SPRAWOZDANIE w sprawie sprawozdania rocznego Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2014

  8.3.2016 - (2015/2127(INI))

  Komisja Kontroli Budżetowej
  Sprawozdawca: Georgi Pirinski


  Procedura : 2015/2127(INI)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A8-0050/2016
  Teksty złożone :
  A8-0050/2016
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie sprawozdania rocznego Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2014

  (2015/2127(INI))

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając roczne sprawozdanie z działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2014,

  –  uwzględniając sprawozdanie finansowe za 2014 r. i sprawozdanie statystyczne za 2014 r. Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

  –  uwzględniając sprawozdania Europejskiego Banku Inwestycyjnego za 2014 r. w sprawie zrównoważonego rozwoju, w sprawie opartej na trzech filarach oceny operacji EBI w UE oraz w sprawie wyników osiągniętych poza UE,

  –  uwzględniając sprawozdania roczne Komitetu Kontroli i Audytu EBI za rok 2014,

  –  uwzględniając sprawozdanie roczne Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego dotyczące zwalczania nadużyć finansowych w 2014 r.,

  –  uwzględniając plan operacyjny grupy EBI na okres 2014–2016 (17 grudnia 2013 r.), operacyjny plan działań EFI na okres 2014–2016 (grudzień 2013 r.) oraz plan operacyjny grupy EBI na okres 2015–2017 (21 kwietnia 2015 r.),

  –  uwzględniając sprawozdanie z realizacji polityki przejrzystości EBI w 2014 r.,

  –  uwzględniając sprawozdanie z działalności jednostki EBI ds. nadzoru zgodności z prawem za rok 2014,

  –  uwzględniając art. 3 i 9 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

  –  uwzględniając art. 15, 126, 174, 175, 208, 209, 271, 308 i 309 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz załączony do niego Protokół (nr 5) w sprawie statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

  –  uwzględniając Regulamin wewnętrzny Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

  –  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) za rok 2012[1],

  –  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie rocznego sprawozdania Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) za rok 2013[2],

  –  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie długoterminowego finansowania gospodarki europejskiej[3] oraz komunikat Komisji z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie finansowania długoterminowego gospodarki europejskiej (COM(2014)0168),

  –   uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2011/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie upoważnienia EBI do prowadzenia działalności zewnętrznej na lata 2007–2013 oraz decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 466/2014/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii,

  –  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 670/2012 z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie zmiany decyzji nr 1639/2006/WE ustanawiającej Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013) oraz rozporządzenie (WE) nr 680/2007 ustanawiające ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych (dotyczące etapu pilotażowego inicjatywy w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020”),

  –  uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z października 2014 r. odnoszące się jednoznacznie do zaangażowania EBI na rzecz nowego funduszu ukierunkowanych inwestycji mających na celu poprawę efektywności energetycznej oraz modernizację systemów energetycznych w państwach członkowskich o niższych dochodach,

  –  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 26 listopada 2014 r. pt. „Plan inwestycyjny dla Europy” (COM(2014)0903),

  –  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013[4],

  –  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 22 lipca 2015 r. pt. „Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: rola krajowych banków prorozwojowych we wspieraniu planu inwestycyjnego dla Europy” (COM(2015)0361/2),

  –  uwzględniając art.52 Regulaminu,

  –  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinie Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Budżetowej, Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jak również Komisji Rozwoju Regionalnego (A8-0050/2016),

  A.  mając na uwadze, że podstawowym zadaniem EBI, jako banku UE, jest wspieranie finansowe projektów służących interesom Unii, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju rynku wewnętrznego oraz do spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej, a co za tym idzie – umacniają integrację europejską, a także sprzyjają zatrudnieniu, a więc bank ten jest niezwykle ważny dla ożywienia konkurencyjności Unii;

  B.  mając na uwadze, że wszystkie działania finansowane przez EBI muszą być spójne z traktatami UE, jak również z nadrzędnymi celami i priorytetowymi obszarami działania UE określonymi w strategii „Europa 2020” i w instrumencie na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia;

  C.  mając na uwadze, że w celu wykonania swoich zadań EBI, nie dążąc do osiągania zysków, udziela pożyczek i gwarancji, które ułatwiają finansowanie projektów we wszystkich sektorach gospodarki;

  D.  mając na uwadze, że kryzys finansowy, gospodarczy i społeczny z 2008 r. doprowadził do pojawienia się poważnej luki inwestycyjnej i skrajnych poziomów bezrobocia, zwłaszcza wśród ludzi młodych, a także przyniósł perspektywę przedłużającej się stagnacji europejskiej gospodarki;

  E.  mając na uwadze, że od 2008 r. UE jako „maszyna konwergencji” zatrzymała się w miejscu, albo wręcz cofnęła się, co spowodowało znaczne powiększenie rozbieżności istniejących między regionami i między państwami członkowskimi, jak również pojawienie się w Unii pogłębiających się nierówności społecznych i gospodarczych, które hamują ożywienie gospodarcze i jeszcze bardziej szkodzą spójności społecznej;

  F.  mając na uwadze, że obecnie zarówno poszczególne państwa członkowskie, jak i cała UE stoją przed przytłaczającym wyzwaniem, z jakim nie miały do tej pory do czynienia w całej historii UE i które polega na zarządzaniu masowym napływem migrantów z różnych regionów świata;

  G.  mając na uwadze, że w obecnych okolicznościach centralna rola, jaką EBI odgrywa w skutecznym wdrażaniu planu inwestycyjnego dla Europy i w zapewnianiu skutecznego działania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), cechuje się teraz nowym pod względem jakościowym stopniem pilności, gdyż fundusz ten stanowi główny mechanizm pobudzania wzrostu, tworzenia godnych miejsc pracy oraz eliminacji podziałów społecznych i terytorialnych w Unii;

  H.  mając na uwadze, że Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) ma do odegrania kluczową rolę w reakcji grupy EBI na bardziej długoterminowe konsekwencje kryzysu, a także przyczynia się do ożywienia gospodarki europejskiej dzięki wsparciu dla MŚP;

  I.  mając na uwadze, że EBI powinien być nie tylko instytucją finansową, ale także bankiem wiedzy i dobrych praktyk, który doradza państwom członkowskim i podmiotom gospodarczym oraz przyczynia się do maksymalizacji wartości dodanej funduszy UE;

  J.  mając na uwadze, że finansowanie przez EBI projektów poza UE ma na celu wspieranie realizacji unijnych celów polityki zagranicznej, zgodnie z wartościami Unii i w oparciu o poszanowanie zrównoważonych standardów społecznych i środowiskowych;

  K.  mając na uwadze, że skala i złożony charakter zadań, jakie ma do wykonania obecnie EBI, wymagają odnowionego zobowiązania się do starannego unikania finansowania projektów, które nie są zgodne z podstawowymi standardami należytego zarządzania finansowego, szkodząc tym samym wiarygodności EBI jako publicznej instytucji finansowej z potrójnym „A” i o nieposzlakowanej reputacji;

  Program inwestycyjny EBI podstawą realizacji celów polityki UE

  Priorytetowe traktowanie inwestycji służących przyspieszeniu ożywienia i zwiększeniu produktywności

  1.  z zadowoleniem przyjmuje roczne sprawozdania EBI za 2014 r. oraz przedstawione w nich osiągnięcia, a także gorąco zachęca EBI, by kontynuował swoje wysiłki mające na celu podwyższenie niskiego poziomu inwestycji w UE;

  2.  z zadowoleniem przyjmuje zwłaszcza fakt, że w 2014 r. EBI dofinansował 285 000 małych i średnich przedsiębiorstw i zapewnił dzięki temu 3,6 mln miejsc pracy, a także podpisał umowy dotyczące łącznie 413 projektów w UE o wartości 69 mld EUR oraz 92 nowych projektów poza UE o łącznej wartości 7,98 mld EUR; z zadowoleniem przyjmuje również fakt, że w tym samym roku EFI przeznaczył finansowanie w wysokości 3,3 mld EUR w postaci kapitału własnego i gwarancji dla mniejszych firm, zapewniając w ten sposób pomyślną realizację jednego z najambitniejszych planów działalności EBI, zaś łączna wysokość finansowania zapewnionego przez grupę EBI wyniosła 80,3 mld EUR; z zadowoleniem przyjmuje najwyższy od 2009 r. wolumen zatwierdzonych operacji, jaki EBI osiągnął w 2014 r., ale podkreśla, że może on być jeszcze wyższy; wyraża poparcie dla podwyższenia kapitału EBI o 10 mld EUR, uzgodnionego w 2012 r. przez wszystkie państwa członkowskie;

  3.  wzywa EBI do zapewnienia państwom członkowskim posiadającym niższy wskaźnik zatwierdzanych wniosków większego wsparcia technicznego na etapie poprzedzającym zatwierdzenie i zachęca EBI do ułatwiania wymiany najlepszych praktyk między państwami członkowskimi w odniesieniu do pomyślnego opracowywania projektów;

  4.  apeluje do EBI o skoncentrowanie się na inwestycjach w gospodarkę realną, aby pobudzać tworzenie miejsc pracy i wzrost gospodarczy w UE;

  5.  zwraca uwagę na dramatycznie wysokie wskaźniki bezrobocia w wielu państwach członkowskich, zwłaszcza wśród młodych ludzi, i wzywa EBI do uwzględniania tej sytuacji przy wdrażaniu polityki;

  6.  wskazuje że operacje, oprócz tego, że muszą uwzględniać dostępność środków, muszą być ukierunkowane na generowanie inwestycji sprzyjających ożywieniu gospodarczemu i produktywnemu zatrudnieniu i musi im towarzyszyć spójne wsparcie dla państw członkowskich mające na celu zwiększenie możliwości absorpcyjnych w razie konieczności, jak również nieustanne zaangażowanie na rzecz unikania ryzyka fragmentacji terytorialnej;

  7.  zwraca uwagę, że niewystarczająca zdolność do tworzenia projektów w sektorach publicznym i prywatnym oraz niskie poziomy zdolności kredytowej w niektórych państwach członkowskich, w połączeniu z obecnymi warunkami na rynku, stanowią poważne wyzwania dla programu udzielania kredytów EBI; nalega zatem, aby EBI znacznie zintensyfikował swoją pomoc techniczną i doradztwo finansowe we wszystkich kluczowych dziedzinach działalności, aby wszystkie państwa członkowskie mogły łatwo z nich korzystać, co pozwoli uzyskać dużo wyższy poziom zdolności do generowania wzrostu;

  8.  z zadowoleniem przyjmuje stosowane przez EBI ramy oceny opartej na trzech filarach (3PA) oraz ramy pomiaru wyników do oceny ex ante oczekiwanych wyników projektów inwestycyjnych, zarówno w UE, jak i poza nią;

  9.  zwraca się do EBI, aby przy ocenianiu i klasyfikowaniu projektów przyznawał decydujące pierwszeństwo długoterminowym skutkom inwestycji i brał pod uwagę nie tylko wskaźniki finansowe, ale przede wszystkim wkład projektów w zapewnianie zrównoważonego rozwoju i lepszej jakości życia przez wprowadzanie dalszych ulepszeń w dziedzinie zatrudnienia, standardów społecznych i środowiska;

  10.  podkreśla, że zatwierdzanie finansowania projektów powinno opierać się na odpowiedniej analizie finansowej i analizie ryzyka, rentowności i należytym zarządzaniu budżetem; uważa, że projekty zatwierdzone do finansowania przez EBI powinny zapewniać wyraźną wartość dodaną dla gospodarki europejskiej;

  11.  ubolewa nad tym, że w sprawozdaniu w sprawie oceny opartej na trzech filarach (3PA) nie przedstawiono informacji, czy to w oparciu o metodę 3PA, czy inne odnośne narzędzia, o wynikach faktycznie osiągniętych dzięki operacjom zrealizowanym w UE w 2014 r. (w odróżnieniu od wyników osiągniętych poza UE), pomimo faktu, że metoda trzech filarów została opracowana w konkretnym celu wzmocnienia zdolności EBI do monitorowania wdrażania poprzez obserwowanie wpływu wywieranego przed dany projekt podczas całego cyklu projektowego; oczekuje, że w rezultacie trwającej harmonizacji między metodą 3PA a ramami pomiaru wyników zostaną wprowadzone na początku roku 2016 i użyte do sporządzenia sprawozdania EBI za 2015 r. nowe zharmonizowane ramy, lepiej dostosowane do oceny ex post i do sporządzania sprawozdań z wyników projektów w UE i poza nią oraz w pełni zgodne z tabelą wyników dla operacji EFIS; apeluje o systematyczne publikowanie ocen poszczególnych projektów;

  12.  odnotowuje plan operacyjny EBI na lata 2015–2017; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że uznano w nim, iż tempo odbudowy gospodarczej jest różne w poszczególnych państwach członkowskich oraz że przekrojowym celem politycznym ustanowiono w nim spójność gospodarczą i społeczną;

  13.  bierze pod uwagę fakt, że EBI przeorganizował klasyfikację swoich głównych celów polityki publicznej dla grupy EBI na okres 2015–2017 (innowacje i kapitał ludzki, finansowanie MŚP i spółek o średniej kapitalizacji, efektywna infrastruktura oraz środowisko) w sposób różniący się od klasyfikacji jego celów polityki publicznej na okres 2014–2016 (zwiększenie potencjału wzrostu i zatrudnienia, zrównoważenie środowiskowe, gospodarcza i społeczna spójność i konwergencja oraz działania w dziedzinie klimatu); zauważa, że cele polityki publicznej zostały dostosowane do zmieniających się warunków gospodarczych, i w tym względzie zwraca się do EBI o dopilnowanie, by dwa cele przekrojowe – cel dotyczący spójności gospodarczej i społecznej w UE oraz cel dotyczący działań w dziedzinie klimatu – zostały jeszcze bardziej umocnione, podobnie jak spodziewany odsetek podpisanych projektów realizujących te cele;

  14.  niemniej jednak uważa, że prezentacja działań EBI w sprawozdaniu z działalności za 2014 r. nie jest w pełni spójna z celami polityki publicznej na 2014 r.; ponadto ubolewa nad brakiem informacji na temat wyników uzyskanych w ramach poszczególnych instrumentów finansowych i inicjatyw EBI, które realizowano w 2014 r.; zaleca, aby EBI, przekazując informacje o swojej działalności, koncentrował się na efekcie poczynionych inwestycji, a nie głównie na ich rozmiarze;

  15.  oczekuje, że EBI weźmie udział w śródokresowym przeglądzie strategii „Europa 2020”, przedstawiając informacje o swoich działaniach i swoim wkładzie w realizację celów strategii;

  16.  wzywa EBI, aby rozważył sporządzenie w 2015 r. bardziej kompleksowego i analitycznego sprawozdania dotyczącego rocznej działalności, w którym odpowiednio podsumuje informacje ze sprawozdań tematycznych i który pełniej odpowiadałby wymogom art. 9 statutu EBI;

  17.  z zadowoleniem przyjmuje nowe informacje zawarte w dokumencie roboczym w sprawie instrumentów finansowych, dołączonym do projektu budżetu; ubolewa jednak nad brakiem globalnego przeglądu rocznych zobowiązań i płatności względem EBI i oczekuje dalszych szczegółów;

  18.  podkreśla, że częścią ogólnej strategii muszą być inwestycje, reformy strukturalne i polityka zrównoważonego budżetu;

  Promowanie zatrudnienia młodzieży, innowacji oraz MŚP

  19.  z zadowoleniem przyjmuje wdrożenie w 2014 r. inicjatywy EBI „Umiejętności i miejsca pracy – inwestowanie w młodzież” i zachęca EBI do kontynuowania inwestycji w edukację, rozwijanie umiejętności oraz tworzenie miejsc pracy dla ludzi młodych; wzywa EBI do przygotowania kompleksowego sprawozdania dotyczącego wyników uzyskanych w ramach inicjatywy na rzecz inwestowania w młodzież, w tym poprzez zastosowanie takiego wskaźnika jak trwałe zatrudnienie w następstwie konkretnych działań;

  20.  z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie w 2014 r. nowej gamy produktów w ramach InnovFin (Fundusze unijne dla innowatorów), dostępnych dla innowatorów wszelkich rozmiarów, a także uruchomienie usługi doradztwa InnovFin dla dużych projektów w zakresie badań i rozwoju; odnotowuje również zapoczątkowanie w 2014 r. nowego upoważnienia grupy EBI w zakresie zwiększenia ryzyka;

  21.  zauważa, że w 2014 r. EBI podpisał łącznie 225 operacji w UE na rzecz promowania innowacji i umiejętności (62 operacje dotyczące innowacji oraz badań i rozwoju o wartości 9,6 mld EUR oraz 25 operacji dotyczących edukacji i umiejętności o wartości 4,4 mld EUR) oraz na rzecz MŚP i spółek o średniej kapitalizacji (138 operacji o wartości 22,2 mld EUR);

  22.  odnotowuje wzrost kapitału EFI o 1,5 mld EUR w 2014 r. oraz jego rekordowe – wynoszące 3,3 mld EUR – inwestycje na rzecz finansowania ryzyka MŚP, co dzięki efektowi dźwigni przyciągnęło kapitał w wysokości 14 mld EUR; apeluje o włączenie kompleksowego i przejrzystego przeglądu operacji EFI do rocznego sprawozdania EBI;

  23.  zwraca uwagę, że grupa EBI przekazuje finansowanie MŚP i spółkom o średniej kapitalizacji za pośrednictwem różnych pośredników finansowych, starając się poprawić warunki dostępu do finansowania i zwiększyć ten dostęp; apeluje zatem do EBI, aby ściślej współpracował ze swoimi pośrednikami finansowymi w państwach członkowskich i nakłonił ich do przekazywania odnośnych informacji potencjalnym beneficjentom w celu stworzenia środowiska przyjaznego przedsiębiorcy, które daje MŚP łatwiejszy dostęp do finansowania;

  24.  zauważa, że MŚP w wielu częściach Europy napotykają skrajne trudności w uzyskiwaniu dostępu do niezbędnego finansowania; w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje fakt, że EBI kładzie większy nacisk na wspieranie MŚP; podkreśla istotną rolę EBI w kontekście ułatwiania partnerstw i wzmacniania instrumentów wspierania finansowania działalności mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspierania innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up; wzywa ponadto EBI do ściślejszej współpracy z regionalnymi instytucjami publicznymi w celu optymalizacji możliwości finansowania MŚP;

  25.  z zadowoleniem przyjmuje programy EBI na rzecz ułatwień w handlu, w szczególności instrument finansowania wymiany handlowej dla MŚP, który udziela gwarancji bankom zagranicznym zapewniającym finansowanie wymian handlowych MŚP, a tym samym przyczynia się do ożywienia przepływów handlowych i złagodzenia ograniczeń gotówkowych, a także inne nowe projekty w dziedzinie finansowania wymiany handlowej, skierowane do krajów bardzo mocno dotkniętych kryzysem gospodarczym, lub indywidualne rozwiązania finansowe, takie jak europejski instrument mikrofinansowy Progress poświęcony kwestii włączenia społecznego pod względem finansowym;

  26.  zwraca się do EBI, by opracował skuteczną politykę komunikacji ukierunkowaną na potencjalnych beneficjentów prywatnych, która stanowiłaby nieodłączny element jego funkcji doradczej; zachęca Bank do umocnienia i poszerzenia jego sieci biur w UE;

  27.  ubolewa nad tym, że w sprawozdaniu z działalności za 2014 r. brakuje informacji o wdrażaniu porozumienia z lipca 2014 r. między Komisją i EFI w ramach unijnego Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME);

  Umocnienie zrównoważenia środowiskowego i działań w dziedzinie klimatu

  28.  zwraca uwagę, że spośród 84 projektów w dziedzinie środowiska podpisanych w 2014 r. w UE, o łącznej wartości 12,6 mld EUR, wartość projektów dotyczących zrównoważonego transportu wynosiła 5,1 mld EUR, wartość projektów dotyczących energii odnawialnej i efektywności energetycznej wynosiła 3,7 mld EUR, zaś wartość projektów dotyczących ochrony środowiska – 3,8 mld EUR; odnotowuje ponadto, że wartość podpisanych operacji na rzecz horyzontalnego celu dotyczącego działań w dziedzinie klimatu wyniosła 16,8 mld EUR, tj. 24% łącznego finansowania EBI wewnątrz UE;

  29.  zauważa, że wsparcie EBI na rzecz rozwijania zdolności w zakresie energii odnawialnej koncentrowało się w 2014 r. głównie na pięciu największych gospodarkach UE, zaś jedynie 42 mln EUR z 4,5 mld EUR na projekty dotyczące energii odnawialnej w UE-28 wydano w trzynastu nowych państwach członkowskich; dodaje, że podobną koncentrację odnotowuje się w sektorze efektywności energetycznej, gdzie z 2 mld EUR jedynie 148 mln EUR przydzielono trzynastu nowym państwom członkowskim; zachęca do stopniowego zwiększania w przyszłości inwestycji w budowanie zdolności w zakresie energii odnawialnej i w sektor efektywności energetycznej w nowych państwach członkowskich, tak by stanowiły one 30% całkowitych inwestycji w tych dziedzinach do 2020 r.; wzywa do dołożenia większych starań na rzecz zapewniania dalszej pomocy technicznej organom krajowym i regionalnym, aby zwiększać ich zdolność do przygotowywania rentownych projektów umożliwiających większe inwestycje w sektorze energetycznym;

  30.  z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie w 2014 r. nowych innowacyjnych instrumentów wspierania działań w dziedzinie klimatu, takich jak instrument prywatnego finansowania na rzecz efektywności energetycznej oraz instrument finansowania kapitału naturalnego, a także oczekuje, że EBI przedstawi sprawozdanie o ich wdrażaniu w przyszłych sprawozdaniach z działalności;

  31.  wspiera zobowiązanie EBI do sprzyjania inicjatywom, które mają pozwolić UE na pozostanie liderem i na realizowanie jej ambitnych długoletnich celów na rynku emisji w kontekście ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030, strategii niskoemisyjnej na 2050 r. oraz negocjacji klimatycznych na forum ONZ w celu opracowania nowego globalnego porozumienia; wzywa do przeglądu udziału EBI w inwestycjach w działania w dziedzinie klimatu, ponieważ udział na poziomie 25% został już osiągnięty;

  32.  odnotowuje pęd ku rozwijaniu rynku obligacji ekologicznych oraz wiodącą rolę EBI w zakresie jego własnych obligacji ekologicznych i obligacji „odpowiedzialnych środowiskowo”, co świadczy o zainteresowaniu inwestorów produktami finansowymi poświęconymi zrównoważonemu, niskoemisyjnemu i odpornemu na zmianę klimatu wzrostowi gospodarczemu; wzywa EBI do dokonania w 2016 r. przeglądu jego normy emisji w świetle unijnej strategii niskoemisyjnej na 2050 r.;

  33.  z zadowoleniem przyjmuje opublikowanie we wrześniu 2015 r. strategii klimatycznej EBI (Mobilizowanie środków finansowych na przejście do niskoemisyjnej i odpornej na zmianę klimatu gospodarki) oraz sprawozdania podsumowującego ocenę operacji EBI w zakresie finansowania działań w dziedzinie klimatu (łagodzenie) w UE w latach 2010–2014; wzywa do przyjęcia skonkretyzowanego, mierzalnego, osiągalnego, realnego, terminowego podejścia w konkretnych planach działania w ramach strategii klimatycznej EBI do 2017 r.;

  Promowanie spójności i konwergencji gospodarczej i społecznej

  34.  zwraca uwagę, że 19,9 mld EUR, tj. 29% łącznego finansowania EBI wewnątrz UE w 2014 r., przeznaczono na operacje wspierające spójność; niemniej jednak ubolewa nad tym, że nie przedstawiono informacji o liczbie projektów wspartych przez grupę EBI w odnośnych sektorach lub dzięki instrumentom finansowym czy w ramach realizowanych inicjatyw związanych z tym przekrojowym celem polityki;

  35.  podkreśla decydującą rolę polityki spójności w zmniejszaniu nierówności między regionami europejskimi oraz wspieraniu integracji europejskiej i w tym kontekście uwypukla kluczowe znaczenie podejścia opartego na wynikach; nalega, aby w przyszłości EBI umieszczał w swoich sprawozdaniach rocznych szczegółowe informacje o wkładzie działań EBI w realizację celów polityki spójności oraz o uzyskanych w tym względzie wynikach;

  36.  z zadowoleniem przyjmuje większą rolę, jaką odegra grupa EBI we wdrażaniu polityki spójności w okresie programowania 2014–2020; uważa, że jest to słuszny krok na rzecz zwiększania synergii między EBI a europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi; wzywa do usprawnienia działalności EBI zgodnie z Protokołem (nr 28) w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej załączonym do TFUE; uważa, że konieczne jest zacieśnienie współpracy między Komisją, EBI oraz organami lokalnymi i regionalnymi, aby w ten sposób zapewniać skuteczne wykorzystywanie instrumentów finansowych na rzecz wspierania rozwoju terytorialnego i spójności terytorialnej; z zadowoleniem przyjmuje partnerstwo między Komisją a EBI w zakresie ustanowienia platformy doradczej fi-compass; jest przekonany, że należy uprościć przepisy dotyczące wsparcia udzielanego za pośrednictwem europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na rzecz instrumentów finansowych zarządzanych przez EBI;

  37.  ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje działania EBI w zakresie finansowania na rzecz wspierania projektów w dziedzinie infrastruktury i transportu w regionach europejskich; podkreśla, że takie formy wsparcia finansowego zwiększają w istotny sposób potencjał rozwoju wymian handlowych, poprzez pobudzanie wzrostu i zwiększanie konkurencyjności, zwłaszcza w obszarach charakteryzujących się stałymi ograniczeniami geograficznymi;

  38.  zauważa, że w 2014 r. EBI podpisał w UE 104 projekty na rzecz rozwijania infrastruktury społecznej i gospodarczej na łączną wartość 20,2 mld EUR, z czego strategiczne projekty transportowe (w tym TEN-T) opiewały na 8,2 mld EUR, projekty dotyczące konkurencyjnej i bezpiecznej energii opiewały na 7,5 mld EUR, a projekty odnowy miejskiej (obejmujące także zdrowie) na 4,5 mld EUR;

  39.  podkreśla, że inwestowanie w zrównoważone projekty infrastrukturalne stanowi klucz do poprawy konkurencyjności oraz przywrócenia wzrostu i zatrudnienia w Europie; w związku z tym apeluje, by finansowanie EBI było przeznaczane na obszary najbardziej dotknięte wysokim bezrobociem, a także o więcej projektów na rzecz infrastruktury społecznej; zwraca uwagę, że finansowanie EBI powinno skupiać się przede wszystkim na tych państwach, które pozostają w tyle pod względem jakości i rozwoju infrastruktury, pamiętając jednak o zasadzie należytego zarządzania finansami i rentowności projektów;

  40.  wyraża ubolewanie, że do tej pory w licznych przypadkach finansowanie EBI było wykorzystywane na wsparcie szeregu projektów infrastrukturalnych niezrównoważonych finansowo, zarówno z punktu widzenia interesu publicznego, jak i działań związanych z klimatem; z niepokojem zauważa tendencję do finansowania infrastruktury takiej jak autostrady, które powodują wzrost zużycia paliwa kopalnego, co stoi w sprzeczności z długoterminowymi celami UE dotyczącymi przejścia na gospodarkę bezemisyjną; zwraca się do EBI o uwzględnienie w procesie selekcji projektów do finansowania w Unii i poza nią obowiązkowej oceny ex ante dotyczącej środowiskowej, gospodarczej i społecznej wartości dodanej oraz o to, by wszelkie oceny ex ante i ex post były dokonywane przy skutecznym zaangażowaniu zainteresowanych podmiotów, organów lokalnych, regionalnych i krajowych oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego; ponadto apeluje, aby wyniki tych ocen i szczegóły dotyczące zastosowanych wskaźników były podane do wiadomości publicznej i w pełni dostępne;

  41.  podkreśla, że finansowanie wielkich projektów często ułatwia infiltrację spółek powiązanych z przestępczością zorganizowaną; ubolewa, że EBI sfinansował budowę obwodnicy „Passante di Mestre”, w sprawie której prowadzone jest dochodzenie dotyczące oszustw podatkowych; z niepokojem zauważa, że EBI nie uwzględnił żądań w tej kwestii zawartych w sprawozdaniu w sprawie sprawozdania rocznego za rok 2013 dotyczącego ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – zwalczanie nadużyć finansowych; ponownie wzywa EBI do zawieszenia wszelkiego finansowania projektu;

  42.  podkreśla znaczenie rozwoju regionalnego i wzywa EBI do intensywniejszego dialogu i współpracy z władzami regionalnymi i lokalnymi, bankami i agencjami; uważa, że w tym kontekście należy też wspierać współpracę transgraniczną;

  43.  wzywa EBI do zwiększenia wsparcia dla projektów objętych strategiami makroregionalnymi UE; podkreśla znaczenie dalszego wspierania zrównoważonych innowacyjnych, jak i tradycyjnych sektorów gospodarki w UE; zwraca uwagę na konieczność zapewnienia wzajemnych połączeń w Europie dzięki transportowi intermodalnemu oraz inwestycjom lokalnym; ponadto wzywa do ustanowienia platform finansowych i inwestycyjnych, aby umożliwić łączenie funduszy z różnych źródeł oraz uruchomienie inwestycji niezbędnych do realizacji takich projektów makroregionalnych;

  Zarządzanie Europejskim Funduszem na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS)

  44.  z zadowoleniem przyjmuje do wiadomości utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS); podkreśla potrzebę działania EFIS w sposób skuteczny, przejrzysty i sprawiedliwy, zgodnie z kryteriami swego mandatu i regulaminu, a także zaleca bliską współpracę Parlamentu i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i kontrolowanie przez te organy operacji EFIS; podkreśla, że jego zasoby powinny wykazać rzeczywistą wartość dodaną względem zwyczajowych operacji finansowanych przez EBI; przypomina, że EFIS musi również przyczynić się do spójności, oraz zwraca się do EBI o zapewnienie spójności i komplementarności w odniesieniu do inwestycji finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz innych funduszy publicznych; wzywa EBI do wdrożenia i dalszego rozwijania EFIS w bliskiej współpracy ze współprawodawcami, w tym poprzez terminowe i obowiązkowe zawarcie porozumienia będącego przedmiotem negocjacji między Parlamentem Europejskim a EBI;

  45.  oczekuje, że cele EFIS będą spójne z celami polityki publicznej EBI oraz że poziomy inwestycji EBI na 2016 r. zostaną dostosowane, aby odzwierciedlać również operacje EFIS;

  46.  podkreśla, że EFIS powinien przynosić korzyści wszystkim państwom członkowskim, bez wcześniejszego przydziału sektorowego i regionalnego, a także powinien być spójny z realizowanymi obecnie inicjatywami inwestowania regionalnego czy lokalnego; zaznacza, że z finansowania EFIS powinny korzystać również projekty na małą skalę;

  47.  uznaje wyzwania, jakie wiążą się z utworzeniem i szybkim zapewnieniem operacyjności wykazu strategicznych projektów EFIS; z zadowoleniem przyjmuje utworzenie przez EBI europejskiego centrum doradztwa inwestycyjnego, którego celem jest zapewnianie technicznego wsparcia i ekspertyzy potencjalnym promotorom; oczekuje, że mechanizm technicznego wsparcia będzie działał skutecznie na poziomie lokalnym i regionalnym;

  48.  wzywa państwa członkowskie do wyznaczenia krajowych banków prorozwojowych i zaleca bliższą współpracę między EBI i krajowymi bankami prorozwojowymi, instytucjami finansowymi i platformami inwestycyjnymi, aby gromadzić wiedzę fachową i know-how oraz dzielić się nimi, a także by lepiej dostosować działania EBI do politycznych priorytetów państw członkowskich; przypomina o potrzebie pełnej przejrzystości i nadania priorytetowego znaczenia ukierunkowaniu na wyniki w odniesieniu do udziału krajowych banków i instytucji prorozwojowych w projektach EFIS;

  49.  apeluje do EBI o dopilnowanie, aby EFIS nie był pośrednio wykorzystywany do podwyższania kapitału EBI; apeluje zatem do EBI, w przypadku zaangażowania EFIS, o regularną ocenę i wykazywanie, że są spełnione wymogi dotyczące dodatkowości zawarte w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2015/1017, a w szczególności, że nie występuje wypieranie prywatnych źródeł finansowania;

  50.  wyraża zaniepokojenie, że wiele projektów wybranych w fazie przygotowywania portfela otrzymałoby dostęp do finansowania na normalnych warunkach oraz że nie spełniają one warunku dodatkowości; przypomina, że gwarancja EFIS miała umożliwić EBI podejmowanie większego ryzyka przy jednoczesnym utrzymaniu ratingu potrójnego „A”; podkreśla, że wzmoże czujność, monitorując zgodność z tym kryterium;

  51.  oczekuje od grupy EBI szczególnie dokładnego obserwowania przestrzegania art. 140 ust. 6 rozporządzenia finansowego, który stanowi, że instrumenty finansowe „nie generują nienależnych korzyści, zwłaszcza w postaci nienależnych dywidend lub zysków dla osób trzecich”, z uwagi na pewne obawy, że EFIS mógłby w pewien sposób przyczynić się do „uspołeczniania ryzyka i prywatyzacji zysków” w świetle doświadczeń związanych z finansowaniem, takich jak projekt Castor w Hiszpanii czy projekt Passante di Mestre we Włoszech;

  Rozważenie inicjatywy obligacji projektowych

  52.  uważa, że należy skrupulatnie ocenić inicjatywę obligacji projektowych pod kątem jej skutków finansowych, społecznych i środowiskowych; zwraca się do Komisji o rozpoczęcie otwartego dla wszystkich procesu konsultacji na szczeblu UE z aktywnym udziałem przedstawicieli Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłości obligacji projektowych na okres 2016–2020, zanim w pełni rozwinie się pilotażowy etap obecnej inicjatywy obligacji projektowych;

  Aktualizacja zewnętrznego wymiaru interwencji EBI

  53.  z zadowoleniem przyjmuje odnowiony mandat EBI w zakresie zewnętrznej działalności pożyczkowej na okres 2014–2020, które zapewnia gwarancję UE obejmującą zewnętrzne operacje EBI na maksymalną kwotę 30 mld EUR, a także jego główne cele, a mianowicie rozwój lokalnego sektora prywatnego, rozwój infrastruktury społecznej i gospodarczej oraz przystosowanie się do zmiany klimatu i jej łagodzenie;

  54.  apeluje do EBI o zwracanie uwagi na kraje trzecie i regiony spoza UE, które cierpią na skutek konfliktów i skrajnego ubóstwa, z myślą przede wszystkim o ograniczeniu różnic rozwojowych między UE a tymi regionami, jak również o wnoszeniu wkładu do programów wsparcia MŚP w krajach będących partnerami handlowymi, również poprzez wystarczające finansowanie instrumentu finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w ramach pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu (DCFTA), ze szczególnym uwzględnieniem krajów leżących po południowej stronie Morza Śródziemnego i krajów europejskiego sąsiedztwa wschodniego; wzywa EBI do podejmowania wspólnych działań z Afrykańskim Bankiem Rozwoju (AfDB) w zakresie finansowania długoterminowych inwestycji na rzecz rozwoju gospodarczego; wyraża zadowolenie, że dotacje UE coraz częściej łączy się z kredytami EBI w celu osiągnięcia lepszych wyników w ramach projektów realizowanych w krajach partnerskich UE;

  55.  wzywa EBI do kontynuowania aktywnego wsparcia na rzecz zrównoważonego wzrostu zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się, aby przyczynić się do zrównoważonego rozwoju na świecie; podkreśla, że EBI, jako finansowe ramię Unii, musi mieć swój udział w realizacji celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju; apeluje o zwrócenie szczególnej uwagi na agendę rozwoju po 2015 roku w ramach przeglądu średnioterminowego mandatu w zakresie zewnętrznej działalności pożyczkowej EBI w 2016 r.;

  56.  zachęca EBI do opracowania i zastosowania niezbędnego kompleksowego podejścia w odpowiedzi na poważne wyzwania spowodowane napływem migrantów do Europy, co obejmuje intensywniejsze działania w krajach, z których migranci przybywają, oraz w krajach graniczących bezpośrednio z krajami pochodzenia;

  57.  w związku z tym apeluje do EBI, aby w swoich działaniach skupiał się na wspieraniu potrzeb inwestycyjnych w zakresie infrastruktury miejskiej, zdrowotnej, edukacyjnej i społecznej, na pobudzaniu działalności gospodarczej stwarzającej nowe możliwości zatrudnienia i na promowaniu współpracy transgranicznej między państwami członkowskimi a krajami trzecimi;

  58.  wskazuje, że EBI jest ważnym podmiotem promującym priorytety i cele polityki zagranicznej UE; zaleca wzmocnioną koordynację i zacieśnioną współpracę między EBI a służbami i instrumentami polityki zagranicznej UE; apeluje o kontynuowanie i ulepszenie systematycznej oceny ex ante i ex post dotyczącej gospodarczych, społecznych i środowiskowych skutków projektów wspieranych przez EBI w świetle celów ESDZ i ogólnych zasad określających działania zewnętrzne Unii, o których mowa w art. 21 TUE oraz w ramach strategicznych i planie działania UE na rzecz praw człowieka; wzywa, w odniesieniu do inwestycji poza UE, do sporządzenia szczegółowego sprawozdania na temat ewentualnych strat oraz sposobu i przypadków stosowania instrumentu gwarancyjnego; wyraża zadowolenie, że EBI przeprowadził szereg seminariów poświęconych działalności gospodarczej i prawom człowieka;

  59.  wzywa EBI do przekazania Parlamentowi i opinii publicznej szczegółowych informacji na temat finansowania przez EBI rzecznika praw przedsiębiorców na Ukrainie oraz na temat wyników jego pracy;

  60.  wyraża zadowolenie z rozwiązania wypracowanego wraz z Bankiem Światowym, które umożliwia EBI ułatwienie Ukrainie zakupów gazu;

  61.  wyraża zamiar dokładnego kontrolowania działań podejmowanych na podstawie mandatu EBI w zakresie zewnętrznej działalności pożyczkowej przed przeglądem śródokresowym, mając jednocześnie na uwadze ewentualne uruchomienie dodatkowych 3 mld EUR; potwierdza swoje zobowiązanie do dokładnego zbadania pierwszych „sprawozdań z zakończonych projektów”, które mają zostać opublikowane w ramach mandatu w zakresie zewnętrznej działalności pożyczkowej na lata 2014–2020; zwraca się do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego o sporządzenie specjalnego sprawozdania na temat zewnętrznej działalności kredytowej EBI pod kątem jej wyników i dostosowania do polityki UE;

  Umacnianie ram zarządzania, przejrzystości i kontroli EBI

  62.  wyraża zadowolenie z powodu wysokiej jakości aktywów EBI, o której świadczy bliski zeru (0,2%) odsetek kredytów zagrożonych w ogólnym portfelu kredytowym, oraz z powodu jego ostrożnego zarządzania płynnością; uważa za kluczowe, by EBI utrzymał swój rating kredytowy na poziomie potrójnego „A”, aby utrzymać swój dostęp do międzynarodowych rynków kapitałowych na jak najlepszych warunkach finansowania;

  63.  sugeruje, aby EBI wzmocnił swoje kompetencje analityczne na poziomie sektorowym i publikował zbiorcze dane statystyczne, a także informacje na temat podprojektów, aby ułatwić podejście ukierunkowane na określone sektory lub rodzaje małych i średnich przedsiębiorstw; podkreśla konieczność włączenia do sprawozdania rocznego EBI bardziej kompleksowej i szczegółowej analizy potrzeb inwestycyjnych poszczególnych sektorów w Unii w celu wskazania obszarów, w których inwestycje nie odpowiadają priorytetom UE; uważa, że EBI powinien dokonywać oceny potencjału swoich instrumentów inwestycyjnych w zakresie korygowania tych niedociągnięć.

  64.  podkreśla znaczenie, jakie EBI przypisuje swojej polityce zerowej tolerancji dla nadużyć finansowych, korupcji i zmowy oraz swojemu przywiązaniu do surowych zasad etycznych i zasad w zakresie uczciwości; z zadowoleniem przyjmuje w tym kontekście zatwierdzenie przez Radę Gubernatorów EBI zaktualizowanej strategii zwalczania nadużyć finansowych oraz roczne sprawozdanie grupy EBI w sprawie zwalczania nadużyć finansowych w 2014 r.; oczekuje, że EBI zaprzestanie dalszych wypłat kredytów na projekty, w odniesieniu do których prowadzone są krajowe lub europejskie dochodzenia dotyczące korupcji;

  65.  z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie w lipcu 2014 r. zmienionych ram grupy EBI dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML-CFT); zachęca EBI do kontynuowania dialogu ze społeczeństwem obywatelskim na temat usprawnienia jego polityki w zakresie jurysdykcji niechętnych współpracy; wzywa EBI, by ustanowił nową politykę odpowiedzialnego opodatkowania, rozpoczynając od przeglądu polityki w zakresie jurysdykcji niechętnych współpracy w 2016 r.; wzywa EBI, aby uzależnił zarówno finansowanie bezpośrednie, jak i finansowanie poprzez pośredników finansowych od ujawnienia istotnych danych podatkowych z podziałem na poszczególne kraje zgodnie z przepisami pakietu CRD IV/CRR odnoszącymi się do instytucji kredytowych, a także od ujawnienia informacji na temat rzeczywistej własności;

  66.  wzywa EBI, w kontekście ocen ex ante przedsiębiorstw, wobec których toczy się postępowanie sądowe, do aktualizacji jego polityki w zakresie walki z praniem pieniędzy oraz zwalczania finansowania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej;

  67.  przyjmuje do wiadomości sprawozdanie w sprawie realizacji polityki przejrzystości EBI w 2014 r.; nalega na potrzebę osiągnięcia najwyższych poziomów przejrzystości i rozliczalności instytucjonalnej poprzez zapewnienie proaktywnego publicznego ujawniania wyczerpujących i rzetelnych informacji budżetowych oraz dostępu do danych finansowych związanych z projektami finansowanymi przez EBI;

  68.  zwraca się o jak największą przejrzystość i publiczny charakter systemu zamówień i podwykonawstwa, a także o zagwarantowanie Parlamentowi dostępu w każdym przypadku do informacji i dokumentacji finansowej w tym zakresie;

  69.  zachęca EBI do ścisłego spełniania wymogów w zakresie publicznego rejestru dokumentów dotyczących środowiska, na mocy rozporządzenia Aarhus (rozporządzenie (WE) nr 1367/2006), a także do kontynuowania regularnego składania sprawozdań dotyczących swojej działalności kredytowej poza UE zgodnie ze standardami międzynarodowej inicjatywy na rzecz przejrzystości pomocy (IATI);

  70.  powtarza, że EBI powinien umocnić swoje działania w zakresie należytej staranności, tak by poprawić jakość informacji o beneficjentach ostatecznych oraz skuteczniej zapobiegać transakcjom z pośrednikami finansowymi, którzy mają na swoim koncie uchybienia w zakresie przejrzystości, nadużyć finansowych, korupcji, przestępczości zorganizowanej, prania pieniędzy lub szkodliwych skutków społecznych i środowiskowych bądź którzy są zarejestrowani w centrach offshore lub rajach podatkowych, które uciekają się do agresywnego planowania podatkowego; zwraca się do EBI o niewykorzystywanie inicjatywy w zakresie obligacji projektowych do finansowania działalności infiltrowanej przez przestępczość zorganizowaną; ponownie podkreśla potrzebę sporządzenia przez EBI wspólnie z Komisją publicznego wykazu rygorystycznych kryteriów selekcji pośredników finansowych;

  71.  apeluje do EBI o opracowanie bardziej rygorystycznych zasad dotyczących konfliktów interesów oraz jasnych, rygorystycznych i przejrzystych kryteriów dla partnerstw publiczno-prywatnych otrzymujących finansowanie w celu zapewnienia sprawiedliwego podziału nie tylko części inwestycyjnej projektów między publicznych i prywatnych partnerów, lecz także ryzyka związanego z inwestycjami, aby chronić interes publiczny; wzywa EBI do poszerzania zasobów wiedzy umożliwiających udział rządów, regionów i gmin w strukturach partnerstwa publiczno-prywatnego, również poprzez udostępnianie im wytycznych;

  72.  apeluje do EBI o zadbanie o to, aby przedsiębiorstwa uczestniczące w projektach współfinansowanych przez EBI przestrzegały zasady równości i przejrzystości wynagrodzeń oraz zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet, określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/54/WE z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy; ponadto podkreśla, że podejmując decyzje o finansowaniu projektów, EBI powinien uwzględniać środki w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu przedsięwzięte przez kandydujące przedsiębiorstwa;

  73.  uważa ponadto, że użyteczne byłoby regularne przekazywanie aktualnych informacji o wysokości kosztów zarządzania i opłat ponoszonych przez EBI oraz o wpływie finansowanych projektów na zatrudnienie, a także o ich gospodarczej wartości dodanej;

  74.  zaleca publikowanie na stronie internetowej EBI dokumentów, które nie są poufne, takich jak operacyjne plany działań dotyczące poprzednich lat, międzyinstytucjonalne porozumienia i memoranda oraz inne odnośne porozumienia, i regularne ujawnianie protokołów posiedzeń organów zarządzających EBI począwszy od stycznia 2016 r.; uważa, że lepszy publiczny dostęp do dokumentów jest kluczowym elementem zapewniania przejrzystości, rozliczalności i uczciwości instytucji;

  75.  z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęty we wrześniu 2015 r. przegląd strategii EBI w zakresie mechanizmu rozpatrywania skarg, a także konsultacje publiczne otwarte dla odnośnych zainteresowanych stron; oczekuje, że trwający przegląd mechanizmu rozpatrywania skarg zwiększy i umocni jego niezależność i skuteczność oraz przyczyni się do większej skuteczności i efektywności biura ds. mechanizmu rozpatrywania skarg; wzywa Komitet Zarządzający EBI do przyjęcia zaleceń tego biura i do podjęcia działań w związku z opiniami Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich; apeluje o stały przepływ informacji między biurem ds. mechanizmu rozpatrywania skarg EBI a Radą Dyrektorów EBI; uważa, że należy uaktualnić protokół ustaleń między EBI a Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich, aby Rzecznik mógł aktywniej sprawować kontrolę nad EBI oraz aby poprawić procedury monitorowania i zwiększyć jeszcze rozliczalność EBI;

  76.  z zadowoleniem przyjmuje roczne sprawozdania Komitetu Kontroli i Audytu EBI za rok budżetowy 2014 i nalega, aby właściwe organy EBI zapewniły pełną zgodność z najlepszymi ostrożnościowymi praktykami bankowymi w obszarach, w których nie osiągnięto pełnej zgodności w 2014 r.; przyjmuje do wiadomości, że kierownictwo EBI zamierza przeorganizować funkcje kontroli w Banku; popiera wniosek Komitetu Kontroli i Audytu dotyczący odpowiedniego planu wdrażania oraz jego zamiar dokładnego monitorowania dalszego rozwoju sytuacji; zgadza się z Komitetem Kontroli i Audytu, który zwrócił uwagę kierownictwu i służbom EBI, że EBI powinien utrzymać zdolności, nie osłabiając obecnych ram kontroli wewnętrznej;

  77.  uważa, że w sprawozdaniach rocznych EBI należy kłaść większy nacisk na wyniki zakończonych projektów; w tym kontekście apeluje do EBI, aby we współpracy z partnerami projektów opracował zestaw rezultatów każdego zakończonego projektu oceniający skuteczność finansowania EBI;

  78.  zwraca uwagę, że dnia 27 października 2015 r. wygasa trójstronna umowa wspomniana w art. 287 ust. 3 TFUE, która reguluje współpracę między EBI, Komisją i Trybunałem Obrachunkowym w zakresie metod kontroli sprawowanej przez Trybunał w odniesieniu do zarządzania przez EBI funduszami Unii i państw członkowskich; wzywa te trzy instytucje do współpracy przy odnowieniu i uaktualnieniu tej umowy oraz do dopilnowania, by odnowiona umowa obejmowała już istniejące oraz wszelkie nowe instrumenty i inicjatywy EBI angażujące środki publiczne z UE czy z Europejskiego Funduszu Rozwoju; w tym kontekście apeluje o przyznanie Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu szerszych uprawnień, aby dokładniej oceniał praktyki udzielania pożyczek, instrumenty i inicjatywy EBI, gdy odnoszą się one bezpośrednio do wykorzystania środków z budżetu UE, oraz składał dokładniejsze sprawozdania w tym względzie;

  Ku kompleksowej rozliczalności parlamentarnej

  79.  uważa, że rosnąca złożoność i liczba działań EBI oraz stała niepewność na rynkach finansowych powodują, że tym bardziej konieczne jest znalezienie rozwiązań umożliwiających wprowadzenie rzeczywistego ostrożnościowego nadzoru bankowego nad EBI; w związku z tym ubolewa nad tym, że przestawione wcześniej wnioski Parlamentu dotyczące wprowadzenia regulacyjnego zewnętrznego nadzoru ostrożnościowego nie zostały uwzględnione ani przez Komisję, ani przez EBI;

  80.  wspiera podejmowane przez zainteresowane strony starania w celu sporządzenia porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim a EBI przewidującego zacieśnioną współpracę między tymi dwiema instytucjami; ponadto apeluje o regularny, zorganizowany dialog między prezesem EBI a Parlamentem Europejskim, aby zapewnić zwiększony nadzór parlamentarny nad działalnością EBI; ponadto apeluje do EBI, aby w ramach wspomnianego porozumienia międzyinstytucjonalnego wyraził zgodę na podpisanie porozumienia z Parlamentem umożliwiającego posłom do Parlamentu Europejskiego zadawanie prezesowi EBI bezpośrednich pytań z ustalonym terminem udzielania odpowiedzi, jak ma to już miejsce w przypadku prezesa EBC;

  °

  °  °

  81.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.

  20.11.2015

  OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego

  dla Komisji Kontroli Budżetowej

  w sprawie sprawozdania rocznego Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2014

  (2015/2127(INI))

  Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Yannick Jadot

  WSKAZÓWKI

  Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

  1.  zwraca się do Komisji o ustanowienie, we współpracy z ESDZ, ram rocznej sprawozdawczości dokonywanej przez EBI w zakresie jego operacji poza UE w odniesieniu do zgodności z ogólnymi zasadami określającymi działania zewnętrzne Unii, o których mowa w art. 21 TUE oraz ramach strategicznych i planie działania UE na rzecz praw człowieka; wzywa Komisję do zapewnienia, aby projekty wspierane przez EBI były zgodne ze strategiami politycznymi UE i kierowały się europejskimi interesami oraz zaleca usprawnienie kontroli ex post oceniających gospodarczy, społeczny i środowiskowy wpływ wspieranych przez EBI projektów na cele ESDZ; wzywa, w odniesieniu do inwestycji poza UE, do sporządzenia szczegółowego sprawozdania na temat ewentualnych strat oraz sposobu i przypadków stosowania instrumentu gwarancyjnego;

  2.  wzywa EBI do poświęcenia większej uwagi wpływowi jego operacji na prawa człowieka i prawa pracownicze oraz do kontynuowania rozwijania jego polityki w zakresie standardów społecznych w kierunku polityki w dziedzinie praw człowieka w obszarze bankowości; sugeruje, aby w tym celu oceny projektów uwzględniały punkty odniesienia dotyczące praw człowieka;

  3.  z zadowoleniem przyjmuje wszelkie inicjatywy EBI mające na celu zwiększenie przejrzystości oraz konsultacje z zainteresowanymi stronami, a w szczególności publiczne konsultacje EBI w sprawie działań w dziedzinie klimatu; wyraża uznanie z powodu pracy wykonanej dotychczas przez EBI w zakresie aktywnej polityki klimatycznej, w tym również z powodu przeznaczenia 19,1 mld EUR na wsparcie projektów dotyczących działań w dziedzinie klimatu; uważa, że EBI może w dalszej mierze wzmacniać swą pozycję jako lider w dziedzinie klimatu; oczekuje aktualizacji strategii EBI poza UE w sprawie klimatu, a także planu działań wyszczególniającego wzrost liczby projektów w jego portfelu związanych z klimatem; wzywa EBI do sporządzania rocznego sprawozdania na temat wdrażania polityki przeciwdziałania zmianie klimatu;

  4.  wzywa EBI do kontynuowania aktywnego wsparcia na rzecz zrównoważonego wzrostu zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się, aby przyczynić się do zrównoważonego rozwoju na świecie; podkreśla, że EBI, jako finansowe ramię Unii, musi mieć swój udział w realizacji celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju; apeluje o zwrócenie szczególnej uwagi na agendę rozwoju po 2015 roku w ramach przeglądu średnioterminowego mandatu w zakresie zewnętrznej działalności pożyczkowej EBI w 2016 r.;

  5.  zwraca się do EBI o dokonanie w 2016 r. przeglądu normy emisji oraz o obniżenie wartości progowych emisji do 350g CO2/kWh, aby wsparcie otrzymywały jedynie najwydajniejsze elektrownie opalane paliwem kopalnym;

  6.  zaleca skoncentrowanie działalności pożyczkowej na mniejszych, pozasieciowych, zdecentralizowanych projektach dotyczących energii ze źródeł odnawialnych, w których biorą udział obywatele i społeczności, a także uwzględnienie zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim” we wszystkich strategiach i operacjach banku;

  7.  wyraża zadowolenie, że EBI przeprowadził szereg seminariów poświęconych działalności gospodarczej i prawom człowieka;

  8.  wzywa EBI do częstszego powoływania się na fakt, że obowiązują go unijne zasady dotyczące praw człowieka oraz zasady społeczne i środowiskowe, a także unijne mechanizmy sądowe, które mogą umożliwiać mu rozszerzenie swojej odpowiedzialności materialnej i proceduralnej względem podmiotów zewnętrznych;

  9.  pochwala wysoki poziom przejrzystości osiągnięty przez EBI; proponuje dalsze usprawnienia w zakresie przejrzystości w odniesieniu do oceny ekonomicznego i społecznego wpływu pożyczek udzielanych przez EBI poprzez pośredników;

  10.  przypomina, że małe i średnie przedsiębiorstwa są podstawą gospodarki europejskiej; podkreśla, że ponad 600 000 małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudniających ponad sześć milionów ludzi, odpowiada za jedną trzecią całości wywozu UE; podkreśla, że dostęp do finansowania jest jedną z najbardziej pilnych kwestii dla europejskich małych i średnich przedsiębiorstw i dlatego wzywa EBI do zapewnienia, aby małe i średnie przedsiębiorstwa były jednym z głównych odbiorców finansowania z EBI;

  11.  zaleca, aby wewnętrzna jednostka EBI ds. mechanizmu rozpatrywania skarg przeprowadziła dochodzenie w sprawie przejrzystości, skuteczności i wpływu na rozwój w odniesieniu do pożyczek EBI udzielanych przez pośredników, a bankowi – podjęcie działań w oparciu o wyniki tego dochodzenia i sporządzenie wykazu kryteriów wyboru pośredników finansowych;

  12.  wzywa EBI do przekazania Parlamentowi i opinii publicznej szczegółowych informacji na temat finansowania przez EBI rzecznika praw przedsiębiorców na Ukrainie oraz na temat wyników jego pracy;

  13.  zwraca się do EBI o zaprzestanie współpracy z pośrednikami finansowymi o złej reputacji w kwestii przejrzystości, z powodu uchylania się od opodatkowania lub agresywnego planowania podatkowego, lub stosującymi inne szkodliwe praktyki podatkowe, takie jak indywidualne interpretacje prawa podatkowego, nadużycia w ustalaniu cen transferowych, oszustwa, korupcja lub działania przynoszące negatywne skutki środowiskowe i społeczne, a także z pośrednikami, którzy nie wykazują się znaczącym zaangażowaniem na szczeblu lokalnym;

  14.  pochwala zaangażowanie EBI na rzecz MŚP oraz przeciwko dyskryminacji mniejszych podmiotów gospodarczych i wzywa EBI do poprawy skutecznego dostępu do finansowania przeznaczonego dla MŚP pochodzącego z EFI oraz z puli pożyczek zewnętrznych EBI; proponuje ustanowienie proaktywnych wymogów w zakresie polityki dotyczącej MŚP oraz mikroprzedsiębiorstw dla banków pośredniczących wydatkujących finansowanie z EBI poprzez pożyczki globalne, aby zapewnić spójność polityki z polityką UE na rzecz rozwoju ukierunkowaną na sformalizowanie gospodarki nieformalnej; z zadowoleniem przyjmuje programy EBI na rzecz ułatwień w handlu, w szczególności instrument finansowania wymiany handlowej dla MŚP, który udziela gwarancji bankom zagranicznym zapewniającym finansowanie wymian handlowych MŚP, a tym samym przyczynia się do ożywienia przepływów handlowych i złagodzenia ograniczeń gotówkowych, a także inne nowe projekty w dziedzinie finansowania wymiany handlowej, skierowane do krajów bardzo mocno dotkniętych kryzysem gospodarczym, lub indywidualne rozwiązania finansowe, takie jak europejski instrument mikrofinansowy Progress poświęcony kwestii włączenia społecznego pod względem finansowym;

  15.  ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje działania EBI w zakresie finansowania na rzecz wspierania projektów w dziedzinie infrastruktury i transportu w regionach europejskich; podkreśla, że takie formy wsparcia finansowego zwiększają w istotny sposób potencjał rozwoju wymian handlowych, poprzez zachęcanie do wzrostu i zwiększanie konkurencyjności, zwłaszcza w obszarach charakteryzujących się stałymi ograniczeniami geograficznymi;

  16.  apeluje do EBI o zadbanie o to, aby przedsiębiorstwa uczestniczące w projektach współfinansowanych przez EBI przestrzegały zasady równości i przejrzystości wynagrodzeń oraz zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet, określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/54/WE z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy; ponadto podkreśla, że podejmując decyzje o finansowaniu projektów, EBI powinien uwzględniać środki w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu przedsięwzięte przez kandydujące przedsiębiorstwa;

  17.  uważa, że na instrument finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w ramach pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu (DCFTA) przeznacza się niewystarczające środki (200 mln EUR przez dziesięć lat w trzech różnych krajach Partnerstwa Wschodniego za pośrednictwem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i EBI), jeżeli wziąć pod uwagę, jak ważny jest cel tego instrumentu polegający na tworzeniu miejsc pracy wysokiej jakości i wspieraniu zrównoważonego rozwoju;

  18.  wzywa EBI do dopilnowania, aby środki finansowe dla krajów rozwijających się były przeznaczone na poprawę infrastruktury oraz na podejmowanie wspólnych działań z Afrykańskim Bankiem Rozwoju (AfDB) w zakresie finansowania długoterminowych inwestycji na rzecz rozwoju gospodarczego;

  19.  wyraża zadowolenie z rozwiązania wypracowanego wraz z Bankiem Światowym, które umożliwia EBI ułatwienie Ukrainie zakupów gazu;

  20.  wzywa EBI do wykorzystania efektu dźwigni finansowej poprzez partnerstwo z innymi podmiotami oraz łączenie dotacji UE z pożyczkami EBI;

  21.  uważa, że wkład EBI do programów wsparcia MŚP w krajach sąsiadujących od wschodu i południa, które są partnerami handlowymi, powinien koncentrować się na ułatwianiu ich przedsiębiorstwom uczestnictwa w europejskich łańcuchach wartości; zwraca uwagę, że poleganie na bankach partnerskich działających na lokalnych rynkach finansowych może być problematyczne w kwestii dostępu do finansowania dla MŚP, jeżeli miejscowe stopy procentowe są bardzo wysokie, tak jak na Ukrainie;

  22.  wzywa EBI, w kontekście ocen ex ante przedsiębiorstw, wobec których toczy się postępowanie sądowe, do aktualizacji jego polityki w zakresie walki z praniem pieniędzy oraz zwalczania finansowania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej, w tym do ustanowienia nowej polityki odpowiedzialnego opodatkowania, począwszy od przeglądu jego polityki w zakresie jurysdykcji niechętnych współpracy w 2016 r.;

  23.  wzywa EBI do zachowania w ramach swojego mandatu niezbędnej elastyczności, aby móc reagować na zakłócenia pochodzące z zagranicy oraz mieć możliwość zwiększenia finansowania zewnętrznego w okresie kryzysu dla krajów sąsiadujących z UE od wschodu, a także położonych na południe od Morza Śródziemnego;

  24.  zaleca EBI uzależnienie zarówno finansowania bezpośredniego, jak i finansowania przez pośredników finansowych od ujawnienia istotnych danych podatkowych z podziałem na poszczególne kraje zgodnie z przepisami dyrektywy o wymogach kapitałowych IV odnoszącymi się do instytucji kredytowych;

  25.  wzywa EBI do gromadzenia danych na temat odprowadzenia podatku wynikającego z jego inwestycji i operacji kredytowych, zwłaszcza na temat opodatkowania zysków spółek, przede wszystkim w krajach rozwijających się, oraz do corocznego analizowania i publikowania tych danych;

  26.  uważa, że przekazanie EBI dalszych zadań i kompetencji musi iść w parze z proporcjonalnym podniesieniem jego kapitału.

  WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

  Data przyjęcia

  19.11.2015

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  32

  0

  2

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Gabrielius Landsbergis, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Klaus Buchner, Nicola Danti, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Seán Kelly, Fernando Ruas, Marita Ulvskog

  Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

  Beatriz Becerra Basterrechea, Edward Czesak, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano, Janusz Wojciechowski

  10.12.2015

  OPINIA Komisji Budżetowej

  dla Komisji Kontroli Budżetowej

  w sprawie sprawozdania rocznego Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2014

  (2015/2127(INI))

  Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Eider Gardiazabal Rubial

  WSKAZÓWKI

  Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

  1.  z zadowoleniem przyjmuje uruchomienie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) i wzywa EBI do zapewnienia dodatkowości jego operacji finansowych w stosunku do bieżących programów UE oraz tradycyjnej działalności EBI; wyraża zaniepokojenie, że wiele projektów wybranych w fazie przygotowywania portfela otrzymałoby dostęp do finansowania na normalnych warunkach oraz że nie spełniają one warunku dodatkowości; przypomina, że gwarancja EFIS miała umożliwić EBI podejmowanie większego ryzyka przy jednoczesnym utrzymaniu ratingu potrójnego „A”; podkreśla, że wzmoże czujność, monitorując zgodność z tym kryterium; podkreśla potrzebę większej przejrzystości, co wymaga usprawnienia praktyk w zakresie sprawozdawczości; ponadto wzywa EBI do wykorzystywania tabeli wyników w sposób przejrzysty i prawidłowy;

  2.  z zadowoleniem przyjmuje współpracę EBI z krajowymi bankami i instytucjami prorozwojowymi, zwłaszcza w ramach EFIS, z uwagi na ich specjalizację oraz wiedzę z zakresu finansowania mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, a także innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up; przypomina o potrzebie pełnej przejrzystości i nadania priorytetowego znaczenia ukierunkowaniu na wyniki w odniesieniu do udziału krajowych banków i instytucji prorozwojowych w projektach EFIS;

  3.  podkreśla, że MŚP są podstawą europejskiej gospodarki i powinny pozostać głównym celem działalności kredytowej EBI, co można zapewnić przez wdrażanie instrumentów takich jak instrument finansowania wymiany handlowej dla MŚP czy rozwiązania finansowe dostosowane do potrzeb takie jak system poręczeń InnovFin dla MŚP;

  4.  z zadowoleniem przyjmuje nowe informacje zawarte w dokumencie roboczym w sprawie instrumentów finansowych, dołączonym do projektu budżetu; ubolewa jednak nad brakiem globalnego przeglądu rocznych zobowiązań i płatności względem EBI i oczekuje dalszych szczegółów;

  5.  podkreśla znaczenie unikania zakłóceń równowagi geograficznej w działalności kredytowej EBI, aby zapewnić szerszy przydział geograficzny i sektorowy;

  6.  oczekuje od grupy EBI szczególnie dokładnego obserwowania przestrzegania art. 140 ust. 6 rozporządzenia finansowego, który stanowi, że instrumenty finansowe „nie generują nienależnych korzyści, zwłaszcza w postaci nienależnych dywidend lub zysków dla osób trzecich”, z uwagi na pewne obawy, że EFIS mógłby w pewien sposób przyczynić się do „uspołeczniania ryzyka i prywatyzacji zysków” w świetle doświadczeń związanych z finansowaniem, takich jak projekt Castor w Hiszpanii czy projekt Passante di Mestre we Włoszech;

  7.  uważa, że potrzebne jest zaangażowanie wszystkich odnośnych podmiotów, poza EBI i krajowymi bankami i instytucjami prorozwojowymi, w celu zareagowania na różne potrzeby i warunki rynkowe w państwach członkowskich oraz w celu osiągnięcia prawdziwej dodatkowości;

  8.  gorąco zachęca EBI do wykorzystania wszystkich środków, włączając w to Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego, do aktywnego promowania uczestnictwa krajowych banków i instytucji prorozwojowych w instrumentach finansowych, których wdrożenie mu powierzono; oczekuje, że w szczególności krajowe banki i instytucje prorozwojowe lub ich stowarzyszenia wdrożą znaczną liczbę projektów i nie ograniczą się tylko do wkładu finansowego;

  9.  wyraża zamiar dokładnego kontrolowania działań podejmowanych na podstawie upoważnienia do prowadzenia przez EBI działalności zewnętrznej przed przeglądem śródokresowym, mając jednocześnie na uwadze ewentualne uruchomienie dodatkowych 3 mld EUR; potwierdza swoje zobowiązanie do dokładnego zbadania pierwszych „sprawozdań z zakończonych projektów”, które mają zostać opublikowane w ramach mandatu w zakresie zewnętrznej działalności pożyczkowej na lata 2014–2020;

  10.  apeluje w związku z tym o wzmocnienie mandatu zewnętrznego EBI w celu zareagowania na obecne wyzwania stojące przed UE; podkreśla znaczenie działalności finansowej EBI w krajach sąsiedztwa wschodniego i południowego; przypomina, że główne działania finansowe powinny mieć też na celu zajęcie się pilnymi potrzebami, jak i wyzwaniami bardziej długoterminowymi, takimi jak odbudowa infrastruktury, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury mieszkaniowej i infrastruktury związanej z sytuacjami nadzwyczajnymi oraz walka z bezrobociem młodzieży;

  11.  zachęca EBI do wzmocnienia działań, aby pomóc w rozwiązaniu kwestii związanych z zewnętrznym wymiarem i podstawowymi przyczynami obecnego kryzysu uchodźczego i migracyjnego; w związku z tym apeluje do EBI, aby w swoich działaniach skupiał się na wspieraniu potrzeb inwestycyjnych w zakresie infrastruktury miejskiej, zdrowotnej, edukacyjnej i społecznej, na pobudzaniu działalności gospodarczej stwarzającej nowe możliwości zatrudnienia i na promowaniu współpracy transgranicznej między państwami członkowskimi a krajami trzecimi;

  12.  w pełni popiera skuteczne kontrolowanie wszystkich projektów pod kątem zgodności z celami i polityką unijną już na najwcześniejszych etapach procesu selekcji przez EBI w celu wyboru tylko tych projektów, które spełniają wszystkie wymagania; wzywa EBI do dalszego zwiększania przejrzystości i dostępu do informacji, zarówno wewnętrznie, jak i dla ogółu społeczeństwa, w szczególności w odniesieniu do wyboru, monitorowania i oceny działań i programów; zwraca się ponadto o jak największą przejrzystość i publiczny charakter systemu zamówień i podwykonawstwa, a także o zagwarantowanie Parlamentowi dostępu w każdym przypadku do informacji i dokumentacji finansowej w tym zakresie;

  13.  zwraca uwagę na dramatycznie wysokie wskaźniki bezrobocia w wielu państwach członkowskich, zwłaszcza wśród młodych ludzi, i wzywa EBI do uwzględniania tej sytuacji przy wdrażaniu polityki;

  14.  podkreśla konieczność włączenia do sprawozdania rocznego EBI bardziej kompleksowej i szczegółowej analizy potrzeb inwestycyjnych poszczególnych sektorów w Unii w celu wskazania obszarów, w których inwestycje nie odpowiadają priorytetom UE; uważa, że EBI powinien dokonywać oceny potencjału swoich instrumentów inwestycyjnych w celu korygowania tych niedociągnięć.

  WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO

  W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

  Data przyjęcia

  10.12.2015

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  20

  4

  2

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Marco Zanni, Auke Zijlstra

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Andrey Novakov, Marco Valli

  8.12.2015

  OPINIA Komisji Gospodarczej i Monetarnej

  dla Komisji Kontroli Budżetowej

  w sprawie rocznego sprawozdania Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2014

  (2015/2127(INI))

  Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Dimitrios Papadimoulis

  WSKAZÓWKI

  Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

  1.  przyjmuje do wiadomości sprawozdanie roczne EBI za 2014 r. oraz z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie pożyczek grupy EBI o 6,92% do kwoty 80,3 mld EUR, w kontekście gospodarczym naznaczonym przez ograniczony i kruchy wzrost, a w niektórych przypadkach – recesję; jest głęboko zaniepokojony wciąż wysokim, a w niektórych państwach członkowskich – rosnącym poziomem bezrobocia, nierówności i ubóstwa, a także niskim poziom inwestycji w Europie; zwraca uwagę na niepewność na rynkach finansowych; podkreśla, że w tych okolicznościach gospodarczych i społecznych wiele państw członkowskich pozostaje daleko w tyle pod względem gospodarczym i opóźnia się w realizacji celów strategii „Europa 2020”;

  2.  przyjmuje do wiadomości wzrost w 2012 r. kapitału EBI o 10 mld EUR w kapitał EBI i wzywa państwa członkowskie, by jeszcze raz rozważyły podwyższenie kapitału tej europejskiej instytucji;

  3.  ubolewa nad faktem, że w 2013 r. ogólny poziom inwestycji w UE spadł o 13 % w stosunku do okresu sprzed kryzysu, a inwestycje w niektórych państwach członkowskich spadły o 25 % czy nawet 60 %, co stanowi niebezpieczną nierównowagę inwestowania w UE; jest zdania, że inwestycje sprzyjające wzrostowi gospodarczemu i zatrudnieniu pozostają głównym wyzwaniem dla EBI, w tym bardziej efektywny przydział środków finansowych UE i państw członkowskich w nadchodzących latach; uważa, że EBI odgrywa ważną rolę we wspieraniu inwestycji na rzecz zrównoważonego, spójnego i integracyjnego wzrostu, jako część ogólnego wysiłku UE w tym kierunku;

  4.  apeluje o zwiększenie inwestycji EBI, zwracając szczególną uwagę na strategiczną infrastrukturę, badania, innowacje, MŚP, badania i rozwój oraz na innowacyjne przedsiębiorstwa w znaczący i ostrożny sposób, aby sprostać potrzebom gospodarki realnej oraz rozwiązać problem znacznej luki inwestycyjnej, przed którą stoją europejskie gospodarki; wzywa do usprawnienia działalności EBI zgodnie z Protokołem (nr 28) w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej; podkreśla znaczenie tworzenia nowych narzędzi inwestycyjnych zwiększających zdolność EBI do ponoszenia ryzyka i promujących skuteczne i efektywne inwestycje, najlepiej poprzez niedopuszczenie do wyparcia inwestycji prywatnych; z zadowoleniem przyjmuje większą liczbę zatwierdzanych kredytów, która osiągnęła najwyższy poziom od 2009 r., ale podkreśla, że liczba ta może być jeszcze wyższa; zwraca uwagę na pilną potrzebę dostępu do finansowania, zwłaszcza w przypadku MŚP;

  5.  wzywa EBI do ponownego zbadania swojego programu planowania strategicznego zgodnie z mandatem; wzywa EBI do finansowania projektów inwestycyjnych, które mają największy wpływ gospodarczy i społeczny;

  6.  podkreśla, że zaufanie do EBI jako solidnej instytucji finansowej oraz przekonanie o ekonomicznej racjonalności wspieranych przezeń projektów ma kluczowe znaczenie dla możliwości EBI w zakresie wspierania wyznaczonych celów gospodarczych; działalność kredytowa banku musi wobec tego odpowiadać najwyższym standardom jakości;

  7.  podkreśla, że rozszerzenie akcji kredytowej EBI nie może zastępować konsolidacji budżetowej ani reform strukturalnych w państwach członkowskich;

  8.  podkreśla, że częścią ogólnej strategii muszą być inwestycje, reformy strukturalne i polityka zrównoważonego budżetu;

  9.  uważa, że EBI powinien być nie tylko instytucją finansową, lecz również bankiem wiedzy i dobrych praktyk;

  10.  sugeruje, aby EBI wzmocnił swoje kompetencje analityczne na poziomie sektorowym;

  11.  wzywa EBI oraz inne unijne instytucje inwestycyjne do zacieśniania współpracy, aby uniknąć ryzyka powielania inwestycji;

  12.  przypomina, że Parlament z zadowoleniem przyjął utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS); podkreśla potrzebę działania EFIS w sposób skuteczny, przejrzysty i sprawiedliwy, zgodnie z kryteriami swego mandatu i regulaminu; wzywa EBI do wdrożenia i dalszego rozwijania EFIS w bliskiej współpracy ze współprawodawcami, w tym poprzez terminowe i obowiązkowe zawarcie porozumienia będącego przedmiotem negocjacji między Parlamentem Europejskim a EBI;

  13.  wyraża zadowolenie z powodu wzmocnienia służb doradczych EBI, co prowadzi do skuteczniejszego wykorzystania środków finansowych UE oraz do lepszego przygotowywania i wdrażania projektów;

  14.  podkreśla, że EBI powinien brać pod uwagę zasadność projektów jako najważniejsze kryterium udzielania pożyczek; apeluje do EBI o skoncentrowanie się na inwestycjach w gospodarkę realną, aby pobudzać tworzenie miejsc pracy i wzrost gospodarczy w UE;

  15.  wzywa EBI do przyjęcia skutecznej i nowoczesnej polityki odpowiedzialnego opodatkowania, którą nadzorowałby dział ds. podatków i której szczegóły znalazłyby się w rocznym sprawozdaniu EBI na temat podatków; domaga się, aby w ramach tej polityki EBI aktywnie korzystał z klauzuli dotyczącej relokacji i systematycznie publikował siedzibę funduszów otrzymujących wsparcie od EBI; wzywa EBI do powstrzymania się od finansowania beneficjentów lub pośredników finansowych i współpracy z partnerami finansowymi o dowiedzionej złej reputacji oraz do egzekwowania środków zapobiegawczych i regularnych kontroli podatkowych wobec niechętnych do współpracy jurysdykcji podatkowych oficjalnie uznanych za raje podatkowe przez Komisję, oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania oraz nielegalnego i agresywnego unikania opodatkowania; wzywa EBI, aby skuteczniej radził sobie z ryzykiem korupcji oraz przenikaniem przestępczości zorganizowanej do projektów EBI; apeluje do EBI o żądanie zwrotu kredytów, jeżeli wykorzystano je w sposób niezgodny z przepisami, i zwraca się o wykaz niezrealizowanych transakcji EBI, zwłaszcza tych, które znajdują się na liście Komisji zawierającej 30 największych rajów podatkowych na całym świecie;

  16.  wzywa EBI do przeprowadzenia oceny partnerstwa publiczno-prywatnego pod kątem jego wkładu we wzrost gospodarczy, powstawanie nowych miejsc pracy i wydajność oraz wartość dodaną w danych gospodarkach i społeczeństwach, a także wpływu na budżet publiczny, w sposób oszczędny i efektywny, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecną prognozę niskich długoterminowych stóp procentowych; wzywa EBI do zwiększenia zasobów wiedzy w celu uczestniczenia rządów, regionów i gmin w strukturach partnerstwa publiczno-prywatnego;

  17.  podkreśla w tym kontekście, że państwa członkowskie, w których partnerstwo publiczno-prywatne jest słabiej rozwinięte, mogłyby rozważyć możliwość wprowadzenia wytycznych zachęcających do skuteczniejszego stosowania tego rodzaju umów;

  18.  zauważa, że obligacje EBI są jedynym przykładem unijnych emisji instrumentów dłużnych;

  19.  z zadowoleniem przyjmuje politykę EBI zwiększania finansowania MŚP i inwestowania w młode pokolenie, lecz jest zaniepokojony faktem, iż w chwili obecnej wyniki dla realnej gospodarki i zatrudnienia pozostają ograniczone; z zadowoleniem przyjmuje podwyższenie kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) z 3 mld EUR do 4,5 mld EUR, i wzywa EFI do przedstawienia sprawozdania z analizy swoich osiągnięć wynikających z tak znacznego podniesienia środków; podobnie zwraca się do EBI o przedstawienie sprawozdania z wyników osiągniętych w związku z upoważnieniem grupy EBI do podejmowania większego ryzyka na korzyść innowacyjnych MŚP i MŚP prowadzących działalność wysokiego ryzyka;

  20.  wyraża zadowolenie, że w 2014 r. EBI, emitując obligacje o wartości 4,3 mld EUR, był największym emitentem na rynku obligacji ekologicznych, a wartość ta znacznie wzrosła, osiągając 28 mld EUR, a także wzywa EBI do realizowania polityki na rzecz odnawialnych źródeł energii przyjaznych dla środowiska; wyraża zadowolenie, że EBI przeprowadzi ocenę oddziaływania na klimat i zwróci się o jej publikację i apeluje do EBI o zastosowanie się do zaleceń Komisji Europejskiej i przepisów dyrektywy ramowej w sprawie odpadów oraz o priorytetowe potraktowanie inwestycji w projekty znajdujące się najwyżej w hierarchii postępowania z odpadami i w inne formy odzysku energii;

  21.  podkreśla znaczenie rozwoju regionalnego i wzywa EBI do intensywniejszego dialogu i współpracy z władzami regionalnymi i lokalnymi, bankami i agencjami; uważa, że w tym kontekście należy też wspierać współpracę transgraniczną;

  22.  apeluje do EBI o zwracanie uwagi na kraje trzecie i regiony spoza UE, które cierpią na skutek konfliktów i skrajnego ubóstwa, z myślą o ograniczeniu różnic rozwojowych między UE a tymi regionami, a także o skoncentrowanie się na krajach leżących po południowej stronie Morza Śródziemnego i na krajach europejskiego sąsiedztwa wschodniego; apeluje o całkowite przestrzeganie prawodawstwa krajów-beneficjentów; apeluje do EBI o dalszą poprawę skuteczności ram pomiarów wyników w odniesieniu do działań podejmowanych poza UE; zwraca się do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego o sporządzenie specjalnego sprawozdania na temat zewnętrznej działalności kredytowej EBI pod kątem jej wyników i dostosowania do polityki UE; wyraża zadowolenie, że dotacje UE coraz częściej łączy się z kredytami EBI w celu osiągnięcia lepszych wyników w ramach projektów realizowanych w krajach partnerskich UE;

  23.  Wzywa EBI do dalszej poprawy przejrzystości i dostępu do informacji, zarówno wewnętrznie, jak i Parlamentowi Europejskiemu i pozostałym instytucjom, jak również ogółowi społeczeństwa, zwłaszcza jeśli chodzi o system zamówień i podwykonawstwa, wyniki dochodzeń wewnętrznych, wybór, monitorowanie i ocenę działań i programów, w oparciu o jasne i wymierne wskaźniki, a także metodykę i wyniki oceny skutków ex ante i sprawozdawczości ex post dla każdego finansowanego projektu, o ile nie chodzi o dane biznesowe wymagające szczególnej ochrony; wzywa EBI do egzekwowania niezależności i skuteczności biura ds. mechanizmu rozpatrywania skarg oraz do podjęcia dalszych kroków, aby ograniczyć biurokrację, zwiększyć możliwości w zakresie przeprowadzania analizy makroekonomicznej i zwiększyć liczbę kobiet na stanowiskach wyższego szczebla; wyraża ubolewanie z powodu braku różnorodności w składzie Komitetu Zarządzającego, Rady Gubernatorów i Rady Dyrektorów EBI, zwłaszcza w kwestii równości płci;

  24.  wzywa EBI do zwiększenia swojej sprawozdawczości dla Parlamentu w odniesieniu do swoich decyzji, osiągniętych postępów i wpływu działalności kredytowej w obrębie UE i poza nią, poprzez regularne struktury dialogu zwiększające nadzór parlamentarny, w tym o wdrażaniu polityki EBI dotyczącej niedostosowanej jurysdykcji, oraz do pełnego przestrzegania rozporządzenia w sprawie EFIS, zwłaszcza w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej z Parlamentem; wzywa EBI do stosowania do swojej zwykłej działalności tych samych zasad dotyczących sprawozdawczości i rozliczalności, jakie są określone w rozporządzeniu w sprawie EFIS; w tym duchu wzywa EBI do wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia z Parlamentem w celu umożliwienia kierowania pytań bezpośrednio do jego prezesa, tak jak w przypadku prezesa EBC, oraz do usprawnienia procesu powoływania na stanowiska dyrektora zarządzającego i zastępcy dyrektora zarządzającego.

  WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

  Data przyjęcia

  1.12.2015

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  48

  5

  4

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Matt Carthy, Philippe De Backer, Ildikó Gáll-Pelcz, Marian Harkin, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kappel, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Michel Reimon, Maria João Rodrigues

  Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

  Agnes Jongerius, Anneleen Van Bossuyt, Igor Šoltes

  13.11.2015

  OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego

  dla Komisji Kontroli Budżetowej

  w sprawie sprawozdania rocznego Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2014

  (2015/2127(INI))

  Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Ivan Jakovčić

  WSKAZÓWKI

  Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

  1.  z zadowoleniem przyjmuje ogólne rozszerzenie w 2014 r. działań grupy EBI w dziedzinie finansowania, w tym przeznaczenie ponad 50 mld EUR na dodatkowe pożyczki oraz ponad 150 mld EUR na uruchomione inwestycje, co jest niezbędne w celu uzupełnienia polityki spójności oraz europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych;

  2.  przyjmuje do wiadomości, że konsekwencją kryzysu gospodarczego i finansowego oraz jego skutków dla tradycyjnych systemów kredytowych, a także istniejących barier finansowych i pozafinansowych był brak inwestycji, co zagraża potencjałowi pełnego wzrostu gospodarki europejskiej i potencjalnemu rozwojowi MMŚP (mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw); z zadowoleniem przyjmuje w związku z tym Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który ma potencjał pobudzania inwestycji prywatnych;

  3.  przypomina, że EFIS musi również przyczynić się do spójności i podkreśla, że konieczne jest zapewnienie spójności i komplementarności EFIS oraz innych unijnych strategii politycznych i instrumentów, zwłaszcza europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, co może prowadzić do utworzenia stabilnego i przyjaznego otoczenia inwestycyjnego i biznesowego; zaleca państwom członkowskim wyznaczenie krajowych banków prorozwojowych;

  4.  uważa, że konieczne jest opracowanie polityki komunikacyjnej dotyczącej działalności EBI, tak aby informacje o tych programach docierały do wszystkich szczebli sprawowania rządów; jest przekonany, że należy uprościć przepisy dotyczące wsparcia udzielanego za pośrednictwem europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na rzecz instrumentów finansowych zarządzanych przez EBI; wzywa EBI do szerszego promowania swoich działań doradczych w dziedzinie planowania przez wspomaganie organów zarządzających europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, tak aby lepiej wydatkowały dostępne środki, z korzyścią dla wszystkich obywateli Unii;

  5.  z zadowoleniem przyjmuje uruchomienie w ramach InnovFin nowych narzędzi i usług, które wspierają badania naukowe i innowacje;

  6.  odnotowuje plan operacyjny EBI na lata 2015–2017; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że uznano w nim, iż tempo odbudowy gospodarczej jest różne w poszczególnych państwach członkowskich oraz że przekrojowym celem politycznym ustanowiono w nim spójność gospodarczą i społeczną;

  7.  jest zdania, że przepisy i procedury wewnętrzne EBI, w tym dotyczące polityki horyzontalnej i sektorowej, powinny mieć zastosowanie do wszystkich działań EBI, w których wykorzystuje się środki z budżetu UE, w tym EFIS; uważa, że wybór działań EBI/EFI z zakresu finansowania powinien być przejrzysty, rozliczalny i oparty na kryteriach jakościowych; podkreśla, że konieczna jest regularna ocena funkcjonowania takich instrumentów oraz skuteczności realizowania badania due diligence;

  8.  z zadowoleniem przyjmuje większą rolę, jaką odegra grupa EBI we wdrażaniu polityki spójności w okresie programowania 2014–2020; uważa, że jest to słuszny krok na rzecz zwiększania synergii między EBI a europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi; uważa, że z instrumentów finansowych należy korzystać, mając na względzie aspekt terytorialny oraz różnorodność występującą w miastach i na obszarach wiejskich, również z myślą o zwiększeniu spójności w obrębie regionów; podkreśla znaczenie utrzymywania stałego dialogu z organami zarządzającymi programami operacyjnymi w celu stworzenia synergii umożliwiającej osiągnięcie celów strategii „Europa 2020”, między innymi w dziedzinie wsparcia MŚMP i zagwarantowania im dostępu do instrumentów finansowych; wyraża jednak zaniepokojenie niską stopą wydatkowania środków na politykę spójności w ramach instrumentów finansowych na rzecz beneficjentów końcowych w okresie finansowania 2007–2013;

  9.  podkreśla rolę EBI w finansowaniu robót mających na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb ludności w krajach trzecich;

  10.  wzywa EBI do wymagania większej przejrzystości od swoich pośredników finansowych przy udzielaniu pożyczek na przedłożone projekty;

  11.  uważa, że obciążenia administracyjne oraz brak zdolności administracyjnych są poważną przeszkodą w pełnym osiągnięciu celów polityki spójności; uważa, że należy dokonać przeglądu procedur administracyjnych i zmniejszyć obciążenia administracyjne; podkreśla znaczenie roli doradczej EBI oraz uznaje wysiłki podejmowane w tym zakresie; z zadowoleniem przyjmuje partnerstwo między Komisją a EBI w zakresie ustanowienia platformy doradczej fi-compass; wzywa EBI do przekazania Komisji i państwom członkowskim zestawu propozycji dotyczących usprawnień administracyjnych i budowania zdolności, biorąc pod uwagę doświadczenie EBI w obszarze finansowania publicznego;

  12.  uważa również, że konieczne jest zacieśnienie współpracy między Komisją, EBI oraz organami lokalnymi i regionalnymi, aby w ten sposób zapewniać skuteczne wykorzystywanie instrumentów finansowych na rzecz zwiększania rozwoju terytorialnego i rozwijania polityki spójności;

  13.  wzywa EBI do zwiększenia wsparcia dla projektów objętych strategiami makroregionalnymi UE; podkreśla znaczenie dalszego wspierania zrównoważonych innowacyjnych oraz tradycyjnych sektorów gospodarki w UE; zwraca uwagę na konieczność zapewnienia wzajemnych połączeń w Europie dzięki transportowi intermodalnemu oraz na konieczność inwestycji lokalnych; ponadto wzywa do ustanowienia platform finansowych i inwestycyjnych, aby umożliwić łączenie funduszy z różnych źródeł oraz uruchomienie inwestycji niezbędnych do realizacji takich projektów makroregionalnych;

  14.  zwraca uwagę na podejście zorientowane na wyniki, przyjęte w odniesieniu do polityki spójności w okresie programowania 2014–2020; apeluje o podawanie w sprawozdaniach rocznych EBI obszerniejszych informacji o wynikach i wkładzie, jaki działania EBI wnoszą w realizację celów polityki spójności; wzywa w związku z tym Komisję i państwa członkowskie do pełnego wykorzystywania możliwości, jakie daje rozporządzenie (UE) nr 1303/2013, aby zwiększyć – tam, gdzie to możliwe – wykorzystanie instrumentów finansowych w okresie do 2020 r., a także wzywa EBI do dalszego promowania swoich instrumentów i dobrych praktyk beneficjentów w celu zwiększenia ich atrakcyjności;

  15.  przypomina o znaczeniu wielostronnej współpracy między EBI a krajowymi bankami prorozwojowymi w celu poprawy synergii, podziału ryzyka i kosztów, a także zapewnienia odpowiednich pożyczek na potrzeby projektów UE wykazujących pozytywny wpływ na produktywność, tworzenie miejsc pracy, ochronę środowiska i jakość życia;

  16.  przypomina, że Parlament musi odgrywać zasadniczą rolę w monitorowaniu wpływu tych strategii i projektów na zatrudnienie i wzrost gospodarczy; apeluje o wzmocniony dialog i stałą wymianę informacji między EBI a Parlamentem – na regularnych posiedzeniach – na temat działalności EBI, która ma wpływ na spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną UE; uważa ponadto, że użyteczne byłyby regularne przekazywanie aktualnych informacji o wysokości kosztów zarządzania i opłat ponoszonych przez EBI oraz o wpływie finansowanych projektów na zatrudnienie, a także o ich gospodarczej wartości dodanej.

  WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

  Data przyjęcia

  12.11.2015

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  34

  2

  2

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Pascal Arimont, Victor Boştinaru, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Julia Reid, Terry Reintke, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Andor Deli, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Claudia Schmidt, Hannu Takkula, Damiano Zoffoli, Milan Zver

  Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

  Stanisław Ożóg

  WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  Data przyjęcia

  23.2.2016

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  22

  0

  3

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Cătălin Sorin Ivan, Benedek Jávor, Markus Pieper, Julia Pitera, Marco Zanni