Procedure : 2015/0816(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0055/2016

Indgivne tekster :

A8-0055/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/04/2016 - 11.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0117

BETÆNKNING     
PDF 364kWORD 78k
17.3.2016
PE 576.849v03-00 A8-0055/2016

om den foreslåede udnævnelse af Ladislav Balko til medlem af Revisionsretten

(C8-0413/2015 – 2015/0816(NLE))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Igor Šoltes

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om den foreslåede udnævnelse af Ladislav Balko til medlem af Revisionsretten

(C8-0413/2015 – 2015/0816(NLE))

(høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 286, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0413/2015),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 121,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0055/2016),

A.  der henviser til, at Parlamentets Budgetkontroludvalg derefter foretog en bedømmelse af den indstillede kandidats papirer, især på baggrund af de krav, der er fastsat i artikel 286, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

B.  der henviser til, at Budgetkontroludvalget den 15. marts 2016 afholdt en høring med den af Rådet indstillede kandidat til posten som medlem af Revisionsretten;

1.  afgiver negativ udtalelse om udnævnelse af Ladislav Balko til medlem af Revisionsretten;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og til orientering til Revisionsretten samt til Den Europæiske Unions øvrige institutioner og medlemsstaternes revisionsinstitutioner.

BILAG 1: CURRICULUM VITÆ for Ladislav Balko

Født i 1954 i Slepčany, Slovakiet.

Cand. jur. fra Comenius-universitetet i Bratislava. Erhvervede derefter en doktorgrad (Ph.d.) i jura og blev lektor i skatteret og handelsret.

i 1990 og 1991 var han ledende advokat i Den Slovakiske Republiks tolddepartement. Fra 1991 til 1999 beklædte han flere ledende stillinger, herunder vicegeneraldirektør i den største slovakiske forretningsbank - Všeobecná úverová banka (VÚB).

Fra 2001 til 2004 var han viceguvernør og medlem af bestyrelsen i Den Slovakiske Republiks Eksport-Import Bank, og i 2003 var han driftsdirektør i det slovakiske Investerings- og Handelsudviklingsagentur (SARIO). I 2004 blev han udpeget til medlem af Slovakiets Nationalbanks (NBS) bestyrelse.

På grund af sin lange erfaring i finanssektoren blev Dr. Balke finansrådgiver og rådgiver for udenlandske investeringer for Den Slovakiske Republiks premierminister. I denne stilling fokuserede han på områder såsom regeringens forvaltning af de offentlige finanser, budgettet, strukturfondene og andre beslægtede områder. Han medvirkede også til Slovakiets indførelse af euroen. Dr. Balko udarbejdede Erklæringen om socialt samtykke til indførelse af euroen i Slovakiet og tilrettelagde adskillige konferencer om emnet. I 2006 blev han næstformand for bestyrelsen for Den Slovakiske Garanti- og Udviklingsbank (SZRB), inden han blev udpeget som medlem af regeringens prisråd i 2008.

Foruden sine praktiske aktiviteter i finanssektoren har han som chef for Afdelingen for Skatteret ved Det Juridiske Fakultet ved Comenius-Universitetet i Bratislava holdt forelæsninger om offentlige finanser, budget, finanskontrol, told og skat, valuta, udenlandske transaktioner og finansmarkeder og skrevet mange videnskabelige og tekniske artikler om disse emner samt adskillige tekstbøger om skatteret.

Han blev medlem af Revisionsretten den 7. maj 2010. Indtil den 30. januar 2014 var han medlem af Afdeling IV. Dr. Balko var ansvarlig for udarbejdelse af Revisionsrettens revisionserklæring (DAS) på området for forskning og andre interne politikker og for gennemførelse af revisioner inden for samme område. I april 2012 blev han stedfortrædende medlem af Afdeling IV, i den horisontale CEAD-Afdeling, og den 1. februar 2013 supplerende medlem af Afdeling IV i administrationsudvalget. Desuden var han fra 12. februar 2012 medlem af Det Interne Revisionsudvalg, som han var formand for fra 24. april 2013 til 28. februar 2014.

Den 1. februar 2014 blev han udpeget til medlem af Afdeling II - Strukturpolitikker, transport og energi: han er endvidere ordfører for kapitlet Økonomisk, Social og Territorial Samhørighed og ansvarlig for gennemførelsen af DAS-revisionen og den økonomisk-kritiske revision på området for regionalpolitik og strukturfonde. Han er det medlem, der repræsenterer Afdeling II i CEAD-Afdelingen, og har også været ordfører for adskillige økonomisk-kritiske revisioner.

BILAG 2: LADISLAV BALKOs sammenfatning af erfaring som medlem af revisionsretten og mål FOR en kommende Embedsperiode

I løbet af min tid i Revisionsretten har jeg oplevet en virkelig professionel og velfungerende uafhængig institution for ekstern revision og har lært mange dygtige og dedikerede kolleger at kende blandt medlemmerne og personalet. Jeg har bestræbt mig på at gengælde dette ved at bidrage til Revisionsrettens arbejde på følgende måder:

For det første har jeg haft - og har stadig - det privilegium at være ordfører for et vertikalt kapitel af Revisionsrettens årsberetning. Kort efter, at jeg var blevet medlem af Afdeling IV, "Indtægter, Forskning og Interne Politikker", blev jeg ordfører for årsberetningens kapitel om forskning og andre interne politikker i forbindelse med udarbejdelsen af DAS for 2010, 2011 og 2012. Jeg har også været ordfører for Udtalelse 6/12 om det lovgivningsmæssige forslag om reglerne for deltagelse i Horisont 2020, som spillede en væsentlig rolle for vedtagelsen af de dristige forenklinger, der blev introduceret ved forslaget. Siden februar 2014 har jeg været medlem af Afdeling II, "Strukturpolitikker, Transport og Energi", hvor jeg har fungeret som ordfører for årsberetningens kapitel om regionalpolitik i forbindelse med udarbejdelsen af DAS for 2013 og for kapitlet om økonomisk, social og territorial samhørighed i forbindelse med DAS 2014 samt for udarbejdelsen af DAS 2015, der stadig er i gang.

For det andet var jeg ansvarlig for mange interessante og relevante økonomisk-kritiske revisioner, idet jeg fungerede som ordfører for følgende særberetninger:

  Nr. 4/2011 "Revision af SMV-garantifaciliteten'' (ordfører: Ingeborg Gräßle, CONT)

  Nr. 2/2013 "Har Kommissionen sørget for, at det syvende rammeprogram for forskning gennemføres effektivt?" (ordfører: Monika Panayotova, CONT)

  Nr. 16/2013 "Status over én enkelt revision ("single audit") og Kommissionens anvendelse af de nationale revisionsmyndigheders arbejde på samhørighedsområdet" (ordfører: Boguslaw Liberadzki, CONT)

  Nr. 6/2014 "Støtten fra samhørighedspolitikkens fonde til produktion af vedvarende energi – har den givet gode resultater?" (ordfører: Miroslav Poche, CONT)

  Nr. 14/2014 "Hvordan beregner, reducerer og udligner EU's institutioner og organer deres drivhusgasemissioner?" (ordfører: Patricija Sulin, CONT);

  For øjeblikket er jeg ansvarlig for de igangværende revisioner af godstransportpræstationen i EU, (Rail Freight transport performance in the EU), det europæiske togtrafikstyringssystem (European Rail Traffic Management System) og tilrettelæggelsen af lukningen af programmerne for samhørighed og udvikling af landdistrikter for 2007-2013 (design of the Closure of the 2007-2013 Cohesion and Rural Development Programmes).

Ud over disse opgaver er jeg i øjeblikket også repræsentant for Afdeling II i den horisontale Afdeling CEAD (Koordinering, evaluering, revisionserklæring og udvikling). Fra februar 2012 fungerede jeg som medlem og fra april 2013 til februar 2014 som formand for Revisionsrettens interne revisionsudvalg.

Under hele min funktionsperiode har jeg haft frugtbare og konstruktive forbindelser med vigtige interessehavere i EU, både i Europa-Parlamentet og med medlemmerne af CONT-Udvalget samt de relevante medlemmer af Kommissionen. Jeg har også haft gode arbejdsforbindelser med det nationale øverste revisionskontor samt med Den Slovakiske Republiks parlaments udvalg om europæiske anliggender, hovedsagelig i forbindelse med, at de skulle underrettes om Revisionsrettens arbejde og produkter og regelmæssigt have forelagt Revisionsrettens årsberetninger.

Under min funktionsperiode har jeg samlet masser af erfaringer og fået en forståelse af Revisionsrettens arbejde og de kompetence- og ansvarsmæssige rammer, den arbejder inden for. Jeg er kraftigt motiveret til at bidrage med al den viden og erfaring gennem mit fortsatte arbejde i Revisionsretten under gennemførelsen af dens årlige og flerårige strategiske dokumenter indtil 2017 og med at forelægge en endnu mere resultatorienteret årsberetning, der tager hensyn til vores vigtigste interessehaveres, herunder Europa-Parlamentets, behov, såvel som relevante og rettidige særberetninger, der rummer merværdi. Jeg er også opsat på at hjælpe med at håndtere den nye udvikling og de nye udfordringer, som Revisionsretten står overfor, herunder en vellykket gennemførelse af den nye task-baserede organisation, og de reformer, der skal gennemføres i den forbindelse. På denne baggrund ser jeg min mulige genudnævnelse som et element, der vil kunne bidrage til stabiliteten og kontinuiteten af det arbejde, der gøres i Revisionsretten, der vil få et betragteligt antal nye medlemmer i 2016.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

15.3.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

8

16

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Xabier Benito Ziluaga

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik