Procedure : 2015/0816(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0055/2016

Ingediende teksten :

A8-0055/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/04/2016 - 11.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0117

VERSLAG     
PDF 366kWORD 75k
17.3.2016
PE 576.849v03-00 A8-0055/2016

over de voordracht van Ladislav Balko voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer

(C8-0413/2015 – 2015/0816(NLE))

Commissie begrotingscontrole

Rapporteur: Igor Šoltes

ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de voordracht van Ladislav Balko voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer

(C8-0413/2015 – 2015/0816(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 286, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0413/2015),

–  gezien artikel 121 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0055/2016),

A.  overwegende dat zijn Commissie begrotingscontrole de kwalificaties van de voorgedragen kandidate heeft onderzocht, met name gelet op de in artikel 286, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vermelde voorwaarden;

B.  overwegende dat de Commissie begrotingscontrole de door de Raad voorgedragen kandidaat voor het lidmaatschap van de Rekenkamer op 15 maart 2016 heeft gehoord;

1.  brengt negatief advies uit over de voordracht door de Raad van Ladislav Balko voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en, ter informatie, aan de Rekenkamer, alsmеde aan de overige instellingen van de Europese Unie en de controle-instellingen van de lidstaten.

BIJLAGE 1: CURRICULUM VITAE VAN Ladislav Balko

Geboren in 1954 in Slepčany, Slowakije.

Diploma Rechtsgeleerdheid aan de Comenius-universiteit te Bratislava. Vervolgens een doctoraat in de rechtsgeleerdheid en de titel PhD verworven, en docent in financieel en handelsrecht.

In 1990 en 1991 was hij hoofdjurist bij het directoraat Douane van de Slowaakse Republiek. Van 1991 tot 1999 vervulde hij een aantal leidinggevende posten, met inbegrip van die van onderdirecteur bij de grootste commerciële bank van Slowakije - Všeobecná úverová banka (VÚB).

Van 2001 tot 2004 was hij adjunct-gouverneur en bestuurslid van de Export-Import Bank van de Slowaakse Republiek en in 2003 was hij algemeen directeur van de Slowaakse overheidsdienst voor buitenlandse investeringen en handel (SARIO). In 2004 is hij benoemd tot lid van de raad van bestuur, het hoogste bestuursorgaan van de Nationale Bank van Slowakije (NBS).

Vanwege zijn lange ervaring in de financiële sector, werd dr. Balko in 2006 adviseur van de premier van de Slowaakse Republiek op het terrein van financiën en buitenlandse investeringen. In deze hoedanigheid was hij actief op het gebied van het beheer namens de regering van de openbare financiën, de begroting, structurele fondsen en andere daarmee verband houdende terreinen. Hij heeft ook een bijdrage geleverd aan de invoering van de euro in Slowakije. Balko heeft de verklaring opgesteld van sociale instemming met de invoering en het gebruik van de euro in Slowakije, en meerdere conferenties over dit thema georganiseerd. In 2006 werd hij ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Slowaakse Garantie en Ontwikkelingsbank (SZRB), voordat hij in 2008 benoemd werd tot lid van de Raad voor prijsbeleid van de regering.

Naast zijn praktische activiteiten op financieel gebied heeft hij, als hoofd van de afdeling Financieel recht van de rechtenfaculteit van de Comenius-universiteit in Bratislava, college gegeven over overheidsfinanciën, begrotingsrecht, financiële controle, fiscaal en douanerecht, en recht op het gebied van valuta, buitenlandse handel en financiële markten. Over deze onderwerpen heeft hij vele wetenschappelijke en vakartikelen het licht doen zien, alsmede diverse boeken over financieel recht.

Op 7 mei 2010 werd hij lid van de Europese Rekenkamer. Tot 30 januari 2014 was hij lid van kamer IV. Balko was verantwoordelijk voor de DAS-controle van onderzoek en ander intern beleid, alsmede voor de doelmatigheidscontrole op datzelfde gebied. Vanaf april 2012 was hij plaatsvervangend lid voor kamer IV binnen de horizontale kamer CEAD en vanaf 1 februari 2013 was hij plaatsvervangend lid voor kamer IV binnen het Administratief Comité. Bovendien was de heer Balko sinds 12 februari 2012 lid van het Comité Interne Audit van de Rekenkamer, dat hij van 24 april 2013 tot 28 februari 2014 voorzat.

Per 1 februari 2014 werd de heer Balko benoemd tot lid van kamer II "Structuurbeleid, vervoer en energie". Hij is ook rapporteur voor het hoofdstuk "Economische, sociale en territoriale samenhang" en verantwoordelijk voor de DAS-controle en doelmatigheidscontrole op het terrein van regionaal beleid en structurele fondsen. Hij is het lid dat kamer II vertegenwoordigt in kamer CEAD en is tevens rapporteur geweest van verscheidene doelmatigheidscontroles.

BIJLAGE 2: SAMENVATTING DOOR LADISLAV BALKO VAN ZIJN ERVARING ALS LID VAN DE REKENKAMER EN ZIJN DOELSTELLINGEN VOOR EEN TOEKOMSTIG MANDAAT

In mijn tijd bij de Rekenkamer heb ik een daadwerkelijk professionele, goed functionerende, en onafhankelijke externe controle-instelling mogen ervaren en vele competente en toegewijde collega's leren kennen onder de leden en het personeel. Ik heb er naar gestreefd als tegenprestatie op de volgende manier bij te dragen aan de werkzaamheden van de Rekenkamer.

Ten eerste heb ik het voorrecht gehad, en heb dat nog steeds, om rapporteur te zijn van een verticaal hoofdstuk van het jaarverslag van de Rekenkamer. Kort na mijn aantreden als lid van kamer IV ("Ontvangsten, onderzoek en intern beleid"), ben ik rapporteur geworden voor het hoofdstuk over onderzoek en ander intern beleid van het jaarverslag van de DAS-controlejaren 2010, 2011 en 2012. Ik ben ook de rapporteur geweest van Advies 6/2012 over het wetgevingsvoorstel voor de regels voor deelname in het kader van Horizon 2020", dat een belangrijke rol heeft gespeeld bij het aannemen van de drastische vereenvoudigingen die met het voorstel zijn ingevoerd. Sinds februari 2014 ben ik lid van kamer II "Structuurbeleid, vervoer en energie", en werkzaam als rapporteur voor het hoofdstuk over het regionaal beleid voor het jaarverslag voor het DAS-controlejaar 2013, en voor het hoofdstuk over economische, sociale en territoriale cohesie voor de betrouwbaarheidsverklaring 2014, alsook voor het lopende DAS-controlejaar 2015.

In de tweede plaats was ik verantwoordelijk voor vele interessante en relevante doelmatigheidscontroles, en werkzaam als rapporteur voor de volgende speciale verslagen:

  4/2011 "Controle van de mkb-garantiefaciliteit" (rapporteur van de Commissie CONT, mevr. Ingeborg Gräßle);

  2/2013 "Heeft de Commissie gezorgd voor een doelmatige uitvoering van het zevende kaderprogramma voor onderzoek?”(rapporteur van de Commissie CONT, mevr.Monika Panayotova);

  16/2013 "Evaluatie van de "single audit" en van het vertrouwen van de Commissie in het werk van de nationale auditautoriteiten op het gebied van cohesie".(rapporteur van de Commissie CONT, dhr. Boguslaw Liberadzki);

  6/2014 "Heeft de steun met middelen voor cohesiebeleid voor opwekking van hernieuwbare energie goede resultaten opgeleverd?" (rapporteur van de Commissie CONT, dhr. Miroslav Poche);

  14/2014 "Hoe berekenen, verminderen en verrekenen de EUinstellingen en -organen hun uitstoot van broeikasgassen?" (rapporteur van de Commissie CONT, mevr. Patricija Sulin);

  Momenteel ben ik verantwoordelijk voor lopende doelmatigheidscontroles van het goederenvervoer in de EU, het Europees beheersysteem voor spoorvervoer, en het ontwerp van de afsluiting van de programma's 2007-2013 voor cohesie en plattelandsontwikkeling.

Naast deze taken ben ik momenteel ook vertegenwoordiger van kamer II in de horizontale kamer CEAD (coördinatie, evaluatie, certificering en ontwikkeling). Vanaf februari 2012 ben ik werkzaam als lid, en van april 2013 tot februari 2014 als voorzitter, van het interne-auditcomité van de Rekenkamer.

Gedurende mijn hele mandaat heb ik vruchtbare en constructieve betrekkingen onderhouden met belangrijke betrokkenen in de EU, zowel in het Europees Parlement met de leden van de Commissie CONT als met de betreffende Europese commissarissen. Ik heb ook goede werkrelaties onderhouden met de nationale hoge controle- instantie alsook met de commissie Europese Zaken van het parlement van de Republiek Slowakije, vooral in het kader van het informeren over de werkzaamheden en de producten van de Rekenkamer en de regelmatige toelichtingen op de jaarverslagen van de Rekenkamer.

Tijdens mijn mandaat heb ik veel ervaring met en veel kennis opgedaan over het werk van de Rekenkamer en het verantwoordingskader waarin hij functioneert. Ik ben in hoge mate gemotiveerd om al deze kennis en ervaring te gebruiken bij mijn verdere werkzaamheden voor de Rekenkamer, zoals de tenuitvoerlegging van de jaarlijkse en meerjarige strategische documenten tot 2017 en daarna, de levering van een nog meer op doelmatigheid toegespitst jaarverslag, dat tegemoetkomt aan de behoeften van onze belangrijkste belanghebbenden, in het bijzonder het Europees Parlement, alsook van relevante en tijdige speciale verslagen met meerwaarde. Ik wil ook graag helpen nieuwe ontwikkelingen bij de Rekenkamer in goede banen te leiden en uitdagingen het hoofd te bieden, zoals de implementatie van de nieuwe op taken gebaseerde organisatie en de daarmee verband houdende hervormingen. In dit opzicht beschouw ik mijn mogelijke herbenoeming als een bijdrage aan de stabiliteit en continuïteit van de werkzaamheden van de Rekenkamer gezien het feit dat in 2016 een aanzienlijke aantal nieuwe leden zullen aantreden.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

15.3.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

8

16

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Xabier Benito Ziluaga

Juridische mededeling - Privacybeleid