Procedure : 2015/0261(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0054/2016

Ingediende teksten :

A8-0054/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 28/04/2016 - 4.3
CRE 28/04/2016 - 4.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0140

VERSLAG     *
PDF 352kWORD 75k
16.3.2016
PE 576.725v02-00 A8-0054/2016

over een aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Overeenkomst van 18 december 1997, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen douaneadministraties

(COM(2015)0556 – C8-0376/2015 – 2015/0261(NLE))

Commissie interne markt en consumentenbescherming

Rapporteur: Liisa Jaakonsaari

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over een aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Overeenkomst van 18 december 1997, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen douaneadministraties

(COM(2015)0556 – C8-0376/2015 – 2015/0261(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie aan de Raad (COM(2015)0556),

–  gezien de artikelen 3, lid 4, en 5, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0376/2015),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A8‑0054/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de aanbeveling van de Commissie;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

15.3.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

31

2

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Kaja Kallas, Julia Reda, Dariusz Rosati, Kerstin Westphal

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Petras Auštrevičius, Jane Collins, Morten Helveg Petersen

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

31

+

ALDE, ECR, EFDD, PPE, S&D, Verts/ALE

Petras Auštrevičius, Biljana Borzan, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Pascal Durand, Vicky Ford, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Ildikó Gáll-Pelcz, Liisa Jaakonsaari, Kaja Kallas, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Morten Helveg Petersen, Marcus Pretzell, Julia Reda, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Kerstin Westphal, Marco Zullo, Ivan Štefanec

2

-

EFDD, ENF

Jane Collins, Mylène Troszczynski

1

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Verklaring van de symbolen:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Juridische mededeling - Privacybeleid