Eljárás : 2015/0261(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0054/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0054/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.3
CRE 28/04/2016 - 4.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0140

JELENTÉS     *
PDF 426kWORD 79k
16.3.2016
PE 576.725v02-00 A8-0054/2016

a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján a vámigazgatási szervek közötti kölcsönös jogsegélyről és együttműködésről szóló, 1997. december 18-i egyezményhez történő csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról

(COM(2015)0556 – C8-0376/2015 – 2015/0261(NLE))

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Előadó: Liisa Jaakonsaari

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján a vámigazgatási szervek közötti kölcsönös jogsegélyről és együttműködésről szóló, 1997. december 18-i egyezményhez történő csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról

(COM(2015)0556 – C8-0376/2015 – 2015/0261(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0556),

–  tekintettel a Horvát Köztársaság csatlakozási okmánya 3. cikkének (4) és (5) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0376/2015),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A8-0054/2016),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

15.3.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

31

2

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Kaja Kallas, Julia Reda, Dariusz Rosati, Kerstin Westphal

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Petras Auštrevičius, Jane Collins, Morten Helveg Petersen

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

31

+

ALDE, ECR, EFDD, PPE, S&D, Verts/ALE

Petras Auštrevičius, Biljana Borzan, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Pascal Durand, Vicky Ford, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Ildikó Gáll-Pelcz, Liisa Jaakonsaari, Kaja Kallas, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Morten Helveg Petersen, Marcus Pretzell, Julia Reda, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Kerstin Westphal, Marco Zullo, Ivan Štefanec

2

-

EFDD, ENF

Jane Collins, Mylène Troszczynski

1

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat