Postup : 2015/0261(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0054/2016

Predkladané texty :

A8-0054/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.3
CRE 28/04/2016 - 4.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0140

SPRÁVA     *
PDF 509kWORD 81k
16.3.2016
PE 576.725v02-00 A8-0054/2016

o odporúčaní k rozhodnutiu Rady o pristúpení Chorvátskej republiky k Dohovoru z 18. decembra 1997 vypracovanému na základe článku K. 3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami

(COM(2015)0556 – C8-0376/2015 – 2015/0261(NLE))

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Spravodajca: Liisa Jaakonsaari

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o odporúčaní k rozhodnutiu Rady o pristúpení Chorvátskej republiky k Dohovoru z 18. decembra 1997 vypracovanému na základe článku K. 3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami

(COM(2015)0556 – C8-0376/2015 – 2015/0261(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie pre Radu (COM(2015)0556),

–  so zreteľom na článok 3 ods. 4 a 5 Aktu o pristúpení Chorvátskej republiky, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0376/2015),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0054/2016),

1.  schvaľuje odporúčanie Komisie;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

15.3.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

31

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Kaja Kallas, Julia Reda, Dariusz Rosati, Kerstin Westphal

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Petras Auštrevičius, Jane Collins, Morten Helveg Petersen

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

31

+

ALDE, ECR, EFDD, PPE, S&D, Verts/ALE

Petras Auštrevičius, Biljana Borzan, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Pascal Durand, Vicky Ford, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Ildikó Gáll-Pelcz, Liisa Jaakonsaari, Kaja Kallas, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Morten Helveg Petersen, Marcus Pretzell, Julia Reda, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Kerstin Westphal, Marco Zullo, Ivan Štefanec

2

-

EFDD, ENF

Jane Collins, Mylène Troszczynski

1

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Vysvetlivky k symbolom:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia