Menetlus : 2015/0261(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0054/2016

Esitatud tekstid :

A8-0054/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.3
CRE 28/04/2016 - 4.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0140

RAPORT     *
PDF 348kWORD 79k
16.3.2016
PE 576.725v02-00 A8-0054/2016

soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva 18. detsembri 1997. aasta konventsiooniga tolliasutuste vastastikuse abi ja koostöö kohta

(COM(2015)0556 – C8-0376/2015 – 2015/0261(NLE))

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Raportöör: Liisa Jaakonsaari

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva 18. detsembri 1997. aasta konventsiooniga tolliasutuste vastastikuse abi ja koostöö kohta

(COM(2015)0556 – C8-0376/2015 – 2015/0261(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2015)0556),

–  võttes arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemisakti artikli 3 lõikeid 4 ja 5, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0376/2015),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit (A8-0054/2016),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

15.3.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

31

2

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Kaja Kallas, Julia Reda, Dariusz Rosati, Kerstin Westphal

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Petras Auštrevičius, Jane Collins, Morten Helveg Petersen

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

31

+

ALDE, ECR, EFDD, PPE, S&D, Verts/ALE

Petras Auštrevičius, Biljana Borzan, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Pascal Durand, Vicky Ford, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Ildikó Gáll-Pelcz, Liisa Jaakonsaari, Kaja Kallas, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Morten Helveg Petersen, Marcus Pretzell, Julia Reda, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Kerstin Westphal, Marco Zullo, Ivan Štefanec

2

-

EFDD, ENF

Jane Collins, Mylène Troszczynski

1

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Märkide seletused:

+  :  poolt

-  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika