дейностите на ЕИБ; освен това призовава ЕИБ, като част от това междуинституционално споразумение, да се съгласи да подпише споразумение с Парламента, позволяващо на членовете на Европейския парламент да задават пряко въпроси на нейния председател с установен срок за отговор, както вече това става с председателя на ЕЦБ;

°

°  °

81.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на Европейската инвестиционна банка и правителствата и парламентите на държавите членки.

20.11.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) — Годишен доклад за 2014 г.

(2015/2127(INI))

Докладчик по становище: Яник Жадо

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  призовава Комисията да създаде, в сътрудничество с ЕСВД, рамка за годишно отчитане от страна на ЕИБ относно нейните операции извън ЕС, що се отнася до спазването на общите принципи, ръководещи външната дейност на Съюза, както е посочено в член 21 от Договора за Европейския съюз и Стратегическата рамка на ЕС и плана за действие относно правата на човека; настоятелно призовава Комисията да гарантира, че подкрепяните от ЕИБ проекти са в съответствие с политиките на ЕС и зачитат европейските интереси, и препоръчва да се подобрят последващите проверки за оценка на икономическото, социалното и екологичното въздействие на проектите, подкрепяни от ЕИБ в съответствие с целите на ЕСВД; призовава, по отношение на инвестициите извън ЕС, да се изготви задълбочен доклад относно евентуалните загуби и относно това по какъв начин и в какви случаи е бил използван гаранционният инструмент;

2.  призовава ЕИБ да отдели по-голямо внимание на въздействието на своите дейности върху правата на човека и трудовите права и да продължи да работи за прерастването на своята политика относно социалните стандарти в политика за правата на човека в областта на банковата дейност; предлага, за тази цел, включването на показателите за правата на човека в нейните оценки на проектите;

3.  приветства всяка инициатива на ЕИБ за увеличаване на прозрачността и консултирането със заинтересованите страни, и по-специално общественото допитване на ЕИБ относно действията във връзка с климата; приветства работата, която ЕИБ е извършила досега за активна политика в областта на климата, включително предоставянето на 19,1 млрд. евро за подкрепа на проекти за действие във връзка с климата; счита, че ЕИБ може да засили още повече позицията си на лидер в областта на климата; очаква с нетърпение актуализацията на стратегията на ЕИБ по отношение на климата извън ЕС, като се надява да види план за действие, описващ подробно увеличаване на броя на проектите, свързани с климата, в неговия портфейл; призовава ЕИБ да докладва ежегодно за изпълнението на своята политика в областта на климата;

4.  настоятелно призовава ЕИБ да продължи активно да насърчава устойчивия растеж както в развитите, така и в развиващите се страни, за да оказва подкрепа на устойчивото развитие в целия свят; подчертава, че ЕИБ, като финансовата ръка на Съюза, трябва да изиграе своята роля при изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие; призовава да бъде отделено специално внимание на програмата за развитие за периода след 2015 г. в рамките на междинния преглед на мандата за външно кредитиране на ЕИБ през 2016 г.;

5.  призовава ЕИБ да преразгледа своя стандарт за качествени показатели на емисиите през 2016 г. и да занижи праговите стойности на емисиите до 350 g CO2/kWh, така че да получат подкрепа само най-ефективните електроцентрали, работещи с изкопаеми горива;

6.  препоръчва кредитните операции да се съсредоточат върху по-малки по мащаб, независими от мрежата, децентрализирани проекти за енергия от възобновяеми източници, в които участват граждани и общности, и да се интегрира принципът енергийната ефективност да бъде на първо място във всички политики и дейности на ЕИБ;

7.  приветства факта, че ЕИБ проведе поредица от семинари, посветени на бизнеса и правата на човека;

8.  настоятелно призовава ЕИБ да се възползва в по-голяма степен от факта, че тя е обвързана от правилата на ЕС в областта на правата на човека, социалните въпроси и околната среда и от съдебните механизми на ЕС, които й позволяват да модернизира своята материална и процесуална отчетност спрямо външни заинтересовани страни;

9.  изказва похвала относно високото равнище на прозрачност, постигнато от ЕИБ; предлага по-нататъшни подобрения на прозрачността по отношение на оценката на икономическите и социалните последици от заемите чрез посредник, отпускани от ЕИБ;

