Procedure : 2015/2127(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0050/2016

Indgivne tekster :

A8-0050/2016

Forhandlinger :

PV 27/04/2016 - 16
CRE 27/04/2016 - 16

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.64
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0200

BETÆNKNING     
PDF 480kWORD 166k
8.3.2016
PE 565.145v02-00 A8-0050/2016

om Den Europæiske Investeringsbank (EIB) – Årsberetning for 2014

(2015/2127(INI))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Georgi Pirinski

ERRATA/ADDENDA
ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Den Europæiske Investeringsbank (EIB) – Årsberetning for 2014

(2015/2127(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Investeringsbanks aktivitetsberetning 2014,

–  der henviser til Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning 2014 og den statistiske rapport 2014,

–  der henviser til bæredygtighedsrapporten 2014, rapporten fra 2014 om vurdering af de tre søjler i forbindelse med EIB-operationer i EU og rapporten fra 2014 om resultater uden for EU fra Den Europæiske Investeringsbank,

–  der henviser til de årlige rapporter fra EIB's Revisionsudvalg for 2014,

–  der henviser til Den Europæiske Investeringsbank-Gruppes årsberetning om bekæmpelse af svig – 2014,

–  der henviser til EIB-Gruppens forretningsplan for 2014-2016 (17. december 2013), EIF’s forretningsplan for 2014-2016 (december 2013) og EIB-Gruppens forretningsplan for 2015-2017 (21. april 2015),

–  der henviser til rapporten om gennemførelsen af EIB’s politik for gennemsigtighed i 2014,

–  der henviser til aktivitetsrapporten for 2014 fra EIB's kontor for regelefterlevelse,

–  der henviser til artikel 3 og 9 i traktaten om Den Europæiske Union,

–  der henviser til artikel 15, 126, 174, 175, 208, 209, 271, 308 og 309 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og protokol nr. 5 vedrørende vedtægterne for Den Europæiske Investeringsbank,

–  der henviser til Den Europæiske Investeringsbanks forretningsorden,

–  der henviser til sin beslutning af 11. marts 2014 om Den Europæiske Investeringsbank (EIB) – Årsberetning 2012(1),

–  der henviser til sin beslutning af 30. april 2015 om Den Europæiske Investeringsbank (EIB) – Årsberetning 2013(2),

–  der henviser til sin beslutning af 26. februar 2014 om langsigtet finansiering af den europæiske økonomi(3) og til Kommissionens meddelelse af 27. marts 2014 om langsigtet finansiering af den europæiske økonomi (COM(2014)0168),

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1080/2011/EU af 25. oktober 2011 om EIB’s eksterne mandat for 2007-2013 og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 466/2014/EU af 16. april 2014 om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 670/2012 om ændring af afgørelse nr. 1639/2006/EF af 11. juli 2012 om et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (2007-2013) og forordning (EF) nr. 680/2007 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for de transeuropæiske transport- og energinet (som vedrører pilotfasen for Europa 2020-initiativet med projektobligationer),

–  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner fra oktober 2014, der udtrykkeligt henviser til inddragelse af EIB i en ny fond, der fokuserer på investeringer, og som sigter på at forbedre energieffektiviteten og modernisere energisystemerne i mindre velstående medlemsstater,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. november 2014 om en investeringsplan for Europa (COM(2014)0903),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/1017 af 25. juni 2015 om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning og Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013(4),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. juli 2015 "Arbejde sammen for at skabe beskæftigelse og vækst: Nationale erhvervsfremmende bankers rolle i forbindelse med investeringsplanen for Europa" (COM(2015)0361/2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelser fra Udvalget om International Handel, Budgetudvalget, Økonomi- og Valutaudvalget og Regionaludviklingsudvalget (A8-0050/2016),

A.  der henviser til, at EIB's centrale opgave som EU's bank er at yde økonomisk støtte til projekter i Unionens interesse, der bidrager til en afbalanceret udvikling af det indre marked og til økonomisk, social og territorial samhørighed og dermed styrker den europæiske integration og beskæftigelsen, og at den dermed har særdeles stor betydning for styrkelse af Unionens konkurrenceevne;

B.  der henviser til, at alle EIB-finansierede aktiviteter skal være i overensstemmelse med EU's traktater og EU's overordnede målsætninger og prioriterede områder som fastlagt i Europa 2020-strategien og faciliteten for vækst og beskæftigelse;

C.  der henviser til, at EIB med henblik på at udføre sin opgave skal yde lån og garantier, der fremmer finansieringen af projekter i alle sektorer af økonomien, uden fortjeneste for øje;

D.  der henviser til, at den finansielle, økonomiske og sociale krise i 2008 har medført, at der er opstået en alvorlig mangel på investeringer og en ekstremt høj arbejdsløshed, navnlig blandt unge, og at der samtidig er udsigt til en langvarig stagnation i den europæiske økonomi;

E.  der henviser til, at EU's funktion som en "konvergensmaskine" siden 2008 er gået i stå og endog er gået baglæns, hvilket medfører en betydelig stigning i eksisterende forskelle mellem regionerne og medlemsstaterne samt en forværring af de sociale og økonomiske uligheder i hele Unionen, der hindrer den økonomiske genopretning og yderligere svækker den sociale samhørighed;

F.  der henviser til, at både de enkelte medlemsstater og EU som helhed står over for en overvældende udfordring, der er uden fortilfælde i hele EU's historie, bestående i at håndtere en massiv tilstrømning af migranter fra forskellige regioner i verden;

G.  der henviser til, at der under de nuværende omstændigheder er en forholdsvis ny grad af uopsættelighed, som kendetegner EIB's centrale rolle for så vidt angår en effektiv gennemførelse af investeringsplanen for Europa og en effektiv forvaltning af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), som er det vigtigste redskab til at fremme vækst, skabe ordentlige arbejdspladser og overvinde de tiltagende sociale og territoriale forskelle i Unionen;

H.  der henviser til, at Den Europæiske Investeringsfond (EIF) spiller en afgørende rolle for EIB-Gruppens indsats med hensyn til at håndtere krisens mere langsigtede konsekvenser, og at den også bidrager til genopretningen af den europæiske økonomi ved at støtte SMV'er;

I.  der henviser til, at EIB ikke kun bør være en finansiel institution, men også en bank for viden og god praksis, som rådgiver medlemsstaterne og de økonomiske aktører og bidrager til at maksimere merværdien af EU's midler;

J.  der henviser til, at EIB's finansiering af operationer uden for EU har til formål at støtte EU's eksterne politiske mål i overensstemmelse med Unionens værdier og er baseret på overholdelse af bæredygtige sociale og miljømæssige standarder;

K.  der henviser til, at omfanget og kompleksiteten af de opgaver, som EIB for øjeblikket er stillet over for, kræver en fornyet forpligtelse til helt at undgå at finansiere projekter, der krænker de grundlæggende standarder for forsvarlig økonomisk forvaltning og dermed skader EIB's troværdighed som en offentlig finansiel institution med en triple A-rating og et uangribeligt omdømme;

EIB's investeringsprogram til fremme af EU's politiske målsætninger

Prioritering af investeringer for at fremskynde genopretningen og øge produktiviteten

1.  glæder sig over EIB's årsberetning for 2014 og de resultater, der fremlægges heri, og opfordrer indtrængende EIB til at fortsætte sine bestræbelser på at hæve det lave investeringsniveau i EU;

2.  glæder sig navnlig over det faktum, at EIB i 2014 finansierede 285 000 SMV'er og dermed beskyttede 3.6 millioner arbejdspladser og indgik kontrakter om i alt 413 projekter inden for EU til en værdi af 69 mia. EUR og 92 nye projekter uden for EU for i alt 7,98 mia. EUR; glæder sig også over, at EIF samme år indgik forpligtelser for 3,3 mia. EUR gennem sine egenkapital- og garantiaktiviteter til fordel for mindre virksomheder og dermed tegnede sig for den vellykkede gennemførelse af en af EIB's mest ambitiøse forretningsplaner med i alt 80,3 mia. EUR i finansiering fra EIB-Gruppen; glæder sig over, at den volumen af undertegninger, som EIB opnåede i 2014, er på det højeste niveau siden 2009, men understreger, at niveauet af undertegninger har et yderligere potentiale; godkender udvidelsen af EIB's kapital med 10 mia. EUR, som blev vedtaget af alle medlemsstaterne i 2012;

3.  opfordrer EIB til at yde øget teknisk støtte i perioden forud for godkendelsen til medlemsstater, som har en lavere succesrate for projektgodkendelse, og tilskynder EIB til at fremme udvekslingen af bedste praksis mellem medlemsstaterne i forbindelse med en vellykket udvikling;

4.  opfordrer EIB til at fokusere på investeringer i realøkonomien med henblik på at stimulere vækst og beskæftigelse i EU;

5.  påpeger det meget høje arbejdsløshedsniveau i mange medlemsstater, navnlig blandt unge, og opfordrer indtrængende EIB til at tage højde for denne omstændighed ved gennemførelsen af sine politikker;

6.  påpeger, at operationer, idet der tages hensyn til de disponible midler, skal målrettes for at skabe investeringer, der fremmer økonomisk genopretning og produktiv beskæftigelse, som ledsages af vedvarende støtte til medlemsstater, der tager sigte på at øge absorptionskapaciteten, hvor det er nødvendigt, samt af et fortsat engagement for at undgå risikoen for territorial opsplitning;

7.  bemærker, at utilstrækkelig kapacitet til generering af projekter i den offentlige og private sektor og en ringe lånekapacitet i nogle medlemsstater sammenholdt med de nuværende markedsforhold medfører store udfordringer for EIB's låneprogram; opfordrer derfor indtrængende EIB til i væsentlig grad at intensivere sin tekniske bistand og finansielle rådgivning inden for alle centrale aktivitetsområder på en let tilgængelig måde og over for alle medlemsstater med henblik på at opnå en langt højere grad af vækstskabende kapacitet;

8.  glæder sig over EIB's anvendelse af rammen for vurdering af de tre søjler (3PA) og rammen for resultatmåling (ReM) til forudgående vurdering af de forventede resultater af investeringsprojekter både inden for og uden for EU;

9.  opfordrer EIB til, når den evaluerer og klassificerer projekter, at give afgørende prioritet til den langsigtede virkning af investeringerne, ikke blot med hensyn til finansielle indikatorer, men også frem for alt deres bidrag til bæredygtig udvikling og en bedre livskvalitet gennem yderligere forbedringer inden for beskæftigelse, sociale standarder og miljøet;

10.  understreger, at godkendelse af projektfinansiering bør være baseret på en passende finans- og risikoanalyse, den finansielle levedygtighed og forsvarlig budgetforvaltning; mener, at projekter, der er godkendt til EIB-finansiering, bør give en klar merværdi for den europæiske økonomi;

11.  beklager, at der ikke er nogen oplysninger i 3PA-rapporten, uanset om de er baseret på 3PA eller andre relevante redskaber, om de faktiske resultater af de operationer, der udførtes i EU i 2014 (i modsætning til de opnåede resultater uden for EU), til trods for at 3PA er udformet med det specifikke formål at forbedre EIB's evne til at overvåge gennemførelsen ved at spore påvirkninger gennem hele projektforløbet; forventer, at der i begyndelsen af 2016 som følge af den løbende harmonisering mellem 3PA og ReM vil blive indført en ny harmoniseret ramme, som vil blive anvendt til EIB's rapportering for 2015, og som er bedre udformet til den efterfølgende vurdering og rapportering af projektresultater, både inden for og uden for EU og fuldt ud i tråd med resultattavlen i forbindelse med EFSI-operationer; opfordrer til på systematisk grundlag at offentliggøre vurderingerne af de enkelte projekter;

12.  noterer sig EIB's forretningsplan for 2015-2017; glæder sig over, at det heri erkendes, at opsvinget ikke finder sted med samme hastighed i alle medlemsstater, og at økonomisk og social samhørighed i planen fastsættes som et tværgående politisk mål;

13.  tager hensyn til, at EIB har omstruktureret klassificeringen af dens vigtigste offentlige politiske mål (PPG'er) for EIB-Gruppen for 2015-2017 (innovation og menneskelig kapital, SMV'er, midcap-selskaber, effektiv infrastruktur og miljø) på en måde, som afviger fra udformningen af dens PPG'er for 2014-2016 (forøgelse af vækst- og beskæftigelsespotentialet, miljømæssig bæredygtighed, økonomisk og social samhørighed og konvergens samt klimaindsats); bemærker, at PPG'erne er blevet tilpasset til de skiftende økonomiske forhold, og opfordrer i denne forbindelse EIB til at sikre, at de to horisontale mål for den økonomiske og sociale samhørighed i EU og for klimaindsatsen sammen med den forventede procentsats af undertegnelser, der bidrager til disse projekter, styrkes yderligere;

14.  mener dog, at præsentationen af EIB's aktiviteter i aktivitetsberetningen 2014 ikke er helt i overensstemmelse med PPG'erne for 2014; beklager endvidere manglen på information om resultaterne af EIB's forskellige finansielle instrumenter og initiativer, som blev indført i 2014; henstiller, at EIB – når den formidler oplysninger om sine aktiviteter – ikke primært fokuserer på omfanget af investeringer, men snarere på virkningerne af disse;

15.  forventer, at EIB bidrager til midtvejsevalueringen af Europa 2020-strategien ved at fremlægge oplysninger om sine aktiviteter og deres bidrag til opfyldelsen af strategiens mål;

16.  opfordrer EIB til at overveje i 2015 at udarbejde en mere omfattende og analytisk beretning om sine årlige aktiviteter, der gør det muligt at sammenfatte oplysningerne fra dens tematiske rapporter og i højere grad vil være i overensstemmelse med kravene i artikel 9 i EIB's vedtægter;

17.  glæder sig over de nye oplysninger, som fremgår af arbejdsdokumentet om finansielle instrumenter, og som ledsager budgetforslaget; beklager imidlertid, at der ikke er en samlet oversigt over de årlige forpligtelser og betalinger til EIB og forventer at få yderligere oplysninger;

18.  understreger, at investeringer, strukturreformer og ansvarlige budgetpolitikker skal indgå i en overordnet strategi;

Fremme af unges beskæftigelse, innovation og SMV'er

19.  glæder sig over, at EIB's initiativ "Jobs til unge – investering i kvalifikationer" blev gennemført i 2014, og opfordrer EIB til at fortsætte med at investere i uddannelse, udvikling af kvalifikationer og jobs til unge; opfordrer EIB til at aflægge en samlet rapport om resultaterne af dens investering i ungdomsinitiativet, herunder gennem brug af en indikator, såsom f.eks. vedvarende beskæftigelse, der er resultatet af specifikke aktioner;

20.  glæder sig over lanceringen i 2014 af en ny vifte af produkter under InnovFin – EU-finansiering til innovatorer, som er åben for innovatorer i alle størrelser, såvel som lanceringen af InnovFin-rådgivningstjenesten for store F&U projekter; bemærker også, at der i 2014 blev indført et nyt mandat for risikoforbedring for EIB-Gruppen;

21.  bemærker, at EIB i 2014 undertegnede 225 operationer inden for EU for at fremme innovation og kvalifikationer (62 operationer vedrørende innovation og FoU for 9,6 mia. EUR og 25 vedrørende uddannelse og kvalifikationer for 4,4 mia. EUR) og for SMV'er og midcap-selskaber (138 operationer for 22,2 mia. EUR);

22.  bemærker EIF's kapitalforhøjelse på 1,5 mia. EUR i 2014 og dens rekordhøje investeringer for at tilvejebringe risikovillig kapital til SMV'er på i alt 3,3 mia. EUR, hvilket fremskaffede 14 mia. EUR i kapital; opfordrer til, at der indføjes en omfattende og gennemsigtig oversigt over EIF's transaktioner i EIB's årsberetning;

23.  bemærker, at EIB-Gruppen kanaliserer midler til SMV'er og midcap-selskaber gennem en række finansielle formidlere, der har til formål at forbedre betingelserne for og lette adgangen til finansiering; opfordrer derfor EIB til at arbejde meget mere sammen med dens finansielle formidlere i medlemsstaterne og til at tilskynde dem til at udbrede relevante oplysninger til potentielle støttemodtagere for at skabe et iværksættervenligt miljø, der giver SMV'er lettere adgang til finansiering;

24.  bemærker, at SMV'er i mange dele af Europa står over for store vanskeligheder med at få adgang til tilstrækkelig finansiering; glæder sig i denne forbindelse over den større vægt, som EIB lægger på at støtte SMV'er; fremhæver betydningen af at styrke instrumenterne til støtte af mikrovirksomheder, mellemstore virksomheder og innovative opstartsvirksomheder; opfordrer endvidere EIB til at arbejde tættere sammen med regionale offentlige institutioner med henblik på at optimere SMV'ernes finansieringsmuligheder;

25.  glæder sig over EIB's programmer med henblik på handelslettelser, især SMV-handelsfinansieringsfaciliteten, som tilbyder garantier til udenlandske banker, der yder handelsfinansiering til SMV'er og derved bidrager til at sætte gang i handelsstrømmene og lette kontant sikkerhedsstillelse, og andre nye handelsfinansieringsprojekter rettet mod lande, som er hårdt ramt af den økonomiske krise eller skræddersyede finansielle løsninger som f.eks. den europæiske mikrofinansieringsfacilitet til finansiel inklusion;

26.  opfordrer EIB til at udvikle en effektiv kommunikationspolitik for at håndtere potentielle private støttemodtagere som en integrerende del af dens rådgivende funktion; opfordrer Kommissionen til at styrke og udvide sit netværk af kontorer i EU;

27.  beklager de manglende oplysninger i aktivitetsberetningen 2014 om gennemførelsen af aftalen fra juli 2014 mellem Kommissionen og EIF under EU's program for virksomheders konkurrenceevne og SMV'er (Cosme);

Forbedring af miljømæssig bæredygtighed og klimaindsats

28.  bemærker, at ud af de 84 miljøprojekter, der blev undertegnet i 2014 inden for EU for samlet 12,6 mia. EUR, tegnede bæredygtige transportprojekter sig for 5,1 mia. EUR, projekter for vedvarende energi og energieffektivitet for 3,7 mia. EUR og projekter for beskyttelse af miljøet for 3,8 mia. EUR; bemærker endvidere, at EIB undertegnede operationer vedrørende det tværgående mål "klimaindsats", som udgjorde 16,8 mia. EUR eller 24 % af den samlede EIB-finansiering i EU;

29.  noterer sig, at EIB's støtte til kapacitetsudvikling inden for vedvarende energi i 2014 for størstedelens vedkommende var koncentreret om EU's fem største økonomier, idet kun 42 mio. EUR ud af 4,5 mia. EUR til projekter for vedvarende energi i EU-28 blev anvendt i de 13 nye medlemsstater; tilføjer, at en tilsvarende koncentration kan observeres i sektoren for energieffektivitet, hvor kun 148 mio. EUR ud af 2 mia. EUR blev tildelt 13 nye medlemsstater; opfordrer til, at andelen af fremtidige investeringer i kapacitetsudvikling inden for vedvarende energi og sektoren for energieffektivitet i nye medlemsstater øges gradvist, indtil de når 30 % af de samlede investeringer på disse områder senest i 2020; opfordrer til, at der gøres en større indsats med hensyn til at yde yderligere teknisk bistand til nationale og regionale myndigheder for at forbedre deres kapacitet til at udarbejde levedygtige projekter, som vil give mulighed for flere investeringer i energisektoren;

30.  glæder sig over, at der i 2014 blev lanceret nye innovative instrumenter til støtte for klimaindsatsen såsom instrumentet til privatfinansiering af energieffektivitet og faciliteten til finansiering af naturkapital, og forventer, at EIB aflægger rapport om deres gennemførelse i sine kommende aktivitetsberetninger;

31.  bakker op om EIB's indsats for at støtte initiativer, der hjælper EU til både fortsat at være i førerposition og opfylde sine egne mangeårige ambitioner om et kvotemarked i forbindelse med 2030-rammen for klima- og energipolitikken, lavemissionsstrategien for 2050 samt FN's klimaforhandlinger for at fastlægge en ny global aftale; opfordrer til en revision af den del af EIB's investeringer, der vedrører klimaindsatsen, da andelen på 25 % allerede er nået;

