Διαδικασία : 2015/2127(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0050/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0050/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 16
CRE 27/04/2016 - 16

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.64
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0200

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 822kWORD 284k
8.3.2016
PE 565.145v02-00 A8-0050/2016

σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) – Ετήσια Έκθεση 2014

(2015/2127(INI))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Georgi Pirinski

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) – Ετήσια Έκθεση 2014

(2015/2127(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για το 2014,

–  έχοντας υπόψη την οικονομική έκθεση για το 2014 και την έκθεση στατιστικών στοιχείων του 2014 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση βιωσιμότητας του 2014, την έκθεση του 2014 σχετικά με το πλαίσιο αξιολόγησης τριών πυλώνων για τις πράξεις της ΕΤΕπ εντός της ΕΕ, και την έκθεση του 2014 για τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων εκτός ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής της ΕΤΕπ για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σχετικά με τις δραστηριότητες καταπολέμησης της απάτης – 2014,

–  έχοντας υπόψη το επιχειρησιακό σχέδιο 2014-2016 του Ομίλου ΕΤΕπ (17 Δεκεμβρίου 2013), το εταιρικό επιχειρησιακό σχέδιο 2014-2016 του ΕΤΕ (Δεκέμβριος 2013), και το επιχειρησιακό σχέδιο 2015-2017 του Ομίλου ΕΤΕπ (21 Απριλίου 2015),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΤΕπ για τη διαφάνεια το 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση δραστηριοτήτων της υπηρεσίας του υπεύθυνου συμμόρφωσης στην ΕΤΕπ για το 2014,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 3 και 9 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 15, 126, 174, 175, 208, 209, 271, 308 και 309 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και το Πρωτόκολλο αριθ. 5 της ΣΛΕΕ σχετικά με το καταστατικό της ΕΤΕπ,

–  έχοντας υπόψη τον Εσωτερικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) – Ετήσια Έκθεση 2012(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 30ής Απριλίου 2015, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) – Ετήσια Έκθεση 2013(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας(3), και την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας (COM(2014)0168),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1080/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την εξωτερική εντολή της ΕΤΕπ 2007-2013, και την απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, με την οποία χορηγείται εγγύηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 670/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2012, τροποποιητικό της απόφασης αριθ. 1639/2006/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 680/2007 για καθορισμό των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής οικονομικής συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας (σχετικά με την πιλοτική φάση της πρωτοβουλίας για ομόλογα έργων στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου του 2014, στα οποία αναφέρεται ρητώς η συμμετοχή της ΕΤΕπ σε ένα νέο ταμείο επενδύσεων με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών συστημάτων στα οικονομικά ασθενέστερα κράτη μέλη,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, με τίτλο «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» (COM(2014)0903),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 2015, με τίτλο «Συνεργασία για την απασχόληση και την ανάπτυξη: Ο ρόλος των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών (ΕΑΤ) για τη στήριξη του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη» (COM(2015)0361/2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0050/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κύριο καθήκον της ΕΤΕπ, ως της τράπεζας της ΕΕ, είναι η χρηματοδοτική στήριξη έργων τα οποία είναι προς το συμφέρον της Ένωσης και συμβάλλουν στην ισορροπημένη ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς και στην κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή, και συνεπώς στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, επιπλέον της απασχόλησης, και έχει συνεπώς εξέχουσα σημασία για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από την ΕΤΕπ πρέπει να είναι σύμφωνες με τις Συνθήκες και τους βασικούς στόχους και τομείς προτεραιότητας της ΕΕ, όπως καθορίζονται από τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και τον μηχανισμό για την ανάπτυξη και την απασχόληση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τον σκοπό της εκπλήρωσης των καθηκόντων της, η ΕΤΕπ χορηγεί δάνεια και εγγυήσεις που διευκολύνουν τη χρηματοδότηση έργων σε όλους τους τομείς της οικονομίας, ενώ δραστηριοποιείται σε μη κερδοσκοπική βάση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση του 2008 έχει οδηγήσει στη δημιουργία μεγάλου επενδυτικού χάσματος και σε ακραία επίπεδα ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων, παράλληλα με το φάσμα παράτασης της στασιμότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2008, η ΕΕ όχι μόνο έχει παύσει να λειτουργεί ως «μηχανή σύγκλισης» αλλά έχει κάνει και βήματα οπισθοχώρησης, με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση των υφιστάμενων αποκλίσεων μεταξύ περιφερειών και κρατών μελών, καθώς και την εμφάνιση βαθύτερων κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων σε όλη την Ένωση, που εμποδίζουν την οικονομική ανάκαμψη και βλάπτουν την κοινωνική συνοχή·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σήμερα, τόσο τα μεμονωμένα κράτη μέλη όσο και η ΕΕ στο σύνολό της αντιμετωπίζουν την ακραία και άνευ προηγουμένου σε όλη την ιστορία της ΕΕ πρόκληση της διαχείρισης της μαζικής εισροής μεταναστών από διάφορες περιοχές του κόσμου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπό τις παρούσες συνθήκες ένας ποιοτικά νέος βαθμός επείγοντος χαρακτηρίζει πλέον τον κεντρικό ρόλο της ΕΤΕπ στην αποτελεσματική εφαρμογή του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη και την αποδοτική λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), ως πρωταρχικού μέσου για την τόνωση της ανάπτυξης, τη δημιουργία αξιοπρεπούς απασχόλησης και την αντιμετώπιση των ολοένα και βαθύτερων κοινωνικών και εδαφικών διαφορών εντός της Ένωσης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) καλείται να διαδραματίσει καίριο ρόλο στο πλαίσιο της δράσης του Ομίλου ΕΤΕπ για την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της κρίσης, ενώ συμβάλλει επίσης στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσω της παροχής στήριξης στις ΜΜΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ δεν πρέπει να δρα απλώς ως χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και ως τράπεζα γνώσεων και ορθών πρακτικών, συμβουλεύοντας τα κράτη μέλη και τους οικονομικούς φορείς και συμβάλλοντας στη μεγιστοποίηση της προστιθεμένης αξίας των κονδυλίων της ΕΕ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρηματοδοτικές ενέργειες της ΕΤΕπ εκτός ΕΕ είναι σχεδιασμένες να υποστηρίζουν τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, με γνώμονα τις αξίες της Ένωσης και με σεβασμό προς τα βιώσιμα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέγεθος και η πολυπλοκότητα των καθηκόντων με τα οποία είναι σήμερα επιφορτισμένη η ΕΤΕπ απαιτούν νέα δέσμευση για την αυστηρή αποφυγή της χρηματοδότησης έργων που παραβιάζουν τα βασικά πρότυπα της ορθής χρηματοοικονομικής διαχείρισης, με αποτέλεσμα να ζημιώνεται η αξιοπιστία της ΕΤΕπ ως δημόσιου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος με πιστοληπτική αξιολόγηση ΑΑΑ και αδιαμφισβήτητη υπόληψη·

Το επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΤΕπ για την υποστήριξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ

Ιεράρχηση των επενδύσεων για να επιταχυνθεί η ανάκαμψη και να ενισχυθεί η παραγωγικότητα

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις της ΕΤΕπ για το 2014 και τα επιτεύγματα που παρουσιάζονται σε αυτές, και παροτρύνει ένθερμα την ΕΤΕπ να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την αύξηση του χαμηλού επιπέδου επενδύσεων στην ΕΕ·

2.  επικροτεί, ιδίως, το γεγονός ότι το 2014 η ΕΤΕπ χρηματοδότησε 285.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διασφαλίζοντας έτσι 3,6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, και υπέγραψε συμβάσεις για 413 έργα εντός της ΕΕ, αξίας 69 δισεκατομμυρίων ευρώ και για 92 νέα έργα εκτός της ΕΕ, συνολικής αξίας 7,98 δισεκατομμυρίων ευρώ· επικροτεί επίσης το γεγονός ότι, κατά το ίδιο έτος, το ΕΤΕ διέθεσε 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε δραστηριότητες μετοχοποίησης και εγγύησης προς όφελος μικρότερων επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα την επιτυχή υλοποίηση ενός εκ των πλέον φιλόδοξων επιχειρηματικών σχεδίων της ΕΤΕπ, συνολικής αξίας 80,3 δισεκατομμυρίων ευρώ σε χρηματοδοτήσεις από τον Όμιλο ΕΤΕπ· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι δανειοδοτήσεις της ΕΤΕπ το 2014 βρίσκονταν στα υψηλότερα επίπεδα από το 2009, αλλά τονίζει ότι υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω αύξηση· εγκρίνει την αύξηση του κεφαλαίου της ΕΤΕπ κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ το 2012 με σύμφωνη απόφαση όλων των κρατών μελών·

3.  καλεί την ΕΤΕπ να προσφέρει μεγαλύτερη τεχνική υποστήριξη κατά το στάδιο πριν από την έγκριση στα κράτη μέλη που έχουν χαμηλότερο ποσοστό επιτυχίας στην έγκριση έργων, και ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να διευκολύνει τις ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών σε σχέση με την επιτυχή ανάπτυξη έργων·

4.  καλεί την ΕΤΕπ να επικεντρωθεί σε επενδύσεις στην πραγματική οικονομία προκειμένου να τονώσει την απασχόληση και την ανάπτυξη στην ΕΕ·

5.  επισημαίνει τα δραματικά υψηλά ποσοστά ανεργίας σε πολλά κράτη μέλη, ιδίως μεταξύ των νέων, και καλεί την ΕΤΕπ να λαμβάνει υπόψη της την κατάσταση αυτή κατά την υλοποίηση των πολιτικών της·

6.  επισημαίνει ότι οι χρηματοδοτικές πράξεις πρέπει να στοχεύουν, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων, σε επενδύσεις που ενισχύουν την οικονομική ανάκαμψη και την παραγωγική απασχόληση, και να συνοδεύονται από συνεπή στήριξη στα κράτη μέλη, με στόχο την αύξηση των ικανοτήτων απορρόφησης όπου χρειάζεται, καθώς και από διαρκή δέσμευση για αποφυγή του κινδύνου του εδαφικού κατακερματισμού·

7.  επισημαίνει ότι η ανεπαρκής ικανότητα ανάπτυξης έργων στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και τα χαμηλά επίπεδα δανειοδοτικής ικανότητας σε ορισμένα κράτη μέλη, σε συνδυασμό με τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, συνεπάγονται σημαντικές προκλήσεις για το δανειοδοτικό πρόγραμμα της ΕΤΕπ· καλεί, συνεπώς, την ΕΤΕπ να ενισχύσει σημαντικά την τεχνική βοήθεια και τις χρηματοοικονομικές συμβουλές που παρέχει για όλους τους βασικούς τομείς δραστηριότητας, σε εύκολα προσβάσιμη μορφή και προς όλα τα κράτη μέλη, ώστε να επιτύχει ένα πολύ υψηλότερο επίπεδο ικανότητας για δημιουργία ανάπτυξης·

8.  εκφράζει την επιδοκιμασία του για το γεγονός ότι η ΕΤΕπ χρησιμοποιεί το πλαίσιο αξιολόγησης τριών πυλώνων (3 Pillar Assessment – 3PA) και το πλαίσιο για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων (Results Measurement – ReM) για την εκ των προτέρων αξιολόγηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων των επενδυτικών έργων, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ·

9.  καλεί την ΕΤΕπ να δίνει οπωσδήποτε προτεραιότητα, κατά την αξιολόγηση και τη βαθμολογία έργων, στον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των επενδύσεων, όχι μόνο όσον αφορά τους χρηματοοικονομικούς δείκτες αλλά, κυρίως, όσον αφορά τη συμβολή των εν λόγω επενδύσεων στη βιώσιμη απασχόληση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής·

10.  τονίζει ότι η έγκριση της χρηματοδότησης έργων θα πρέπει να βασίζεται σε κατάλληλη χρηματοοικονομική ανάλυση και ανάλυση κινδύνου, στην οικονομική βιωσιμότητα και στη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση· θεωρεί ότι τα έργα που επιλέγονται για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ θα πρέπει να προσφέρουν σαφή προστιθέμενη αξία στην ευρωπαϊκή οικονομία·

11.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι στην έκθεση 3ΡΑ δεν παρέχεται καμία πληροφορία, ούτε με βάση το πλαίσιο 3ΡΑ ούτε με άλλα σχετικά μέσα, για τα πραγματικά αποτελέσματα των πράξεων που εκτελέστηκαν εντός της ΕΕ το 2014 (σε αντίθεση με τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν εκτός της ΕΕ), παρά το γεγονός ότι η έκθεση 3ΡΑ είναι σχεδιασμένη ειδικά για την ενίσχυση της ικανότητας της ΕΤΕπ να εποπτεύει την υλοποίηση των έργων έργου μέσω της παρακολούθησης του αντικτύπου σε όλη τη διάρκεια του κύκλου υλοποίησης του έργου· αναμένει ότι, λόγω της συνεχιζόμενης εναρμόνισης των πλαισίων 3ΡΑ και ReM, στις αρχές του 2016 θα εφαρμοστεί και θα χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία υποβολής εκθέσεων της ΕΤΕπ για το 2015 ένα νέο εναρμονισμένο πλαίσιο, καλύτερα προσαρμοσμένο στην εκ των υστέρων αξιολόγηση και την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των έργων τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, που θα συνάδει πλήρως με τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις πράξεις του ΕΤΣΕ· ζητεί τη συστηματική δημοσίευση αξιολογήσεων των επιμέρους έργων·

12.  επισημαίνει το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΕΤΕπ για την περίοδο 2015-2017· επικροτεί το γεγονός ότι στο σχέδιο αυτό αναγνωρίζεται πως ο ρυθμός ανάκαμψης διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών και η οικονομική και κοινωνική συνοχή ορίζεται ως εγκάρσιος στόχος πολιτικής·

13.  επισημαίνει το γεγονός ότι η ΕΤΕπ έχει αναδιαρθρώσει την ιεράρχηση των κύριων στόχων δημόσιας πολιτικής (PPG) του Ομίλου ΕΤΕπ για την περίοδο 2015-2017 (καινοτομία και ανθρώπινο κεφάλαιο, ΜΜΕ και χρηματοδότηση μεσαίας κεφαλαιοποίησης, αποτελεσματική υποδομή και περιβάλλον) κατά τρόπο διαφορετικό από τη διατύπωση που χρησιμοποίησε στους PPG της περιόδου 2014-2016 (μεγαλύτερη ανάπτυξη, οικονομική και κοινωνική συνοχή και σύγκλιση, και δράση για το κλίμα)· επισημαίνει ότι οι PPG έχουν ευθυγραμμιστεί με τις εξελισσόμενες οικονομικές συνθήκες και καλεί, εν προκειμένω, την ΕΤΕπ να μεριμνήσει για την περαιτέρω ενίσχυση των δύο εγκάρσιων στόχων, της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στην ΕΕ και της δράσης για το κλίμα, παράλληλα με το προβλεπόμενο απαιτούμενο ποσοστό δανειοδοτήσεων προς υποστήριξή τους·

14.  θεωρεί, ωστόσο, ότι η παρουσίαση των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ στην έκθεση δραστηριοτήτων του 2014 δεν συνάδει πλήρως με τους στόχους δημόσιας πολιτικής για το 2014· εκφράζει επίσης τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τα επιτευχθέντα αποτελέσματα των διαφόρων χρηματοπιστωτικών μέσων και πρωτοβουλιών της ΕΤΕπ που εφαρμόστηκαν το 2014· συνιστά στην ΕΤΕπ, κατά την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητές της να μην επικεντρώνεται κυρίως στον όγκο των επενδύσεων αλλά στα αποτελέσματά τους·

15.  αναμένει από την ΕΤΕπ να συμβάλει στην ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020 υποβάλλοντας πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές της και τη συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής·

16.  καλεί την ΕΤΕπ να εξετάσει το ενδεχόμενο κατάρτισης, το 2015, μιας πιο ολοκληρωμένης και αναλυτικής έκθεσης σχετικά με τις ετήσιες δραστηριότητές της, που θα συνοψίζει επαρκώς τις πληροφορίες από τις θεματικές εκθέσεις της και θα ανταποκρίνεται πληρέστερα στις απαιτήσεις του άρθρου 9 του Καταστατικού της ΕΤΕπ·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις νέες πληροφορίες που προσφέρονται στο έγγραφο εργασίας για τα χρηματοδοτικά μέσα, το οποίο συνοδεύει το σχέδιο προϋπολογισμού· αποδοκιμάζει, ωστόσο, την απουσία μιας γενικής επισκόπησης των ετήσιων αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών προς την ΕΤΕπ και αναμένει τη διάθεση λεπτομερέστερων στοιχείων·

18.  τονίζει ότι οι επενδύσεις, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και η υγιής δημοσιονομική πολιτική πρέπει να αποτελούν μέρος μιας συνολικής στρατηγικής·

Προώθηση της απασχόλησης των νέων, της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

19.  επικροτεί την υλοποίηση, το 2014, της πρωτοβουλίας της ΕΤΕπ «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας – Επενδύοντας για τη νεολαία», και ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να συνεχίσει να επενδύει στην εκπαίδευση, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην απασχόληση για τους νέους· καλεί την ΕΤΕπ να υποβάλει λεπτομερή έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της Πρωτοβουλίας της για τους Νέους, μεταξύ άλλων με τη χρήση ενός δείκτη όπως η βιώσιμη απασχόληση που δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων πράξεων·

20.  επικροτεί την καθιέρωση, το 2014, ενός νέου φάσματος προϊόντων στο πλαίσιο του InnovFin – EU finance for Innovators (Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για την καινοτομία), που απευθύνεται σε φορείς καινοτομίας όλων των μεγεθών, καθώς και τη δημιουργία της συμβουλευτικής υπηρεσίας InnovFin Advisory για μεγάλα έργα Ε&Α· επισημαίνει επίσης την έναρξη, το 2014, μιας νέας εντολής του Ομίλου ΕΤΕπ με αντικείμενο τον περιορισμό του κινδύνου·

21.  επισημαίνει ότι το 2014 η Τράπεζα υπέγραψε συμβάσεις για συνολικά 225 πράξεις εντός της ΕΕ, για την προώθηση της καινοτομίας και των δεξιοτήτων (62 πράξεις καινοτομίας και Ε&Α αξίας 9,6 δισεκατομμυρίων ευρώ και 25 πράξεις εκπαίδευσης και δεξιοτήτων αξίας 4,4 δισεκατομμυρίων ευρώ), για τις ΜΜΕ και για τις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης (138 πράξεις αξίας 22,2 δισεκατομμυρίων ευρώ)·

22.  επισημαίνει την αύξηση κεφαλαίου του ΕΤΕ κατά 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2014, και την επένδυση ρεκόρ στη χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου σε ΜΜΕ ύψους 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, με αποτέλεσμα τη μόχλευση κεφαλαίων ύψους 14 δισεκατομμυρίων ευρώ· ζητεί να περιληφθεί στην ετήσια έκθεση της ΕΤΕπ πλήρης και δημόσια επισκόπηση των πράξεων του ΕΤΕ·

23.  επισημαίνει ότι ο Όμιλος ΕΤΕπ διοχετεύει τη χρηματοδότηση στις ΜΜΕ και στις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης μέσω διαφόρων ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων, προκειμένου να βελτιώσει τους όρους πρόσβασης και να ενισχύσει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση· καλεί, συνεπώς, την ΕΤΕπ να αναπτύξει στενότερη συνεργασία με τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς της στα κράτη μέλη και να παροτρύνει τους εν λόγω φορείς να παρέχουν στους δυνητικούς δικαιούχους όλες τις σχετικές πληροφορίες, ώστε να διαμορφωθεί ένα περιβάλλον ευνοϊκό για τους επιχειρηματίες, το οποίο θα διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση·

24.  επισημαίνει ότι οι ΜΜΕ σε πολλά μέρη της Ευρώπης αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες στην πρόσβαση στην αναγκαία χρηματοδότηση· επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, τη μεγαλύτερη έμφαση που δίνει η ΕΤΕπ στην υποστήριξη των ΜΜΕ· υπογραμμίζει τη σημασία της ΕΤΕπ για τη διευκόλυνση των εταιρικών σχέσεων και την ενίσχυση των μέσων στήριξης της δραστηριότητας των πολύ μικρών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων· καλεί, επιπλέον, την ΕΤΕπ να συνεργάζεται στενότερα με τους περιφερειακούς δημόσιους θεσμούς προκειμένου να βελτιστοποιεί τις δυνατότητες χρηματοδότησης των ΜΜΕ·

25.  επιδοκιμάζει τα προγράμματα της ΕΤΕπ για τη διευκόλυνση του εμπορίου, ιδίως δε τη διευκόλυνση για τη χρηματοδότηση του εμπορίου που απευθύνεται στις ΜΜΕ και παρέχει εγγυήσεις σε ξένες τράπεζες που προσφέρουν εμπορική χρηματοδότηση σε ΜΜΕ συμβάλλοντας έτσι στην αναζωογόνηση των εμπορικών ροών και στον μετριασμό των περιορισμών των εξασφαλίσεων σε χρηματικά διαθέσιμα, καθώς και άλλα νέα έργα χρηματοδότησης του εμπορίου σε χώρες που έχουν πληγεί σοβαρά από την οικονομική κρίση ή μέσω εξατομικευμένων χρηματοδοτικών λύσεων, όπως είναι ο ευρωπαϊκός μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων Progress που έχει ως στόχο την οικονομική ένταξη·

26.  καλεί την ΕΤΕπ να αναπτύξει αποτελεσματική πολιτική επικοινωνίας σε σχέση με τους δυνητικούς ιδιωτικούς δικαιούχους, ως αναπόσπαστο μέρος της συμβουλευτικής αποστολής της· την ενθαρρύνει να ενισχύσει και να επεκτείνει το δίκτυο γραφείων της εντός της ΕΕ·

27.  εκφράζει δυσαρέσκεια για την έλλειψη ενημέρωσης, στην έκθεση δραστηριοτήτων του 2014, σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας που υπεγράφη τον Ιούλιο 2014 μεταξύ της Επιτροπής και του ΕΤΕ στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (COSME)·

Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της δράσης για το κλίμα

28.  επισημαίνει ότι από τα 84 περιβαλλοντικά έργα που υπεγράφησαν το 2014 στην ΕΕ, συνολικής αξίας 12,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα έργα βιώσιμων μεταφορών ανήλθαν σε 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ, τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης σε 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ και τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος σε 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ· επισημαίνει επίσης, ότι οι πράξεις που υπεγράφησαν για τον εγκάρσιο στόχο «δράση για το κλίμα» ανήλθαν σε 16,8 δισ. ευρώ, ήτοι στο 24% της συνολικής χρηματοδότησης της ΕΤΕπ εντός της ΕΕ·

29.  επισημαίνει ότι η στήριξη της ΕΤΕπ για την ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές το 2014 επικεντρωνόταν ως επί το πλείστον σε λίγες μόνο χώρες, με τη χορήγηση μόλις 42 εκατομμυρίων ευρώ στα σχετικά νέα κράτη μέλη, από σύνολο 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που προορίζονταν για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ-28· προσθέτει ότι παρόμοια συγκέντρωση παρατηρείται στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, όπου στα νέα κράτη μέλη διατέθηκαν μόνο 148 εκατομμύρια ευρώ από το σύνολο των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ· παροτρύνει για τη σταδιακή αύξηση του μεριδίου των μελλοντικών επενδύσεων στην ανάπτυξη ικανοτήτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης στα νέα κράτη μέλη, μέχρι να φτάσει στο 30% των συνολικών επενδύσεων στους συγκεκριμένους τομείς έως το 2020· ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την παροχή περαιτέρω τεχνικής βοήθειας στις εθνικές και τις περιφερειακές αρχές προκειμένου να βελτιώσουν την ικανότητά τους για σχεδιασμό βιώσιμων έργων που να επιτρέπουν περισσότερες επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα·

30.  επικροτεί την καθιέρωση, το 2014, νέων καινοτόμων μέσων στήριξης της δράσης για το κλίμα, όπως το μέσο ιδιωτικής χρηματοδότησης για την ενεργειακή απόδοση και ο χρηματοδοτικός μηχανισμός φυσικού κεφαλαίου, και αναμένει από την ΕΤΕπ τη συμπερίληψη στοιχείων σχετικά με την υλοποίησή τους στις μελλοντικές εκθέσεις δραστηριοτήτων της·

31.  παροτρύνει την ΕΤΕπ να δεσμευθεί υπέρ της στήριξης πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στη διατήρηση του πρωτοποριακού ρόλου της ΕΕ αλλά και στην εκπλήρωση των μακροχρόνιων φιλοδοξιών της σχετικά με την αγορά άνθρακα σύμφωνα με το πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια 2030, της στρατηγικής χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών 2050, και των συνομιλιών του ΟΗΕ για το κλίμα με στόχο τη διαμόρφωση μιας νέας παγκόσμιας συμφωνίας· ζητεί την επανεξέταση του μεριδίου επενδύσεων της ΕΤΕπ για τη δράση για το κλίμα, δεδομένου ότι έχει ήδη επιτευχθεί μερίδιο 25%.

32.  επισημαίνει την ώθηση προς την ανάπτυξη της αγοράς πράσινων ομολόγων και τον ηγετικό ρόλο που διαδραματίζει η ΕΤΕπ με τα δικά της πράσινα ομόλογα και τα ομόλογα ευαισθητοποίησης για το κλίμα, τα οποία αναδεικνύουν το ενδιαφέρον των επενδυτών για χρηματοπιστωτικά προϊόντα που έχουν ως στόχο τη βιώσιμη και ανθεκτική στις κλιματικές αλλαγές ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα· καλεί την ΕΤΕπ να αναθεωρήσει το πρότυπο επιδόσεών της σε σχέση με τις εκπομπές το 2016, σύμφωνα με τη στρατηγική ΕΕ 2050 για τη στρατηγική χαμηλών εκπομπών·

33.  επικροτεί τη δημοσίευση, τον Σεπτέμβριο του 2015, του εγγράφου «EIB Climate Strategy – Mobilising finance for the transition to a low-carbon and climate-resilient economy» και της συγκεφαλαιωτικής έκθεσης «Operations Evaluation of EIB Financing of Climate Action (mitigation) within the EU 2010-2014»· ζητεί την εφαρμογή της προσέγγισης SMART (Specific, Measurable, Attainable, Realistic and Timely –συγκεκριμένη, μετρήσιμη, εφικτή, ρεαλιστική και επίκαιρη) στα ειδικά σχέδια δράσης σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΤΕπ για το κλίμα έως το 2017·

Προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και σύγκλισης

34.  επισημαίνει ότι ποσό ύψους 19,9 δισ. ευρώ, ήτοι 29% της συνολικής χρηματοδότησης της ΕΤΕπ εντός της ΕΕ το 2014, προοριζόταν για πράξεις που υποστηρίζουν τη συνοχή· εκφράζει, ωστόσο, δυσαρέσκεια για την έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τον αριθμό έργων που στηρίζει ο Όμιλος ΕΤΕπ στους διάφορους τομείς, καθώς και σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα και τις πρωτοβουλίες που εφαρμόστηκαν για τον εν λόγω εγκάρσιο στόχο πολιτικής·

35.  υπογραμμίζει τον καθοριστικό ρόλο της πολιτικής για τη συνοχή στη μείωση των ανισορροπιών μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών και στην προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, και τονίζει εν προκειμένω την καίρια σημασία της προσέγγισης με βάση τις επιδόσεις· καλεί την ΕΤΕπ να συμπεριλαμβάνει στις μελλοντικές ετήσιες εκθέσεις της λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη συμβολή και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της στην υλοποίηση των στόχων της πολιτικής συνοχής·

36.  χαιρετίζει τον διευρυμένο ρόλο που θα διαδραματίσει ο όμιλος ΕΤΕπ στην υλοποίηση της πολιτικής συνοχής για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020· πιστεύει ότι αυτό είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τη βελτίωση των συνεργιών μεταξύ της ΕΤΕπ και των ΕΔΕΤ· ζητεί τη βελτίωση της δραστηριότητάς της σύμφωνα με το Πρωτόκολλο (αρ. 28) της ΣΛΕΕ, για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή· θεωρεί επίσης απαραίτητο να ενισχυθούν οι δεσμοί συνεργασίας μεταξύ Επιτροπής, ΕΤΕπ και τοπικών και περιφερειακών φορέων με σκοπό να εξασφαλιστεί η επιτυχής χρήση των χρηματοπιστωτικών μέσων υπέρ της εδαφικής ανάπτυξης και της πολιτικής για τη συνοχή· χαιρετίζει την εταιρική σχέση μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ όσον αφορά τη δημιουργία της συμβουλευτικής πλατφόρμας fi-compass· πιστεύει ακράδαντα ότι είναι ανάγκη να απλουστευτούν οι κανόνες για τη στήριξη που παρέχεται από τα ΕΔΕΤ σε χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο της ΕΤΕπ·

37.  χαιρετίζει ειδικότερα τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ στον τομέα των έργων υποδομής και μεταφορών για τη στήριξη έργων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες· υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη μορφή χρηματοπιστωτικής στήριξης αυξάνει σημαντικά το αναπτυξιακό δυναμικό του εμπορίου, ενισχύοντας τη μεγέθυνση και την ανταγωνιστικότητα, ιδίως στις περιοχές με φυσικά γεωγραφικά μειονεκτήματα·

38.  επισημαίνει ότι το 2014 η ΕΤΕπ υπέγραψε, εντός της ΕΕ, 104 έργα για την ανάπτυξη κοινωνικής και οικονομικής υποδομής συνολικής αξίας 20,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων στρατηγικά έργα μεταφορών (συμπεριλαμβανομένων των έργων ΔΕΔ-Μ) ύψους 8,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, έργα ανταγωνιστικής και ασφαλούς ενέργειας ύψους 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, και έργα αστικής αναβάθμισης (συμπεριλαμβανομένης της υγείας) ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ·

39.  τονίζει ότι οι επενδύσεις σε βιώσιμα έργα υποδομής είναι καίριες για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την αποκατάσταση της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη· ζητεί, συνεπώς, από την ΕΤΕπ να κατευθύνει τη χρηματοδότηση στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από υψηλά ποσοστά ανεργίας, και στην πραγματοποίηση περισσότερων έργων υποδομής· υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ πρέπει να εστιάζεται πρωτίστως στις χώρες που υστερούν από άποψη ποιότητας υποδομών και ανάπτυξης, λαμβανομένης ωστόσο υπόψη της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της βιωσιμότητας των έργων·

40.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, σε πολλές περιπτώσεις, η χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ χρησιμοποιήθηκε για την υποστήριξη μη βιώσιμων οικονομικά έργων υποδομής, σε σχέση με μέτρα δημόσιου συμφέροντος και μέτρα για το κλίμα· επισημαίνει με ανησυχία την τάση για χρηματοδότηση υποδομής όπως οι αυτοκινητόδρομοι, που ενθαρρύνει την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων και συνεπώς αντίκειται στους μακροπρόθεσμους στόχους της Ένωσης για μετάβαση σε μια οικονομία χωρίς εκπομπές άνθρακα· καλεί την ΕΤΕπ να περιλάβει μια υποχρεωτική εκ των προτέρων εκτίμηση της περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής προστιθέμενης αξίας στη διαδικασία για την επιλογή των έργων που θα χρηματοδοτηθούν εντός και εκτός της ΕΕ, και ζητεί, η διεξαγωγή όλων των εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεων να γίνει με την ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών· ζητεί, ακόμα, τα αποτελέσματα όλων αυτών των αξιολογήσεων να είναι δημόσια και πλήρως προσβάσιμα·

41.  τονίζει ότι η χρηματοδότηση μεγάλων έργων συχνά διευκολύνει τη διείσδυση επιχειρήσεων που συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα· επικρίνει το γεγονός ότι η ΕΤΕπ έχει χρηματοδοτήσει τον παρακαμπτήριο αυτοκινητόδρομο Passante di Mestre, που αποτελεί αντικείμενο ερευνών φοροδιαφυγής· επισημαίνει με ανησυχία ότι η ΕΤΕπ δεν έχει ανταποκριθεί στα σχετικά αιτήματα που περιλαμβάνονται στην έκθεσή του σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – καταπολέμηση της απάτης· καλεί για μια ακόμη φορά την ΕΤΕπ να αναστείλει κάθε μορφής χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου·

42.  τονίζει τη σημασία της περιφερειακής ανάπτυξης, και ζητεί από την ΕΤΕπ να ενισχύσει τον διάλογο και τη συνεργασία με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, τράπεζες και υπηρεσίες· θεωρεί ότι, στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει επίσης να υποστηριχτεί η διασυνοριακή συνεργασία·

43.  καλεί την ΕΤΕπ να αυξήσει την στήριξή της σε έργα που καλύπτονται από τις μακρο-περιφερειακές στρατηγικές της ΕΕ· τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η στήριξη βιώσιμων καινοτόμων οικονομικών τομέων, αλλά και παραδοσιακών οικονομικών τομέων, στην ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη για τη διασύνδεση της Ευρώπης μέσω των διατροπικών μεταφορών καθώς και των τοποκεντρικών επενδύσεων· ζητεί ακόμη να θεσπιστούν χρηματοδοτικές και επενδυτικές πλατφόρμες προκειμένου να καταστεί δυνατή η συγκέντρωση πόρων από διάφορες πηγές και η κινητοποίηση των επενδύσεων που χρειάζονται για παρόμοια μακρο-περιφερειακά έργα·

Διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)

44.  επιδοκιμάζει το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)· τονίζει την ανάγκη το ΕΤΣΕ να λειτουργήσει αποδοτικά, με πλήρη διαφάνεια και με αμεροληψία, σύμφωνα με τα κριτήρια της εντολής του και τον κανονισμό του, και συνιστά τη στενή συνεργασία του με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο και την εποπτεία των πράξεών του από τα θεσμικά αυτά όργανα· τονίζει ότι κατά τη χρήση των πόρων του πρέπει να επιδεικνύεται πραγματική προσθετικότητα σε σύγκριση με τις συνήθεις πράξεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΤΕπ· υπενθυμίζει ότι το ΕΤΣΕ πρέπει να συμβάλλει επίσης στη συνοχή, και καλεί την ΕΤΕπ να εξασφαλίζει συνέπεια και συμπληρωματικότητα προς τις επενδύσεις από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και άλλα δημόσια ταμεία· καλεί την ΕΤΕπ να υλοποιήσει και να αναπτύξει περαιτέρω το ΕΤΣΕ σε στενή συνεργασία με τους συννομοθέτες, μεταξύ άλλων με την έγκαιρη και υποχρεωτική σύναψη της εκκρεμούς συμφωνίας μεταξύ του Κοινοβουλίου και της ΕΤΕπ·

45.  αναμένει ότι οι στόχοι για το ΕΤΣΕ θα συνάδουν με τους στόχους δημόσιας πολιτικής της ΕΤΕπ και ότι τα επίπεδα των επενδύσεων της ΕΤΕπ για το 2016 θα προσαρμοστούν ώστε να αντικατοπτρίζουν επίσης τις πράξεις του ΕΤΣΕ·

46.  τονίζει ότι το ΕΤΣΕ θα πρέπει να ευνοεί όλα τα κράτη μέλη, χωρίς εκ των προτέρων κατανομή κονδυλίων ανά τομέα και περιφέρεια, και να συνάδει με τις τρέχουσες περιφερειακές ή τοπικές πρωτοβουλίες· τονίζει ότι η χρηματοδότηση μέσω του ΕΤΣΕ πρέπει να ευνοεί επίσης έργα μικρής κλίμακας·

47.  αναγνωρίζει τις προκλήσεις που συνεπάγεται η δημιουργία και η ταχεία έναρξη εφαρμογής ενός δίαυλου στρατηγικών έργων του ΕΤΣΕ· επικροτεί την καθιέρωση του ευρωπαϊκού κόμβου επενδυτικών συμβουλών από την ΕΤΕπ, στόχος του οποίου είναι η παροχή τεχνικής βοήθειας και πραγματογνωσίας σε δυνητικούς φορείς προώθησης· αναμένει ότι ο μηχανισμός τεχνικής βοήθειας θα λειτουργήσει αποτελεσματικά σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο·

48.  συνιστά στα κράτη μέλη να ορίσουν εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και να προωθήσουν τη στενότερη συνεργασία μεταξύ της ΕΤΕπ και των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των επενδυτικών πλατφορμών, για τη συγκέντρωση και την από κοινού χρήση πραγματογνωσίας και τεχνογνωσίας, καθώς και για την καλύτερη ευθυγράμμιση της δράσης της ΕΤΕπ με τις πολιτικές προτεραιότητες των κρατών μελών· επαναλαμβάνει την ανάγκη για πλήρη διαφάνεια και για προτεραιότητα στον προσανατολισμό στα αποτελέσματα όσον αφορά τη συμμετοχή εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών στα έργα του ΕΤΣΕ·

49.  καλεί την ΕΤΕπ να εξασφαλίσει ότι το ΕΤΣΕ δεν θα χρησιμοποιηθεί έμμεσα ως μέσο αύξησης του κεφαλαίου της· ζητεί, συνεπώς, από την ΕΤΕπ να αναθεωρεί τακτικά τη συμμετοχή της στο ΕΤΣΕ και να βεβαιώνει ότι έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις προσθετικότητας που καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1017 και, ιδίως, ότι δεν έχουν παραγκωνιστεί οι ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης·

50.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι πολλά από τα σχέδια που είχαν επιλεγεί στη διάρκεια του προπαρασκευαστικού σταδίου θα είχαν επιτύχει υπό κανονικές συνθήκες την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, αλλά δεν πληρούν τον όρο της προσθετικότητας· υπενθυμίζει ότι η εγγύηση του ΕΤΣΕ αποσκοπούσε στο να μπορέσει η ΕΤΕπ να αναλάβει περισσότερους κινδύνους, διατηρώντας ταυτόχρονα τη βαθμολογία των τριών Α· τονίζει ότι θα παρακολουθεί με εξαιρετική προσοχή τη συμμόρφωση προς το συγκεκριμένο κριτήριο·

51.  αναμένει ότι ο όμιλος της ΕΤΕπ θα είναι ιδιαίτερα προσεκτικός όσον αφορά τη συμμόρφωση προς το άρθρο 140 παράγραφος 6 του δημοσιονομικού κανονισμού, όπου προβλέπεται ότι τα χρηματοδοτικά μέσα «δεν οδηγούν στην αποκόμιση αδικαιολόγητου οφέλους, ιδίως υπό μορφή αδικαιολόγητων μερισμάτων ή κερδών για τρίτους», λαμβάνοντας υπόψη τους φόβους που έχουν εκφραστεί ότι το ΕΤΣΕ θα μπορούσε με κάποιον τρόπο να συμβάλει στην «κοινωνικοποίηση των κινδύνων και την ιδιωτικοποίηση των κερδών», υπό το φως ορισμένων χρηματοδοτικών εμπειριών σε περιπτώσεις όπως το έργο Castor στην Ισπανία και το έργο Passante di Mestre στην Ιταλία·

Εξέταση της πρωτοβουλίας για τα ομόλογα έργων (ΡΒΙ)

52.  θεωρεί ότι η πρωτοβουλία για τα ομόλογα έργων (ΡΒΙ) θα πρέπει να αξιολογηθεί σοβαρά ως προς τον χρηματοοικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπό της· καλεί την Επιτροπή να κινήσει ανοικτή και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασία διαβούλευσης σε επίπεδο ΕΕ, με την ενεργό συμμετοχή εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με το μέλλον των ομολόγων έργων κατά την περίοδο 2016-2020 πριν αναπτυχθεί πλήρως η τρέχουσα δοκιμαστική φάση της πρωτοβουλίας ΡΒΙ·

Επικαιροποίηση της εξωτερικής διάστασης των παρεμβάσεων της ΕΤΕπ

53.  επικροτεί την ανανεωμένη εξωτερική εντολή της ΕΤΕπ για την περίοδο 2014-2020, με την οποία χορηγείται εγγύηση της ΕΕ για την κάλυψη των εξωτερικών πράξεων της ΕΤΕπ ύψους έως 30 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθώς και τους κεντρικούς στόχους της, και ειδικότερα την ανάπτυξη του τοπικού ιδιωτικού τομέα, τη δημιουργία κοινωνικών και οικονομικών υποδομών, και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή με μετριασμό των συνεπειών της·

54.  καλεί την ΕΤΕπ να δώσει προσοχή στις τρίτες χώρες και στις περιφέρειες εκτός ΕΕ που πλήττονται από συγκρούσεις και ακραία φτώχεια, με κύριο στόχο τη μείωση του αναπτυξιακού χάσματος μεταξύ της ΕΕ και των περιφερειών αυτών, και να συμβάλει στα προγράμματα στήριξης των ΜΜΕ στις χώρες εμπορικούς εταίρους, μεταξύ άλλων με τη διάθεση επαρκούς χρηματοδότησης για τη διευκόλυνση της σφαιρικής και σε βάθος ζώνης ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA) για τις ΜΜΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στις γειτονικές χώρες της Νότιας Μεσογείου και τις γειτονικές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης· καλεί την ΕΤΕπ να συνεργαστεί με την Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (AfDB) για τη χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων στην υπηρεσία της οικονομικής ανάπτυξης· εκφράζει την επιδοκιμασία του για το γεγονός ότι οι επιχορηγήσεις της ΕΕ συνδυάζονται σε διαρκώς μεγαλύτερο βαθμό με τη δανειοδοτική δραστηριότητα της ΕΤΕπ, για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων των έργων στις χώρες εταίρους της ΕΕ·

55.  ζητεί από την ΕΤΕπ να συνεχίσει να προωθεί ενεργά τη βιώσιμη μεγέθυνση τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να υποστηριχτεί η βιώσιμη ανάπτυξη σε όλον τον κόσμο· τονίζει ότι η ΕΤΕπ πρέπει, ως το χρηματοδοτικό σκέλος της Ένωσης, να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο θεματολόγιο για την ανάπτυξη μετά το 2015, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης της εξωτερικής εντολής της ΕΤΕπ το 2016·

56.  παροτρύνει την ΕΤΕπ να διαμορφώσει και να αναπτύξει την ολοκληρωμένη προσέγγιση που απαιτείται προκειμένου να αντιμετωπίσει τις σοβαρές προκλήσεις που δημιουργούν οι ροές μεταναστών στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης των επιχειρήσεων στις χώρες προέλευσης και στις όμορες χώρες τους·

57.  καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΕΤΕπ να εστιάσει τις δραστηριότητές της στην υποστήριξη των επενδυτικών αναγκών σε αστικές, υγειονομικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές υποδομές, την τόνωση των οικονομικών δραστηριοτήτων που δημιουργούν νέες ευκαιρίες απασχόλησης και την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών·

58.  επισημαίνει ότι η ΕΤΕπ είναι σημαντικός παράγοντας για την προώθηση των προτεραιοτήτων και των στόχων εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ· συνιστά να ενισχυθούν ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ της ΕΤΕπ και των υπηρεσιών και των μέσων της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ· ζητεί τη συνέχιση και τη βελτίωση των συστηματικών εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ελέγχων του οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου των έργων που υποστηρίζει η ΕΤΕπ σε σχέση με τους στόχους της ΕΥΕΔ και τις γενικές αρχές που διέπουν την εξωτερική δράση της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 ΣΕΕ και το στρατηγικό πλαίσιο και σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί, σε σχέση με επενδύσεις εκτός ΕΕ, την υποβολή αναλυτικής έκθεσης για τις πιθανές ζημίες και για το πώς και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε ο μηχανισμός εγγύησης· εκφράζει την επιδοκιμασία του για το γεγονός ότι η ΕΤΕπ διεξήγαγε σειρά σεμιναρίων με θέμα τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

59.  ζητεί από την ΕΤΕπ να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο και να δημοσιοποιήσει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ και τις επιδόσεις του θεσμού του Συνηγόρου των επιχειρήσεων στην Ουκρανία·

60.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη λύση που δόθηκε από κοινού με την Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία επιτρέπει στην ΕΤΕπ να συμβάλει στη διευκόλυνση της αγοράς ουκρανικού φυσικού αερίου·

61.  εκφράζει την πρόθεσή του να παρακολουθεί στενά την υλοποίηση της εξωτερικής εντολής της ΕΤΕπ ενόψει της μεσοπρόθεσμης επανεξέτασης, έχοντας ταυτόχρονα υπόψη την ενδεχόμενη κινητοποίηση πρόσθετου ποσού τριών δισεκατομμυρίων ευρώ· επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να εξετάσει προσεκτικά τις πρώτες «εκθέσεις ολοκλήρωσης έργου» που θα δημοσιευτούν στο πλαίσιο της εξωτερικής εντολής της ΕΤΕπ για την περίοδο 2014-2020· ζητεί την εκπόνηση ειδικής έκθεσης από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, σχετικά με τις επιδόσεις των εξωτερικών δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ και την ευθυγράμμισή τους με τις πολιτικές της ΕΕ·

Ενίσχυση του πλαισίου διακυβέρνησης, διαφάνειας και ελέγχου

62.  εκφράζει ικανοποίηση για την υψηλή ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού της ΕΤΕπ, με σχεδόν μηδενικό ποσοστό απομειωμένων δανείων επί του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου (0,2%), και για τη συνετή διαχείριση της ρευστότητας· θεωρεί απαραίτητη τη διατήρηση της πιστοληπτικής αξιολόγησης ΑΑΑ της ΕΤΕπ, προκειμένου να διαφυλαχθεί η πρόσβασή της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές υπό τους βέλτιστους όρους χρηματοδότησης·

63.  εισηγείται να βελτιώσει η ΕΤΕπ την ικανότητά της για εκπόνηση τομεακών αναλύσεων και να δημοσιεύει συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία αλλά και πληροφορίες για επιμέρους έργα, ώστε να διευκολύνεται η στοχευμένη προσέγγιση ορισμένων τομέων ή τύπων ΜΜΕ· τονίζει την ανάγκη να ενσωματωθεί στην ετήσια έκθεση της ΕΤΕπ μια πληρέστερη και λεπτομερέστερη ανάλυση των επενδυτικών αναγκών ανά τομέα δραστηριότητας εντός της Ένωσης, προκειμένου να εντοπίζονται πιθανές επενδυτικές ελλείψεις στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων της ΕΕ· θεωρεί ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να αξιολογήσει τις δυνατότητες των επενδυτικών μέσων που διαθέτει, για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά αυτές τις ελλείψεις·

64.  υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η ΕΤΕπ στην πολιτική της για μηδενική ανοχή της απάτης, της διαφθοράς και της αθέμιτης σύμπραξης, καθώς και στη δέσμευσή της για εφαρμογή αυστηρών κανόνων ακεραιότητας και δεοντολογίας· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την έγκριση, από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΤΕπ, μιας επικαιροποιημένης πολιτικής για την καταπολέμηση της απάτης, καθώς και την ετήσια έκθεση του Ομίλου ΕΤΕπ σχετικά με τις δραστηριότητες καταπολέμησης της απάτης το 2014· αναμένει από την ΕΤΕπ να διακόψει τις περαιτέρω εκταμιεύσεις δανείων σε έργα για τα οποία βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για διαφθορά, σε ευρωπαϊκό ή σε εθνικό επίπεδο·

65.  επικροτεί την έγκριση, τον Ιούλιο του 2014, του αναθεωρημένου πλαισίου του Ομίλου ΕΤΕπ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML-CFT)· παροτρύνει την ΕΤΕπ να επιδιώξει διάλογο με την κοινωνία των πολιτών σχετικά με τη βελτίωση της πολιτικής της για τις μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας (NCJ)· καλεί την ΕΤΕπ να χαράξει μια νέα πολιτική υπεύθυνης φορολόγησης, αρχίζοντας με την επανεξέταση της πολιτικής της για τις NCJ το 2016· καλεί την ΕΤΕπ να εξαρτήσει τόσο την άμεση χρηματοδότηση όσο και τη χρηματοδότηση μέσω ενδιάμεσων από την κοινοποίηση φορολογικών δεδομένων ανά χώρα, σύμφωνα με τη διάταξη για τα πιστωτικά ιδρύματα που περιλαμβάνεται στην οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD IV), καθώς και από την κοινοποίηση των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων·

66.  καλεί την ΕΤΕπ, στο πλαίσιο των εκ των προτέρων αξιολογήσεων επιχειρήσεων για τις οποίες εκκρεμούν δικαστικές έρευνες, να επικαιροποιήσει τις πολιτικές της για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος·

67.  επισημαίνει την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΤΕπ για τη διαφάνεια το 2014· επιμένει ότι απαιτείται να επιτευχθεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο διαφάνειας και θεσμικής λογοδοσίας, με την εξασφάλιση της προορατικής δημοσιοποίησης πλήρων και ουσιαστικών δημοσιονομικών στοιχείων και της πρόσβασης σε οικονομικά δεδομένα για τα έργα τα οποία λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ·

68.  ζητεί τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια και δημοσιότητα όσον αφορά το σύστημα συμβάσεων και υπεργολαβιών, και την πρόσβαση του Κοινοβουλίου στις πληροφορίες και την οικονομική τεκμηρίωση σε όλες τις περιπτώσεις·

69.  παροτρύνει την ΕΤΕπ να τηρεί αυστηρά τις απαιτήσεις του δημόσιου μητρώου περιβαλλοντικών εγγράφων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 («κανονισμός του Aarhus»), και να συνεχίσει να υποβάλλει τακτικές εκθέσεις σχετικά με τις δανειοδοτικές δραστηριότητές της εκτός ΕΕ σύμφωνα με τα πρότυπα της πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια της διεθνούς βοήθειας (IATI)·

70.  επαναλαμβάνει ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να ενισχύσει τις δραστηριότητες δέουσας επιμέλειάς της προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα των πληροφοριών για τους τελικούς δικαιούχους και να αποφεύγει συναλλαγές με ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς που έχουν αρνητικό ιστορικό όσον αφορά τη διαφάνεια, την απάτη, τη διαφθορά, το οργανωμένο έγκλημα, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, ή που έχουν την έδρα τους σε υπεράκτια χρηματοπιστωτικά κέντρα ή φορολογικούς παραδείσους που εφαρμόζουν επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό· καλεί την ΕΤΕπ να μην χρησιμοποιεί την πρωτοβουλία των ομολόγων έργων για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων στις οποίες ενέχεται το οργανωμένο έγκλημα· επισημαίνει εκ νέου την ανάγκη να καταρτιστεί από την ΕΤΕπ, σε συνεργασία με την Επιτροπή, δημόσιος κατάλογος αυστηρών κριτηρίων για την επιλογή των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων·

71.  καλεί την ΕΤΕπ να αναπτύξει αυστηρότερους κανόνες για τις συγκρούσεις συμφερόντων και σαφή, αυστηρά και διαφανή κριτήρια για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που λαμβάνουν χρηματοδότηση, προκειμένου να εξασφαλίζει τη δίκαιη κατανομή, μεταξύ των δημόσιων και των ιδιωτικών φορέων, όχι μόνο του επενδυτικού μέρος του έργου αλλά και των κινδύνων του, και να προστατεύει έτσι το δημόσιο συμφέρον· καλεί την ΕΤΕπ να ενισχύσει τη βάση τεχνογνωσίας της για τη συμμετοχή των κυβερνήσεων, των περιφερειών και των δήμων στις δομές των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μεταξύ άλλων παρέχοντάς τους κατευθυντήριες γραμμές·

72.  ζητεί από την ΕΤΕπ να μεριμνά ώστε οι εταιρείες που συμμετέχουν σε έργα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΤΕπ να υποχρεούνται να τηρούν την αρχή της ίσης αμοιβής και της διαφάνειας των πληρωμών, καθώς και την αρχή της ισότητας των φύλων, όπως ορίζονται στην οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης· επισημαίνει ακόμη ότι, κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την επιλογή των έργων που θα χρηματοδοτηθούν, η ΕΤΕπ θα πρέπει να συνεκτιμά τα μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που έχουν λάβει οι υποψήφιες εταιρείες·

73.  πιστεύει ότι θα ήταν χρήσιμες οι τακτικές ενημερώσεις σχετικά με τις δαπάνες και τις αμοιβές διαχείρισης που πραγματοποιούνται από την ΕΤΕπ και με τον αντίκτυπο των χρηματοδοτούμενων έργων από άποψη απασχόλησης και οικονομικής προστιθέμενης αξίας·

74.  συνιστά τη δημοσίευση στον ιστότοπο της ΕΤΕπ μη εμπιστευτικών εγγράφων, όπως επιχειρησιακά εταιρικά σχέδια προηγούμενων ετών, διοργανικές συμφωνίες και μνημόνια, και άλλες συναφείς συμφωνίες, καθώς και των πρακτικών των συνεδριάσεων των διοικητικών οργάνων της ΕΤΕπ σε τακτική βάση, αρχής γενομένης τον Ιανουάριο του 2016· θεωρεί ότι η βελτίωση της δημόσιας πρόσβασης σε έγγραφα συνιστά βασικό στοιχείο διαφάνειας, λογοδοσίας και ακεραιότητας του Οργάνου·

75.  επικροτεί τη διαδικασία επανεξέτασης της πολιτικής της ΕΤΕπ για τον μηχανισμό καταγγελιών, η οποία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2015, καθώς και τη δημόσια διαβούλευση που δρομολογήθηκε για τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς· αναμένει ότι η τρέχουσα αναθεώρηση του μηχανισμού καταγγελιών θα βελτιώσει την ανεξαρτησία του και θα συμβάλει στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της υπηρεσίας μηχανισμού καταγγελιών· καλεί τη Διευθύνουσα Επιτροπή της ΕΤΕπ να λάβει υπόψη τις συστάσεις της εν λόγω υπηρεσίας και να αναλάβει δράση με βάση τις γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή· ζητεί να υπάρχει συνεχής ροή πληροφοριών μεταξύ της υπηρεσίας του μηχανισμού καταγγελιών της ΕΤΕπ και του διοικητικού της συμβουλίου· πιστεύει ότι απαιτείται να επικαιροποιηθεί το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της ΕΤΕπ και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, προκειμένου ο τελευταίος να ασκεί ενεργότερο εξωτερικό έλεγχο στην ΕΤΕπ και να βελτιωθούν οι διαδικασίες εποπτείας και η περαιτέρω λογοδοσία της ΕΤΕπ·

76.  επικροτεί τις ετήσιες εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής της ΕΤΕπ για το οικονομικό έτος 2014, και καλεί τους αρμόδιους φορείς της ΕΤΕπ να διασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση προς τις βέλτιστες πρακτικές συνετής τραπεζικής δραστηριότητας στους τομείς στους οποίους δεν επιτεύχθηκε πλήρης συμμόρφωση το 2014· επισημαίνει την πρόθεση της διοίκησης της ΕΤΕπ να αναδιοργανώσει τις αρμοδιότητες ελέγχου της Τράπεζας· υποστηρίζει το αίτημα της Ελεγκτικής Επιτροπής για το αντίστοιχο σχέδιο υλοποίησης καθώς και την πρόθεσή της να παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Ελεγκτική Επιτροπή έχει επιστήσει την προσοχή στη διοίκηση και τις υπηρεσίες της ΕΤΕπ στο ότι η Τράπεζα θα πρέπει να διατηρήσει την ικανότητά της χωρίς να αποδυναμωθεί το ισχύον πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου·

77.  θεωρεί ότι στις ετήσιες εκθέσεις της ΕΤΕπ θα πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα των ολοκληρωθέντων έργων· καλεί στο πλαίσιο αυτό την ΕΤΕπ να υποβάλλει, από κοινού με τους εταίρους των έργων, τα στοιχεία για τα αποτελέσματα κάθε έργου που ολοκληρώνεται, με τα οποία να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ·

78.  επισημαίνει ότι στις 27 Οκτωβρίου 2015 θα λήξει η τριμερής συμφωνία που αναφέρεται στο άρθρο 287 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ, η οποία διέπει τη συνεργασία μεταξύ της ΕΤΕπ, της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως προς τις μεθόδους των ελέγχων που διεξάγει το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ όσον αφορά τη διαχείριση των πόρων της Ένωσης και των κρατών μελών· καλεί τα τρία θεσμικά όργανα να συνεργαστούν κατά τη διαδικασία ανανέωσης και επικαιροποίησης της εν λόγω συμφωνίας, και να εξασφαλίσουν ότι η ανανεωμένη συμφωνία θα περιλαμβάνει τα ήδη υπάρχοντα και ενδεχόμενα νέα μέσα ή πρωτοβουλίες της ΕΤΕπ που αφορούν δημόσιους πόρους προερχόμενους από την ΕΕ ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να εκχωρηθούν ενισχυμένες εξουσίες στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να αξιολογεί ουσιαστικότερα τις δανειοδοτικές πρακτικές, τα μέσα και τις πρωτοβουλίες της ΕΤΕπ που συνδέονται άμεσα με τη χρήση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και να υποβάλλει πληρέστερες σχετικές εκθέσεις·

Προς μια ολοκληρωμένη κοινοβουλευτική λογοδοσία

79.  θεωρεί ότι η αναπτυσσόμενη πολυπλοκότητα και ο αυξανόμενος όγκος δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες αβεβαιότητες στις χρηματοοικονομικές αγορές, καθιστούν ακόμη πιο απαραίτητη την εξεύρεση λύσεων για την αποτελεσματική προληπτική τραπεζική εποπτεία της ΕΤΕπ· εκφράζει, συνεπώς, τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν λήφθηκαν υπόψη, ούτε από την Επιτροπή ούτε από την ΕΤΕπ, παλαιότερες προτάσεις του Κοινοβουλίου για τη θέσπιση εξωτερικής ρυθμιστικής προληπτικής εποπτείας·

80.  υποστηρίζει τις προσπάθειες των συμμετεχόντων μερών για την κατάρτιση διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ΕΤΕπ, η οποία να προβλέπει την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων· ζητεί, επιπλέον, την καθιέρωση τακτικού διαλόγου μεταξύ του προέδρου της ΕΤΕπ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την εξασφάλιση μεγαλύτερης κοινοβουλευτικής εποπτείας των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ· ζητεί ακόμα από την ΕΤΕπ, να συμφωνήσει, στο πλαίσιο της εν λόγω διοργανικής συμφωνίας, να υπογράψει συμφωνία με το Κοινοβούλιο, βάσει της οποίας οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μπορούν να απευθύνουν άμεσα ερωτήσεις στον πρόεδρό της με συμφωνημένη προθεσμία απάντησης, όπως συμβαίνει ήδη με τον πρόεδρο της ΕΚΤ·

°

°  °

81.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

20.11.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) – Ετήσια Έκθεση 2014

(2015/2127(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Yannick Jadot

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει, σε συνεργασία με την ΕΥΕΔ, ένα πλαίσιο για την υποβολή ετήσιων εκθέσεων από την ΕΤΕπ σχετικά με τις δράσεις της εκτός ΕΕ όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές που διέπουν την εξωτερική δράση της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 ΣΕΕ και το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα· προτρέπει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα έργα που λαμβάνουν στήριξη από την ΕΤΕπ συνάδουν με τις πολιτικές της ΕΕ και σέβονται τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και συνιστά βελτίωση των εκ των υστέρων ελέγχων που αξιολογούν τον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο έργων που πραγματοποιούνται με την υποστήριξη της ΕΤΕπ έναντι των στόχων της ΕΥΕΔ· ζητεί, όσον αφορά τις επενδύσεις εκτός ΕΕ, αναλυτική έκθεση για τις πιθανές ζημίες και τον τρόπο και τις περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκε ο μηχανισμός εγγύησης·

2.  καλεί την ΕΤΕπ να επιδείξει μεγαλύτερη προσοχή στον αντίκτυπο που έχουν οι δράσεις της στα ανθρώπινα και τα εργασιακά δικαιώματα και να αναπτύξει περαιτέρω την πολιτική της για τα κοινωνικά πρότυπα ώστε να μετεξελιχθεί σε πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον τραπεζικό τομέα· προτείνει, για τον σκοπό αυτό, στις αξιολογήσεις των προγραμμάτων της να συμπεριληφθούν δείκτες αναφοράς για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

3.  χαιρετίζει κάθε πρωτοβουλία της ΕΤΕπ για την αύξηση της διαφάνειας και της διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, και ειδικότερα τη δημόσια διαβούλευση της ΕΤΕπ για την κλιματική δράση· επικροτεί το έργο που έχει επιτελέσει μέχρι τώρα η ΕΤΕπ στο θέμα μιας ενεργού πολιτικής για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ποσού ύψους 19,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για να υποστηριχθούν έργα με αντικείμενο τη δράση για το κλίμα· εκτιμά ότι η ΕΤΕπ μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τον ηγετικό της ρόλο στον τομέα του κλίματος· προσβλέπει στην επικαιροποίηση της κλιματικής στρατηγικής της ΕΤΕπ εκτός ΕΕ και αναμένει ένα σχέδιο δράσης το οποίο θα περιγράφει λεπτομερώς την αριθμητική αύξηση των έργων με αντικείμενο το κλίμα στο χαρτοφυλάκιό της· ζητεί από την ΕΤΕπ να υποβάλλει ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής της για το κλίμα·

4.  ζητεί από την ΕΤΕπ να συνεχίσει να προωθεί ενεργά τη βιώσιμη μεγέθυνση τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, με στόχο να υποστηριχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη σε όλον τον κόσμο· τονίζει ότι η ΕΤΕπ ως το χρηματοδοτικό όργανο της Ένωσης πρέπει να συμμετέχει στην επίτευξη των στόχων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη· απευθύνει έκκληση ώστε, στο πλαίσιο της επανεξέτασης της ενδιάμεσης εντολής εξωτερικού δανεισμού της ΕΤΕπ το 2016, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο θεματολόγιο για την ανάπτυξη μετά το 2015·

5.  ζητεί από την ΕΤΕπ να επανεξετάσει το πρότυπο επιδόσεων εκπομπών το 2016 και να μειώσει τα όρια των εκπομπών σε 350g CO2/kWh, έτσι ώστε να παρέχεται στήριξη μόνο στις πλέον αποδοτικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα·

6.  συνιστά οι δανειοδοτικές πράξεις να εστιάζουν σε μικρότερης κλίμακας, αποκεντρωμένα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εκτός δικτύου στα οποία θα συμμετέχουν οι πολίτες και οι κοινότητες, και να ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές και πράξεις της ΕΤΕπ η αρχή της προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση·

7.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η ΕΤΕπ πραγματοποίησε σειρά σεμιναρίων με θέμα τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

8.  προτρέπει την ΕΤΕπ να αξιοποιήσει περισσότερο το γεγονός ότι υπόκειται στους κανόνες της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στους κοινωνικούς και τους περιβαλλοντικούς κανόνες και στους δικαστικούς μηχανισμούς της ΕΕ, που της δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσει την ουσιαστική και διαδικαστική λογοδοσία της έναντι εξωτερικών ενδιαφερόμενων φορέων·

9.  επιδοκιμάζει το υψηλό επίπεδο διαφάνειας που έχει επιτύχει η ΕΤΕπ· συνιστά περαιτέρω βελτιώσεις στη διαφάνεια όσον αφορά την αξιολόγηση του οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου των μεσολαβούμενων δανειοδοτήσεων της ΕΤΕπ·

10.  υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας· τονίζει ότι περισσότερες από 600.000 ΜΜΕ, οι οποίες απασχολούν πάνω από 6 εκατομμύρια άτομα, είναι υπεύθυνες για το ένα τρίτο των συνολικών εξαγωγών της ΕΕ· τονίζει ότι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση συνιστά ένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα για τις ΜΜΕ της ΕΕ και, για τον λόγο αυτό, ζητεί από την ΕΤΕπ να μεριμνήσει ώστε οι ΜΜΕ να αποτελέσουν τους κύριους δικαιούχους της χρηματοδότησής της·

11.  συνιστά στην εσωτερική υπηρεσία του μηχανισμού καταγγελιών της ΕΤΕπ να διεξαγάγει έρευνα σχετικά με τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και τον αναπτυξιακό αντίκτυπο του μέσω μεσολάβησης δανεισμού της ΕΤΕπ, και ζητεί από την ΕΤΕπ να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας και να καταρτίσει κατάλογο κριτηρίων για την επιλογή ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών·

12.  ζητεί από την ΕΤΕπ να δώσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο κοινό αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ και τις επιδόσεις του θεσμού του Συνηγόρου των επιχειρήσεων στην Ουκρανία·

13.  καλεί την ΕΤΕπ να μη συνεργάζεται με ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που έχουν αρνητικό ιστορικό σε ό, τι αφορά τη διαφάνεια, τη φοροδιαφυγή ή επιθετικές πρακτικές φοροαποφυγής, ή οι οποίοι χρησιμοποιούν άλλες επιζήμιες φορολογικές πρακτικές –όπως φορολογικές συμφωνίες τύπου «tax ruling», καταχρηστική μεταβιβαστική τιμολόγηση, απάτη– και τη διαφθορά ή οι οποίες έχουν επιβαρυντικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο ή στερούνται ουσιαστικής οικειοποίησης σε τοπικό επίπεδο·

14.  συνιστά να δεσμευτεί η ΕΤΕπ υπέρ των ΜΜΕ και κατά των διακρίσεων εις βάρος μικρότερων οικονομικών οντοτήτων και καλεί την ΕΤΕπ να βελτιώσει την ουσιαστική πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση που προέρχεται από το ΕΤΕ και τις ικανότητες εξωτερικού δανεισμού της ΕΤΕπ· συνιστά, στο πλαίσιο της πολιτικής για τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, την καθιέρωση προορατικών απαιτήσεων για τις ενδιάμεσες τράπεζες που εκταμιεύουν τη χρηματοδότηση της ΕΤΕπ μέσω συνολικών δανείων, που θα διασφαλίζουν τη συνοχή της πολιτικής με τις αναπτυξιακές πολιτικές της ΕΕ που αποσκοπούν στην επισημοποίηση της άτυπης οικονομίας· χαιρετίζει τα προγράμματα της ΕΤΕπ για τη διευκόλυνση του εμπορίου, κυρίως μέσω της διευκόλυνσης για τη χρηματοδότηση του εμπορίου που απευθύνεται στις ΜΜΕ και συμβάλλει, ως εκ τούτου, στην αναζωογόνηση των εμπορικών ροών και στον μετριασμό των περιορισμών των εξασφαλίσεων σε χρηματικά διαθέσιμα, και άλλα νέα έργα χρηματοδότησης του εμπορίου σε χώρες που έχουν πληγεί σοβαρά από την οικονομική κρίση ή μέσω εξατομικευμένων χρηματοδοτικών λύσεων, όπως είναι ο ευρωπαϊκός μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων Progress που έχει ως στόχο την οικονομική ένταξη·

15.  χαιρετίζει ειδικότερα τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ στον τομέα των έργων υποδομής και μεταφορών για τη στήριξη έργων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες· υπογραμμίζει ότι αυτή η μορφή χρηματοπιστωτικής στήριξης αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα ανάπτυξης των εμπορικών συναλλαγών, ενισχύοντας τη μεγέθυνση και την ανταγωνιστικότητα, ιδίως στις περιοχές που χαρακτηρίζονται από μόνιμους γεωγραφικούς περιορισμούς·

16.  ζητεί από την ΕΤΕπ να μεριμνά ώστε οι εταιρείες που συμμετέχουν σε έργα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΤΕπ να υποχρεούνται να τηρούν την αρχή της ίσης αμοιβής και της διαφάνειας των πληρωμών, καθώς και την αρχή της ισότητας των φύλων, όπως ορίζονται στην οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης· επισημαίνει ακόμη ότι, κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την επιλογή των έργων που θα χρηματοδοτηθούν, η ΕΤΕπ θα πρέπει να συνεκτιμά τα μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που έχουν λάβει οι υποψήφιες εταιρείες·

17.  θεωρεί ότι η χρηματοδότηση για τη διευκόλυνση της σφαιρικής και σε βάθος ζώνης ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA) για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν είναι επαρκής – εάν ληφθεί υπόψη η σπουδαιότητα του στόχου της, που είναι να προωθεί ποιοτικές θέσεις εργασίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη – καθώς παρέχει 200 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα χορηγηθούν σε περίοδο δέκα ετών σε τρεις διαφορετικές χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και της ΕΤΕπ·

18.  καλεί την ΕΤΕπ να μεριμνήσει ώστε τα κεφάλαια που προορίζονται για αναπτυσσόμενες χώρες να διατίθενται για τη βελτίωση των υποδομών και να συνεργάζεται με την Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (ΑΤΑ) για τη χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων στην υπηρεσία της οικονομικής ανάπτυξης·

19.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη λύση που δόθηκε από κοινού με την Παγκόσμια Τράπεζα και η οποία επιτρέπει στην ΕΤΕπ να συμβάλει στη διευκόλυνση της αγοράς ουκρανικού φυσικού αερίου·

20.  ζητεί από την ΕΤΕπ να μοχλεύσει χρηματοδοτικούς πόρους μέσω της σύμπραξης με άλλους και του συνδυασμού επιχορηγήσεων της ΕΕ με δάνεια της ΕΤΕπ·

21.  θεωρεί ότι η συνεισφορά της ΕΤΕπ προς τα προγράμματα στήριξης των ΜΜΕ στις χώρες που αποτελούν εμπορικούς εταίρους στην ανατολική και νότια γειτονία θα πρέπει να εστιάζονται στη διευκόλυνση της συμμετοχής των εν λόγω επιχειρήσεων στις ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας· επισημαίνει ότι η μέθοδος της εξάρτησης από τράπεζες εταίρους στις τοπικές χρηματοπιστωτικές αγορές μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα όσον αφορά την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση στις περιπτώσεις που τα τοπικά επιτόκια είναι πολύ υψηλά, όπως στην Ουκρανία·

22.  καλεί την ΕΤΕπ, στο πλαίσιο των εκ των προτέρων αξιολογήσεων επιχειρήσεων για τις οποίες εκκρεμούν δικαστικές έρευνες, να επικαιροποιήσει τις πολιτικές της για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, μεταξύ άλλων με τη θέσπιση μιας νέας πολιτικής υπεύθυνης φορολόγησης, με αφετηρία την επανεξέταση της πολιτικής της για τις μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας το 2016·

23.  ζητεί από την ΕΤΕπ να διατηρήσει την απαραίτητη ευελιξία στο πλαίσιο της εντολής της ώστε να αντιδρά σε αρνητικές εξελίξεις στο εξωτερικό και να αυξήσει ενδεχομένως την εξωτερική χρηματοδότηση προς τις γειτονικές χώρες τόσο ανατολικά της ΕΕ όσο και της Νότιας Μεσογείου·

24.  συνιστά στην ΕΤΕπ να συναρτήσει τόσο την άμεση χρηματοδότηση όσο και τη χρηματοδότηση μέσω μεσαζόντων με την κοινοποίηση φορολογικών δεδομένων ανά χώρα, σύμφωνα με τη διάταξη για τα πιστωτικά ιδρύματα της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD IV)·

25.  καλεί την ΕΤΕπ να συλλέγει ακριβή δεδομένα για την καταβολή φόρων που προκύπτουν από τις επενδύσεις και τις δανειοδοτικές πράξεις της, ειδικά όσον αφορά τη φορολόγηση εταιρικών κερδών και ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, και να αναλύει και να δημοσιοποιεί τα δεδομένα αυτά σε ετήσια βάση·

26.  πιστεύει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των αποστολών και των αρμοδιοτήτων της ΕΤΕπ θα πρέπει να συνοδεύεται από ανάλογη αύξηση του κεφαλαίου της τράπεζας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

19.11.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Gabrielius Landsbergis, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Klaus Buchner, Nicola Danti, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Seán Kelly, Fernando Ruas, Marita Ulvskog

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Beatriz Becerra Basterrechea, Edward Czesak, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano, Janusz Wojciechowski

10.12.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) – Ετήσια Έκθεση 2014

(2015/2127(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Eider Gardiazabal Rubial

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει ικανοποίηση για την έναρξη της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και προτρέπει την ΕΤΕπ να εξασφαλίσει την προσθετικότητα των χρηματοδοτικών επιχειρήσεών του σε σχέση με τρέχοντα προγράμματα της ΕΕ και παραδοσιακές δραστηριότητες της ΕΤΕπ· ωστόσο, εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι πολλά από τα σχέδια που είχαν επιλεγεί στη διάρκεια του προπαρασκευαστικού σταδίου θα είχαν επιτύχει, υπό κανονικές συνθήκες, την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, αλλά δεν πληρούν τον όρο της προσθετικότητας· υπενθυμίζει ότι η εγγύηση του ΕΤΣΕ αποσκοπούσε στο να μπορέσει η ΕΤΕπ να αναλάβει περισσότερους κινδύνους, διατηρώντας ταυτόχρονα τη βαθμολογία των τριών Α· τονίζει ότι θα παρακολουθεί πολύ στενά τη συμμόρφωση με αυτό το κριτήριο· τονίζει την ανάγκη για περισσότερη διαφάνεια, η οποία απαιτεί βελτιωμένες πρακτικές υποβολής εκθέσεων· καλεί επίσης την ΕΤΕπ να κάνει διαφανή και ορθή χρήση του πίνακα αποτελεσμάτων·

2.  επιδοκιμάζει τη συνεργασία μεταξύ της ΕΤΕπ και των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων (ΕΑΤΙ), ιδίως στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων ικανοτήτων και γνώσεών τους στον τομέα της χρηματοδότησης των πολύ μικρών και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και των καινοτόμων νεοσύστατων επιχειρήσεων· επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει πλήρης διαφάνεια και να δοθεί προτεραιότητα στον προσανατολισμό προς τα αποτελέσματα όσον αφορά τη συμμετοχή των ΕΑΤΙ στα έργα του ΕΤΣΕ·

3.  τονίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν το βασικό στήριγμα της ευρωπαϊκής οικονομίας και θα πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν τους βασικούς στόχους των δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ, με την ενίσχυση μηχανισμών όπως η διευκόλυνση για τη χρηματοδότηση του εμπορίου που απευθύνεται στις ΜΜΕ ή εξατομικευμένες χρηματοδοτικές λύσεις, όπως η InnovFin – Εγγυήσεις για ΜΜΕ·

4.  εκφράζει ικανοποίηση για τις νέες πληροφορίες που προσφέρονται στο έγγραφο εργασίας για τα χρηματοδοτικά μέσα, το οποίο συνοδεύει το σχέδιο προϋπολογισμού· αποδοκιμάζει, ωστόσο, την απουσία μιας γενικής επισκόπησης των ετήσιων αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών προς την ΕΤΕπ και αναμένει τη διάθεση περισσότερων σχετικών λεπτομερειών·

5.  τονίζει τη σημασία που έχει η αποφυγή των γεωγραφικών ανισορροπιών στις δανειοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ, ώστε να εξασφαλιστεί μια ευρύτερη γεωγραφική και τομεακή κατανομή των κονδυλίων·

6.  αναμένει ότι ο όμιλος της ΕΤΕπ θα είναι ιδιαίτερα προσεκτικός όσον αφορά τη συμμόρφωση με το άρθρο 140 παράγραφος 6 του δημοσιονομικού κανονισμού, όπου προβλέπεται ότι τα χρηματοδοτικά μέσα «δεν οδηγούν στην αποκόμιση αδικαιολόγητου οφέλους, ιδίως υπό μορφή αδικαιολόγητων μερισμάτων ή κερδών για τρίτους», λαμβάνοντας υπόψη τους φόβους που έχουν εκφραστεί ότι το ΕΤΣΕ θα μπορούσε με κάποιον τρόπο να συμβάλει στην «κοινωνικοποίηση των κινδύνων και την ιδιωτικοποίηση των κερδών», υπό το φως ορισμένων χρηματοδοτικών εμπειριών σε περιπτώσεις όπως το έργο Castor στην Ισπανία και το έργο Passante di Mestre στην Ιταλία·

7.  πιστεύει ότι, πέρα από την ΕΤΕπ και τις ΕΑΤΙ, χρειάζεται η συμμετοχή όλων των σχετικών παραγόντων ώστε να αντιμετωπιστούν οι διάφορες ανάγκες και συνθήκες αγοράς στα διάφορα κράτη μέλη και να επιτευχθεί η γνήσια προσθετικότητα·

8.  προτρέπει την ΕΤΕπ να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα, μεταξύ των οποίων και ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών, ώστε να προωθήσει ενεργά τη συμμετοχή των ΕΑΤΙ στα χρηματοδοτικά μέσα που έχει αναλάβει να θέσει σε εφαρμογή· αναμένει, ιδίως, ότι οι ΕΑΤΙ ή οι ενώσεις τους θα συμβάλουν με σημαντικό αριθμό έργων, και όχι μόνο με χρηματοδότηση·

9.  εκφράζει την πρόθεσή του να παρακολουθεί στενά την υλοποίηση της εξωτερικής εντολής της ΕΤΕπ πριν από τη μεσοπρόθεσμη επανεξέταση, έχοντας ταυτόχρονα υπόψη την ενδεχόμενη ενεργοποίηση πρόσθετου ποσού 3 δισ. ευρώ· επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να εξετάσει προσεκτικά τις πρώτες «εκθέσεις ολοκλήρωσης έργου» που θα δημοσιευθούν στο πλαίσιο της εξωτερικής εντολής της ΕΤΕπ για την περίοδο 2014-2020·

10.  ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την αναβάθμιση της εξωτερικής εντολής της ΕΤΕπ, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει τώρα η ΕΕ· τονίζει τη σημασία των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ στις χώρες της ανατολικής και της νότιας γειτονίας της ΕΕ· επαναλαμβάνει ότι οι κύριες χρηματοδοτικές δραστηριότητες πρέπει να αποσκοπούν στην αντιμετώπιση τόσο των επειγουσών όσο και των μακροπρόθεσμων αναγκών, όπως η ανακατασκευή υποδομών, η εξασφάλιση επαρκούς στέγασης και υποδομών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων·

11.  προτρέπει την ΕΤΕπ να ενισχύσει τις δραστηριότητές της ώστε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της εξωτερικής διάστασης και των πρωταρχικών αιτιών της τρέχουσας προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΕΤΕπ να εστιάσει τις δραστηριότητές της στην υποστήριξη των επενδυτικών αναγκών σε αστικές, υγειονομικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές υποδομές, την τόνωση των οικονομικών δραστηριοτήτων που δημιουργούν νέες ευκαιρίες απασχόλησης και την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών·

12.  υποστηρίζει πλήρως την εφαρμογή αποτελεσματικών ελέγχων, ήδη από τα αρχικά στάδια της διαδικασίας επιλογής στην ΕΤΕπ, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι όλα τα έργα ευθυγραμμίζονται με τους στόχους και τις πολιτικές της ΕΕ και μόνο τα έργα που πράγματι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις να προγραμματίζονται προς εκτέλεση· ζητεί από την ΕΤΕπ να ενισχύσει περαιτέρω τη διαφάνεια και την πρόσβαση στις πληροφορίες τόσο στο εσωτερικό της όσο και για το κοινό, ιδίως όσον αφορά την επιλογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων· ζητεί, επιπλέον, να δημοσιεύονται όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα εργολαβίας και υπεργολαβίας και, εν πάση περιπτώσει, το Κοινοβούλιο να έχει πρόσβαση σε οικονομικές πληροφορίες και έγγραφα σε αυτό το σύστημα·

13.  επισημαίνει τα δραματικά υψηλά ποσοστά ανεργίας σε πολλά κράτη μέλη, ιδίως μεταξύ των νέων, και προτρέπει την ΕΤΕπ να λαμβάνει υπόψη της την κατάσταση αυτή κατά την υλοποίηση των πολιτικών της·

14.  τονίζει την ανάγκη να ενσωματωθεί στην ετήσια έκθεση της ΕΤΕπ μία πληρέστερη και λεπτομερέστερη ανάλυση των επενδυτικών αναγκών ανά τομέα δραστηριότητας εντός της Ένωσης, με σκοπό να εντοπιστούν πιθανές επενδυτικές ελλείψεις στην επιδίωξη των προτεραιοτήτων της ΕΕ· θεωρεί ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να αξιολογήσει τις δυνατότητες των επενδυτικών μέσων που διαθέτει για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά αυτές τις ελλείψεις.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.12.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

4

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Marco Valli, Андрей Новаков

8.12.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) – Ετήσια Έκθεση 2014

(2015/2127(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Δημήτριος Παπαδημούλης

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επισημαίνει την ετήσια έκθεση της ΕΤΕπ για το 2014 και εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση κατά 6,92%, σε 80,3 δισεκατομμύρια ευρώ, του δανεισμού του Ομίλου της ΕΤΕπ, σε ένα οικονομικό πλαίσιο χαρακτηριζόμενο από περιορισμένη και εύθραυστη ανάπτυξη και, σε μερικές περιπτώσεις, ύφεση· εκφράζει τη βαθειά ανησυχία του για το γεγονός ότι τα επίπεδα ανεργίας, ανισότητας και φτώχειας παραμένουν υψηλά και σε ορισμένα κράτη μέλη αυξάνονται, καθώς και για το χαμηλό επίπεδο επενδύσεων στην Ευρώπη· επισημαίνει την αβεβαιότητα που επικρατεί στις χρηματοπιστωτικές αγορές· υπογραμμίζει ότι σε αυτές τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες πολλά κράτη μέλη της ΕΕ υπολείπονται σημαντικά στην επίτευξη των οικονομικών στόχων τους και των στόχων του Ευρώπη 2020·

2.  επισημαίνει ότι το κεφάλαιο της ΕΤΕπ αυξήθηκε κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ το 2012, και καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο νέας αύξησης του κεφαλαίου του εν λόγω ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου·

3.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το 2013 οι συνολικές επενδύσεις στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 13% σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την κρίση, με μείωση των επενδύσεων σε ορισμένα κράτη μέλη κατά 25% ή ακόμη και 60%, γεγονός που προκαλεί επικίνδυνη επενδυτική ανισορροπία στην ΕΕ· θεωρεί ότι οι επενδύσεις που ευνοούν την ανάπτυξη και δημιουργούν απασχόληση παραμένουν μείζων πρόκληση για την ΕΤΕπ, μεταξύ άλλων όσον αφορά την αποδοτικότερη διάθεση των κονδυλίων από την ΕΕ και τα κράτη μέλη κατά τα προσεχή έτη· πιστεύει ότι η ΕΤΕπ έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την υποστήριξη επενδύσεων για βιώσιμη, συγκλίνουσα και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, ως μέρος μιας γενικότερης προσπάθειας της ΕΕ στην κατεύθυνση αυτή·

4.  ζητεί να αυξηθεί η επενδυτική δραστηριότητα της ΕΤΕπ, με ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική υποδομή, την έρευνα, την καινοτομία, τις ΜΜΕ, την Ε&Α, και τις καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις, με τρόπο ουσιαστικό και συνετό, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και να καλυφθεί το σημαντικό επενδυτικό χάσμα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. ζητεί τη βελτίωση της δραστηριότητάς της σύμφωνα με το Πρωτόκολλο (αρ. 28) για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθούν νέα επενδυτικά μέσα που να αυξάνουν την ικανότητα ανάληψης κινδύνων της ΕΤΕπ και να προωθούν αποδοτικές επενδύσεις, στο πλαίσιο αυτό δε, θα ήταν πιο σκόπιμο να αποφευχθεί ο παραγκωνισμός των ιδιωτικών επενδύσεων· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι δανειοδοτήσεις έχουν αυξηθεί στα υψηλότερα επίπεδα από το 2009, τονίζει ωστόσο ότι υπάρχουν περιθώρια και για περαιτέρω αύξηση· επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη για πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ιδίως στην περίπτωση των ΜΜΕ·

5.  καλεί την ΕΤΕπ να επανεξετάσει το πρόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού της, σύμφωνα με την εντολή της· καλεί την ΕΤΕπ να χρηματοδοτεί τα έργα που έχουν τον μεγαλύτερο οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο·

6.  τονίζει ότι, προκειμένου να μπορεί η ΕΤΕπ να υποστηρίζει τους καθοριζόμενους οικονομικούς στόχους, είναι καθοριστικό να υπάρχει εμπιστοσύνη στη βιωσιμότητα της χρηματοοικονομικής κατάστασης τόσο του ίδιου του θεσμικού οργάνου όσο και των έργων που υποστηρίζει· τονίζει, συνεπώς, ότι οι δανειοδοτικές δραστηριότητες της Τράπεζας πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας·

7.  τονίζει ότι η διεύρυνση της χρηματοδοτικής δραστηριότητας της ΕΤΕπ δεν μπορεί να αποτελέσει υποκατάστατο της δημοσιονομικής εξυγίανσης και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη·

8.  τονίζει ότι οι επενδύσεις, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και η υγιής δημοσιονομική πολιτική πρέπει να αποτελούν μέρος μιας συνολικής στρατηγικής·

9.  θεωρεί ότι η ΕΤΕπ δεν θα πρέπει να είναι μόνο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, αλλά και τράπεζα γνώσεων και ορθών πρακτικών·

10.  συνιστά να ενισχύσει η ΕΤΕπ τις ικανότητές της για εκπόνηση αναλύσεων σε τομεακό επίπεδο·

11.  καλεί την ΕΤΕπ και τους άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της ΕΕ να ενισχύσουν τη συνεργασία τους προκειμένου να αποφεύγονται κίνδυνοι αλληλεπικάλυψης των επενδύσεων·

12.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει επικροτήσει τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)· υπογραμμίζει ότι το ΕΤΣΕ πρέπει να λειτουργεί κατά τρόπο αποτελεσματικό, με διαφάνεια και με αμεροληψία, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην εντολή και στον κανονισμό του· καλεί την ΕΤΕπ να υλοποιήσει και να αναπτύξει περαιτέρω το ΕΤΣΕ σε στενή συνεργασία με τους συννομοθέτες, μεταξύ άλλων με την έγκαιρη και υποχρεωτική σύναψη της εκκρεμούς συμφωνίας μεταξύ του Κοινοβουλίου και της ΕΤΕπ·

13.  επιδοκιμάζει τις βελτιώσεις που έγιναν στις υπηρεσίες συμβούλου που παρέχει η ΕΤΕπ, οι οποίες θα καταστήσουν αποδοτικότερη τη χρήση των ενωσιακών κονδυλίων και ουσιαστικότερη την προετοιμασία και υλοποίηση των έργων·

14.  τονίζει ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να εξετάζει τη βιωσιμότητα των έργων ως το κύριο κριτήριο δανεισμού· καλεί την ΕΤΕπ να επικεντρωθεί σε επενδύσεις στην πραγματική οικονομία προκειμένου να τονώσει την απασχόληση και την ανάπτυξη στην ΕΕ·

15.  καλεί την ΕΤΕπ να υιοθετήσει μια αποτελεσματική και επίκαιρη πολιτική υπεύθυνης φορολογίας, η οποία να επιβλέπεται από μια Μονάδα Φορολογίας και να εκτίθεται λεπτομερώς σε ετήσια φορολογική έκθεση της ΕΤΕπ· ζητεί την ενεργό συμμετοχή της ΕΤΕπ στην πολιτική αυτή, με τη χρήση της ρήτρας μετεγκατάστασής της και τη συστηματική δημοσίευση της φορολογικής έδρας των κεφαλαίων που επωφελούνται από τη στήριξη της ΕΤΕπ· καλεί την ΕΤΕπ να μην χρηματοδοτεί δικαιούχους ή χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές ούτε να συνεργάζεται με χρηματοδοτικούς εταίρους που έχουν αποδεδειγμένα αρνητικό ιστορικό, και να επιβάλλει μέτρα πρόληψης και τακτικές φορολογικές αξιολογήσεις κατά των μη συνεργαζόμενων φορολογικών δικαιοδοσιών που έχουν χαρακτηριστεί επίσημα φορολογικοί παράδεισοι από την Επιτροπή, της φορολογικής και δημοσιονομικής απάτης και της φοροδιαφυγής, και της παράνομης και επιθετικής φοροαποφυγής· καλεί την ΕΤΕπ να αντιμετωπίζει αποτελεσματικότερα τους κινδύνους διαφθοράς και διείσδυσης του οργανωμένου εγκλήματος στα έργα που χρηματοδοτεί· καλεί την ΕΤΕπ να απαιτεί την επιστροφή των δανείων που δεν δαπανώνται σύμφωνα με τους κανόνες, και ζητεί κατάλογο εκκρεμών συναλλαγών της ΕΤΕπ, ιδίως εκείνων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Επιτροπής με τους κορυφαίους 30 φορολογικούς παραδείσους στον κόσμο·

16.  καλεί την ΕΤΕπ να αξιολογήσει με τρόπο οικονομικό και αποτελεσματικό τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όσον αφορά τον αντίκτυπό τους από πλευράς ανάπτυξης, απασχόλησης και παραγωγικότητας, και προστιθέμενης αξίας για τις αντίστοιχες οικονομίες και κοινωνίες, και τον τρόπο που επηρεάζουν τους κρατικούς προϋπολογισμούς, δεδομένων, ιδίως, των τρεχόντων χαμηλών μακροπρόθεσμων επιτοκίων· καλεί την ΕΤΕπ να ενισχύσει τη βάση τεχνογνωσίας της για τη συμμετοχή των κυβερνήσεων, των περιφερειών και των δήμων στις δομές ΣΔΙΤ·

17.  υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα κράτη μέλη στα οποία οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι λιγότερο ανεπτυγμένες θα μπορούσαν να εξετάσουν την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών για την ενθάρρυνση της αποτελεσματικότερης χρήσης τέτοιων συμβάσεων·

18.  επισημαίνει ότι τα ομόλογα της ΕΤΕπ αποτελούν το μοναδικό παράδειγμα έκδοσης χρεογράφων της Ένωσης·

19.  επιδοκιμάζει την πολιτική της ΕΤΕπ για αύξηση της χρηματοδότησης των ΜΜΕ και επένδυση για τους νέους, αλλά εκφράζει παράλληλα την ανησυχία του για το γεγονός ότι ως τώρα τα αποτελέσματα για την πραγματική οικονομία και την απασχόληση παραμένουν περιορισμένα· επικροτεί την αύξηση κεφαλαίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) από τρία δισεκατομμύρια ευρώ σε 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, και καλεί το ΕΤΕ να υποβάλει αναλυτική έκθεση σχετικά με το πώς αξιοποίησε τη σημαντική αυτή αύξηση· ζητεί, επίσης, από την ΕΤΕπ να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της εντολής περί ενίσχυσης κινδύνου του Ομίλου της ΕΤΕπ προς όφελος των καινοτόμων και υψηλού κινδύνου ΜΜΕ·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΕΤΕπ ήταν ο μεγαλύτερος εκδότης τίτλων το 2014, με 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ στην αγορά πράσινων ομολόγων, η οποία αυξήθηκε σημαντικά φτάνοντας σε έκδοση ύψους 28 δισεκατομμυρίων ευρώ, και καλεί την ΕΤΕπ να ενισχύσει περαιτέρω τις πολιτικές για φιλικές προς το περιβάλλον ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· εκφράζει επίσης την επιδοκιμασία του για το γεγονός ότι η ΕΤΕπ θα διεξαγάγει κλιματική αξιολόγηση και θα ζητήσει τη δημοσίευσή της, και καλεί την ΕΤΕπ να ακολουθήσει τις συστάσεις της Επιτροπής και της οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα και να δώσει προτεραιότητα σε επενδύσεις σε έργα που βρίσκονται στην κορυφή της ιεραρχίας των αποβλήτων και σε κάθε άλλης μορφής ανάκτηση ενέργειας·

21.  τονίζει τη σημασία της περιφερειακής ανάπτυξης, και ζητεί από την ΕΤΕπ να ενισχύσει τον διάλογο και τη συνεργασία με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, τράπεζες και υπηρεσίες· θεωρεί επίσης ότι, στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει επίσης να υποστηριχτεί η διασυνοριακή συνεργασία·

22.  καλεί την ΕΤΕπ να δώσει προσοχή στις τρίτες χώρες και στις περιφέρειες εκτός ΕΕ που πλήττονται από συγκρούσεις και ακραία φτώχεια, με κύριο στόχο τη μείωση του αναπτυξιακού χάσματος μεταξύ της ΕΕ και των περιφερειών αυτών, και με ιδιαίτερη έμφαση στις γειτονικές χώρες της Νότιας Μεσογείου και τις γειτονικές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης· ζητεί τον πλήρη σεβασμό της νομοθεσίας των δικαιούχων χωρών· καλεί την ΕΤΕπ να αυξήσει περαιτέρω την αποτελεσματικότητα του πλαισίου μέτρησης αποτελεσμάτων (ΠΜΑ) για τις δραστηριότητες εκτός ΕΕ· ζητεί την εκπόνηση ειδικής έκθεσης από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, σχετικά με τις επιδόσεις των εξωτερικών δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ και την ευθυγράμμισή τους με τις πολιτικές της ΕΕ· εκφράζει την επιδοκιμασία του για το γεγονός ότι οι επιχορηγήσεις της ΕΕ συνδυάζονται σε διαρκώς μεγαλύτερο βαθμό με τη δανειοδοτική δραστηριότητα της ΕΤΕπ, για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων των έργων στις χώρες εταίρους της ΕΕ·

23.  ζητεί από την ΕΤΕπ να ενισχύσει περαιτέρω τη διαφάνεια και την πρόσβαση στις πληροφορίες τόσο εσωτερικά, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα, όσο και για το κοινό, ιδίως όσον αφορά το σύστημα ανάθεσης συμβάσεων και υπεργολαβίας, τα αποτελέσματα των εσωτερικών ερευνών και την επιλογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων, με βάση σαφείς και μετρήσιμους δείκτες, καθώς και τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της εκ των προτέρων εκτίμησης αντικτύπου για κάθε χρηματοδοτούμενο έργο, στον βαθμό που δεν πρόκειται για ευαίσθητες εμπορικές πληροφορίες· ζητεί από την ΕΤΕπ να επιβάλει την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας μηχανισμού καταγγελιών και να λάβει περαιτέρω μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας, την ενίσχυση της ικανότητάς της για μακροοικονομική ανάλυση και τη βελτίωση της εκπροσώπησης των δύο φύλων στις ανώτερες θέσεις της· εκφράζει την αποδοκιμασία του για την έλλειψη ποικιλότητας στην Διευθύνουσα Επιτροπή, στο Συμβούλιο των Διοικητών και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ, ιδίως όσον αφορά την ισότητα των φύλων·

24.  ζητεί από την ΕΤΕπ να εντείνει την υποβολή εκθέσεων προς το Κοινοβούλιο και τους άλλους ενδιαφερομένους σχετικά με τις αποφάσεις, την πρόοδο και τον αντίκτυπο των δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της εντός και εκτός ΕΕ, μέσω τακτικού διαρθρωμένου διαλόγου προκειμένου να αυξηθεί η κοινοβουλευτική εποπτεία, μεταξύ άλλων σχετικά με την πολιτική για τις μη συμμορφούμενες δικαιοδοσίες, και να συμμορφωθεί πλήρως προς τη νομοθεσία σχετικά με το ΕΤΣΕ, ιδίως όσον αφορά τη διοργανική συνεργασία με το Κοινοβούλιο· καλεί την ΕΤΕπ να εφαρμόζει στις συνήθεις δραστηριότητές της τους ίδιους κανόνες υποβολής εκθέσεων και λογοδοσίας που ορίζονται και στον κανονισμό του ΕΤΣΕ· σε αυτό το πνεύμα, καλεί την ΕΤΕπ να συμφωνήσει να συνάψει με το Κοινοβούλιο συμφωνία που να του επιτρέπει να υποβάλλει άμεσα ερωτήσεις στον Πρόεδρό της, όπως συμβαίνει ήδη με τον Πρόεδρο της ΕΚΤ, και να βελτιώσει τη διαδικασία επιλογής για τις θέσεις του διευθύνοντος συμβούλου και του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.12.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

48

5

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Γεώργιος Κύρτσος, Κώστας Μαυρίδης, Δημήτριος Παπαδημούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Matt Carthy, Philippe De Backer, Ildikó Gáll-Pelcz, Marian Harkin, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kappel, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Michel Reimon, Maria João Rodrigues

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Agnes Jongerius, Anneleen Van Bossuyt, Igor Šoltes

13.11.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) – Ετήσια Έκθεση 2014

(2015/2127(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Ivan Jakovčić

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση του συνόλου των δραστηριοτήτων χρηματοδότησης του ομίλου της ΕΤΕπ το 2014, περιλαμβανομένων άνω των 50 δισεκατομμυρίων EUR σε πρόσθετο δανεισμό και άνω των 150 δισεκατομμυρίων EUR σε δρομολόγηση επενδύσεων, πράγμα που έχει μεγάλη σημασία για τη συμπλήρωση της πολιτικής συνοχής και για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ)·

2.  αναγνωρίζει ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και ο αντίκτυπός της στα παραδοσιακά πιστωτικά συστήματα, καθώς και τα υφιστάμενα χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά εμπόδια οδήγησαν σε απουσία επενδύσεων η οποία υπονομεύει την υλοποίηση του δυναμικού ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας και θέτει σε κίνδυνο το δυναμικό ανάπτυξης των ΠΜΜΜΕ (πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις)· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και το δυναμικό του για ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων

3.  υπενθυμίζει ότι το ΕΤΣΕ πρέπει επίσης να συμβάλει στη συνοχή και τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η συνέπεια και η συμπληρωματικότητα μεταξύ του ΕΤΣΕ και των άλλων πολιτικών και μηχανισμών της ΕΕ, ιδίως των ΕΔΕΤ, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία σταθερού και φιλικού περιβάλλοντος για τις επενδύσεις και τις επιχειρήσεις· συνιστά στα κράτη μέλη να ορίσουν εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες

4.  θεωρεί επίσης ότι είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί μια επικοινωνιακή πολιτική για τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ, ώστε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης να ενημερώνονται για αυτά τα προγράμματα· πιστεύει ακράδαντα ότι είναι ανάγκη να απλουστευθούν οι κανόνες που διέπουν τη στήριξη που παρέχεται από τα ΕΔΕΤ σε χρηματοδοτικά μέσα στα πλαίσια της ΕΤΕπ· καλεί την ΕΤΕπ να προβάλει καλύτερα τις δραστηριότητες παροχής συμβουλών για τον σχεδιασμό έργων, επικουρώντας τις αρχές διαχείρισης των ΕΔΕΤ με σκοπό να δαπανούν καλύτερα τους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους, προς όφελος όλων των ευρωπαίων πολιτών·

5.  χαιρετίζει τη δρομολόγηση των νέων εργαλείων και υπηρεσιών στο πλαίσιο του InnovFin που προωθούν την έρευνα και την καινοτομία·

6.  λαμβάνει υπόψη το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΕΤΕπ για την περίοδο 2015-2017· επικροτεί το γεγονός ότι στο σχέδιο αυτό αναγνωρίζεται ότι η ταχύτητα ανάκαμψης διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών και ότι η οικονομική και κοινωνική συνοχή ορίζεται ως εγκάρσιος στόχος πολιτικής·

7.  πιστεύει ότι οι κανόνες και οι διαδικασίες της ΕΤΕπ, μεταξύ άλλων και για τις οριζόντιες και τομεακές πολιτικές, θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις δράσεις της που αφορούν τον προϋπολογισμό της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του ΕΤΣΕ· πιστεύει ότι η επιλογή των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ/ΕΤΕ θα πρέπει να είναι διαφανής, υπεύθυνη και να βασίζεται σε κριτήρια ποιότητας· υπογραμμίζει ότι η λειτουργία των μηχανισμών αυτών πρέπει να αξιολογείται τακτικά, καθώς και η αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας·

8.  χαιρετίζει τον διευρυμένο ρόλο που θα διαδραματίσει ο όμιλος ΕΤΕπ στην υλοποίηση της πολιτικής συνοχής για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020· πιστεύει ότι αυτό είναι ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση για τη βελτίωση των συνεργιών μεταξύ της ΕΤΕπ και των ΕΔΕΤ· θεωρεί ότι είναι αναγκαία η χρήση των χρηματοπιστωτικών μέσων λαμβάνοντας υπόψη την εδαφική διάσταση και την ποικιλομορφία σε πόλεις και αγροτικές περιοχές και με στόχο τη βελτίωση της συνοχής μεταξύ των περιφερειών· επισημαίνει ότι έχει σημασία να διατηρηθεί ένας μόνιμος διάλογος με τις αρχές διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων προκειμένου να δημιουργηθούν συνέργειες για την υλοποίηση των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά τη στήριξη των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων και την εξασφάλιση της πρόσβασής τους σε χρηματοπιστωτικά μέσα· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το χαμηλό ποσοστό εκταμίευσης της χρηματοδότησης για την πολιτική συνοχής σε σχέση με χρηματοπιστωτικά μέσα προς τους τελικούς δικαιούχους κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013·

9.  τονίζει το ρόλο της ΕΤΕπ ως προς τη χρηματοδότηση έργων για την κάλυψη των βασικών αναγκών των πληθυσμών των τρίτων χωρών·

10.  καλεί την ΕΤΕπ να απαιτεί μεγαλύτερη διαφάνεια από τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές της κατά την κατανομή των δανείων μεταξύ των υποψηφίων έργων·

11.  θεωρεί ότι ο διοικητικός φόρτος και η έλλειψη διοικητικού δυναμικού αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για την επιτυχή επίτευξη των στόχων της πολιτικής συνοχής· θεωρεί ότι έχει σημασία να επανεξεταστούν οι διοικητικές διαδικασίες και να μειωθούν αυτά τα εμπόδια· υπογραμμίζει τη σημασία του συμβουλευτικού ρόλου της ΕΤΕπ και αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί στο πλαίσιο αυτό· χαιρετίζει την εταιρική σχέση μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ όσον αφορά τη δημιουργία της συμβουλευτικής πλατφόρμας fi-compass· καλεί την ΕΤΕπ να παράσχει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη ένα σύνολο προτάσεων σχετικά με τη διοικητική απλούστευση και την ανάπτυξη ικανοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία που έχει αποκτήσει με τη δημόσια χρηματοδότηση·

12.  θεωρεί επίσης απαραίτητο να ενισχυθούν οι δεσμοί συνεργασίας μεταξύ Επιτροπής, ΕΤΕπ και τοπικών και περιφερειακών φορέων με σκοπό να εξασφαλιστεί η επιτυχής χρήση των χρηματοπιστωτικών μέσων υπέρ της εδαφικής ανάπτυξης και της πολιτικής για τη συνοχή·

13.  καλεί την ΕΤΕπ να αυξήσει την στήριξή της σε έργα που καλύπτονται από τις μακρο-περιφερειακές στρατηγικές της ΕΕ· τονίζει ότι έχει σημασία να συνεχιστεί η στήριξη αειφόρων, καινοτόμων καθώς και παραδοσιακών οικονομικών τομέων στην ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη για τη διασύνδεση της Ευρώπης μέσω των διατροπικών μεταφορών καθώς και των τοποκεντρικών επενδύσεων· ζητεί ακόμη να θεσπιστούν χρηματοδοτικές και επενδυτικές πλατφόρμες προκειμένου να καταστεί δυνατή η συγκέντρωση πόρων από διάφορες πηγές και η κινητοποίηση των επενδύσεων που χρειάζονται για παρόμοια μακρο-περιφερειακά έργα·

14.  τονίζει την προσανατολισμένη προς τα αποτελέσματα προσέγγιση για την πολιτική συνοχής όσον αφορά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020· ζητεί περαιτέρω πληροφορίες, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης της ΕΤΕπ, για τα αποτελέσματα και τη συμβολή των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ στους στόχους της πολιτικής συνοχής· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 με σκοπό να αυξηθεί η χρήση των χρηματοδοτικών μέσων, όπου ενδείκνυται, για την περίοδο έως το 2020 και καλεί την ΕΤΕπ να προωθήσει περαιτέρω τα μέσα που διαθέτει και τις ορθές πρακτικές των δικαιούχων, προκειμένου να ενισχυθεί η ελκυστικότητά τους·

15.  υπενθυμίζει τη σημασία της πολυμερούς συνεργασίας μεταξύ της ΕΤΕπ και των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών προκειμένου να ενισχυθούν οι συνέργειες, να επιμεριστούν οι κίνδυνοι και το κόστος, και να εξασφαλιστεί κατάλληλη δανειοδότηση των έργων της ΕΕ με θετικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής·

16.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να διαδραματίζει βασικό ρόλο στην εποπτεία των αποτελεσμάτων των στρατηγικών αυτών και των έργων από άποψη απασχόλησης και οικονομικής μεγέθυνσης· ζητεί να ενισχυθούν ο διάλογος και η συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της ΕΤΕπ και του Κοινοβουλίου, μέσω τακτικών συνεδριάσεων, όσον αφορά τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ που έχουν επιπτώσεις στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή στην ΕΕ· πιστεύει ότι θα ήταν χρήσιμες οι τακτικές ενημερώσεις σχετικά με τις δαπάνες και τις αμοιβές διαχείρισης που πραγματοποιούνται από την ΕΤΕπ και με τον αντίκτυπο των χρηματοδοτούμενων έργων από άποψη απασχόλησης και οικονομικής προστιθέμενης αξίας·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

12.11.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

2

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, Victor Boştinaru, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Julia Reid, Terry Reintke, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller, Μαρία Σπυράκη, Искра Михайлова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andor Deli, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Tonino Picula, Claudia Schmidt, Hannu Takkula, Milan Zver, Δημήτρης Παπαδάκης, Дамиано Дзофоли

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Stanisław Ożóg

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.2.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

0

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Неджми Али, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Cătălin Sorin Ivan, Benedek Jávor, Markus Pieper, Julia Pitera, Marco Zanni

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0201.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0183.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0161.

(4)

ΕΕ L 169, 01.07.2015, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου