Procedură : 2015/0261(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0054/2016

Texte depuse :

A8-0054/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.3
CRE 28/04/2016 - 4.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0140

RAPORT     *
PDF 501kWORD 84k
16.3.2016
PE 576.725v02-00 A8-0054/2016

referitor la recomandarea de decizie a Consiliului privind aderarea Republicii Croația la Convenția din 18 decembrie 1997 cu privire la asistența reciprocă și cooperarea între administrațiile vamale, stabilită în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană

(COM(2015)0556 – C8-0376/2015 – 2015/0261(NLE))

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Raportoare: Liisa Jaakonsaari

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la recomandarea de decizie a Consiliului privind aderarea Republicii Croația la Convenția din 18 decembrie 1997 cu privire la asistența reciprocă și cooperarea între administrațiile vamale, stabilită în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană

(COM(2015)0556 – C8-0376/2015 – 2015/0261(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere recomandarea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2015)0556),

–  având în vedere articolul 3 alineatele (4) și (5) din Actul de aderare a Republicii Croația, în temeiul căruia Parlamentul a fost consultat de către Consiliu (C8-0376/2015),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A8-0054/2016),

1.  aprobă recomandarea Comisiei;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

REZULTATUL VOTULUI FINAL

ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

15.3.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

31

2

1

Membri titulari prezenți la votul final

Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Kaja Kallas, Julia Reda, Dariusz Rosati, Kerstin Westphal

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Petras Auštrevičius, Jane Collins, Morten Helveg Petersen

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL

ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

31

+

ALDE, ECR, EFDD, PPE, S&D, Verts/ALE

Petras Auštrevičius, Biljana Borzan, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Pascal Durand, Vicky Ford, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Ildikó Gáll-Pelcz, Liisa Jaakonsaari, Kaja Kallas, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Morten Helveg Petersen, Marcus Pretzell, Julia Reda, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Kerstin Westphal, Marco Zullo, Ivan Štefanec

2

-

EFDD, ENF

Jane Collins, Mylène Troszczynski

1

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Notă juridică - Politica de confidențialitate