Процедура : 2015/0816(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0055/2016

Внесени текстове :

A8-0055/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/04/2016 - 11.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0117

ДОКЛАД     
PDF 605kWORD 90k
17.3.2016
PE 576.849v03-00 A8-0055/2016

относно предложението за назначаване на Ладислав Балко за член на Сметната палата

(C8-0413/2015 – 2015/0816(NLE))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Игор Шолтес

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за назначаване на Ладислав Балко за член на Сметната палата

(C8-0413/2015 – 2015/0816(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 286, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0413/2015),

–  като взе предвид член 121 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0055/2016)

А.  като има предвид, че комисията по бюджетен контрол направи оценка на квалификацията на предложения кандидат, по-специално по отношение на условията, посочени в член 286, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

Б.  като има предвид, че на своето заседание от 15 март 2016 г. комисията по бюджетен контрол изслуша предложения от Съвета кандидат за член на Сметната палата;

1.  изказва отрицателно становище относно предложението на Съвета за назначаване на Ладислав Балко за член на Сметната палата;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и, за сведение, на Сметната палата, както и на другите институции на Европейския съюз и на институциите на държавите членки за одит.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АВТОБИОГРАФИЯ НА Ладислав Балко

Роден през 1954 г. в Слепчани, Словакия.

Завършва право в университета „Коменски“ в Братислава. Впоследствие получава докторска степен по право (PhD), става преподавател по финансово и търговско право.

През 1990 г. и 1991 г. работи като главен юрист в дирекция „Митници“ на Словашката република. От 1991 г. до 1999 г. заема редица ръководни длъжности, включително заместник генерален директор на най-голямата търговска банка в Словакия — Všeobecná úverová banka (VÚB).

От 2001 г. до 2004 г. е заместник-управител и член на управителния съвет на Експортно-импортната банка на Словашката република, а през 2003 г. е главен оперативен директор на Словашката агенция за инвестиции и развитие на търговията (SARIO). През 2004 г. е назначен за член на Банковия борд — управителния орган на Националната банка на Словакия (НБС).

Поради дългия си опит във финансовия сектор, през 2006 г. д-р Балко става финансов съветник и съветник по чуждестранните инвестиции на министър-председателя на Словашката република. В това си качество той се съсредоточава върху области като управлението на публичните финанси от страна на правителството, бюджета, структурните фондове и други свързани области. Той също така има принос за приемането на еврото в Словакия. Балко изготвя Декларацията за социално съгласие за приемане и използване на еврото в Словакия и организира няколко конференции по този въпрос. През 2006 г. той става заместник-председател на управителния съвет на Словашката банка за гаранции и развитие (SZRB), преди да бъде назначен за член на Съвета по цените към правителството през 2008 г.

Наред с практическата си дейност във финансовия сектор, като ръководител на катедра „Финансово право“ във Факултета по право към Университета „Коменски“ в Братислава, той чете лекции в областта на публичните финанси, бюджета, финансовия контрол, данъчното облагане и митниците, валута, валутни операции и финансови пазари, автор е на многобройни научни и технически статии по тези въпроси, както и няколко учебника по финансово право.

Става член на Европейската сметна палата на 7 май 2010 г. До 30 януари 2014 г. е член на Одитен състав IV. Балко отговаря за извършването на одита на декларациите за достоверност (DAS) в сферата на изследванията и другите вътрешни политики, както и за одита на изпълнението в същата област. През април 2012 г. той става заместник-член на Одитен състав IV в хоризонталния състав CEAD, а на 1 февруари 2013 г. – заместник-член на Одитен състав ІV в Административния комитет. Освен това от 12 февруари 2012 г. той е член на Вътрешния одиторски комитет и изпълнява функциите на председател от 24 април 2013 г. до 28 февруари 2014 г.

На 1 февруари 2014 г. е назначен за член на Одитен състав ІІ — Структурни политики, транспорт и енергетика: той също така е докладчик по глава „Икономическо, социално и териториално сближаване“ и отговаря за извършването на DAS и одити на изпълнението в областта на регионалната политика и структурните фондове. Той е членът, представляващ Одитен състав ІІ в състав CEAD, и също така е докладчик за няколко одити на изпълнението.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ЛАДИСЛАВ БАЛКО ЗА ОПИТА МУ КАТО ЧЛЕН НА СМЕТНАТА ПАЛАТА И ЦЕЛИТЕ МУ ЗА ЕДИН БЪДЕЩ МАНДАТ

По време на работата си в Сметната палата придобих непосредствени впечатления от работата на истински професионална и добре функционираща независима институция за външен одит, запознах се и с много квалифицирани и отдадени на работата си колеги както сред членовете на Сметната палата, така и сред персонала. В отговор положих усилия да допринеса за работата на Европейската сметна палата (ЕСП) по следните начини.

Първо, имам и все още имам привилегията да бъда докладчик по вертикална глава от годишния доклад на ЕСП. Малко след пристигането ми като член на Одитен състав IV „Приходи, изследвания и вътрешни политики“, във връзка с извършването на DAS за 2010 г., 2011 г. и 2012 г. станах докладчик по глава „Научни изследвания и други вътрешни политики“ от Годишния доклад. Също така бях докладчик по Становище 6/2012 относно законодателното предложение за правилата за участие в „Хоризонт 2020“, което имаше съществена роля при приемането на решителни мерки за опростяване, представени с предложението. От февруари 2014 г. съм член на Одитен състав II „Структурни политики, транспорт и енергетика“, във връзка с извършването на DAS за 2013 г. бях докладчик по глава „Регионална политика“ от Годишния доклад и за глава „Икономическо, социално и териториално сближаване“ в рамките на одита на декларацията за достоверност за 2014 г., както и във връзка с текущия DAS за 2015 г.

На второ място, отговарях за много интересни и релевантни одити на изпълнението, като по този начин бях докладчик за следните специални доклади:

  Специален доклад № 4/2011 „Одит на механизма за гарантиране по отношение на МСП“ (комисия по бюджетен контрол, докладчик г-жа Ингеборг Гресле);

  Специален доклад № 2/2013 „Осигурила ли е Комисията ефективно изпълнение на Седмата рамкова програма за научни изследвания?“, (комисия по бюджетен контрол, докладчик г-жа Моника Панайотова);

  Специален доклад № 16/2013 г. „Преглед на прилагането на модела за „единен одит“ и използването от страна на Комисията на работата на националните одитни органи в областта на сближаването“, (комисия по бюджетен контрол, докладчик г-н Богуслав Либерадзки);

  Специален доклад № 6/2014, озаглавен „Подпомагане от фондовете на политиката на сближаване за производство на възобновяема енергия — постигнати ли са добри резултати?“ (комисия по бюджетен контрол, докладчик г-н Мирослав Похе);

  Специален доклад № 14/2014 „Как институциите и органите на ЕС изчисляват, намаляват и компенсират своите емисии на парникови газове?“ (комисия по бюджетен контрол, докладчик г-жа Патриция Шулин);

  Понастоящем отговарям за текущите одити на изпълнението по отношение на „Резултати на железопътния товарен транспорт в ЕС“, „Европейската система за управление на железопътното движение“, както и за планирането на „Приключването на програмите за сближаване и развитие на селските райони за периода 2007—2013 г.“.

Освен тези задачи, понастоящем съм също така представител на Одитен състав II в хоризонталния състав CEAD (координация, оценка, достоверност и развитие на одита). От февруари 2012 г. съм член, а от април 2013 г. до февруари 2014 г. бях председател на Комитета на ЕСП за вътрешен одит.

В рамките на целия си мандат имах ползотворни и конструктивни отношения с важни заинтересовани страни от ЕС, било то в Европейския парламент с членовете на комисията по бюджетен контрол (CONT) или със съответните членове на Европейската комисия. Също така поддържах добри работни отношения с националната Върховна одитна служба, както и с Комисията по европейски въпроси на Парламента на Словашката република, главно за да ги информирам за работата и резултатите на ЕСП и за редовното представяне на годишните доклади на ЕСП.

По време на мандата си, натрупах голям опит и разбиране за работата на Европейската сметна палата и за системата за отчетност, в чиито рамки извършва дейността си ЕСП. Силно мотивиран съм да допринеса с всички тези знания и опит чрез по-нататъшната си работа в Сметната палата, като изпълнявам нейните годишни и многогодишни стратегически документи за периода до 2017 г. и след това, като представя годишен доклад, ориентиран в още по-голяма степен към постигането на резултати, отчитайки нуждите на нашите основни заинтересовани страни, и особено Европейския парламент, както и релевантни и навременни специални доклади, които добавят стойност. Готов съм също така да спомагам за справянето с новите развития и предизвикателства пред ЕСП, включително успешното осъществяване на новата основана на задачи организация и свързаните с това реформи. Във връзка с това считам своето евентуално повторно назначаване като нещо, което ще допринесе за стабилността и приемствеността в работата на Европейската сметна палата, която ще приветства значителен брой нови членове през 2016 г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

15.3.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

8

16

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Xabier Benito Ziluaga

Правна информация - Политика за поверителност