Postupak : 2015/0816(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0055/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0055/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/04/2016 - 11.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0117

IZVJEŠĆE     
PDF 444kWORD 86k
17.3.2016
PE 576.849v03-00 A8-0055/2016

o predloženom imenovanju Ladislava Balka za člana Revizorskog suda

(C8-0413/2015 – 2015/0816(NLE))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Igor Šoltes

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o predloženom imenovanju Ladislava Balka za člana Revizorskog suda

(C8-0413/2015 – 2015/0816(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 286. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u skladu s kojim se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0413/2015),

–  uzimajući u obzir članak 121. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0055/2016),

A.  budući da je Odbor Parlamenta za proračunski nadzor ocijenio kvalifikacije predloženog kandidata, posebno u smislu uvjeta navedenih u članku 286. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

B.  budući da je na sjednici Odbora Parlamenta za proračunski nadzor od 15. ožujka 2016. održano saslušanje kandidata Vijeća za članstvo u Revizorskom sudu;

1.  daje negativno mišljenje o prijedlogu Vijeća da se Ladislava Balka imenuje članom Revizorskog suda;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i, radi obavijesti, Revizorskom sudu te drugim institucijama Europske unije i revizijskim institucijama država članica.

PRILOG 1.: ŽIVOTOPIS Ladislava Balka

Rođen je 1954. u Slepčanima, u Slovačkoj.

Diplomirao je pravo na Sveučilištu Comenius u Bratislavi. Nakon toga je završio doktorski studij prava i stekao titulu doktora znanosti te počeo predavati financijsko i trgovačko pravo.

Godine 1990. i 1991. bio je voditelj pravne službe Carinske uprave Slovačke Republike. Od 1991. do 1999. obnašao je niz rukovodećih funkcija, u koje se ubraja i funkcija zamjenika glavnog direktora najveće slovačke komercijalne banke Všeobecná úverová banka (VÚB).

Od 2001. do 2004. radio je kao zamjenik guvernera i član upravnog odbora slovačke Banke za izvoz i uvoz, a 2003. bio je glavni voditelj poslovanja slovačke Razvojne agencije za ulaganja i trgovinu (SARIO). Godine 2004. imenovan je za člana upravnog odbora – upravljačkog tijela – Narodne banke Slovačke (NBS).

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu rada u financijskom sektoru dr. Balko je 2006. postao savjetnik premijeru Slovačke Republike za financije i strana ulaganja. Na toj se funkciji usredotočio na područja poput državnog upravljanja javnim financijama, proračuna, strukturnih fondova i na druge povezane domene. Isto tako, njegov doprinos uvođenju eura u Slovačkoj nije prošao nezamijećeno. Dr. Balko sastavio je nacrt „Izjave društvenog sporazuma o usvajanju i upotrebi eura u Slovačkoj” te organizirao nekoliko konferencija o toj temi. Godine 2006. postao je potpredsjednik izvršnog odbora Slovačke banke za jamstvo i razvoj, a zatim je 2008. bio imenovan članom vladina Vijeća za nadzor cijena.

Povrh rada u financijskom sektoru kao pročelnik Katedre za financijsko pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta Comenius u Bratislavi predavao je o javnim financijama, proračunu, financijskom nadzoru, porezima i carinama, valuti, deviznim poslovima i financijskim tržištima te je napisao brojne znanstvene i tehničke članke o tim temama, kao i nekoliko udžbenika o financijskom pravu.

Dr. Balko postao je članom Europskog revizorskog suda 7. svibnja 2010. godine. Do 30. siječnja 2014. bio je član IV. revizijskog vijeća. Dr. Balko bio je zadužen za revizije u svrhu davanja izjave o jamstvu (DAS) u području istraživanja i drugih unutarnjih politika te za revizije uspješnosti poslovanja u istom području. U travnju 2012. postao je zamjenski član IV. revizijskog vijeća u okviru horizontalnog Vijeća CEAD, a 1. veljače 2013. zamjenski član IV. revizijskog vijeća u sklopu administrativnog odbora. Nadalje, od 12. veljače 2012. bio je član Odbora za unutarnju reviziju, kojemu je predsjedao od 24. travnja 2013. do 28. veljače 2014.

Prvog veljače 2014. imenovan je za člana II. revizijskog vijeća – Strukturne politike, promet i energija; dr. Balko je i izvjestitelj za poglavlje „Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija” te je zadužen za provođenje revizija u svrhu davanja izjave o jamstvu (DAS) i revizija uspješnosti poslovanja u području regionalnih politika i strukturnih fondova. Član je i predstavnik II. revizijskog vijeća u sklopu Vijeća CEAD, a kao izvjestitelj radio je na više revizija uspješnosti.

PRILOG 2.: SAŽETAK LADISLAVA BALKA O ISKUSTVU KOJE JE STEKAO KAO ČLAN SUDA I CILJEVIMA ZA BUDUĆI MANDAT

Tijekom rada na Revizorskom sudu stekao sam iskustvo u vrlo profesionalnoj i dobro uigranoj neovisnoj vanjskoj revizijskoj instituciji i pritom upoznao mnogo kompetentnih i predanih kolega među članovima Suda i osobljem. To ću iskustvo nastojati primjenjivati sudjelovanjem u radu Revizorskog suda, i to na sljedeće načine.

Kao prvo, imao sam, i još uvijek imam čast biti izvjestitelj za vertikalno poglavlje godišnjeg izvješća Europskog revizorskog suda. Nedugo nakon dolaska na mjesto člana IV. revizijskog vijeća „Prihodi, istraživanje i unutarnje politike” postao sam izvjestitelj za poglavlje godišnjeg izvješća o istraživanju i drugim unutarnjim politikama radi davanja izjave o jamstvu za proračunske godine 2010., 2011. i 2012. Bio sam i izvjestitelj za Mišljenje br. 6/2012 o zakonodavnom prijedlogu pravila za sudjelovanje u okvirnom programu Obzor 2020., koje je u velikoj mjeri utjecalo na usvajanje odvažnih pojednostavnjenja iz tog zakonodavnog prijedloga. Od veljače 2014. član sam II. revizijskog vijeća – Strukturne politike, promet i energija – na funkciji izvjestitelja za poglavlje godišnjeg izvješća naslovljeno Regionalna politika radi davanja izjave o jamstvu za financijsku godinu 2013. te za poglavlje Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija za izjavu o jamstvu za 2014. te za tekuću izjavu o jamstvu za financijsku godinu 2015.

Kao drugo, bio sam zadužen za mnoge interesantne i relevantne revizije uspješnosti poslovanja te sam bio izvjestitelj za sljedeća tematska izvješća:

  br. 4/2011 „Revizija instrumenta za davanje jamstava MSP-ovima” (izvjestiteljica odbora CONT – gđa Ingeborg Gräßle)

  br. 2/2013 „Je li Komisija osigurala učinkovitu provedbu Sedmog okvirnog programa za istraživanje?” (izvjestiteljica odbora CONT – gđa Monika Panayotova)

  br. 16/2013 „Preispitivanje modela ‚jedinstvene revizije’ i Komisijina oslanjanja na rad nacionalnih revizijskih tijela u području kohezije”(izvjestitelj odbora CONT – g. Boguslaw Liberadzki)

  br. 6/2014 „Je li potpora iz fondova kohezijske politike za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora postigla dobre rezultate?” (izvjestitelj odbora CONT – g. Miroslav Poche)

  br. 14/2014 „Kako institucije i tijela EU-a izračunavaju, smanjuju i neutraliziraju svoje emisije stakleničkih plinova?” (izvjestiteljica odbora CONT – gđa Patricija Sulin).

  Trenutačno sam odgovoran za tekuće revizije uspješnosti poslovanja u željezničkom teretnom prometu u EU-u, u Europskom sustavu upravljanja željezničkim prometom te za nacrt zaključenja kohezijskih programa i programa za ruralni razvoj za razdoblje 2007. – 2013.

Osim obnašanja tih dužnosti trenutačno sam i predstavnik II. revizijskog vijeća u sklopu horizontalnog Vijeća CEAD (Koordinacija, procjena, jamstvo i razvoj). Od veljače 2012. bio sam član, a od travnja 2013. do veljače 2014. predsjednik Odbora Revizorskog suda za unutarnju reviziju.

Za svoga mandata održavao sam produktivan i konstruktivan odnos s važnim europskim dionicima, bilo s članovima odbora CONT Europskog parlamenta bilo s mjerodavnim europskim povjerenicima. Također sam održavao dobre radne odnose sa slovačkom vrhovnom revizijskom institucijom te s Odborom slovačkog parlamenta za europske poslove, ponajprije kada je riječ o informiranju tih tijela o radu i rezultatima rada Revizorskog suda i redovitom predstavljanju godišnjih izvješća Revizorskog suda.

Tijekom svojeg mandata stekao sam golemo iskustvo i razumijevanje rada Europskog revizorskog suda te okvira odgovornosti u sklopu kojega djeluje. Iznimno sam motiviran da to cjelokupno znanje i iskustvo primjenjujem u daljnjem radu za Europski revizorski sud, i to u okviru provedbe njegovih godišnjih i višegodišnjih strateških dokumenata do 2017. i nakon toga te u radu na godišnjim izvješćima s još izraženijim naglaskom na uspješnosti, vodeći pritom računa o potrebama naših glavnih dionika, a posebno Europskog parlamenta, te o relevantnim i pravodobnim tematskim izvješćima kojima se ostvaruje dodana vrijednost. Također želim pomoći Revizorskom sudu pri suočavanju s novim razvojima događaja i budućim izazovima, u što se ubraja i novi ustroj koji se zasniva na ispunjavanju radnih zadaća te s time povezane reforme. U tom pogledu svoje ponovno imenovanje vidim kao doprinos stabilnosti i kontinuitetu rada Europskog revizorskog suda, u čije će redove 2016. doći mnogo novih članova.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

15.3.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

8

16

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Xabier Benito Ziluaga

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti