Menetlus : 2015/0816(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0055/2016

Esitatud tekstid :

A8-0055/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/04/2016 - 11.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0117

RAPORT     
PDF 359kWORD 81k
17.3.2016
PE 576.849v03-00 A8-0055/2016

ettepaneku kohta nimetada Ladislav Balko kontrollikoja liikmeks

(C8-0413/2015 – 2015/0816(NLE))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Igor Šoltes

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ettepaneku kohta nimetada Ladislav Balko kontrollikoja liikmeks

(C8-0413/2015 – 2015/0816(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 286 lõiget 2, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0413/2015),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 121,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0055/2016),

A.  arvestades, et eelarvekontrollikomisjon hindas esitatud kandidaadi kvalifikatsiooni, pidades eelkõige silmas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 286 lõikes 1 esitatud tingimusi;

B.  arvestades, et eelarvekontrollikomisjon kuulas oma 15. märtsi 2016. aasta koosolekul ära nõukogu nimetatud kontrollikoja liikme kandidaadi;

1.  ei toeta nõukogu ettepanekut nimetada Ladislav Balko kontrollikoja liikmeks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja teavitamise eesmärgil kontrollikojale ning Euroopa Liidu muudele institutsioonidele ja liikmesriikide kontrolliasutustele.

1. LISA: Ladislav Balko ELULOOKIRJELDUS

Sündinud 1954. aastal Slepčanys, Slovakkias.

Lõpetas õigusteaduskonna Comeniuse Ülikoolis Bratislavas. Seejärel omandas õigusteaduste doktorikraadi ja tiitli PhD ning sai finants- ja äriõiguse lektoriks.

Aastatel 1990 ja 1991 oli ta Slovaki Vabariigi Tolliameti peajurist. Aastatel 1991–1999 töötas ta mitmel juhtival ametikohal, muu hulgas peadirektori asetäitjana Slovakkia suurimas kommertspangas Všeobecná úverová banka (VÚB).

Aastatel 2001–2004 oli ta Slovaki Vabariigi ekspordi-impordipanga asejuht ja nõukogu liige, 2003. aastal Slovakkia investeeringute ja kaubanduse arendamise agentuuri (SARIO) peadirektor. 2004. aastal nimetati ta Slovakkia keskpanga panganõukogu (juhtorgan) liikmeks.

Tänu oma pikaajalisele kogemusele finantssektoris sai dr Balko 2006. aastal Slovaki Vabariigi peaministri nõunikuks finantsküsimustes ja välisinvesteeringute alal. Sellel ametikohal keskendus ta sellistele valdkondadele nagu riigi rahanduse juhtimine valitsuse poolt, eelarve, struktuurifondid ja muud seotud valdkonnad. Ta aitas kaasa ka Slovakkia üleminekule eurole. Dr Balko koostas Slovakkias euro kasutuselevõtu ja kasutamise ühiskondliku kokkuleppe deklaratsiooni ning korraldas sellel teemal mitmeid konverentse. 2006. aastal sai ta Slovakkia garantii- ja arengupanga (SZRB) direktorite nõukogu aseesimeheks, enne kui ta 2008. aastal nimetati valitsuse hinnanõukogu liikmeks.

Lisaks tema praktilisele tegevusele finantssektoris on ta Bratislava Comeniuse Ülikooli õigusteaduskonna finantsõiguse kateedri juhatajana pidanud loenguid riigi rahanduse, eelarve, finantskontrolli, maksustamise ja tolli, valuuta, välisvaluutatehingute ja finantsturgude teemal ning on kirjutanud palju teaduslikke ja tehnilisi artikleid nende teemade kohta, lisaks mitu finantsõiguse õpikut.

7. mail 2010. aastal sai ta Euroopa Kontrollikoja liikmeks. Kuni 30. jaanuarini 2014 oli ta IV auditikoja liige. Dr Balko oli vastutav kinnitava avalduse (DAS) auditi läbiviimise eest teadusuuringute valdkonnas ja muudes sisepoliitika valdkondades ning tulemusauditi eest samades valdkondades. Aprillis 2012 sai ta IV auditikoja asendusliikmeks horisontaalses CEAD-auditikojas ja 1. veebruaril 2013 IV auditikoja asendusliikmeks halduskomitees. Peale selle oli ta alates 12. veebruarist 2012 siseauditi komitee liige ning juhtis seda alates 24. aprillist 2013 kuni 28. veebruarini 2014.

1. veebruaril 2014 nimetati ta II auditikoja „Struktuuripoliitika, transport ja energeetika“ liikmeks: ta on ka majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse peatüki raportöör ning vastutav kinnitava avalduse auditi ja tulemusauditi läbiviimise eest regionaalpoliitika ja struktuurifondide valdkonnas. Ta esindab II auditikoda CEAD-auditikojas ja on olnud ka mitme tulemusauditi raportöör.

2. LISA: LADISLAV BALKO KOKKUVÕTE KOGEMUSTE KOHTA KONTROLLIKOJA LIIKMENA JA TULEVASE MANDAADIGA SEOTUD EESMÄRGID

Euroopa Kontrollikojas on mul olnud võimalus töötada tõeliselt professionaalses ja hästi toimivas sõltumatus välisauditiasutuses, kus olen tutvunud paljude kogenud ja pühendunud kolleegidega kontrollikoja liikmete ja töötajate hulgas. Püüdsin vastata samaga, panustades kontrollikoja töösse järgmistel viisidel.

Esiteks on mul olnud ja on ikka veel eesõigus olla kontrollikoja aastaaruande vertikaalse peatüki raportöör. Natuke aega pärast ametisse asumist sain IV auditikoja „Tulud, teadusuuringud ja sisepoliitika“ liikmena aastaaruande peatüki „Teadusuuringud ja muud sisepoliitika valdkonnad“ raportööriks 2010., 2011. ja 2012. aasta kinnitava avalduse koostamisel. Olin ka raportöör „Horisont 2020“ osalemiseeskirju käsitleva seadusandliku ettepaneku kohta esitatud arvamuse 6/2012 puhul, millel oli tähtis roll ettepanekuga sisse toodud ulatuslike lihtsustuste vastuvõtmisel. Alates 2014. aasta veebruarist olen olnud II auditikoja „Struktuuripoliitika, transport ja energeetika“ liige ning tegutsenud aastaaruande regionaalpoliitika peatüki raportöörina 2013. aasta kinnitava avalduse koostamisel ning majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse peatüki raportöörina 2014. ja 2015. aasta (pooleli) kinnitava avalduse koostamisel.

Teiseks olin vastutav paljude huvitavate ja oluliste tulemusauditite eest, tegutsedes raportöörina järgmiste eriaruannete puhul:

  4/2011 „VKEde tagatissüsteemi audit“ (CONT-komisjoni raportöör Ingeborg Gräßle);

  2/2013 „Kas komisjon on taganud teadustegevuse seitsmenda raamprogrammi tõhusa rakendamise?“ (CONT-komisjoni raportöör Monika Panayotova);

  16/2013 „Kogemused ühtse auditi (single audit) rakendamisest ja komisjoni tuginemisest liikmesriikide auditeerimisasutuste poolt ühtekuuluvuse valdkonnas

tehtud tööle“ (CONT-komisjoni raportöör Boguslaw Liberadzki);

  6/2014 „Taastuvenergia tootmise toetamine ühtekuuluvuspoliitika vahenditest – kas

toetuse abil on saavutatud häid tulemusi?“ (CONT-komisjoni raportöör Miroslav Poche);

  14/2014 „Kuidas arvutavad, vähendavad ja

kompenseerivad ELi institutsioonid ja organid oma kasvuhoonegaaside heidet?“ (CONT-komisjoni raportöör Patricija Sulin).

  Praegu vastutan järgmiste pooleli olevate tulemusauditite eest: raudtee-kaubaveo toimimine ELis, Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem ning aastate 2007–2013 ühtekuuluvus- ja maaelu arengu programmide sulgemise kavandamine.

Lisaks nendele ülesannetele olen praegu ka II auditikoja esindaja horisontaalses CEAD-auditikojas (kooskõlastus, hindamine, kinnitamine ja arendustöö). Alates 2012. aasta veebruarist olin kontrollikoja siseauditi komitee liige ja alates 2013. aasta aprillist kuni 2014. aasta veebruarini selle komitee esimees.

Kogu mandaadi täitmise ajal on mul olnud viljakad ja konstruktiivsed suhted oluliste ELi sidusrühmadega, seda nii Euroopa Parlamendis CONT-komisjoni liikmetega kui ka asjaomaste Euroopa Komisjoni volinikega. Samuti hoidsin häid töösuhteid Slovakkia Riigikontrolliga ja Slovaki Vabariigi parlamendi Euroopa asjade komisjoniga, peamiselt seoses nende teavitamisega Euroopa Kontrollikoja tööst ja toodetest ning seoses kontrollikoja aastaaruannete korrapäraste esitlustega.

Oma mandaadi täitmise ajal sain hulgaliselt kogemusi ja põhjalikke teadmisi kontrollikoja tööst ja aruandlusraamistikust, milles ta tegutseb. Mul on tugev motivatsioon panustada kõik need teadmised ja kogemused oma edasise töö kaudu kontrollikojas, rakendades selle aastaseid ja mitmeaastaseid strateegiadokumente kuni 2017. aastani ja pärast seda ning nähes ette veelgi rohkem tulemustele suunatud aastaaruande, milles võetakse arvesse meie peamiste sidusrühmade ja eriti Euroopa Parlamendi vajadusi, ning asjakohased ja ajakohased eriaruanded, mis annavad lisaväärtust. Samuti soovin aidata tegeleda kontrollikoja ees seisvate uute arengute ja probleemidega, sealhulgas uue ülesandepõhise korralduse ja seotud reformide eduka elluviimisega. Sellest tulenevalt arvan, et minu võimalik ametisse tagasinimetamine aitab tagada kontrollikoja töö stabiilsuse ja järjepidevuse, kui 2016. aastal liitub sellega arvukalt uusi liikmeid.

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUD

LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

15.3.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

8

16

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Xabier Benito Ziluaga

Õigusteave - Privaatsuspoliitika