Eljárás : 2015/0816(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0055/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0055/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 13/04/2016 - 11.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0117

JELENTÉS     
PDF 460kWORD 86k
17.3.2016
PE 576.849v03-00 A8-0055/2016

Ladislav Balkónak a Számvevőszék tagjává történő kinevezésére irányuló javaslatról

(C8-0413/2015 – 2015/0816(NLE))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Igor Šoltes

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Ladislav Balkónak a Számvevőszék tagjává történő kinevezésére irányuló javaslatról

(C8-0413/2015 – 2015/0816(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 286. cikkének (2) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0413/2015),

–  tekintettel eljárási szabályzata 121. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0055/2016),

A.  mivel a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága értékelte – különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 286. cikkének (1) bekezdésében foglalt feltételek szempontjából – a javasolt jelölt képességeit;

B.  mivel 2016. március 15-i ülésén a Költségvetési Ellenőrző Bizottság meghallgatta a Tanács számvevőszéki tagjelöltjét;

1.  kedvezőtlen véleményt nyilvánít a Tanács Ladislav Balko számvevőszéki taggá történő kinevezésére irányuló javaslatáról;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és tájékoztatás céljából a Számvevőszéknek, valamint az Európai Unió többi intézményének és a tagállamok ellenőrző szerveinek.

1. MELLÉKLET: LADISLAV BALKO ÉLETRAJZA

1954-ben született Szelepcsényben (Szlovákia).

A pozsonyi Comenius Egyetemen szerzett jogi diplomát. Ezt követően jogi doktorátust, valamint PhD címet szerzett, és pénzügyi és kereskedelmi jogot oktatott.

1990-ben és 1991-ben a Szlovák Köztársaság vámigazgatóságának vezető jogásza volt. 1991-től 1999-ig vezetői álláshelyeket töltött be, többek között a legnagyobb szlovák kereskedelmi bank, a Všeobecná úverová banka (VÚB) vezérigazgató-helyettesi posztját.

2001-től 2004-ig a Szlovák Köztársaság Export-Import Bankjának elnökhelyettese és igazgatótanácsi tagja és 2003-ban a szlovák beruházási és kereskedelemfejlesztési ügynökség (SARIO) vezérigazgatója volt. 2004-ben a Szlovák Nemzeti Bank (NBS) irányító szerve, a Jegybanktanács tagjává nevezték ki.

A pénzügyi ágazatban szerzett jelentős tapasztalatának köszönhetően 2006-ban Dr. Balko a Szlovák Köztársaság miniszterelnökének pénzügyi és közvetlen külföldi befektetésekért felelős tanácsadója lett. Ebben a minőségében többek között az államháztartás, a költségvetés, a strukturális alapok és további kapcsolódó témák kormányzati irányításának területére összpontosított. Az euró szlovákiai bevezetésében is szerepet játszott. Balko szövegezte az euro szlovákiai bevezetéséről és alkalmazásáról szóló szociális megállapodás nyilatkozatát, és több konferenciát szervezett erről a témáról. 2006-ban a Szlovák Garancia- és Fejlesztési Bank (SZRB) igazgatótanácsának alelnöke, majd 2008-ban a kormány ártanácsának tagja lett.

A pénzügyek területén végzett gyakorlati tevékenységei mellett a pozsonyi Comenius Egyetem Jogi Kara Pénzügyi Jogi Tanszékének vezetőjeként az államháztartástan, a költségvetés, a pénzügyi ellenőrzés, az adó- és vámügyek, a devizák, a devizaügyletek és a pénzügyi piacok kérdéseit oktatta, és számos tudományos és technikai cikket írt ezekről a témákról, továbbá több pénzügyi joggal foglalkozó tankönyv szerzője volt.

2010. május 7-től az Európai Számvevőszék tagja. 2014. január 30-ig a IV. kamara tagja volt. Balko felelt a kutatás és egyéb belső politikák területén folytatott megbízhatósági nyilatkozattal (DAS) kapcsolatos ellenőrzés elvégzéséért, valamint ugyanezen területek teljesítmény-ellenőrzéséért. 2012 áprilisában a IV. kamara póttagja lett a horizontális CEAD kamarában, majd 2013. február 1-jétől a IV. kamara póttagja lett az igazgatási bizottságban. Emellett 2012. február 12-től a belső ellenőrzési bizottság tagja, majd 2013. április 24-től 2014. február 28-ig elnöke volt.

2014. február 1-jén a II. kamara (Strukturális politikák, közlekedés és energia) tagjává nevezték ki: emellett a „Gazdasági, társadalmi és területi kohézió” fejezetért felelős előadó, valamint a regionális politika és a strukturális alapok területén végzett DAS-ellenőrzés és teljesítmény-ellenőrzés elvégzéséért felel. A CEAD kamarában képviseli a II. kamarát, és emellett több teljesítményellenőrzés előadója is volt.

2. MELLÉKLET: LADISLAV BALKO ÖSSZEFOGLALÓJA EDDIGI SZÁMVEVŐSZÉKI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS KÖVETKEZŐ MANDÁTUMÁNAK CÉLKITŰZÉSEIRŐL

A Számvevőszéknél töltött pályafutásom alatt valóban professzionális és jól működő, független külső ellenőrző intézményben dolgozhattam, és számos képzett és elkötelezett munkatársat ismerhettem meg a tagok és a személyzet soraiban. Ezt a Számvevőszék munkájához való hozzájárulásommal igyekeztem viszonozni az alábbi módokon.

Először is, abban a kiváltságban részesültem, hogy előadója lehettem és lehetek a Számvevőszék éves jelentése egyik vertikális fejezetének. Röviddel érkezésem után a IV. kamara („Bevételek, kutatás és belső politikák”) tagjaként előadója lettem az éves jelentés Kutatás és egyéb belső politikák című fejezetének a 2010., 2011. és 2012. évi DAS-eljárás keretében. Emellett előadója voltam a „Horizont 2020” részvételi szabályainak megállapításáról szóló jogalkotási javaslatról szóló 6/2012. sz. véleménynek is, amely jelentős szerepet játszott a javaslat által bevezetett bátor egyszerűsítések elfogadásában. 2014 februárja óta a II. kamara („Strukturális politikák, közlekedés és energia”) tagja vagyok, és a 2013-as DAS-eljárásban az éves jelentés Regionális politika fejezetének, a 2014-es – illetve a jelenleg is zajló 2015-ös – DAS-eljárásban pedig a Gazdasági, társadalmi és területi kohézió fejezetének előadójaként tevékenykedtem.

Másodszor, az alábbi különjelentések előadójaként számos érdekes és lényeges teljesítmény-ellenőrzés felelőse voltam:

  4/2011. sz. különjelentés: „A KKV-garanciakeret ellenőrzése” (a CONT előadója: Ingeborg Gräßle);

  2/2013. sz. különjelentés: „Biztosította a Bizottság a hetedik kutatási keretprogram hatékony végrehajtását?” (a CONT előadója: Monika Panayotova);

  16/2013. sz. különjelentés: „Az egységes ellenőrzés (single audit) áttekintése, avagy a Bizottság milyen mértékben támaszkodik a tagállami ellenőrző hatóságokra a kohéziós politikában” (a CONT előadója: Boguslaw Liberadzki);

  6/2014. sz. különjelentés: „Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergia-termeléshez nyújtott támogatás?” (a CONT előadója: Miroslav Poche);

  14/2014. sz. különjelentés: „Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik üvegházhatásúgáz-kibocsátásaikat?” (a CONT előadója: Patricija Sulin);

  Jelenleg az uniós vasúti árufuvarozás teljesítményéről, az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszerről, valamint a 2007–2013 közötti kohéziós és vidékfejlesztési programok lezárásának kialakításáról szóló, folyamatban lévő teljesítmény-ellenőrzések felelőse vagyok.

E feladatokon túl jelenleg a II. kamarát is képviselem a CEAD (Koordináció, értékelés, minőségbiztosítás és fejlesztés) horizontális kamarában. 2012 februárjától tagja, 2013 áprilisától 2014 februárjáig pedig elnöke voltam a Számvevőszék belső ellenőrzési bizottságának.

Megbízatásom során mindvégig gyümölcsöző és konstruktív kapcsolatot ápoltam a fontos uniós érdekeltekkel, többek között az Európai Parlament CONT bizottságának tagjaival, illetve az illetékes európai biztosokkal. Emellett jó munkakapcsolatot alakítottam ki a Szlovák Köztáraság nemzeti számvevőszékével, valamint parlamentjének európai ügyekkel foglalkozó bizottságával, főként a Számvevőszék munkájáról és termékeiről való tájékoztatásuk és a Számvevőszék éves jelentéseinek rendszeres ismertetése tekintetében.

Megbízatásom során rengeteg tapasztalatot és ismeretet gyűjtöttem a Számvevőszék munkájával, valamint azzal az elszámoltatási kerettel kapcsolatban, amelyben az intézmény működik. Határozott törekvésem, hogy a Számvevőszéknél végzett jövőbeli munkám révén mindezzel a tudással és tapasztalattal hozzájáruljak a 2017-ig, illetve az azon túli időszakra szóló éves és többéves stratégiai dokumentumok végrehajtásához, a fő érdekeltjeink és különösen az Európai Parlament igényeit figyelembe vevő, még teljesítményorientáltabb éves jelentések elkészítéséhez, valamint a hozzáadott értéket adó releváns és időszerű különjelentések összeállításához. Emellett szívesen segíteném a Számvevőszéket az előtte álló új fejlemények és kihívások kezelésében, többek között az új, feladatalapú szervezeti felépítés és a kapcsolódó reformok végrehajtásában. E tekintetben úgy vélem, hogy lehetséges újbóli kinevezésem a stabilitást és folytonosságot szolgálhatja a 2016-ban jelentős számú új tagot soraiba fogadó Számvevőszék munkájában.

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

15.3.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

8

16

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Xabier Benito Ziluaga

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat