Procedūra : 2015/0816(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0055/2016

Pateikti tekstai :

A8-0055/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/04/2016 - 11.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0117

PRANEŠIMAS     
PDF 587kWORD 86k
17.3.2016
PE 576.849v03-00 A8-0055/2016

dėl siūlymo skirti Ladislavą Balko Audito Rūmų nariu

(C8-0413/2015 – 2015/0816(NLE))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Igor Šoltes

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl siūlymo skirti Ladislavą Balko Audito Rūmų nariu

(C8-0413/2015 – 2015/0816(NLE))

(Konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 286 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0413/2015),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 121 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0055/2016),

A.  kadangi Parlamento Biudžeto kontrolės komitetas įvertino siūlomo kandidato kvalifikaciją, visų pirma atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 286 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus;

B.  kadangi per 2016 m. kovo 15 d. Biudžeto kontrolės komiteto posėdį buvo surengtas kandidato, kurį Taryba siūlo skirti Audito Rūmų nariu, klausymas;

1.  teikia neigiamą nuomonę dėl Tarybos pasiūlymo paskirti Ladislavą Balko Audito Rūmų nariu;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir susipažinti – Audito Rūmams, kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir valstybių narių audito institucijoms.

1 PRIEDAS. Ladislavo Balko GYVENIMO APRAŠYMAS

Gimė 1954 m. Slepčanų miestelyje, Slovakijoje.

Baigė teisės mokslus Bratislavos J. A. Komenskio universitete. Vėliau įgijo teisės mokslų daktaro laipsnį ir tapo finansų ir komercijos teisės docentu.

1990 ir1991 m. dirbo Slovakijos Respublikos Muitinės departamento vyriausiuoju teisininku. 1991–1999 m. užėmė įvairias vadovo pareigas, įskaitant didžiausio Slovakijos komercinio banko „Všeobecná úverová banka (VÚB)“ generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigas.

2001–2004 m. Slovakijos Respublikos Eksporto ir importo banko valdytojo pavaduotojas ir valdybos narys, taip pat 2003 m. ėjo Slovakijos investicijų ir prekybos vystymo agentūros (SARIO) generalinio administracijos direktoriaus pareigas. 2004 m. paskirtas Slovakijos nacionalinio banko valdymo organo – banko valdybos – nariu.

Dėl ilgalaikės patirties finansų sektoriuje, 2006 m. L. Balko tapo Slovakijos Respublikos ministro pirmininko patarėjas finansų ir užsienio investicijų klausimais. Eidamas šias pareigas didžiausią dėmesį skyrė tokioms sritims kaip vyriausybės vykdomas viešųjų finansų, biudžeto, struktūrinių fondų valdymas, taip pat kitiems susijusiems klausimams. Be to, jis aktyviai dalyvavo euro įvedimo procese Slovakijoje. Dr. L. Balko parengė Socialinio susitarimo įvesti ir naudoti eurą Slovakijoje deklaraciją ir organizavo keletą konferencijų šia tema. 2006 m. tapo Slovakijos garantijų ir vystymosi banko (sl. Slovenská záručna a rozvojová banka (SZRB)) direktorių valdybos pirmininko pavaduotoju, o 2008 m. paskirtas Vyriausybės kainų tarybos nariu.

Be praktinės veiklos finansų srityje, yra Bratislavos J. A. Komenskio universiteto Teisės fakulteto Finansų teisės katedros vadovas ir dėsto viešųjų finansų, biudžeto, finansų kontrolės, mokesčių, muitų, valiutos, valiutos keitimo operacijų ir finansų rinkų dalykus, taip pat šiomis temomis parašė daug mokslinių ir profesinių straipsnių bei keletą finansų teisės vadovėlių.

2010 m. gegužės 7 d. jis tapo Europos Audito Rūmų nariu. Iki 2014 m. sausio 10 d. buvo IV kolegijos narys. Dr. L. Balko buvo atsakingas už audito patikinimo pareiškimą (angl. DAS) mokslinių tyrimų ir kitų vidaus politikos krypčių srityse, taip pat už tų pačių sričių veiklos auditą. 2012 m. balandžio mėn. jis tapo IV kolegijos pavaduojančiu nariu horizontaliųjų klausimų koordinavimo, vertinimo, užtikrinimo ir plėtotės (angl. CEAD) kolegijoje, o 2013 m. vasario 1 d. – IV kolegijos pavaduojančiu nariu Administraciniame komitete. Be to, nuo 2012 m. vasario 12 d. jis buvo Vidaus audito komiteto narys ir pirmininkavo šiam komitetui nuo 2013 m. balandžio 24 d. iki 2014 m. vasario 28 d.

2014 m. vasario 1 d. paskirtas II kolegijos (struktūrinė, transporto ir energetikos politika) nariu; jis taip pat yra ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos skyriaus pranešėjas ir atsakingas už DAS auditą bei veiklos auditą regioninės politikos ir struktūrinių fondų srityje. Jis yra narys, atstovaujantis II kolegijai CEAD kolegijoje, taip pat buvo pranešėjas dėl keleto veiklos auditų.

2 PRIEDAS. LADISLAVO BALKO KAIP AUDITO RŪMŲ NARIO PATIRTIES IR TIKSLŲ EINANT BŪSIMAS PAREIGAS APŽVALGA

Būdamas Europos Audito Rūmų nariu susipažinau su tikrai profesionalia ir gerai veikiančia nepriklausoma išorės audito institucija, taip pat susipažinau su daug kvalifikuotų ir atsidavusių darbui kolegų – Audito Rūmų narių ir darbuotojų. Stengiausi įnešti savo įnašą į Europos Audito Rūmų darbą toliau nurodytais būdais.

Pirma, turėjau ir vis dar turiu privilegiją būti Audito Rūmų metinės ataskaitos vertikaliojo skyriaus pranešėjas. Iškart man atvykus, kaip IV kolegijos („Pajamos, moksliniai tyrimai ir vidaus politika“) narys, tapau metinės ataskaitos skyriaus „Moksliniai tyrimai ir kita vidaus politika“ pranešėjas rengiant DAS 2010, 2011 ir 2012 m. Taip pat buvau pranešėjas teikiant Nuomonę Nr. 6/2012 dėl teisėkūros pasiūlymo dėl programos „Horizontas 2020“ dalyvavimo taisyklių, kuri buvo labai svarbi priimant ryžtingus supaprastinimus, pateiktus tame pasiūlyme. Nuo 2014 m. vasario mėn. buvau II kolegijos „Struktūrinė, transporto ir energetikos politika“ narys, atlikau metinės ataskaitos skyriaus, skirto regioninei politikai, pranešėjo pareigas rengiant DAS 2013 m., ir skyriaus, skirto ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai, pranešėjo pareigas rengiant DAS 2014 m., taip pat rengiant DAS 2015 m., pastarasis rengimas tebevyksta.

Antra, buvau atsakingas už daug įdomių ir svarbių veiklos auditų ir todėl buvau pranešėjas šių svarbių specialiųjų ataskaitų atvejais:

  Nr. 4/2011 „MVĮ garantijų priemonės auditas“ (CONT komiteto pranešėja Ingeborg Gräßle);

  Nr. 2/2013 „Ar Komisija užtikrino veiksmingą Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų programos įgyvendinimą?“ (CONT komiteto pranešėja Monika Panayotova);

  Nr. 16/2013 „Dėl „vieno bendro audito“ ir Komisijos sanglaudos politikoje naudojamo nacionalinių audito institucijų darbo“ (CONT komiteto pranešėjas Boguslaw Liberadzki);

  Nr. 6/2014 „Sanglaudos politikos fondų parama atsinaujinančiosios energijos gamybai – ar pasiekta gerų rezultatų?“ (CONT komiteto pranešėjas Miroslav Poche);

  Nr. 14/2014 „Kaip ES institucijos ir įstaigos apskaičiuoja, mažina ir kompensuoja išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį?“ (CONT komiteto pranešėja Patricija Sulin);

  šiuo metu esu atsakingas už tebevykstančius veiklos auditus „Krovininio geležinkelių transporto veikla ES“, „Europos geležinkelių eismo valdymo sistema“ ir „2007–2013 m. sanglaudos ir kaimo plėtros programų užbaigimo sąlygos“.

Papildomai prie šių užduočių, šiuo metu taip pat esu II kolegijos atstovas horizontaliojoje koordinavimo, vertinimo, užtikrinimo ir plėtotės kolegijoje (CEAD kolegijoje). Nuo 2012 m. vasario mėn. buvau Europos Audito Rūmų Vidaus audito komiteto narys, o nuo 2013 m. balandžio mėn. iki 2014 m. vasario mėn. – šio komiteto pirmininkas.

Per visą savo įgaliojimų laiką palaikiau vaisingus ir konstruktyvius santykius su svarbiais ES suinteresuotaisiais subjektais, nesvarbu, ar su Europos Parlamento CONT komiteto nariais, ar su susijusiais Europos Komisijos nariais. Be to, palaikiau gerus darbo santykius su nacionaline aukščiausiąja audito institucija, taip pat su Slovakijos Respublikos parlamento Europos reikalų komitetu, visų pirma kad informuočiau juos apie Europos Audito Rūmų darbą ir produktus bei reguliariai pristatyčiau Europos Audito Rūmų metines ataskaitas.

Per savo įgaliojimų laiką sukaupiau daug patirties ir žinių apie Europos Audito Rūmų darbą ir atskaitomybės sistemą, pagal kurią jie dirba. Esu tvirtai pasiryžęs panaudoti visas šias žinias ir patirtį tolesniame darbe Europos Audito Rūmuose, įgyvendinant jų metinius ir daugiamečius strateginius dokumentus iki 2017 m. ir vėliau, teikiant dar labiau į rezultatus orientuotą metinę ataskaitą, kurioje atsižvelgiama į mūsų pagrindinių suinteresuotųjų subjektų, visų pirma Europos Parlamento, poreikius, taip pat aktualias ir savalaikes specialiąsias ataskaitas, suteikiančias pridėtinę vertę. Taip pat labai norėčiau padėti spręsti naujus klausimus ir uždavinius, kuriuos turės spręsti Europos Audito Rūmai, įskaitant naujos užduotimis grįstos organizacijos ir su tuo susijusių reformų įgyvendinimą. Šiuo aspektu manau, kad, galbūt, paskyrus mane Audito Rūmų nariu pakartotinai, būtų prisidedama prie Europos Audito Rūmų darbo stabilumo ir tęstinumo, kuriais labai džiaugtųsi didelė dalis naujų narių 2016 m.

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

15.3.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

8

16

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Xabier Benito Ziluaga

Teisinis pranešimas - Privatumo politika