10.  припомня, че МСП са гръбнакът на икономиката на ЕС; подчертава, че над 600 000 МСП, в които работят повече от шест милиона души, отговарят за една трета от общия износ на ЕС; подчертава, че достъпът до финансиране е един от най-неотложните проблеми за МСП в ЕС и поради това призовава ЕИБ да гарантира, че МСП са един от основните получатели на финансиране от ЕИБ;

11.  препоръчва с помощта на вътрешния механизъм за подаване на жалби на ЕИБ следва да бъде започнато разследване относно прозрачността, ефективността и въздействието върху развитието на отпускане на заеми от ЕИБ чрез посредници, както и ЕИБ да предприеме действия с оглед на резултатите от това разследване, което да доведе до изготвянето на списък от критерии за подбор на финансовите посредници;

12.  призовава ЕИБ да представи на Парламента и на обществеността подробна информация относно финансирането от ЕИБ и резултатите от дейността на бизнес омбудсмана в Украйна;

13.  призовава ЕИБ да се въздържа от сътрудничество с финансови посредници, които в предходни периоди са постигнали отрицателни резултати по отношение на прозрачността, данъчните измами или агресивно данъчно планиране, или които използват други вредни данъчни практики като данъчни режими и трансферно ценообразуване с цел злоупотреба, измама и корупция или които предизвикват вредно въздействие върху околната среда и социално въздействие, или които нямат съществено местно участие;

14.  приветства ангажимента на ЕИБ в полза на МСП и срещу дискриминацията на по-малките икономически субекти и призовава ЕИБ да подобри действителния достъп на МСП до финансиране с произход от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и капацитета на ЕИБ за външно кредитиране; предлага създаването на изисквания на една активна политика в областта на МСП и микропредприятия по отношение на банките посредници, които отпускат финансиране от ЕИБ благодарение на глобалните заеми, като се гарантира съгласуваността на политиката с политиките на ЕС за развитие, насочени към официализиране на неформалната икономика; приветства програмите на ЕИБ за улесняване на търговията, в частност механизма за търговско финансиране на МСП, предоставящи гаранции за чуждестранни банки, които предоставят финансиране за МСП и по този начин да допринасят за възраждане на търговските потоци и облекчаване на парични обезпечения, както и други нови проекти за финансиране на търговията, насочени към държави, които са силно засегнати от икономическата криза, и специализираните финансови решения, като например Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“, посветен на финансовото приобщаване;

15.  приветства по-специално дейността на ЕИБ за финансиране в подкрепа на инфраструктурни и транспортни проекти в регионите на Европа; подчертава, че финансовата подкрепа от този вид значително увеличава потенциала за развитие на търговията, чрез насърчаване на растежа и конкурентоспособността, по-специално в онези райони, които се характеризират с неблагоприятни природни географски условия;

16.  призовава ЕИБ да гарантира, че от дружествата, които участват в проекти, съфинансирани от ЕИБ, следва да се изисква да спазват принципа за равно заплащане и за прозрачност на заплащането, както и принципа за равенство между половете, както е определено в Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите; посочва освен това, че при вземането на решение кои проекти да бъдат финансирани, ЕИБ следва да взема предвид мерките за корпоративна социална отговорност, предприети от дружествата — кандидати;

17.  счита, че механизмът за малките и средните предприятия (МСП) по линия на задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ) е финансиран достатъчно добре, като се има предвид важността на целта му да насърчава качествени работни места и устойчиво развитие, като се предвижда да бъдат предоставени 200 млн. EUR за десетгодишен период в три различни държави от Източното партньорство чрез Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ);

18.  призовава ЕИБ да съсредоточи средствата, заделени за развиващите се страни, за развитието на инфраструктурата и да работят заедно с Африканската банка за развитие (АБР) с цел финансиране на дългосрочни инвестиции в полза на икономическото развитие;

19.  приветства постигнатото решение във връзка със Световната банка, което дава възможност на ЕИБ да допринесе за улесняване на закупуването на газ от Украйна;

20.  призовава ЕИБ като работи за привличането на финансови ресурси в партньорство с други и чрез съчетаването на безвъзмездни средства от ЕС с капацитета на ЕИБ за кредитиране;

21.  счита, че приносът на ЕИБ за програми за подпомагане на МСП в държавите търговски партньори в източното и южното съседство следва да се съсредоточи върху улесняване на участието на тези предприятия в европейските вериги за създаване на стойност; посочва, че методът, при който се разчита на партньорски банки на местните финансови пазари може да бъде проблематичен по отношение на достъпа на МСП до финансиране, когато местните лихвени проценти са много високи, като например в Украйна;

22.  призовава ЕИБ, в контекста на предварителните оценки на предприятия, които са обект на съдебни разследвания, да актуализира политиките си в областта на борбата с изпирането на пари и борбата срещу финансирането на тероризма и организираната престъпност, включително като въведе нова политика относно отговорното данъчно облагане, като се започне с прегледа на нейната политика относно неоказващите съдействие юрисдикции (политика NCJ) през 2016 г.;

23.  призовава ЕИБ да запази необходимата гъвкавост в рамките на мандата си, за да реагира на резки промени в чужбина, и потенциално да увеличи външното финансиране за източните и южните съседни държави от Средиземноморието по време на криза;

24.  препоръчва ЕИБ да постави прякото финансиране и финансирането посредством посредници в зависимост от оповестяването на данни, свързани с данъчното облагане, по държави по подобие на предвиденото в ДКИ-4 (Директива за капиталовите изисквания) по отношение на кредитните институции;

25.  призовава ЕИБ да събира данни относно плащането на данъци, произтичащи от нейните операции, свързани с инвестиции и отпускане на заеми, особено по отношение на данъчното облагане на корпоративните печалби и по-специално в развиващите се държави, и да анализира и публикува тези данни ежегодно;

26.  счита, че всяко по-нататъшно разрастване на мисиите и отговорностите на ЕИБ трябва да се съпътства от еквивалентно увеличение на капитала на банката.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

19.11.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Gabrielius Landsbergis, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Klaus Buchner, Nicola Danti, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Seán Kelly, Fernando Ruas, Marita Ulvskog

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Beatriz Becerra Basterrechea, Edward Czesak, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano, Janusz Wojciechowski

10.12.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) – Годишен доклад за 2014 г.

(2015/2127(INI))

Докладчик по становище: Ейдер Гардиасабал Рубиал

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства създаването на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и настоятелно призовава ЕИБ да гарантира допълващия характер на неговите операции по финансиране спрямо текущите програми на ЕС и традиционните дейности на ЕИБ; изразява загриженост във връзка с това, че много проекти, избрани по време на подготвителната фаза, биха намерили достъп до финансиране при нормални условия и не отговарят на изискването за допълняемост; припомня, че целта на гаранцията от ЕФСИ е да се даде възможност на ЕИБ да поема повече рискове, запазвайки рейтинга си от три пъти А; подчертава, че ще бъде изключително бдителен при мониторинга на спазването на този критерий; подчертава необходимостта от повече прозрачност, което изисква по-добри практики на отчитане; призовава освен това ЕИБ да използва набора от показатели по прозрачен и надежден начин.

2.  приветства сътрудничеството между ЕИБ и националните насърчителни банки и институции (ННБИ), особено в рамките на ЕФСИ, с оглед на специалните им умения и знания в областта на предоставянето на финансиране за микро-, малки и средни предприятия и за новаторски нови дружества; припомня необходимостта от пълна прозрачност и от даване на приоритет на насочеността към постигане на резултати при участието на ННБИ в проекти по линия на ЕФСИ;

3.  подчертава, че МСП са гръбнакът на европейската икономика и следва да останат основна цел на дейностите на ЕИБ по отпускане на заеми чрез укрепване на инструменти като механизма за търговско финансиране на МСП или специализирани финансови решения като продукта за микрофинансиране „Гаранция на InnovFin за МСП“;

4.  приветства новата информация, предоставена в работния документ относно финансовите инструменти, придружаващ проектобюджета; изразява съжаление обаче за липсата на общ преглед на годишните поети задължения и плащания към ЕИБ и очаква повече подробности;

5.  подчертава значението на избягването на географски дисбаланси в операциите на ЕИБ по отпускане на заеми, за да се гарантира по-широко географско и секторно разпределение;

6.  очаква групата на ЕИБ да бъде особено внимателна по отношение на спазването на член 140, параграф 6 от Финансовия регламент, в който се казва, че финансовите инструменти „не пораждат неправомерни предимства, по-специално под формата на неправомерни дивиденти или печалби за трети лица“, имайки предвид страховете, че ЕФСИ може да допринесе по някакъв начин за „социализирането на рисковете и приватизирането на печалбите“ в светлината на опита с финансирането на проекти като „Кастор“ в Испания и „Пасанте ди Местре“ в Италия;

7.  счита, че освен ЕИБ и ННБИ е необходимо участието на всички съответни действащи лица, за да може да се отговори на различните потребности и пазарни условия в различните държави членки и да се постигне истинска допълняемост;

8.  силно насърчава ЕИБ да използва всички средства, включително Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси, за активно насърчаване на участието на ННБИ в доверените ѝ за изпълнение финансови инструменти; очаква по-специално ННБИ или техни асоциации да участват със значителен брой проекти, а не само с финансиране;

9.  изразява намерението си внимателно да контролира изпълнението на външния мандат на ЕИБ преди средносрочния преглед, като има предвид също така евентуалното активиране на допълнителни 3 милиарда евро; потвърждава ангажимента си внимателно да разгледа първите „доклади за завършване на проекти“, които ще бъдат публикувани в рамките на мандата за външно кредитиране за периода 2014 – 2020 г.

10.  призовава в тази връзка за засилване на външния мандат на ЕИБ в отговор на предизвикателствата, пред които ЕС е изправен сега; подчертава значението на дейностите по финансиране на ЕИБ в държавите от източното и южното съседство на ЕС; припомня че основните дейности по финансиране следва да са насочени към посрещане както на неотложни потребности, така и на по-дългосрочни предизвикателства, като възстановяване на инфраструктура, осигуряване на подходящо жилищно настаняване и на инфраструктура за реагиране при спешни ситуации и борба с младежката безработица;

11.  насърчава ЕИБ да засили дейностите си, насочени към външното измерение и справянето с основните причини за настоящата криза с бежанците и мигрантите; призовава ЕИБ в тази връзка да съсредоточи дейностите си в подкрепа на потребностите от инвестиции в градска, здравна, образователна и социална инфраструктура, в стимулиране на икономически дейности, които разкриват нови работни места, както и в насърчаване на трансгранично сътрудничество между държави членки и трети държави;

12.  напълно подкрепя ефективната проверка на съответствието на всички проекти с целите и политиките на ЕС още в самото начало на процеса на подбор, провеждан от ЕИБ, така че да се избират само отговарящи на целите и политиките проекти; призовава ЕИБ да увеличи още повече прозрачността и достъпа до информация, както вътрешно, така и за обществеността, особено във връзка с подбора, наблюдението и оценката на дейностите и програмите; също така призовава за възможно най-голяма прозрачност и публичност по отношение на системата за обществените поръчки и договорите за подизпълнение, както и във всички случаи да се гарантира достъп на Парламента до съответната финансова информация и документация относно тази система;

13.  посочва драматично високата безработица в много държави членки, особено сред младите хора, и призовава ЕИБ да има това предвид, когато следва своите политики;

14.  подчертава необходимостта от включване в годишните доклади на ЕИБ на по-всеобхватен и подробен анализ на нуждите от инвестиции по сектори в ЕС, за да могат да се определят областите, в които инвестициите не са достатъчни за изпълнение на приоритетите на ЕС; счита, че ЕИБ следва да направи оценка на способността на своите инструменти за инвестиране да преодоляват такива липси;

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.12.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

4

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Andrey Novakov, Marco Valli

8.12.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) – Годишен доклад за 2014 г.

(2015/2127(INI))

Докладчик по становище: Димитриос Пападимулис

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  взема под внимание годишния доклад на ЕИБ за 2014 г. и приветства увеличаването на отпуснатите от групата на ЕИБ заеми с 6,92% до 80,3 милиарда евро, в икономическа среда, характеризираща се с ограничен и несигурен икономически растеж, а в някои случаи и с рецесия; изразява дълбока загриженост от все още твърде високите, а в някои държави членки и все още растящите, равнища на безработица, неравенство и бедност, както и от слабото инвестиране в Европа; посочва несигурността на финансовите пазари; подчертава, че при тези икономически и социални обстоятелства много държави членки сериозно изостават в изпълнението на задачите, които са си поставили, за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“;

2.  отбелязва увеличението с 10 милиарда евро на капитала на ЕИБ през 2012 г. и призовава държавите членки още веднъж да разгледат възможността за увеличаване на капитала на тази европейска институция;

3.  изразява съжаление, че през 2013 г. общите инвестиции в ЕС са намалели с 13% спрямо периода преди кризата, като инвестициите в някои държави са намалели с 25%, а в други дори с 60%, което създаде опасен дисбаланс на инвестициите в ЕС; е на мнение, че насърчаващите растежа и създаващите работни места инвестиции остават голямо предизвикателство за ЕИБ, включително по-ефективното разпределение на средствата от ЕС и от държавите членки през следващите години; счита, че ЕИБ трябва да играе важна роля в подкрепа на инвестициите за устойчив, сближаващ и приобщаващ растеж като част от общите усилия на ЕС в тази насока;

4.  призовава за съществено и разумно увеличаване на инвестиционната дейност на ЕИБ, като се обръща специално внимание на стратегическата инфраструктура, научните изследвания, МСП, научноизследователската и развойна дейност и иновативните нови предприятия, за да се отговори на потребностите на реалната икономика и да се компенсира значителният недостиг на инвестиции, пред който са изправени икономиките в Европа; призовава за подобряване на дейността ѝ в съответствие с Протокол (№ 28) за икономическото, социално и териториално сближаване; подчертава значението на създаването на нови инвестиционни инструменти, които увеличават капацитета за поемане на риск на ЕИБ и насърчават ефикасните и ефективни инвестиции, за предпочитане без да изместват частните инвестиции; приветства достигането през 2014 г. на най-големия обем подписани договори от 2009 г. насам, но отбелязва, че обемите на подписаните договори имат потенциал за по-нататъшно увеличение; отбелязва неотложната необходимост от достъп до финансиране, по-специално в случая на МСП;

5.  призовава ЕИБ да преразгледа програмата си за стратегическо планиране в съответствие със своя мандат; настоятелно призовава ЕИБ да финансира инвестиционни проекти с най-високо икономическо и социално въздействие;

6.  подчертава, че доверието в стабилността на финансовото положение на самата институция, а също и в подпомаганите от нея проекти, е от ключово значение, за да може ЕИБ да подкрепя поставените икономически цели; подчертава поради това, че дейностите на банката по отпускане на заеми трябва да бъдат с високо качество;

7.  подчертава, че разширяването на дейностите по финансиране от страна на ЕИБ не може да замести консолидираните бюджети и структурните реформи в държавите членки;

8.  подчертава, че инвестициите, структурните реформи и добрите бюджетни политики трябва да бъдат част от една цялостна стратегия;

9.  счита, че ЕИБ следва също така да бъде банка на знания и добри практики, а не само финансова институция;

10.  предлага ЕИБ да засили своя капацитет за секторни анализи;

11.  призовава ЕИБ и другите инвестиционни органи на ЕС да засилят сътрудничеството помежду си, за да се избегнат рисковете от препокриване на инвестиции;

12.  припомня, че Парламентът приветства създаването на Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ); подчертава необходимостта ЕФСИ да функционира по ефективен, прозрачен и справедлив начин в съответствие с критериите, определени в неговия мандат и регламент; призовава ЕИБ да изпълнява и развива по-нататък ЕФСИ в тясно сътрудничество със съ-законодателите, включително чрез своевременното и задължително сключване на предстоящото споразумение между Европейския парламент и ЕИБ;

13.  приветства подобряването на консултантските услуги на ЕИБ, което ще доведе до едно по-ефикасно използване на средствата на ЕС и до по-добра подготовка и изпълнение на проектите;

14.  подчертава, че ЕИБ следва да разглежда жизнеспособността на проектите като основния критерий за отпускането на заеми; призовава ЕИБ да се съсредоточи върху инвестициите в реалната икономика, за да стимулира трудовата заетост и растежа в ЕС;

15.  призовава ЕИБ да възприеме ефективна и актуална отговорна политика по отношение на данъчното облагане, която да бъде наблюдавана от данъчно звено, и която да се разписва подробно в годишен доклад в областта на данъчното облагане на ЕИБ; призовава тази политика активно да включва ЕИБ, като използва нейната клауза за преместване, и да предвижда систематично публикуване на местонахождението на фондовете, които се ползват с подкрепа от ЕИБ; призовава ЕИБ да се въздържа от финансиране на бенефициенти или финансови посредници и от сътрудничество с финансови партньори с доказана отрицателна репутация в миналото, и да прилага превантивни мерки и редовни данъчни оценки срещу юрисдикции, които не оказват съдействие в областта на данъчното облагане и които Комисията официално е обявила за данъчни убежища, срещу данъчните измами и незаконните и агресивни отклонения от данъчно облагане; призовава ЕИБ да се справя по-ефективно с рисковете от корупция и инфилтриране на организирана престъпност в проектите на ЕИБ; призовава ЕИБ да изисква обратно заеми, когато те не се използват според правилата, и отправя искане да му бъде представен списък на транзакциите на ЕИБ, които все още не са изпълнени, особено на тези, които са посочени в списъка на Комисията на „30-те най-важни“ данъчни убежища в света;

16.  призовава ЕИБ да направи оценка на публично-частните партньорства по отношение на тяхното въздействие върху растежа, трудовата заетост и принос за производителността и добавената стойност за съответните икономики и общества, както и по отношение на влиянието им върху публичните бюджети, по икономически ефективен и ефикасен начин, като се имат предвид по-специално настоящите перспективи за ниски дългосрочни лихвени равнища; призовава ЕИБ да укрепи базата от ноу-хау за участието на правителства, региони, градове и общини в структури на ПЧП;

17.  подчертава в тази връзка, че държавите членки, в които публично-частните партньорства са по-слабо развити, биха могли да разгледат възможността за евентуални насоки за насърчаване на по-ефективното използване на този вид договори;

18.  отбелязва, че облигациите на ЕИБ са единственият пример за дългови емисии на Съюза;

19.  приветства политиката на ЕИБ за увеличаване на финансирането за МСП и инвестициите за младите хора, но засега изразява загриженост относно факта, че резултатите за реалната икономика и заетостта остават ограничени; приветства увеличаването на капитала на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) от 3 милиарда евро на 4,5 милиарда евро и призовава ЕИФ да представи аналитичен доклад за постигнатите въз основа на това значително увеличение резултати; отправя искане към ЕИБ също така да докладва резултатите от мандата на групата на ЕИБ за увеличаване на риска в полза на иновативните и високорискови МСП;

20.  приветства факта, че през 2014 г. ЕИБ е била най-големият емитент с 4,3 милиарда евро на пазара на „зелени“ облигации, на който е постигнат значителен ръст с емисии в размер на 28 милиарда евро, и призовава ЕИБ допълнително да подкрепя политики за екологосъобразна възобновяема енергия; също така приветства факта, че ЕИБ ще прави и ще изисква публикуването на оценки във връзка с климата и призовава ЕИБ да следва препоръките на Комисията и Рамковата директива за отпадъците и да изведе като приоритет инвестициите в проекти, които стоят начело в йерархията на отпадъците и във всяка друга форма на възстановяване на енергия;

21.  подчертава значението на регионалното развитие и призовава ЕИБ да засили диалога и сътрудничеството с регионалните и местните органи, банките и агенциите; счита, че в тази рамка, трансграничното сътрудничество също трябва да бъде подкрепяно;

22.  призовава ЕИБ да обърне внимание на трети държави и на региони извън Европа, които са засегнати от конфликти и крайна бедност, като нейна основна цел трябва да бъде да се намали разликата в развитието между ЕС и тези региони с поставяне на специален акцент върху страните от Южното Средиземноморие и съседните източноевропейски страни; призовава за пълно спазване на законодателството на държавите бенефициенти; призовава ЕИБ допълнително да повиши ефикасността на рамката за измерване на резултатите (РИР) за дейностите извън ЕС; оправя искане към Европейската сметна палата (ЕСП) да изготви специален доклад относно резултатите от дейностите на ЕИБ по външно кредитиране и съответствието им с политиките на ЕС; приветства факта, че безвъзмездните средства от ЕС все повече се смесват със заеми от ЕИБ, за да бъдат постигнати по-добри резултати от проектите в държавите – партньори на ЕС;

23.  призовава ЕИБ да увеличи още повече прозрачността и достъпа до информация, както вътрешно – за Европейския парламент и други институции, така и за обществеността, особено по отношение на системата за обществените поръчки и договорите за подизпълнение, резултатите от вътрешните разследвания и подбора, наблюдението и оценката на дейностите и програмите на базата на ясни и измерими показатели, както и по отношение на методологията и резултатите от предварителните оценки на въздействието и последващото отчитане за всеки финансиран проект, при условие че не се засяга чувствителна търговска информация; настоятелно призовава ЕИБ да засили независимостта и ефективността на службата за разглеждане на жалби и да предприеме по-нататъшни стъпки за намаляване на бюрокрацията, увеличаване на капацитета си за макроикономически анализи и за подобряване на представителството на двата пола на ръководните си длъжности; изразява съжаление за липсата на многообразие в състава на Управителния комитет, Управителния съвет и Съвета на директорите на ЕИБ, по-специално по отношение на равенството между половете;

24.  отправя искане към ЕИБ да докладва повече пред Парламента и другите заинтересовани лица относно своите решения, постигнатия напредък и въздействието на своите дейности по отпускане на заеми в рамките на ЕС и извън него, посредством редовни структури за диалог, увеличаващ парламентарния надзор, включително относно изпълнението на своята политика по отношение на несътрудничещите юрисдикции, и да спазва напълно регламента за ЕФСИ, особено по отношение на междуинституционалното сътрудничество с Парламента; призовава ЕИБ да прилага към обикновените си дейности същите разпоредби за докладване и отчетност като тези, предвидени в регламента за ЕФСИ; отправя искане в този дух към ЕИБ да се съгласи да подпише споразумение с Парламента, което да позволи отправяне на въпроси пряко до нейния председател, както вече става с председателя на ЕЦБ, и да подобри процеса на подбор за своите длъжности управителен директор и заместник управителен директор.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

1.12.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

48

5

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Matt Carthy, Philippe De Backer, Ildikó Gáll-Pelcz, Marian Harkin, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kappel, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Michel Reimon, Maria João Rodrigues

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Agnes Jongerius, Anneleen Van Bossuyt, Igor Šoltes

13.11.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) – Годишен доклад за 2014 г.

(2015/2127(INI))

Докладчик по становище: Иван Яковчич

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства увеличаването на общия размер на дейностите на ЕИБ по финансиране през 2014 г., включително допълнително кредитиране в размер над 50 милиарда евро и мобилизирани инвестиции в размер над 150 милиарда евро, което е от основно значение за допълването на политиката на сближаване и на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове);

2.  признава, че икономическата и финансовата криза и нейното въздействие върху традиционните кредитни системи, както и съществуващите финансови и нефинансови пречки доведоха до липса на инвестиции, което подкопава цялостния потенциал за растеж на европейската икономика и излага на опасност потенциала за развитие на ММСП (микро-, малките и средните предприятия); приветства в това отношение Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и неговия потенциал за увеличаване на частните инвестиции;

3.  припомня, че ЕФСИ трябва също така да допринесе за сближаването, и подчертава необходимостта да се гарантира съгласуваност и взаимно допълване между ЕФСИ и другите политики и инструменти на ЕС, в частност европейските структурни и инвестиционни фондове, което може да доведе до създаването на стабилна и благоприятна среда за инвестиции и стопанска дейност; препоръчва на държавите членки да определят национални насърчителни банки;

4.  счита, че е налице необходимост от разработване на комуникационна политика относно дейностите на ЕИБ, за да се гарантира, че органите на всички управленски равнища имат информация за тези програми; категорично счита, че е налице необходимост от опростяване на правилата за подкрепата, предоставена от европейските структурни и инвестиционни фондове за финансовите инструменти в рамките на ЕИБ; призовава ЕИБ да подобри насърчаването на своята консултативна дейност в планирането, като оказва съдействие на органите за управление на европейските структурни и инвестиционни фондове с цел по-добро разходване на наличните средства в полза на всички европейски граждани;

5.  приветства даването на ход на нови инструменти и услуги в рамките на InnovFin, които насърчават научните изследвания и иновациите;

6.  взема под внимание оперативния план на ЕИБ за периода 2015 – 2017 г.; приветства факта, че в плана се признава, че има разлика в скоростта на възстановяване между държавите членки и че той определя икономическото и социалното сближаване като хоризонтална цел на политиката;

7.  счита, че собствените правила и процедури на ЕИБ, включително относно хоризонталните и секторните политики, следва да се прилагат по отношение на всички нейни дейности, ангажиращи бюджетни средства на ЕС, включително ЕФСИ; счита, че подборът на операциите по финансиране от ЕИБ/ЕИФ следва да бъде прозрачен, да подлежи на отчетност и да се основава на критерии за качество; подчертава необходимостта от редовна оценка на функционирането на подобни инструменти, както и на ефективността при прилагането на надлежната проверка;

8.  приветства разширената роля, която групата на ЕИБ ще играе в осъществяването на политиката на сближаване за програмния период 2014 – 2020 г.; счита, че това е стъпка в правилната посока, насочена към подобряване на полезните взаимодействия между ЕИБ и европейските структурни и инвестиционни фондове; счита, че е налице необходимост от използване на финансовите инструменти, като се вземе предвид териториалният аспект и многообразието на малките градове, големите градове и селските райони също така с оглед на подобряване на сближаването в рамките на регионите; подчертава значението на поддържането на постоянен диалог с управляващите органи на оперативните програми с цел създаване на полезни взаимодействия за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“, наред с другото, за подкрепа на ММСП и гарантиране на техния достъп до финансови инструменти; изразява своята загриженост обаче относно ниския процент на отпускане на финансиране за политиката на сближаване във финансовите инструменти за крайните бенефициенти за програмния период 2007 – 2013 г.;

9.  подчертава ролята на ЕИБ във финансирането на действията за гарантиране на основните нужди на населението на трети държави;

10.  призовава ЕИБ да изисква по-голяма прозрачност от своите финансови посредници по отношение на предоставянето на заеми за предложените за финансиране проекти;

11.  счита, че административната тежест и липсата на административен капацитет представляват сериозно препятствие за успешното постигане на целите на политиката на сближаване; счита, че е важно да се преразгледат административните процедури и да се намалят тези тежести; подчертава значението на консултативната роля на ЕИБ и признава усилията, предприети в този контекст; приветства партньорството между Комисията и ЕИБ в създаването на консултативната платформа fi-compass; призовава ЕИБ да представи на Комисията и на държавите членки набор от предложения за опростяване на административните процедури и изграждане на капацитет предвид опита, който е придобила в областта на публичното финансиране;

12.  счита също така, че е налице необходимост от засилване на сътрудничеството между Комисията, ЕИБ и местните и регионалните органи, за да се гарантира, че финансовите инструменти се използват ефективно за насърчаване на политиката за териториално развитие и политиката на сближаване;

13.  призовава ЕИБ да увеличи подкрепата си за проекти, обхванати от макрорегионалните стратегии на ЕС; подчертава, че е важно да се продължи подкрепата за устойчивите иновативни сектори, както и за традиционните икономически сектори в ЕС; подчертава необходимостта от взаимно свързване на Европа посредством интермодалния транспорт, както и посредством инвестиции, насочени към конкретни територии; призовава освен това за създаването на финансови и инвестиционни платформи, за да се позволи обединяването на финансови средства от различни източници и мобилизирането на инвестиции, необходими за тези макрорегионални проекти;

14.  подчертава ориентирания към резултатите подход при политиката на сближаване за програмния период 2014 – 2020 г.; призовава за повече информация, в контекста на годишните доклади на ЕИБ, за резултатите и приноса на дейностите на ЕИБ за целите на политиката на сближаване; призовава в този контекст Комисията и държавите членки да се възползват в пълна степен от възможностите, предоставяни от Регламент (ЕС) № 1303/2013 за увеличаване на използването на финансови инструменти, когато е целесъобразно, за периода до 2020 г., и призовава ЕИБ да продължи да популяризира своите инструменти и добрите практики на бенефициентите с цел повишаване на тяхната привлекателност;

15.  припомня значението на многостранното сътрудничество между ЕИБ и националните насърчителни банки за подкрепата на полезни взаимодействия, споделянето на рискове и разходи и гарантирането на адекватно кредитиране за проекти на ЕС с положително въздействие върху производителността, създаването на работни места, опазването на околната среда и качеството на живота;

16.  припомня, че Парламентът трябва да играе основна роля в мониторинга на въздействието, което тези стратегии и проекти оказват върху заетостта и икономическия растеж; призовава за засилен диалог и постоянен обмен на информация между ЕИБ и Парламента, посредством редовни заседания, по отношение на дейностите на ЕИБ, които оказват въздействие върху икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС; счита, че би била полезна редовната актуализация относно направените от ЕИБ разходи и такси за управление, както и относно въздействието на финансираните проекти върху заетостта и добавената икономическа стойност.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

12.11.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

2

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pascal Arimont, Victor Boştinaru, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Julia Reid, Terry Reintke, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Andor Deli, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Claudia Schmidt, Hannu Takkula, Damiano Zoffoli, Milan Zver

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Stanisław Ożóg

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.2.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

0

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Cătălin Sorin Ivan, Benedek Jávor, Markus Pieper, Julia Pitera, Marco Zanni