Postup : 2015/0816(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0055/2016

Predkladané texty :

A8-0055/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/04/2016 - 11.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0117

SPRÁVA     
PDF 523kWORD 86k
17.3.2016
PE 576.849v03-00 A8-0055/2016

o návrhu na vymenovanie Ladislava Balka za člena Dvora audítorov

(C8-0413/2015 – 2015/0816(NLE))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Igor Šoltes

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu na vymenovanie Ladislava Balka za člena Dvora audítorov

(C8-0413/2015 – 2015/0816(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 286 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0413/2015),

–  so zreteľom na článok 121 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0055/2016),

A.  keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu posúdil kvalifikáciu navrhovaného kandidáta, najmä pokiaľ ide o podmienky uvedené v čl. 286 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

B.  keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu na svojej schôdzi 15. marca 2016 vypočul kandidáta Rady na člena Dvora audítorov;

1.  nesúhlasí s návrhom Rady vymenovať Ladislava Balka za člena Dvora audítorov;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a pre informáciu Dvoru audítorov, ako aj ostatným inštitúciám Európskej únie a kontrolným orgánom členských štátov.

PRÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS Ladislava Balka

Narodil sa v roku 1954 v Slepčanoch na Slovensku.

Vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave. Neskôr získal titul doktor práv a titul PhD. a stal sa docentom v odbore finančného a obchodného práva.

V rokoch 1990 a 1991 bol vedúcim právnikom na Colnom riaditeľstve Slovenskej republiky. Od roku 1991 do roku 1999 zastával viaceré riadiace funkcie vrátane námestníka generálneho riaditeľa v najväčšej slovenskej komerčnej banke – Všeobecnej úverovej banke (VÚB).

Od roku 2001 do roku 2004 bol viceguvernérom a členom predstavenstva Exportno-importnej banky Slovenskej republiky a v roku 2003 bol výkonným riaditeľom Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). V roku 2004 bol vymenovaný za člena Bankovej rady – najvyššieho orgánu centrálnej banky – Národnej banky Slovenska (NBS).

Na základe dlhoročnej praxe vo finančnej sfére sa stal v roku 2006 poradcom predsedu vlády Slovenskej republiky pre financie a zahraničné investície. V tejto funkcii sa venoval oblastiam vládneho riadenia verejných financií, rozpočtu, štrukturálnych fondov a ďalším súvisiacim oblastiam. Prispel tiež k prijatiu eura na Slovensku. Je okrem iného autorom Deklarácie spoločenskej zhody zaviesť a používať euro na Slovensku a zorganizoval viacero konferencií na túto tému. V roku 2006 sa stal podpredsedom predstavenstva Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB) a v roku 2008 bol vymenovaný za člena Cenovej rady vlády.

Popri praktických činnostiach v oblasti financií ako vedúci odboru finančného práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave prednášal v oblasti verejných financií, rozpočtu, finančnej kontroly, daní a ciel, meny, devízových operácií a finančných trhov. Napísal veľa vedeckých a odborných článkov na tieto témy, ako aj niekoľko učebníc finančného práva.

Členom Európskeho dvora audítorov sa stal 7. mája 2010. Do 30. januára 2014 bol členom komory IV. Balko bol zodpovedný za vykonávanie auditu na účely vyhlásenia o vierohodnosti (DAS) v oblasti výskumu a iných vnútorných politík a za realizáciu auditu výkonnosti v tej istej oblasti. Od apríla 2012 bol zastupujúcim členom komory IV v metodickej komore CEAD a od 1. februára 2013 bol zastupujúcim členom komory IV v správnom výbore. Okrem toho bol od 12. februára 2012 členom výboru pre vnútorný audit a od 24. apríla 2013 do 28. februára 2014 jeho predsedom.

Dňa 1. februára 2014 bol vymenovaný za člena komory II –Štrukturálne politiky, doprava a energetika: je spravodajcom pre kapitolu Hospodárska, sociálna a teritoriálna súdržnosť a zodpovedá za vykonávanie auditu DAS a auditu výkonnosti v oblasti regionálnej politiky a štrukturálnych fondov. Zastupuje komoru II v komore CEAD a bol tiež spravodajcom niekoľkých auditov výkonnosti.

PRÍLOHA 2: ZHRNUTIE SKÚSENOSTÍ LADISLAVA BALKA VO FUNKCII ČLENA DVORA AUDÍTOROV A CIELE PRE BUDÚCI MANDÁT

Počas môjho pôsobenia na Dvore audítorov som pracoval v skutočne profesionálnej a dobre fungujúcej nezávislej externej audítorskej inštitúcii a medzi členmi a zamestnancami som spoznal veľa kvalifikovaných a zanietených kolegov. Snažím sa prispievať k práci Európskeho dvora audítorov (EDA) týmito spôsobmi:

Po prvé, mal som a v súčasnosti stále mám česť byť spravodajcom vertikálnej kapitoly výročnej správy EDA. Krátko po mojom príchode som sa ako člen komory IV „Príjmy, výskum a vnútorné politiky“ stal spravodajcom pre kapitolu o výskume a iných vnútorných politikách výročnej správy k vyhláseniu o vierohodnosti (DAS) v rokoch 2010, 2011 a 2012. Bol som tiež spravodajcom stanoviska 6/2012 o legislatívnom návrhu týkajúcom sa pravidiel účasti na programe Horizont 2020, ktoré zohralo významnú úlohu pri prijímaní významných zjednodušení, ktoré sa týmto návrhom zavádzali. Od februára 2014 som členom komory II – Štrukturálne politiky, doprava a energetika a v súvislosti s DAS za rok 2013 som bol spravodajcom pre kapitolu výročnej správy, ktorá sa týkala regionálnej politiky a v súvislosti s DAS za rok 2014, ako aj s prebiehajúcim DAS za rok 2015, kapitolu o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti.

Po druhé, bol som zodpovedný za mnohé zaujímavé a dôležité audity výkonnosti, a to ako spravodajca pre tieto osobitné správy:

  4/2011 Audit Záručného fondu pre MSP (spravodajkyňa výboru CONT Ingeborg Gräßle);

  2/2013 Zabezpečila Komisia efektívnu implementáciu siedmeho rámcového programu pre výskum? (spravodajkyňa výboru CONT Monika Panayotova);

  16/2013 Hodnotenie „jednotného auditu“ a spoliehanie sa Komisie na prácu vnútroštátnych kontrolných orgánov v oblasti súdržnosti (spravodajca výboru CONT Boguslaw Liberadzki);

  6/2014 Podpora z fondov politiky súdržnosti na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov – dosiahli sa ňou dobré výsledky? (spravodajca výboru CONT Miroslav Poche);

  14/2014 Ako inštitúcie a orgány EÚ vypočítajú, znížia a kompenzujú svoje emisie skleníkových plynov? (spravodajkyňa výboru CONT Patricija Sulin);

  v súčasnosti som zodpovedný za prebiehajúce audity výkonnosti týkajúce sa nákladnej železničnej dopravy v EÚ, európskeho systému riadenia železničnej dopravy a plánu ukončenia programov súdržnosti a rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013.

Okrem týchto úloh v súčasnosti tiež zastupujem komoru II v horizontálnej komore CEAD (Coordination, Evaluation, Assurance and audit – koordinácia, hodnotenie, záruka a rozvoj). Od februára 2012 som pôsobil ako člen a od apríla 2013 do februára 2014 ako predseda výboru pre vnútorný audit EDA.

Počas môjho funkčného obdobia som mal plodné a konštruktívne vzťahy s dôležitými zainteresovanými stranami EÚ, či už v Európskom parlamente s členmi výboru CONT alebo s príslušnými európskymi komisármi. Tiež som udržiaval dobré pracovné vzťahy s Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky, ako aj s Výborom pre európske záležitosti Národnej rady Slovenskej republiky, najmä pokiaľ ide o informovanie o práci a výsledkoch EDA a pravidelnú prezentáciu výročných správ EDA.

Počas môjho funkčného obdobia som získal veľké množstvo skúseností a poznatkov o práci EDA a rámci zodpovednosti, v ktorom pôsobí. Mám veľkú motiváciu uplatňovať všetky tieto znalosti a skúsenosti v ďalšej práci na EDA, a to vykonávaním jeho ročných a viacročných strategických dokumentov do roku 2017 a po roku 2017 a vypracúvaním výročnej správy s ešte väčšou orientáciou na výkonnosť, s prihliadnutím na potreby našich hlavných zainteresovaných strán, najmä Európskeho parlamentu, ako aj významných a včasných osobitných správ, ktorými sa zvyšuje hodnota. Zároveň som pripravený pomôcť riešiť nové vývojové trendy a výzvy, pred ktorými stojí EDA, vrátane úspešnej realizácie novej organizácie založenej na úlohách a súvisiacich reforiem. V tejto súvislosti vnímam svoje možné opätovné vymenovanie ako prvok, ktorý by prispel k stabilite a kontinuite práce Dvora audítorov, ktorý v roku 2016 privíta veľký počet nových členov.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

15.3.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

8

16

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Xabier Benito Ziluaga

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia