RAPORT privind numirea lui Ladislav Balko ca membru al Curții de Conturi

17.3.2016 - (C8-0413/2015 – 2015/0816(NLE))

Comisia pentru control bugetar
Raportor: Igor Šoltes

Procedură : 2015/0816(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0055/2016
Texte depuse :
A8-0055/2016
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind numirea lui Ladislav Balko ca membru al Curții de Conturi

(C8-0413/2015 – 2015/0816(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 286 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0413/2015),

–  având în vedere articolul 121 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8–0055/2016),

A.  întrucât Comisia sa pentru control bugetar a evaluat calificările candidatului propus, ținând seama în special de condițiile prevăzute la articolul 286 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

B.  întrucât, în cursul reuniunii sale din 15 martie 2016, Comisia pentru control bugetar a audiat candidatul desemnat de Consiliu pentru a fi membru al Curții de Conturi,

1.  emite un aviz nefavorabil privind numirea lui Ladislav Balko ca membru al Curții de Conturi;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și, spre informare, Curții de Conturi, precum și celorlalte instituții ale Uniunii Europene și instituțiilor de control din statele membre.

ANEXA 1: CURRICULUM VITAE AL lui Ladislav Balko

S-a născut în 1954 în Slepčany, Slovacia.

A absolvit dreptul la Universitatea Comenius din Bratislava. A obținut doctoratul în drept și titlul de doctor, devenind conferențiar universitar în domeniul dreptului financiar și comercial.

În 1990 și 1991 a fost avocat principal în cadrul Direcției Vamale a Republicii Slovace. Din 1991 până în 1999, a ocupat mai multe posturi de conducere, inclusiv acela de director general adjunct al celei mai mari bănci comerciale din Slovacia — „Všeobecná úverová banka” (VÚB).

Între 2001 și 2004, a fost guvernator adjunct și membru al consiliului de administrație al Băncii de export-import al Republicii Slovace, iar în 2003 a fost director general administrativ al Agenției slovace pentru investiții și dezvoltare comercială (SARIO). În 2004, a fost numit membru al consiliului director - organul de conducere - al Băncii Naționale a Slovaciei (NBS).

Grație lungii sale experienței în sectorul financiar, în 2006 a devenit consilier al prim-ministrului Republicii Slovace în domeniul financiar și al investițiilor străine. În această funcție s-a ocupat de chestiuni precum gestionarea guvernamentală a finanțelor publice, bugetul, fondurile structurale și alte aspecte conexe. A jucat, de asemenea, un rol important în ceea ce privește adoptarea monedei euro de către Slovacia. A redactat Declarația de acord social pentru adoptarea și utilizarea monedei euro în Slovacia și a organizat mai multe conferințe pe această temă. În 2006, a devenit vicepreședinte al consiliului de administrație al Băncii slovace de garantare și dezvoltare (SZRB), iar în 2008 a fost numit membru al Consiliului guvernamental pentru prețuri.

Pe lângă activitățile sale practice în domeniul financiar, în calitate de șef al Departamentului de drept financiar al Facultății de Drept din cadrul Universității Comenius din Bratislava a predat în domenii precum finanțe publice, buget, control financiar, taxe și vămi, monede, operațiuni de schimb valutar și piețe financiare, și a scris numeroase articole academice și tehnice pe aceste subiecte, precum și mai multe manuale în domeniul dreptului financiar.

La 7 mai 2010 a devenit membru al Curții de Conturi Europene. Până la 30 ianuarie 2014 a fost membru al Camerei IV. A fost responsabil de realizarea auditului în contextul declarației de asigurare (DAS) în domeniul cercetării și al altor politici interne, precum și de realizarea auditului în același domeniu. În aprilie 2012, a devenit membru supleant al Camerei IV în cadrul Camerei orizontale CEAD, iar la 1 februarie 2013, membru supleant al Camerei IV în cadrul Comitetului administrativ. În plus, începând de la 12 februarie 2012, a fost membru al Comitetului de audit, pe care l-a prezidat de la 24 aprilie 2013 până la 28 februarie 2014.

La 1 februarie 2014, a fost numit membru al Camerei II - Politici structurale, transport și energie; este, de asemenea, raportor pentru capitolul Coeziune economică, socială și teritorială și responsabil de realizarea auditului în contextul DAS și a auditului performanței în domeniul politicii regionale și al fondurilor structurale. Este membrul care reprezintă Camera II în cadrul Camerei CEAD și este raportor pentru mai multe audituri ale performanței.

ANEXA 2: PREZENTARE SUCCINTĂ DE CĂTRE LADISLAV BALKO A EXPERIENȚEI SALE CA MEMBRU AL CURȚII ȘI A OBIECTIVELOR PENTRU UN VIITOR MANDAT

De-a lungul activității mele în cadrul CCE, am descoperit o instituție de audit extern independentă și cu adevărat profesionistă și eficientă și am cunoscut mulți colegi înalt calificați și implicați, fie ei membri sau funcționari. M-am angajat ca, în schimb, să contribui la activitatea CCE în modurile următoare.

În primul rând, am avut și am încă privilegiul de a fi raportor pentru un capitol vertical din Raportul anual al CCE. La scurt timp după venirea mea, în calitate de membru al Camerei IV, „Venituri, cercetare și politici interne”, am devenit raportor pentru capitolul din Raportul anual referitor la Cercetare și alte politici interne în cadrul exercițiilor DAS 2010, 2011 și 2012. Am fost, de asemenea, raportor pentru Avizul 6/2012 privind propunerea legislativă referitoare la normele de participare la programul Orizont 2020, care a jucat un rol esențial în ceea ce privește adoptarea simplificărilor ambițioase prevăzute în propunere. Din februarie 2014, sunt membru al Curții II, „Politici structurale, transporturi și energie”, cu statutul de raportor pentru capitolul din Raportul anual referitor la Politica regională în cadrul exercițiului DAS pentru 2013 și pentru capitolul Coeziunea economică, socială și teritorială în cadrul exercițiului DAS pentru 2014 și a celui pentru 2015, care se află în desfășurare.

În al doilea rând, am fost responsabil de mai multe audituri ale performanței interesante și pertinente, acționând astfel în calitate de raportor pentru următoarele raporturi speciale:

  4/2011 „Auditul fondului de garantare pentru IMM-uri” (raportoare CONT: dna Ingeborg Gräßle);

  2/2013 „A asigurat Comisia punerea eficientă în aplicare a celui de Al șaptelea program-cadru pentru cercetare?” (raportoare CONT: dna Monika Panayotova);

  16/2013 „Examinarea «auditului unic» (single audit) și a gradului de încredere acordat de Comisie activităților desfășurate de autoritățile de audit naționale în domeniul coeziunii” (raportor CONT: dl Boguslaw Liberadzki);

  6/2014 „Sprijinul acordat prin intermediul fondurilor politicii de coeziune pentru producerea de energie din surse regenerabile – a permis acesta obținerea unor rezultate bune?” (raportor CONT: dl Miroslav Poche);

  14/2014 „Modul în care instituțiile și organele UE calculează, reduc și compensează emisiile lor de gaze cu efect de seră” (raportoare CONT: dna Patricija Sulin);

  În prezent, sunt responsabil de auditurile performanței care sunt în curs de desfășurare în ceea ce privește Performanțele transportului feroviar de marfă în UE, Sistemul european de management al traficului feroviar și Proiectarea încheierii programelor de coeziune și dezvoltare rurală 2007-2013.

În afara acestor sarcini, în momentul de față sunt, de asemenea, reprezentantul Camerei II în cadrul Camerei orizontale CEAD (Coordonare, evaluare, asigurare și dezvoltare a auditului). Începând din februarie 2012, am fost membru și, apoi, din aprilie 2013 până în februarie 2014, președinte al Comitetului de audit intern al CCE.

Pe parcursul mandatului meu, am avut relații de muncă fructuoase și constructive cu actori importanți ai UE, precum membrii Comisiei CONT a Parlamentului European și comisari europeni. Am menținut, de asemenea, bune relații de muncă cu Biroul Suprem de Audit și cu Comisia pentru afaceri europene din cadrul Parlamentului Republicii Slovace, în principal prin informarea acestora cu privire la activitatea și realizările CCE și prin prezentări periodice ale raporturilor anuale ale CCE.

Pe durata mandatului meu, am acumulat multă experiență și multe cunoștințe cu privire la activitatea CCE și la cadrul de responsabilitate în care aceasta funcționează. Sunt puternic motivat să valorific toate aceste cunoștințe și toată această experiență continuându-mi activitatea în cadrul CCE, punând în aplicare documentele sale strategice anuale și multianuale până în 2017 și după această dată, furnizând un raport anual orientat și mai mult spre performanță și care ține seama de nevoile principalelor părți interesate, în special Parlamentul European, precum și rapoarte speciale cu o valoare adăugată. Sunt, de asemenea, doritor să contribui la abordarea noilor evoluții și provocări care așteaptă CCE, inclusiv punerea în aplicare cu succes a noii organizări bazate pe sarcini și a reformelor conexe. În acest sens, consider eventuala mea realegere drept un element care va contribui la asigurarea stabilității și a continuității în cadrul activității CCE, care va include în 2016 un număr important de noi membri.

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

15.3.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

8

16

2

Membri titulari prezenți la votul final

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Xabier Benito Ziluaga