32.  bemærker bevægelsen i retning af et marked for grønne obligationer og EIB's førende rolle med egne grønne obligationer og klimabevidsthedsobligationer, der er et tegn på investorers interesse i finansielle produkter, som skal fremme bæredygtig, kulstoffattig og klimarobust vækst; opfordrer EIB til at revidere sin emissionsstandard i 2016 i lyset af EU's lavemissionsstrategi for 2050;

33.  glæder sig over offentliggørelsen i september 2015 af EIB's klimastrategi – mobilisering af finansiering til overgangen til en kulstoffattig og klimarobust økonomi - og den sammenfattende rapport om evaluering af operationer i forbindelse med EIB's finansiering af klimaindsatsen (modvirkning af klimaændringer) i EU 2010-2014; opfordrer til, at SMART-strategien (specifik, målbar, opnåelig, realistisk og rettidig) anvendes i de specifikke handlingsplaner i overensstemmelse med EIB's klimastrategi senest i 2017;

Fremme af økonomisk og social samhørighed og konvergens

34.  bemærker, at 19,9 mia. EUR eller 29 % af den samlede EIB-finansiering i EU i 2014 gik til aktiviteter til fremme af samhørighed; beklager dog, at der ikke er nogen oplysninger om antallet af projekter, der støttes af EIB-Gruppen i de relevante sektorer, eller de finansielle instrumenter eller initiativer i tilknytning til dette horisontale politiske mål;

35.  understreger samhørighedspolitikkens afgørende rolle for at reducere ubalancerne mellem de europæiske regioner og fremme af europæisk integration og fremhæver i denne forbindelse den centrale betydning af den resultatorienterede tilgang; opfordrer indtrængende EIB til i sine fremtidige årsberetninger give detaljerede oplysninger om støtten og de opnåede resultater med hensyn til gennemførelsen af samhørighedspolitikken via EIB's aktiviteter;

36.  glæder sig over, at EIB-Gruppen vil spille en større rolle i gennemførelsen af samhørighedspolitikken i programmeringsperioden 2014-2020; mener, at dette er et skridt i den rigtige retning hen imod en forbedring af synergierne mellem EIB og ESI-fondene; opfordrer til at forbedre EIB's aktiviteter i overensstemmelse med protokollen i TEUF (nr. 28) om økonomisk, social og territorial samhørighed; mener, at det er nødvendigt at styrke samarbejdet mellem Kommissionen, EIB og de lokale og regionale myndigheder for at sikre, at de finansielle instrumenter udnyttes effektivt til at fremme territorial udvikling og samhørighed; glæder sig over partnerskabet mellem Kommissionen og EIB i forbindelse med oprettelsen af rådgivningsplatformen fi-compass; er overbevist om, at det er nødvendigt at forenkle reglerne for støtte fra ESI-fondene til finansielle instrumenter under EIB;

37.  påskønner i særlig grad EIB's finansieringsaktiviteter inden for infrastruktur- og transportarbejder til støtte af projekter i europæiske regioner; understreger, at disse former for finansiel støtte i betydeligt omfang øger mulighederne for samhandel, fremmer vækst og stimulerer konkurrenceevnen især i områder, der er underlagt varige geografiske begrænsninger;

38.  bemærker, at EIB i 2014 undertegnede 104 projekter inden for EU til udvikling af social og økonomisk infrastruktur for samlet 20,2 mia. EUR, hvoraf strategiske transportprojekter (herunder TEN-T) tegnede sig for 8,2 mia. EUR, projekter for konkurrencedygtig og sikker energi for 7,5 mia. EUR og byfornyelsesprojekter (herunder sundhed) for 4,5 mia. EUR;

39.  understreger, at investeringer i bæredygtige infrastrukturprojekter er afgørende for at øge konkurrenceevnen og genskabe vækst og jobs i Europa; opfordrer derfor til, at der afsættes EIB-finansiering til de områder, der er hårdest ramt af høj arbejdsløshed, og til flere sociale infrastrukturprojekter; understreger, at EIB's finansiering primært bør fokusere på de lande, som halter bagefter med hensyn til infrastrukturens kvalitet og udvikling, men holder sig dog princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og projekters levedygtighed for øje;

40.  beklager, at der hidtil har været utallige tilfælde, hvor finansieringer har været brugt til at støtte en række infrastrukturprojekter, der har været finansielt uholdbare både hvad angår befolkningens interesser og klimaindsatsen; bemærker med bekymring tendensen til at finansiere infrastrukturer såsom motorveje, som øger forbruget af fossile brændstoffer, hvilket står i modsætning til EU's langsigtede mål om en kulstoffri økonomi; opfordrer EIB til obligatorisk at integrere en forudgående, uafhængig vurdering af den miljømæssige, økonomiske og sociale merværdi under udvælgelsen af projekter, der vil blive finansieret inden og uden for Unionen, og opfordrer til, at alle forudgående og efterfølgende vurderinger gennemføres med effektiv inddragelse af interessenter, lokale, regionale og nationale myndigheder og repræsentanter for civilsamfundet; opfordrer desuden til, at resultaterne af disse evalueringer samt de anvendte indikatorer offentliggøres og gøres fuldt tilgængelige;

41.  understreger, at finansieringen af store projekter ofte fremmer infiltration af selskaber med forbindelse til organiseret kriminalitet; beklager, at EIB har finansieret motorringvejen "Passante di Mestre", som er genstand for efterforskning i forbindelse med påstande om skattesvig; bemærker med bekymring, at EIB ikke har fulgt op på henstillingerne i betænkningen om årsrapport 2013 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – Bekæmpelse af svig; opfordrer endnu en gang EIB til at indstille enhver form for finansiering til projektet;

42.  understreger betydningen af regionaludvikling og opfordrer EIB til at øge dialogen og samarbejdet med regionale og lokale myndigheder, banker og agenturer; mener, at man i forbindelse hermed også bør støtte grænseoverskridende samarbejde;

43.  opfordrer EIB til at øge sin støtte til projekter, der er omfattet af EU's makroregionale strategier; understreger betydningen af fortsat at støtte bæredygtige innovative økonomiske samt traditionelle sektorer i EU; understreger, at det er nødvendigt at binde Europa sammen ved hjælp af intermodal transport og lokale investeringer; opfordrer desuden til oprettelse af en finansierings- og investeringsplatform, der skal gøre det muligt at samle midler fra forskellige kilder og mobilisere de nødvendige investeringer i sådanne makroregionale projekter;

Forvaltning af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI)

44.  glæder sig over den nye Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI); understreger behovet for, at EFSI fungerer på en effektiv, gennemsigtig og retfærdig måde i overensstemmelse med kriterierne i fondens mandat og forordning, og anbefaler, at Parlamentet og Den Europæiske Revisionsret indgår et tæt samarbejde og fører tilsyn med EFSI-operationer; understreger, at dens ressourcer bør udvise reel additionalitet i forhold til de sædvanlige aktiviteter, der finansieres af EIB; minder om, at EFSI også skal bidrage til samhørighed og opfordrer EIB til at sikre sammenhæng og komplementaritet med investeringer fra de europæiske struktur- og investeringsfonde og andre offentlige midler; opfordrer EIB til at gennemføre og videreudvikle EFSI i tæt samarbejde med lovgivningsmyndighedens to parter, herunder ved en rettidig og forpligtende indgåelse af den påtænkte aftale mellem Europa-Parlamentet og EIB;

45.  forventer, at målene for EFSI vil være i overensstemmelse med EIB's PPG'er, og at omfanget af EIB's investeringer for 2016 vil blive tilpasset for også at afspejle EFSI's aktiviteter;

46.  understreger, at EFSI bør komme alle medlemsstaterne til gode uden sektorbestemt og regional forhåndstildeling og også bør stemme overens med igangværende regionale eller lokale investeringsinitiativer; understreger, at EFSI-finansiering desuden bør være til gavn for mindre projekter;

47.  erkender de udfordringer, der er forbundet med at skabe og hurtigt gennemføre en EFSI-oversigt over strategiske projekter; glæder sig over, at EIB har oprettet Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning, der har til formål at yde teknisk bistand og ekspertise til potentielle initiativtagere; forventer, at den tekniske bistandsmekanisme kan fungere effektivt på lokalt og regionalt plan;

48.  anbefaler, at medlemsstaterne udpeger nationale erhvervsfremmende banker, og at der indgås et tættere samarbejde mellem EIB og nationale erhvervsfremmende banker, finansielle institutioner og investeringsplatforme for at samle og udveksle ekspertise og knowhow samt for bedre at tilpasse EIB's aktioner til medlemsstaternes politiske prioriteter; minder om nødvendigheden af fuld gennemsigtighed og prioritering af resultatorientering med hensyn til inddragelse af nationale erhvervsfremmende banker og institutioner i EFSI-projekter;

49.  opfordrer EIB til at sikre, at EFSI ikke indirekte anvendes som et middel til at øge EIB's kapital; opfordrer derfor EIB til regelmæssigt at revidere sin deltagelse i EFSI og til at påvise, at betingelserne om additionalitet i artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) nr. 2015/1017 er opfyldt, og navnlig at private finansieringskilder ikke fortrænges;

50.  er bekymret over, at mange af de projekter, som blev udvalgt i "warehousing"-fasen, ville have kunnet opnå finansiering på normale betingelser, og ikke opfylder kravet om additionalitet; minder om, at EFSI-garantien havde til formål at gøre det muligt for EIB at tage flere risici og samtidig opretholde sin AAA-rating; understreger, at det vil være yderst årvågent med hensyn til at overvåge overholdelsen af dette kriterium;

51.  forventer, at EIB-Gruppen er særlig opmærksom på overholdelsen af artikel 140, stk. 6, i finansforordningen, som fastsætter, at finansielle instrumenter "ikke må skabe uberettigede fordele for tredjemand, især i form af uberettigede udbytter eller fortjenester", som følge af en frygt for, at EFSI på én eller anden måde eventuelt kan bidrage til "socialiseringen af risici og privatiseringen af gevinster" i lyset af finansieringserfaringerne i forbindelse med sager, såsom Castor-projektet i Spanien eller Passante di Mestre-projektet i Italien;

Vurdering af projektobligationsinitiativet

52.  mener, at projektobligationsinitiativet bør vurderes med hensyn til dets økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser; opfordrer indtrængende Kommissionen til at oprette en inklusiv og åben høringsproces på EU-plan – med aktiv deltagelse af repræsentanter fra Europa-Parlamentet – om fremtiden for projektobligationer for perioden 2016-2020, inden den nuværende pilotfase er fuldt ud iværksat;

Opdatering af den eksterne dimension af EIB's interventioner

53.  glæder sig over EIB's nye eksterne långivningsmandat for 2014-2020, som fastsætter en EU-garanti for EIB's eksterne transaktioner på op til 30 mia. EUR såvel som dens centrale mål, nemlig udvikling af den lokale private sektor, udvikling af den sociale og økonomiske infrastruktur samt tilpasning til og modvirkning af klimaændringer;

54.  opfordrer EIB til at lægge vægt på tredjelande og regioner uden for EU, som er ramt af konflikter og ekstrem fattigdom, med det primære mål at mindske udviklingskløften mellem EU og disse regioner og bidrage til støtteprogrammer for SMV'er i handelspartnerlande, herunder via tilstrækkelig finansiering til faciliteten for SMV'er som led i det vidtgående og brede frihandelsområde (DCFTA) med særligt fokus på naboskabslande i det sydlige Middelhavsområde og Østeuropa; opfordrer EIB til at arbejde sammen med Den Afrikanske Udviklingsbank (AfDB) med henblik på at finansiere langsigtede investeringer til fordel for den økonomiske udvikling; glæder sig over, at EU-tilskud i stigende grad blandes med lån fra EIB med henblik på at opnå bedre projektresultater i EU's partnerlande;

55.  opfordrer indtrængende EIB til at fortsætte med aktivt at fremme bæredygtig vækst i både udviklede lande og udviklingslande for at støtte bæredygtig udvikling rundt om i verden; understreger, at EIB som Unionens finansielle institution skal leve op til sit ansvar for opfyldelsen af FN's mål for bæredygtig udvikling; opfordrer til, at der udvises særlig opmærksomhed over for udviklingsdagsordenen for tiden efter 2015 i forbindelse med midtvejsrevisionen af EIB's eksterne udlånsmandat i 2016;

56.  opfordrer EIB til at udarbejde og anvende den nødvendige omfattende tilgang som reaktion på de alvorlige udfordringer, som skabes af migrationsstrømmen til Europa, der omfatter en forbedring af operationerne for sådanne strømme i oprindelseslandene samt i de lande, der grænser op til disse lande;

57.  opfordrer i denne forbindelse EIB til at koncentrere sine aktiviteter om at støtte investeringsbehov inden for by-, sundheds- og uddannelsesinfrastruktur og social infrastruktur, hvilket tilskynder til økonomiske aktiviteter, der skaber nye jobmuligheder, og fremmer grænseoverskridende samarbejde mellem medlemsstater og tredjelande;

58.  påpeger, at EIB er en vigtig aktør for at fremme EU's udenrigspolitiske prioriteringer og mål; anbefaler en bedre koordination og et bedre samarbejde mellem EIB og tjenesterne for eksterne politikker og instrumenter i EU; opfordrer til en fortsættelse af forbedringen af de systematiske forudgående og efterfølgende vurderinger af de økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser af EIB-støttede projekter mod EU-Udenrigstjenestens mål og de generelle principper for Unionens optræden udadtil, jf. artikel 21 i TEU og EU's strategiske ramme og handlingsplan vedrørende menneskerettigheder; opfordrer, med hensyn til investeringer uden for EU, til en dybdegående rapport om eventuelle tab, og om hvordan og i hvilke tilfælde garantiinstrumentet er blevet anvendt; glæder sig over, at EIB har afholdt en række seminarer om erhvervslivet og menneskerettigheder;

59.  opfordrer EIB til at give Parlamentet og offentligheden detaljerede oplysninger om EIB-finansieringen og erhvervsombudsmanden i Ukraines udøvelse af sit hverv;

60.  bifalder den løsning, der er fundet med Verdensbanken, som sætter EIB i stand til at bidrage til at fremme Ukraines køb af gas;

61.  giver udtryk for, at det har til hensigt at foretage en nøje kontrol af gennemførelsen af EIB's eksterne mandat forud for midtvejsevalueringen, samtidig med at der tages højde for den potentielle aktivering af yderligere 3 mia. EUR; bekræfter sit tilsagn om nøje at undersøge de første "rapporter om projektgennemførelse", som skal offentliggøres for perioden 2014-2020 inden for rammerne af EIB's eksterne udlånsmandat; anmoder Den Europæiske Revisionsret om at udarbejde en særberetning om EIB's eksterne låneaktiviteter, deres resultater og overensstemmelse med EU's politikker;

Forbedring af EIB's forvaltning, gennemsigtighed og kontrol

62.  glæder sig over den gode kvalitet af EIB's aktiver med en andel af nødlidende lån tæt på 0 % (0,2 %) af den samlede låneportefølje og dens forsigtige likviditetsstyring; anser det for afgørende, at EIB bevarer sin AAA-kreditrating for fortsat at kunne få adgang til de internationale kapitalmarkeder på de bedste finansieringsvilkår;

63.  foreslår, at EIB forbedrer sine kapaciteter til sektoranalyse og offentliggør samlede statistiske data samt oplysninger om delprojekter med henblik på at fremme en målrettet tilgang til bestemte sektorer eller typer af SMV'er; understreger, at det er nødvendigt, at der i EIB's årsberetninger indgår en mere fuldstændig og detaljeret analyse af investeringsbehovene pr. virksomhedssektor i EU med henblik på at gøre det muligt at indkredse investeringsmanglerne i forhold til EU's prioriteringer; mener, at EIB skal kunne evaluere sine investeringsinstrumenters kapacitet for at afhjælpe sådanne mangler;

64.  understreger den betydning, som EIB tillægger sin politik om nultolerance over for svig, korruption og hemmelige aftaler og dens forpligtelse til at styrke integritet og etiske regler; glæder sig i denne forbindelse over, at EIB's bestyrelse har godkendt en opdateret politik til bekæmpelse af svig og EIB-Gruppens årsberetning om bekæmpelse af svig – 2014; forventer, at EIB standser yderligere udbetalinger af lån til projekter, der er genstand for nationale eller europæiske korruptionsundersøgelser;

65.  glæder sig over vedtagelsen af EIB-Gruppens reviderede ramme for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (AML-CFT) i juli 2014; opfordrer EIB til at fortsætte dialogen med civilsamfundet om forbedring af politikken over for ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner; opfordrer EIB til at etablere en ny ansvarlig beskatningspolitik, som tager udgangspunkt i revision af dens politik for usamarbejdsvillige jurisdiktioner i 2016; opfordrer EIB til både at yde direkte finansiering og finansiering via formidlere på betingelse af offentliggørelse af landeopdelte skatterelevante data i overensstemmelse med CRD IV-bestemmelserne for kreditinstitutter og oplysninger om det reelle ejerskab;

66.  opfordrer EIB til i forbindelse med de forhåndsvurderinger af foretagender, som er genstand for retslig efterforskning, at opdatere sine politikker for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme og organiseret kriminalitet;

67.  noterer sig rapporten om gennemførelsen af EIB's politik for gennemsigtighed i 2014; insisterer på nødvendigheden af at opnå den højeste grad af gennemsigtighed og institutionel ansvarliggørelse ved at sikre en proaktiv offentliggørelse af udtømmende og velfunderede budgetoplysninger og adgang til finansielle data vedrørende de projekter, der finansieres af EIB;

68.  opfordrer til størst mulig gennemsigtighed og offentlighed omkring systemet med udbuds- og underleverandøraftaler og til, at Parlamentet under alle omstændigheder garanteres adgang til oplysningerne og den finansielle dokumentation herom;

69.  opfordrer EIB til nøje at overholde kravene vedrørende det offentlige register over miljødokumenter i henhold til Århusforordningen (forordning (EF) nr. 1367/2006) og til at fortsætte sine regelmæssige rapporter om sine udlånsaktiviteter uden for EU i overensstemmelse med standarderne i det internationale initiativ vedrørende gennemsigtighed i bistanden (IATI);

70.  gentager, at EIB bør styrke sine due diligence-aktiviteter for at forbedre kvaliteten af oplysningerne om de endelige modtagere og mere effektivt undgå transaktioner med finansielle formidlere med negative resultater med hensyn til gennemsigtighed, svig, korruption, organiseret kriminalitet, hvidvaskning af penge og negativ påvirkninger af miljøet eller sociale forhold, eller som er registreret i offshorefinanscentre og skattely, som gør brug af aggressiv skatteplanlægning; opfordrer EIB til ikke at anvende projektobligationsinitiativet til at finansiere aktiviteter, der er infiltreret af organiseret kriminalitet; understreger på ny, at det er nødvendigt, at EIB sammen med Kommissionen udarbejder en stringent offentlig liste over kriterier for udvælgelse af finansielle formidlere;

71.  opfordrer EIB til at udvikle mere stringente regler om interessekonflikter og klare, strenge og gennemsigtige kriterier for offentlig-private partnerskaber, der modtager finansiering, for at sikre at ikke blot investeringerne i projekterne er ligeligt delt mellem både offentlige og private partnere, men også de risici, der er forbundet med investeringerne, med henblik på at beskytte den offentlige interesse; opfordrer EIB til at styrke knowhow-grundlaget for staters, regioners og kommuners deltagelse i strukturerne i offentlig-private partnerskaber, herunder ved at give dem retningslinjer herom;

72.  opfordrer EIB til at sikre, at virksomheder, der deltager i projekter, der medfinansieres af EIB, skal respektere princippet om lige løn og gennemsigtige lønninger samt princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv; påpeger endvidere, at EIB's beslutninger om, hvilke projekter, der skal finansieres, ligeledes bør tage hensyn til de foranstaltninger, som kandidatvirksomhederne har truffet for så vidt angår virksomhedernes sociale ansvar;

73.  mener, at det ville være hensigtsmæssigt med regelmæssige ajourføringer af de forvaltningsomkostninger og -gebyrer, som EIB afholder, og af oplysninger om finansierede projekters virkning med hensyn til beskæftigelse og økonomisk merværdi;

74.  anbefaler, at der på EIB's websted offentliggøres ikke-fortrolige dokumenter som f.eks. forretningsplaner for de foregående år, interinstitutionelle aftaler og aftalememoranda og andre relevante aftaler samt en regelmæssig offentliggørelse af protokollerne fra møderne i EIB's ledende organer fra og med januar 2016; mener, at bedre offentlig adgang til dokumenter er et centralt element i institutionens gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet;

75.  glæder sig over revisionen af EIB's klageinstanspolitik, der blev lanceret i september 2015 og den offentlige høring, der blev indledt for relevante interessenter; forventer, at den igangværende revision af klageinstansen vil forbedre og fremme dens uafhængighed og effektivitet og vil bidrage til øget effektivitet af klageinstansens kontor; anmoder EIB's direktion om at tage højde for henstillingerne fra dette kontor og om at reagere på Den Europæiske Ombudsmands udtalelser; opfordrer til en stabil informationsudveksling mellem EIB's klageinstans og EIB's bestyrelse; mener, at der er behov for at ajourføre aftalememorandummet mellem EIB og Den Europæiske Ombudsmand, for at Ombudsmanden mere aktivt kan føre ekstern kontrol med EIB og forbedre overvågningsprocedurerne og EIB's ansvarlighed;

76.  glæder sig over årsberetningerne for regnskabsåret 2014 fra EIB's Revisionsudvalg, og opfordrer indtrængende de ansvarlige EIB-organer til at sikre fuld overensstemmelse med den mest forsigtige bankpraksis i de områder, hvor fuld overensstemmelse ikke blev nået i 2014; noterer sig, at EIB's ledelse har til hensigt at omorganisere bankens kontrolfunktioner; støtter Revisionsudvalgets anmodning om en tilsvarende gennemførelsesplan og dets hensigt om nøje at overvåge den videre udvikling; glæder sig over, at Revisionsudvalget har advaret EIB's ledelse og tjenestegrene om, at EIB bør opretholde sin kapacitet, samtidig med at den nuværende struktur for intern kontrol ikke svækkes;

77.  mener, at EIB's årsberetninger bør lægge større vægt på resultaterne af gennemførte projekter; opfordrer i denne forbindelse EIB til sammen med projektpartnere at fremlægge en række resultater fra hvert afsluttet projekt, der vurderer effektiviteten af EIB's finansiering;

78.  bemærker, at trepartsaftalen, der er omtalt i artikel 287, stk. 3, i TEUF, om samarbejdet mellem EIB, Kommissionen og Revisionsretten vedrørende Revisionsrettens metoder til revision af EIB's aktiviteter med hensyn til at forvalte Unionens og medlemsstaternes midler, udløber den 27. oktober 2015; opfordrer de tre institutioner til at samarbejde om processen for fornyelse og ajourføring af denne aftale, og at det sikres, at den forlængede aftale dækker de allerede eksisterende og EIB's nye instrumenter og initiativer, som vedrører offentlige midler fra EU eller Den Europæiske Udviklingsfond; opfordrer i denne forbindelse til, at Den Europæiske Revisionsret tildeles øgede beføjelser for at evaluere og mere grundigt at rapportere om EIB's udlånspraksis, instrumenter og initiativer, når de direkte vedrører anvendelsen af EU's budgetbevillinger;

Hen imod en mere omfattende parlamentarisk ansvarlighed

79.  mener, at den voksende kompleksitet og det voksende omfang af EIB's aktiviteter, sammen med den fortsatte usikkerhed på de finansielle markeder, gør det endnu mere nødvendigt at finde løsninger til at indføre et effektivt banktilsyn med EIB; beklager derfor, at Parlamentets tidligere fremsatte forslag om at indføre reguleringsmæssige eksterne tilsyn ikke er blevet taget i betragtning af hverken Kommissionen eller EIB;

80.  støtter de bestræbelser, der gøres af de berørte parter for at udarbejde en interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og EIB for at forbedre samarbejdet mellem de to institutioner; opfordrer endvidere til en regelmæssig struktureret dialog mellem EIB's formand og Europa-Parlamentet for at sikre øget parlamentarisk kontrol med EIB's aktiviteter; opfordrer endvidere EIB til som led i denne interinstitutionelle aftale at undertegne en aftale med Parlamentet for at gøre det muligt for Europa-Parlamentets medlemmer at stille direkte spørgsmål til EIB's formand med en aftalt tidsplan for svar, som det allerede er tilfældet med ECB's formand;

°

°  °

81.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til Den Europæiske Investeringsbank og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

20.11.2015

UDTALELSE fra Udvalget om International Handel

til Budgetkontroludvalget

om Den Europæiske Investeringsbank (EIB) – Årsberetning for 2014

(2015/2127(INI))

Ordfører for udtalelse: Yannick Jadot

FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  opfordrer Kommissionen til i samarbejde med EU-Udenrigstjenesten at udarbejde en ramme for EIB's årlige rapportering af sine transaktioner uden for EU med hensyn til overholdelse af de generelle principper for Unionens optræden udadtil, jf. artikel 21 i TEU, og EU's strategiramme og handlingsplan for menneskerettigheder; opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at de projekter der støttes af EIB er i overensstemmelse med EU's politikker og respekterer europæiske interesser, og anbefaler en forbedring af de efterfølgende kontroller til vurdering af den økonomiske, sociale og miljømæssige indvirkning af EIB-støttede projekter mod EU-Udenrigstjenestens mål; opfordrer, med hensyn til investeringer uden for EU, til en dybdegående rapport om eventuelle tab, og om hvordan og i hvilke tilfælde garantiinstrumenter er blevet anvendt;

2.  opfordrer EIB til at være mere opmærksom på den indvirkning, dens aktiviteter har på menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, og til at videreudvikle sin politik for sociale standarder til en menneskerettighedspolitik inden for bankvirksomhed; foreslår i denne forbindelse, at der indføjes benchmarks for menneskerettigheder i dens projektevalueringer;

3.  bifalder ethvert initiativ fra EIB med henblik på at øge gennemsigtighed og høring af interessentgrupper og især EIB's offentlige høring om klimaindsats; påskønner det arbejde, som EIB har udført hidtil for en aktiv klimapolitik, herunder at der er afsat 19,1 mia. EUR til støtte af klimaindsatsprojekter; mener, at EIB yderligere kan styrke sin position som førende på klimaområdet; ser frem til opdateringen af EIB's klimastrategi uden for EU i forventning om en handlingsplan med en detaljeret redegørelse for en forhøjelse af antallet af klimarelaterede projekter i dens portefølje; opfordrer EIB til at aflægge årlig rapport om gennemførelsen af sin klimapolitik;

4.  opfordrer EIB til at fortsætte med aktivt at fremme bæredygtig vækst i både udviklede lande og udviklingslande for at støtte bæredygtig udvikling rundt om i verden; understreger, at EIB som Unionens finansielle institution skal leve op til sit ansvar for opfyldelsen af FN's mål for bæredygtig udvikling; opfordrer til, at der udvises særlig opmærksomhed over for udviklingsdagsordenen for tiden efter 2015 i forbindelse med midtvejsrevisionen af EIB's eksterne udlånsmandat i 2016;

5.  opfordrer EIB til at revidere sin emissionsstandard i 2016 og til at sænke emissionstærsklerne til 350g CO2/kWh, således at kun at de mest effektive fossilt fyrede kraftværker støttes;

6.  opfordrer til, at långivningstransaktionerne fokuseres på mindre, decentrale vedvarende energiprojekter uden for elnettet, som omfatter borgere og lokalsamfund, og til at princippet "energieffektivitet først" integreres i alle EIB's politikker og transaktioner;

7.  påskønner, at EIB har afholdt en række seminarer om erhvervslivet og menneskerettigheder;

8.  opfordrer indtrængende EIB til i større omfang at drage fordel af, at den er omfattet af EU's menneskerettigheder, sociale og miljømæssige regler og EU's retsmekanismer, hvilket gør det muligt for EIB at udbygge sin materielle og proceduremæssige ansvarlighed over for eksterne aktører;

9.  glæder sig over det høje niveau af gennemsigtighed, som EIB har opnået; foreslår yderligere forbedringer i gennemsigtigheden med hensyn til vurderingen af de økonomiske og sociale følger af EIB's formidlede lån;

10.  erindrer, at SMV'erne er rygraden i den europæiske økonomi; understreger, at 600 000 SMV'er, der beskæftiger mere end 6 mio. mennesker, står for en tredjedel af EU's samlede eksport; understreger, at adgang til finansiering er et af de mest presserende problemer for EU's SMV'er, og opfordrer derfor EIB til at sikre, at SMV'er bliver en af de vigtigste modtagergrupper af EIB-finansiering;

11.  henstiller, at EIB's interne klageinstans' enhed iværksætter en undersøgelse af gennemsigtighed, effektivitet og udviklingsindvirkninger af EIB-formidlede lån og at EIB reagerer i forhold til resultaterne af denne undersøgelse og opstiller et sæt kriterier for udvælgelsen af finansielle formidlere;

12.  opfordrer EIB til at give Parlamentet og offentligheden detaljerede oplysninger om EIB-finansieringen og erhvervsombudsmanden i Ukraines udøvelse af sit hverv;

13.  opfordrer EIB til at afstå fra at samarbejde med finansielle formidlere, der udviser dårlige resultater, hvad angår gennemsigtighed, skatteunddragelse eller aggressive former for skatteplanlægning eller som anvender andre skadelige skattepraksisser såsom tax rulings, ulovlige interne afregningspriser, svig og korruption og eller som forårsager påvirkninger af miljøet eller sociale forhold, eller som ikke har et betydeligt lokalt ejerskab;

14.  ser med tilfredshed på EIB's engagement til fordel for SMV'er og mod forskelsbehandling af mindre økonomiske enheder og opfordrer EIB til at forbedre den reelle adgang til finansiering for SMV'er fra EIF's og EIB's eksterne udlånskapacitet; foreslår, at der indføres proaktive politiske krav vedrørende SMV'er og mikrovirksomheder for formidlende banker, der udbetaler EIB's finansiering gennem globale lån og sikrer kohærens med EU's udviklingspolitikker med sigte på at formalisere den uformelle økonomi; glæder sig over EIB's programmer med henblik på handelslettelser, især SMV-handelsfinansieringsfaciliteten, som tilbyder garantier til udenlandske banker, der yder handelsfinansiering til SMV'er og derved bidrager til at sætte gang i handelsstrømmene og lette kontant sikkerhedsstillelse, og andre nye handelsfinansieringsprojekter rettet mod lande, som er hårdt ramt af den økonomiske krise eller skræddersyede finansielle løsninger som f.eks. den europæiske mikrofinansieringsfacilitet til finansiel inklusion;

15.  påskønner i særlig grad EIB's finansieringsaktiviteter inden for infrastruktur- og transportarbejder til støtte af projekter, der er placeret i europæiske regioner; understreger, at disse former for finansiel støtte i betydeligt omfang øger mulighederne for samhandel, fremmer vækst og stimulerer konkurrenceevnen især i områder, der er underlagt varige geografiske begrænsninger;

16.  opfordrer EIB til at sikre, at virksomheder, der deltager i projekter, der medfinansieres af EIB, skal respektere princippet om lige løn og gennemsigtige lønninger samt princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv. påpeger endvidere, at EIB's afgørelser om, hvilke projekter, der skal finansieres, ligeledes bør tage hensyn til de foranstaltninger, som kandidaterne har truffet for så vidt angår virksomhedernes sociale ansvar;

17.  finder, at faciliteten for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) som led i det vidtgående og brede frihandelsområde (DCFTA) er utilstrækkeligt finansieret i betragtning af vigtigheden af dets mål om at fremme kvalitetsjob og bæredygtig udvikling med 200 mio. EUR, der skal ydes over en tiårs periode i tre forskellige lande i det østlige partnerskab via Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) og EIB;

18.  opfordrer EIB til for så vidt angår de midler, der er øremærket til udviklingslandene, at fokusere på udbygning af infrastruktur og til at arbejde sammen med Den Afrikanske Udviklingsbank (AfDB) med henblik på at finansiere langsigtede investeringer til fordel for den økonomiske udvikling;

19.  bifalder den løsning, der er fundet med Verdensbanken, som sætter EIB i stand til at bidrage til at fremme Ukraines køb af gas;

20.  opfordrer EIB til at geare finansielle ressourcer gennem partnerskaber med andre og ved at blande EU-tilskud med EIB-udlån;

21.  er af den opfattelse, at EIB's bidrag til støtteprogrammer for SMV'er i handelspartnerlande i de østlige og sydlige nabolande bør fokusere på at lette disse virksomheders deltagelse i de europæiske værdikæder; påpeger, at metoden med at benytte sig af partnerbanker på lokale finansmarkeder kan være problematisk for SMV'ers adgang til finansiering, når de lokale rentesatser er meget høje, som i Ukraine;

22.  opfordrer EIB til i forbindelse med de efterfølgende vurderinger af foretagender, som er genstand for retslig efterforskning, at opdatere sine politikker for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme og organiseret kriminalitet, herunder oprettelsen af en ny ansvarlig beskatningspolitik, som tager udgangspunkt i en revision af dens politik for usamarbejdsvillige jurisdiktioner i 2016;

23.  opfordrer EIB til at bibeholde den nødvendige fleksibilitet inden for rammerne af sit mandat for at reagere på forstyrrende udviklinger i udlandet og til potentielt at øge den eksterne finansiering til EU's østlige naboskab og naboskabet i det sydlige Middelhavsområde i krisetider;

24.  anbefaler, at EIB både bør yde direkte finansiering og finansiering via formidlere på betingelse af offentliggørelse af landeopdelte skatterelevante data i overensstemmelse med CRD IV-bestemmelserne (kapitalkravsdirektivet) for kreditinstitutter;

25.  opfordrer EIB til at indsamle data om skattebetalinger, der stammer fra dens investerings- og udlånsaktiviteter, navnlig om beskatning af virksomheders overskud og navnlig i udviklingslande, og til at analysere og offentliggøre disse data årligt;

26.  mener, at yderligere udvikling af EIB's opgaver og ansvar skal ledsages af en tilsvarende forhøjelse af bankens kapital.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

19.11.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

32

0

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Gabrielius Landsbergis, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Klaus Buchner, Nicola Danti, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Seán Kelly, Fernando Ruas, Marita Ulvskog

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Beatriz Becerra Basterrechea, Edward Czesak, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano, Janusz Wojciechowski

10.12.2015

UDTALELSE fra Budgetudvalget

til Budgetkontroludvalget

om Den Europæiske Investeringsbank (EIB) – Årsberetning for 2014

(2015/2127(INI))

Ordfører for udtalelse: Eider Gardiazabal Rubial

FORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  glæder sig over lanceringen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) og opfordrer indtrængende EIB til at sikre additionaliteten i sine finansieringstransaktioner i forhold til igangværende EU-programmer og traditionelle EIB-aktiviteter; er bekymret over, at mange af de projekter, som blev udvalgt i "warehousing"-fasen, ville have kunnet opnå finansiering på normale betingelser og ikke opfylder kravet om additionalitet; minder om, at EFSI-garantien havde til formål at gøre det muligt for EIB at tage flere risici og samtidig opretholde sin AAA-rating; understreger, at det vil være yderst årvågent med hensyn til at overvåge overholdelsen af dette kriterium; fremhæver behovet for større gennemsigtighed, hvilket kræver bedre rapporteringspraksisser; opfordrer desuden EIB til at anvende resultattavlen på gennemsigtig og fornuftig vis;

2.  glæder sig over samarbejdet mellem EIB og nationale erhvervsfremmende banker og institutioner, navnlig inden for rammerne af EFSI, i betragtning af deres særlige viden om og kvalifikationer med hensyn til finansiering af mikrovirksomheder og SMV'er samt innovative nystartede virksomheder; minder om nødvendigheden af fuld gennemsigtighed og prioritering af resultatorientering med hensyn til nationale erhvervsfremmende bankers og institutioners inddragelse i EFSI-projekter;

3.  understreger, at SMV'er udgør rygraden i den europæiske økonomi og bør forblive det primære mål for EIB's udlånsaktiviteter gennem styrkelse af instrumenter som SMV-handelsfinansieringsfaciliteten eller skræddersyede finansielle løsninger såsom "InnovFin SMV-garantifaciliteten";

4.  glæder sig over de nye oplysninger, som fremgår af arbejdsdokumentet om finansielle instrumenter, og som ledsager budgetforslaget; beklager imidlertid, at der ikke er en samlet oversigt over de årlige forpligtelser og betalinger til EIB og forventer at få yderligere oplysninger;

5.  understreger vigtigheden af at undgå geografiske ubalancer i EIB's udlånsaktiviteter for at sikre en bredere geografisk og sektorbestemt tildeling;

6.  forventer, at EIB-Gruppen er særlig opmærksom på overholdelsen af artikel 140, stk. 6, i finansforordningen, som fastsætter, at finansielle instrumenter "ikke må skabe uberettigede fordele for tredjemand, især i form af uberettigede udbytter eller fortjenester", som følge af en frygt for, at EFSI på én eller anden måde eventuelt kan bidrage til "socialiseringen af risici og privatiseringen af gevinster" i lyset af finansieringserfaringerne i forbindelse med sager, såsom Castor-projektet i Spanien eller Passante di Mestre-projektet i Italien;

7.  mener, at det foruden EIB og nationale erhvervsfremmende banker og institutioner er nødvendigt at inddrage alle relevante aktører med henblik på at adressere forskellige behov og markedsvilkår i medlemsstaterne og for at opnå reel additionalitet;

8.  opfordrer indtrængende EIB til at anvende alle midler, herunder Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning, til aktivt at fremme nationale erhvervsfremmende bankers og institutioners deltagelse i de finansielle instrumenter, som den er pålagt at gennemføre; forventer navnlig, at nationale erhvervsfremmende banker og institutioner eller sammenslutninger heraf bidrager med et rimeligt antal projekter og ikke blot med finansiering;

9.  giver udtryk for, at det har til hensigt at foretage en nøje kontrol af gennemførelsen af EIB's eksterne mandat forud for midtvejsevalueringen, samtidig med at der tages højde for den potentielle aktivering af yderligere 3 mia. EUR; bekræfter sit tilsagn om nøje at undersøge de første "rapporter om projektgennemførelse", som skal offentliggøres for perioden 2014-2020 inden for rammerne af EIB's eksterne udlånsmandat;

10.  opfordrer i denne sammenhæng til at styrke EIB's eksterne mandat med henblik på at reagere på de aktuelle udfordringer, som EU står over for; understreger vigtigheden af EIB's finansielle aktiviteter i Unionens nabolande i øst og syd; minder om, at de primære finansielle aktiviteter ligeledes bør have til formål at adressere både presserende behov og imødegå udfordringer på længere sigt, såsom genopbygning af infrastruktur, sikring af passende boliger og alarmberedskabsinfrastruktur og bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed;

11.  opfordrer EIB til at styrke sine aktiviteter med henblik på at bistå i håndteringen af den eksterne dimension og de grundlæggende årsager til den aktuelle flygtninge- og migrationskrise; opfordrer i denne forbindelse EIB til at koncentrere sine aktiviteter om at støtte investeringsbehov inden for by-, sundheds- og uddannelsesinfrastruktur og social infrastruktur, hvilket tilskynder til økonomiske aktiviteter, der skaber nye arbejdsmuligheder, og fremmer grænseoverskridende samarbejde mellem medlemsstater og tredjelande;

12.  støtter fuldt ud en effektiv kontrol af, at alle projekter er i overensstemmelse med EU's mål og politikker i de tidligste faser af EIB's udvælgelsesproces, således at kun fuldt ud overensstemmende projekter inkluderes i pipelinen; opfordrer EIB til yderligere at øge gennemsigtigheden af og adgangen til information såvel internt som for offentligheden, navnlig hvad angår udvælgelse, overvågning og evaluering af aktiviteter og programmer; anmoder desuden om størst mulig gennemsigtighed og offentlighed for så vidt angår systemet for udbuds- og underleverandøraftaler og til, at Parlamentet under alle omstændigheder garanteres adgang til information og finansiel dokumentation herom;

13.  påpeger det meget høje arbejdsløshedsniveau i mange medlemsstater, navnlig blandt unge, og opfordrer indtrængende EIB til at tage højde for denne omstændighed ved gennemførelsen af sine politikker;

14.  understreger, at det er nødvendigt, at der i EIB's årsrapport indgår en mere fuldstændig og detaljeret analyse af investeringsbehovene pr. virksomhedssektor i Unionen med henblik på at gøre det muligt at indkredse investeringsmanglerne i forhold til EU's prioriteringer; mener, at EIB skal kunne evaluere sine investeringsinstrumenters kapacitet for at afhjælpe sådanne mangler;

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

10.12.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

4

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Andrey Novakov, Marco Valli

8.12.2015

UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget

til Budgetkontroludvalget

om Den Europæiske Investeringsbank (EIB) – Årsberetning for 2014

(2015/2127(INI))  

Ordfører for udtalelse: Dimitrios Papadimoulis

FORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  konstaterer med tilfredshed, at EIB-Gruppens udlån ifølge dens årsberetning for 2014 er steget med 6,92 % til 80,3 mia. EUR i en økonomisk situation præget af begrænset og skrøbelige vækst og i visse tilfælde recession; er dybt foruroliget over den fortsat høje, og i visse medlemsstater voksende, arbejdsløshed, ulighed og fattigdom samt de lave investeringer i Europa; påpeger, at der er usikkerhed på de finansielle markeder; understreger, at mange medlemsstater på grund af disse økonomiske og sociale forhold er langt bagud i forhold til deres økonomiske mål og Europa 2020-målene;

2.  noterer sig, at EIB's kapital i 2012 blev forøget med 10 mia. EUR, og opfordrer medlemsstaterne til at overveje endnu en gang at forøge denne europæiske institutions kapital;

3.  beklager, at de samlede investeringer i EU i 2013 faldt med 13 % i forhold til perioden før krisen, og at investeringerne i visse medlemsstater faldt med 25 % eller endog med hele 60 %, hvilket skaber en farlig investeringsmæssig ubalance i EU; er af den opfattelse, at vækstfremmende og jobskabende investeringer fortsat udgør en stor udfordring for EIB, herunder spørgsmålet om en mere effektiv tildeling af midler fra EU og medlemsstaterne i de kommende år; mener, at EIB kan yde et vigtigt bidrag ved at støtte investeringer i bæredygtig, konvergensfremmende og inklusiv vækst som led i EU’s overordnede indsats i denne retning;

4.  opfordrer til en forøgelse af EIB’s investeringsaktivitet, hvor der navnlig skal lægges vægt på strategisk infrastruktur, forskning, innovation, SMV'er, F&U og innovative startupvirksomheder på en omfattende og gennemtænkt facon for at opfylde realøkonomiens behov og adressere det store investeringsgab, der præger de europæiske økonomier; opfordrer til at forbedre EIB's aktiviteter i overensstemmelse med protokollen (nr. 28) om økonomisk, social og territorial samhørighed; understreger betydningen af at skabe nye investeringsredskaber, som kan give EIB øget risikokapacitet og fremme effektive investeringer, om muligt uden at presse private investeringer ud ("crowding-out"); glæder sig over, at antallet af nye låneaftaler er på sit højeste niveau siden 2009, men understreger, at der er potentiale til at øge dette antal yderligere; bemærker det presserende behov for at sikre adgang til finansiering, især for SMV'er;

5.  opfordrer EIB til at genoverveje sit strategiske planlægningsprogram i overensstemmelse med sit mandat; opfordrer indtrængende EIB til at finansiere de investeringsprojekter, der har den største økonomiske og sociale indvirkning;

6.  understreger, at tilliden til EIB’s egen finansielle soliditet og til de projekter, som den støtter, er en forudsætning for, at EIB kan bidrage til at opnå de fastsatte økonomiske mål; understreger derfor, at bankens udlånsvirksomhed skal være af høj kvalitet;

7.  understreger, at en udvidelse af EIB’s finansieringsvirksomhed ikke kan erstatte konsoliderede budgetter og strukturreformer i medlemsstaterne;

8.  understreger, at investeringer, strukturreformer og ansvarlige budgetpolitikker skal indgå i en overordnet strategi;

9.  er af den opfattelse, at EIB ikke kun bør være en finansieringsinstitution, men også en bank for viden og god praksis;

10.  foreslår, at EIB forbedrer sin kapacitet til at foretage sektoranalyser;

11.  opfordrer EIB og EU’s andre investeringsorganer til at samarbejde for at undgå risikoen for overlapning mellem investeringer;

12.  erindrer om, at Parlamentet har udtrykt sig positivt om oprettelsen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI); understreger behovet for, at EFSI fungerer på en effektiv, gennemsigtig og retfærdig måde i overensstemmelse med kriterierne i fondens mandat og forordning; opfordrer EIB til at gennemføre og videreudvikle EFSI i tæt samarbejde med lovgivningsmyndighedens to parter, herunder ved en rettidig og forpligtende indgåelse af den påtænkte aftale mellem Europa-Parlamentet og EIB;

13.  glæder sig over forbedringen af EIB’s rådgivende tjenester, som vil fremme en mere effektiv udnyttelse af EU’s midler og en mere effektiv forberedelse og gennemførelse af projekter;

14.  understreger, at projekternes levedygtighed bør være det vigtigste udlånskriterium for EIB; opfordrer EIB til at fokusere på investeringer i realøkonomien med henblik på at stimulere vækst og beskæftigelse i EU;

15.  opfordrer EIB til at fastlægge en effektiv og tidssvarende politik for ansvarlig beskatning, der skal overvåges af en skatteenhed og specificeres i en årlig skatterapport fra EIB; opfordrer EIB til at anvende denne politik aktivt ved at gøre brug af sin klausul om obligatorisk flytning fra offshorecentre og systematisk at offentliggøre hjemstedet for fonde, der modtager støtte fra EIB; opfordrer EIB til at afholde sig fra finansiere støttemodtagere og finansielle formidlere og samarbejde med finansielle partnere med et påviseligt negativt generalieblad og til at gennemføre forebyggende foranstaltninger og regelmæssige skattevurderinger rettet mod usamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, der officielt er udpeget som skattely af Kommissionen, mod skattesvig og skatteunddragelse samt mod ulovlig og aggressiv skatteundgåelse; opfordrer EIB til at mere effektivt at imødegå de risici for korruption og infiltration af organiseret kriminalitet i EIB’s projekter; opfordrer EIB til at tilbagesøge lån, der ikke er anvendt efter reglerne, og anmoder om en liste over udestående EIB-transaktioner, især dem, der optræder på Kommissionens "top 30"-liste over skattely på globalt plan;

16.  opfordrer EIB til at evaluere offentlig-private partnerskaber (OPP) for så vidt angår deres bidrag til vækst, beskæftigelse og produktivitet samt deres merværdi for de pågældende økonomier og samfund og indflydelse på de offentlige budgetter, på en omkostningseffektiv og effektiv måde, navnlig i lyset af de nuværende udsigter for lave, langfristede rentesatser; opfordrer EIB til at styrke knowhow-grundlaget for staters, regioners og kommuners deltagelse i OPP-strukturer;

17.  understreger i den forbindelse, at medlemsstater, hvori OPP-modellen er mindre udviklet, kunne overveje at indføre retningslinjer med henblik på at tilskynde til en mere effektiv anvendelse af denne type kontrakter;

18.  bemærker, at EIB-obligationer er det eneste eksempel på EU-gældsudstedelser;

19.  hilser EIB’s politik om at øge finansieringen af SMV’er og investere i opkvalificering af unge velkommen, men finder det indtil videre betænkeligt, at resultaterne for realøkonomien og beskæftigelsen fortsat er begrænsede; glæder sig over forøgelsen af Den Europæiske Investeringsfonds (EIF’s) kapital fra 3 mia. EUR til 4,5 mia. EUR og opfordrer EIF til at fremlægge en analyserapport om de resultater, som er opnået som følge af denne betydelige forhøjelse; anmoder på samme måde EIB om at aflægge rapport om resultaterne af EIB-Gruppens risikoøgningsmandat til fordel for innovative og højrisiko-SMV’er;

20.  glæder sig over, at EIB med 4,3 mia. EUR i 2014 var den største udsteder på det grønne obligationsmarked, som blev øget betydeligt og nåede op på 28 mia. EUR, og opfordrer EIB til yderligere at gennemføre politikker for miljøvenlig vedvarende energi; hilser det også velkomment, at EIB vil udføre og kræve offentliggørelse af en klimavurdering, og opfordrer EIB til at følge henstillingerne fra Kommissionen og affaldsrammedirektivet og prioritere investeringer i projekter, der er placeret øverst i affaldshierarkiet, og i enhver anden form for energiudnyttelse;

21.  understreger betydningen af regionaludvikling og opfordrer EIB til at øge dialogen og samarbejdet med regionale og lokale myndigheder, banker og agenturer; mener, at man i forbindelse hermed også bør støtte grænseoverskridende samarbejde;

22.  opfordrer EIB til at lægge vægt på tredjelande og regioner uden for EU, som er ramt af konflikter og ekstrem fattigdom, med det primære mål at mindske udviklingskløften mellem EU og disse regioner og med særligt fokus på naboskabslande i det sydlige Middelhavsområde og Østeuropa; anmoder om fuld respekt for lovgivningen i modtagerlandene; opfordrer EIB til yderligere at øge effektiviteten af rammerne for resultatmåling i forbindelse med aktiviteter uden for EU; anmoder Den Europæiske Revisionsret om at udarbejde en særberetning om EIB’s eksterne låneaktiviteter, deres resultater og overensstemmelse med EU’s politikker; glæder sig over, at EU-tilskud i stigende grad blandes med lån fra EIB med henblik på at opnå bedre projektresultater i EU’s partnerlande;

23.  opfordrer EIB til yderligere at øge gennemsigtigheden og adgangen til oplysninger, såvel internt for Europa-Parlamentet og andre institutioner som eksternt for offentligheden, navnlig med hensyn til kontraktindgåelse og underentrepriser, resultaterne af de interne undersøgelser og udvælgelse, overvågning og evaluering af aktiviteter og programmer på grundlag af klare og målbare indikatorer samt med hensyn til metoder og resultater i forbindelse med forudgående konsekvensanalyser og efterfølgende rapportering for hvert projekt, der finansieres, forudsat at ingen følsomme forretningsoplysninger er involveret; opfordrer indtrængende EIB til at forbedre uafhængigheden og effektiviteten af sin klagemekanisme og til at tage yderligere skridt til at mindske bureaukratiet, øge sin kapacitet med hensyn til at foretage makroøkonomiske analyser og forbedre kønsfordelingen i ledende stillinger; beklager den manglende diversitet i EIB's direktion, styrelsesråd og bestyrelse, navnlig med hensyn til kønsfordelingen;

24.  opfordrer EIB til at øge sin rapportering til Parlamentet og andre interessenter om sine afgørelser, de opnåede resultater og virkningerne af dens udlånsaktiviteter i og uden for EU, gennem regelmæssige strukturer for dialog, der kan øge det parlamentariske tilsyn, herunder vedrørende gennemførelsen af dens politik over for ikke-samarbejdsvillige jurisdiktioner, og til fuldt ud at overholde EFSI-forordningen, navnlig vedrørende det interinstitutionelle samarbejde med Parlamentet; opfordrer EIB til også at anvende de rapporterings- og ansvarlighedsbestemmelser, der er fastsat i EFSI-forordningen, på sine almindelige aktiviteter; opfordrer i denne ånd EIB til at indvilge i at underskrive en aftale med Parlamentet, der kan gøre det muligt at stille spørgsmål direkte til EIB's formand, som det allerede er tilfældet med ECB’s formand, og til at forbedre udvælgelsesproceduren for stillingerne som administrerende direktør og viceadministrerende direktør.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

1.12.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

48

5

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Matt Carthy, Philippe De Backer, Ildikó Gáll-Pelcz, Marian Harkin, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kappel, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Michel Reimon, Maria João Rodrigues

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Agnes Jongerius, Anneleen Van Bossuyt, Igor Šoltes

13.11.2015

UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget

til Budgetkontroludvalget

om Den Europæiske Investeringsbank (EIB) – Årsberetning for 2014

(2015/2127(INI))

Ordfører for udtalelse: Ivan Jakovčić

FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  glæder sig over forøgelsen af EIB-Gruppens samlede finansieringsaktiviteter i 2014, herunder 50 mia. EUR til yderligere udlån og mere end 150 mia. EUR til mobiliserede investeringer, som er afgørende for at supplere samhørighedspolitikken og de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene);

2.  erkender, at den økonomiske og finansielle krise og dens indvirkning på det traditionelle kreditsystem samt de vedvarende finansielle og ikke-finansielle hindringer har ført til manglende investeringer, som undergraver den europæiske økonomis fulde vækstpotentiale og bringer den potentielle udvikling af mikrovirksomheder samt små og mellemstore virksomheder (MSMV'er) i fare; glæder sig i denne forbindelse over Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) og dens potentiale til at øge private investeringer;

3.  minder om, at EFSI også skal bidrage til samhørighed, og understreger, at det er nødvendigt at sikre sammenhæng og komplementaritet mellem EFSI og andre EU-politikker og -instrumenter, navnlig ESI-fondene, hvilket kan føre til skabelsen af et stabilt investerings- og erhvervsvenligt klima; anbefaler, at medlemsstaterne udpeger nationale erhvervsfremmende banker;

4.  mener, at der er behov for at udvikle en kommunikationspolitik om EIB's aktiviteter for at sikre, at alle myndighedsniveauer holdes underrettet om disse programmer; er overbevist om, at det er nødvendigt at forenkle reglerne for støtte fra ESI-fondene til finansielle instrumenter under EIB; opfordrer EIB til i højere grad at fremme deres rådgivning vedrørende planlægning ved at støtte de myndigheder, som forvalter ESI-fondene, så disse anvender de til rådighed stående midler på en bedre måde, der kommer alle europæiske borgere til gavn;

5.  glæder sig over iværksættelsen af nye værktøjer og tjenester under InnovFin, der fremmer forskning og innovation;

6.  noterer sig EIB's forretningsplan for 2015-2017; glæder sig over, at det heri erkendes, at opsvinget ikke finder sted med samme hastighed i alle medlemsstater, og at økonomisk og social samhørighed i planen fastsættes som et tværgående politisk mål;

7.  mener, at EIB's egne regler og procedurer, herunder om horisontale og sektorspecifikke politikker, bør finde anvendelse på alle foranstaltninger, der involverer EU-budgettet, herunder EFSI; mener, at udvælgelsen af EIB/EIF-finansieringstransaktioner bør være gennemsigtig, ansvarlig og baseret på kvalitetskriterier; understreger behovet for regelmæssig vurdering af, hvorledes disse instrumenter fungerer, samt af effektiviteten med hensyn til gennemførelsen af rettidig omhu;

8.  glæder sig over, at EIB-Gruppen vil spille en større rolle i gennemførelsen af samhørighedspolitikken i programmeringsperioden 2014-2020; mener, at dette er et skridt i den rigtige retning hen imod en forbedring af synergierne mellem EIB og ESI-fondene; mener, at de finansielle instrumenter skal anvendes under hensyntagen til de territoriale aspekter ved og mangfoldigheden i byer og landdistrikter, også med henblik på at forbedre samhørigheden inden for regionerne; fremhæver betydningen af at opretholde en løbende dialog med de myndigheder, der forvalter de operationelle programmer, med henblik på at skabe synergier for at nå målene i Europa 2020-strategien, bl.a. ved at støtte MSMV'er, og sikre, at disse har adgang til finansielle instrumenter; udtrykker imidlertid sin bekymring over den lave sats for udbetaling af samhørighedsmidler fra de finansielle instrumenter til de endelige støttemodtagere i programmeringsperioden 2007-2013;

9.  understreger EIB's rolle i finansieringen af initiativer, der sikrer, at de basale behov for befolkningerne i tredjelande imødekommes;

10.  opfordrer EIB til at kræve større gennemsigtighed fra dens finansielle formidlere ved tildeling af lån til udvalgte projekter;

11.  mener, at de administrative byrder og manglen på administrativ kapacitet udgør en betydelig hindring for opfyldelsen af samhørighedspolitikkens mål; mener, at det er vigtigt at revidere de administrative procedurer og reducere sådanne byrder; fremhæver betydningen af EIB's rådgivende rolle og anerkender den indsats, der er gjort i denne henseende; glæder sig over partnerskabet mellem Kommissionen og EIB i forbindelse med oprettelsen af rådgivningsplatformen fi-compass; opfordrer EIB til at fremsætte forslag til Kommissionen og medlemsstaterne om administrativ forenkling og kapacitetsopbygning på baggrund af EIB's erfaring med offentlig finansiering;

12.  mener ligeledes, at det er nødvendigt at styrke samarbejdet mellem Kommissionen, EIB og de lokale og regionale myndigheder for at sikre, at de finansielle instrumenter udnyttes effektivt til at fremme den territoriale udvikling og samhørighedspolitikken;

13.  opfordrer EIB til at øge sin støtte til projekter, der er omfattet af EU's makroregionale strategier; understreger betydningen af fortsat at støtte bæredygtige, innovative såvel som traditionelle økonomiske sektorer i EU; understreger, at det er nødvendigt at binde Europa sammen ved hjælp af intermodal transport og lokale investeringer; opfordrer desuden til oprettelse af en finansierings- og investeringsplatform, der skal gøre det muligt at samle midler fra forskellige kilder og mobilisere de nødvendige investeringer i sådanne makroregionale projekter;

14.  gør opmærksom på samhørighedspolitikkens resultatorienterede tilgang for programmeringsperioden 2014-2020; opfordrer til, at der gives flere oplysninger i forbindelse med EIB's årsberetning om resultaterne af EIB's aktiviteter og deres bidrag til opfyldelsen af samhørighedspolitikkens mål; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen og medlemsstaterne til fuldt ud at udnytte de muligheder, der findes i forordning (EU) nr. 1303/2013 til, hvor det er relevant, at øge anvendelsen af de finansielle instrumenter i perioden frem til 2020, og opfordrer EIB til yderligere at fremme dens instrumenter og god praksis hos modtagerne for at øge deres tiltrækningskraft;

15.  minder om vigtigheden af multilateralt samarbejde mellem EIB og nationale erhvervsfremmende banker for at skabe synergier, dele risici og omkostninger og sikre passende udlån til EU-projekter med en positiv virkning for produktivitet, jobskabelse, miljøbeskyttelse og livskvalitet;

16.  minder om, at Parlamentet skal spille en vigtig rolle gennem sin overvågning af virkningen af disse strategier og projekter med hensyn til beskæftigelse og økonomisk vækst; opfordrer til en styrket dialog og en løbende udveksling af oplysninger mellem EIB og Parlamentet gennem regelmæssige møder vedrørende de af EIB's aktiviteter, som har indvirkning på den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i EU; mener, at det ville være hensigtsmæssigt med regelmæssige ajourføringer af de forvaltningsomkostninger og -gebyrer, som EIB afholder, og af oplysninger om finansierede projekters virkning med hensyn til beskæftigelse og økonomisk merværdi.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

12.11.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

34

2

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pascal Arimont, Victor Boştinaru, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Julia Reid, Terry Reintke, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Andor Deli, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Claudia Schmidt, Hannu Takkula, Damiano Zoffoli, Milan Zver

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Stanisław Ożóg

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

23.2.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

0

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Cătălin Sorin Ivan, Benedek Jávor, Markus Pieper, Julia Pitera, Marco Zanni

(1)

Vedtagne tekster P7_TA(2014)0201.

(2)

Vedtagne tekster P8_TA(2015)0183.

(3)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0161.

(4)

EUT L 169 af 1.7.2015, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik