Procedūra : 2015/0261(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0054/2016

Pateikti tekstai :

A8-0054/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.3
CRE 28/04/2016 - 4.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0140

PRANEŠIMAS     *
PDF 573kWORD 79k
16.3.2016
PE 576.725v02-00 A8-0054/2016

dėl rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo dėl Kroatijos Respublikos prisijungimo prie 1997 m. gruodžio 18 d. Konvencijos dėl muitinės administracijų tarpusavio pagalbos ir bendradarbiavimo, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu

(COM(2015) 0556 – C8-0376/2015 – 2015/0261(NLE))

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Pranešėja: Liisa Jaakonsaari

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo dėl Kroatijos Respublikos prisijungimo prie 1997 m. gruodžio 18 d. Konvencijos dėl muitinės administracijų tarpusavio pagalbos ir bendradarbiavimo, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu

(COM(2015) 0556 – C8-0376/2015 – 2015/0261(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos rekomendaciją Tarybai (COM(2015) 0556),

–  atsižvelgdamas į Kroatijos Respublikos stojimo akto 3 straipsnio 4 ir 5 dalis, pagal kurias Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0376/2015),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A8–0054/2016),

1.  pritaria Komisijos rekomendacijai;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

15.3.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

31

2

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Kaja Kallas, Julia Reda, Dariusz Rosati, Kerstin Westphal

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Petras Auštrevičius, Jane Collins, Morten Helveg Petersen

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

31

+

ALDE, ECR, EFDD, PPE, S&D, Verts/ALE

Petras Auštrevičius, Biljana Borzan, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Pascal Durand, Vicky Ford, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Ildikó Gáll-Pelcz, Liisa Jaakonsaari, Kaja Kallas, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Morten Helveg Petersen, Marcus Pretzell, Julia Reda, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Kerstin Westphal, Marco Zullo, Ivan Štefanec

2

-

EFDD, ENF

Jane Collins, Mylène Troszczynski

1

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinis pranešimas - Privatumo politika