ZPRÁVA o návrhu na jmenování Ladislava Balka členem Účetního dvora

17.3.2016 - (C8-0413/2015 – 2015/0816(NLE))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Zpravodaj: Igor Šoltes

Postup : 2015/0816(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0055/2016
Předložené texty :
A8-0055/2016
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu na jmenování Ladislava Balka členem Účetního dvora

(C8-0413/2015 – 2015/0816(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 286 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C8-0413/2015),

–  s ohledem na článek 121 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0055/2016),

A.  vzhledem k tomu, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu zhodnotil kvalifikaci navrhovaného kandidáta, zejména s ohledem na požadavky uvedené v čl. 286 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

B.  vzhledem k tomu, že na své schůzi dne 15. března 2016 vyslechl Výbor pro rozpočtovou kontrolu kandidáta Rady na člena Účetního dvora;

1.  vydává záporné stanovisko k návrhu Rady jmenovat Ladislava Balka členem Účetního dvora;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a pro informaci Účetnímu dvoru, jakož i ostatním orgánům a institucím Evropské unie a kontrolním institucím členských států.

PŘÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS Ladislava Balka

Ladislav Balko se narodil v roce 1954 ve Slepčanech na Slovensku.

Vystudoval právo na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Následně získal titul doktora práv Ph.D. a působil jako docent finančního a obchodního práva.

V letech 1990 a 1991 byl vedoucím právníkem na Celním ředitelství Slovenské republiky. Poté v letech 1991 až 1999 zastával řadu vedoucích funkcí, byl mj. náměstkem generálního ředitele Všeobecné úvěrové banky (VÚB), což je největší komerční banka na Slovensku.

Od roku 2001 do roku 2004 byl viceguvernérem a členem představenstva Exportně-importní banky Slovenské republiky a v roce 2003 zastával post výkonného ředitele slovenské vládní agentury pro zahraniční investice a obchod (SARIO). V roce 2004 byl zvolen členem Bankovní rady – řídícího orgánu – Národní banky Slovenska (NBS).

Díky svým dlouholetým zkušenostem ve finančním sektoru se v roce 2006 stal poradcem předsedy vlády Slovenské republiky pro finance a zahraniční investice. Na této pozici se zaměřoval na oblasti, jako jsou vládní řízení veřejných prostředků, rozpočet, strukturální fondy a další související oblasti. Rovněž přispěl k přijetí eura na Slovensku. Dr. Balko je autorem návrhu Deklarace společenské shody zavést a používat euro ve Slovenské republice a uspořádal několik konferencí na toto téma. V roce 2006 se stal místopředsedou představenstva Slovenské záruční a rozvojové banky (SZRB) a v roce 2008 byl jmenován členem Cenové rady vlády SR.

Kromě své praktické činnosti ve finančním sektoru se jako vedoucí katedry finančního práva Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě zabýval výukou v oboru veřejných prostředků, rozpočtu, finanční kontroly, daní a cel, měny, devizových operací a finančních trhů a napsal řadu vědeckých a odborných článků na tato témata a několik učebnic o finančním právu.

7. května 2010 se stal členem Evropského účetního dvora (dále jen „EÚD“) a do 30. ledna 2014 působil jako člen senátu IV. Dr. Balko byl odpovědný za audit prohlášení o věrohodnosti v oblasti výzkumu a dalších vnitřních politik a za audit výkonnosti ve stejné oblasti. V dubnu roku 2012 se stal zastupujícím členem senátu IV v horizontálním senátu CEAD a 1. února 2013 se stal zastupujícím členem senátu IV v administrativním výboru. Mimoto byl od 12. února 2012 členem výboru pro interní audit, kterému od 24. dubna 2013 do 28. února 2014 předsedal.

1. února 2014 byl zvolen členem senátu II – Strukturální politiky, doprava a energetika. Je rovněž zpravodajem pro kapitolu Hospodářská, sociální a územní soudržnost a odpovídá za audit prohlášení o věrohodnosti a audit výkonnosti v oblasti regionální politiky a strukturálních fondů. Je zastupujícím členem senátu II v senátu CEAD a je také zpravodajem několika auditů výkonnosti.

PŘÍLOHA 2: PŘEHLED PRAXE LADISLAVA BALKA JAKO ČLENA ÚČETNÍHO DVORA A CÍLE PRO BUDOUCÍ MANDÁT

V průběhu mého působení na EÚD jsem měl možnost poznat velmi profesionální a dobře fungující nezávislou instituci pro externí audit a mezi členy a zaměstnanci tohoto orgánu jsem poznal řadu schopných a svému povolání oddaných kolegů. Snažím se přispívat k práci EÚD několika způsoby.

Zaprvé, měl jsem a stále mám čest být zpravodajem pro vertikální kapitolu výroční zprávy EÚD. Krátce po svém příchodu jsem se jako člen senátu IV„Příjmy, výzkum a interní politiky“ stal zpravodajem pro kapitolu výroční zprávy „výzkum a jiné vnitřní politiky“ v rámci sestavování prohlášení o věrohodnosti za roky 2010, 2011 a 2012. Byl jsem také zpravodajem pro stanovisko 6/2012 k legislativnímu návrhu týkajícímu se pravidel pro účast v programu Horizont 2020, které hrálo významnou úlohu při přijímání významných zjednodušení, jež byla prostřednictvím tohoto návrhu zavedena. Od února 2014 jsem členem senátu II „Strukturální politiky, doprava a energetika“ a v souvislosti s prohlášením o věrohodnosti za rok 2013 jsem vykonával činnost zpravodaje pro kapitolu výroční zprávy, která se zabývá regionální politikou, a v souvislosti s prohlášením o věrohodnosti za rok 2014 pro kapitolu hospodářská, sociální a územní soudržnost, pro niž jsem zpravodajem i při probíhajícím sestavování prohlášení o věrohodnosti za rok 2015.

Zadruhé, byl jsem zodpovědný za řadu zajímavých a důležitých výkonnostních auditů, a zastával jsem tedy post zpravodaje pro následující zvláštní zprávy:

  4/2011 „Audit záručního mechanismu pro malé a střední podniky“ (zpravodajka výboru CONT Ingeborg Gräßleová);

  2/2013 „Zajišťuje Komise efektivní provádění sedmého rámcového programu pro výzkum?“ (zpravodajka výboru CONT Monika Panayotova);

  16/2013 „Inventura ‚jednotného auditu‘ (single audit) a spolehlivost práce vnitrostátních auditních orgánů v oblasti soudržnosti z hlediska Komise“ (zpravodaj výboru CONT Boguslaw Liberadzki);

  6/2014 „Dosáhla podpora z fondů politiky soudržnosti na výrobu energie z obnovitelných zdrojů dobrých výsledků?“(zpravodaj výboru CONT Miroslav Poche);

  14/2014 „Jakým způsobem orgány a instituce EU vypočítávají, snižují a kompenzují své emise skleníkových plynů?“ (zpravodajka výboru CONT Patricija Sulinová);

  V současné době zodpovídám za probíhající audity výkonnosti týkající se nákladní železniční dopravy v EU, evropského systému řízení železničního provozu a plánu ukončení programů soudržnosti a rozvoje venkova na roky 2007–2013.

Kromě těchto úkolů jsem v současnosti rovněž zástupcem senátu II v horizontálním senátu CEAD (koordinace, hodnocení, zajišťování kvality a vývoj). Od února roku 2012 jsem působil jako člen výboru pro vnitřní audit EÚD, kterému jsem od dubna roku 2013 do února roku 2014.

Po celou dobu svého mandátu jsem měl plodné a konstruktivní vztahy s významnými aktéry z EU, ať už v Evropském parlamentu s členy výboru CONT nebo příslušnými evropskými komisaři. Udržoval jsem rovněž dobré pracovní vztahy s vnitrostátním Nejvyšším kontrolním úřadem, jakož i s výborem pro evropské záležitosti Parlamentu Slovenské republiky, a to především pokud jde o informování těchto orgánů o práci EÚD a jeho produktech a pravidelné prezentace výročních zpráv EÚD.

Během svého funkčního období jsem získal velké množství zkušeností a poznatků týkajících se práce EÚD a rámce odpovědnosti, v němž působí. Velice rád bych zúročil všechny tyto znalosti a zkušenosti při svojí další práci na EÚD, a to zejména prováděním jeho ročních a víceletých strategických dokumentů až do roku 2017 a v následujícím období, vypracováváním výročních zpráv s ještě větší orientací na výkonnost, se zřetelem na potřeby hlavních zainteresovaných stran, zejména Evropského parlamentu, stejně jako důležitých a včasných zvláštních zpráv s přidanou hodnotou. Zároveň jsem připraven přispět ke zvládnutí nových podmínek a výzev, před kterými stojí EÚD, včetně úspěšného zavedení nové organizační struktury založené na úkolech a souvisejících reforem. V tomto ohledu vnímám své případné opětovné jmenování jako prvek přispívající ke stabilitě a kontinuitě činnosti EÚD, který v roce 2016 přivítá velký počet nových členů.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

15.3.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

8

16

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Xabier Benito Ziluaga