Postopek : 2015/0816(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0055/2016

Predložena besedila :

A8-0055/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/04/2016 - 11.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0117

POROČILO     
PDF 579kWORD 85k
17.3.2016
PE 576.849v03-00 A8-0055/2016

o imenovanju Ladislava Balka za člana Računskega sodišča

(C8-0413/2015 – 2015/0816(NLE))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Igor Šoltes

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o imenovanju Ladislava Balka za člana Računskega sodišča

(C8-0413/2015 – 2015/0816(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 286(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je posvetoval s Svetom (C8-0413/2015),

–  ob upoštevanju člena 121 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0055/2016),

A.  ker je Odbor za proračunski nadzor ocenil kandidatove strokovne kvalifikacije, zlasti glede na zahteve iz člena 286(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

B.  ker je Odbor za proračunski nadzor na svoji seji dne 15. marca 2016 poslušal predstavitev kandidata Sveta za člana Računskega sodišča;

1.  ne odobri predloga Sveta, da se Ladislav Balko imenuje za člana Računskega sodišča;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in v vednost Računskemu sodišču, kot tudi drugim institucijam Evropske unije in revizorskim organom držav članic.

PRILOGA 1: ŽIVLJENJEPIS LADISLAVA BALKA

Rojen je leta 1954 v kraju Slepčany na Slovaškem.

Diplomiral je iz prava na Univerzi Komenskega v Bratislavi. Po pridobljenem doktorskem nazivu je postal izredni profesor finančnega in trgovinskega prava.

V letih 1990 in 1991 je bil glavni pravnik carinskega direktorata Republike Slovaške. Med letoma 1991 in 1999 je delal na več vodilnih položajih, med drugim kot namestnik generalnega direktorja največje slovaške poslovne banke – Všeobecná úverová banka (VÚB).

Med letoma 2001 in 2004 je bil namestnik predsednika uprave in član upravnega odbora izvozno-uvozne banke Republike Slovaške. Leta 2003 je bil izvršni direktor slovaške agencije za razvoj investicij in trgovine (SARIO). Leta 2004 je bil imenovan za člana sveta banke – najvišjega upravnega organa Narodne banke Slovaške (NBS).

Zaradi dolgoletnih izkušenj na področju financ, je leta 2006 postal svetovalec predsednika vlade Republike Slovaške za finance in tuje naložbe. V tej vlogi se je osredotočil na področja, kot so vladno vodenje javnih financ, proračun, strukturni skladi in druga sorodna področja. Sodeloval je tudi v procesu uvajanja evra na Slovaškem. Pripravil je osnutek Deklaracije o socialnem sporazumu za uvedbo in uporabo evra na Slovaškem in organiziral številne konference na to temo. Leta 2006 je postal podpredsednik sveta direktorjev slovaške jamstvene in razvojne banke (SZRB), potem pa ga je vlada leta 2008 imenovala za člana odbora za cene.

Poleg praktičnega udejstvovanja na področju financ kot predstojnik oddelka za finančno pravo pravne fakultete Univerze Komenskega v Bratislavi predava o javnih financah, proračunu, finančnem nadzoru, davkih in pristojbinah, valutah, deviznih poslih in finančnih trgih. O teh temah je napisal več znanstvenih in strokovnih člankov ter priročnikov o finančnem pravu.

7. maja 2010 je postal član Evropskega računskega sodišča. Do 30. januarja 2014 je bil član senata IV. Odgovoren je bil za revizije izjav o zanesljivosti (DAS) na področju raziskav in drugih notranjih politik ter za revizije smotrnosti poslovanja na istem področju. Aprila 2012 je postal nadomestni član senata IV v horizontalnem senatu CEAD, od 1. februarja 2013 pa je nadomestni član senata IV v upravnem odboru. Poleg tega je bil od 12. februarja 2012 član notranjega revizijskega odbora, od 24. aprila 2013 do 28. februarja 2014 pa tudi njegov predsednik.

1. februarja 2014 je bil imenovan za člana senata II – Strukturne politike, promet in energetika. Je tudi poročevalec za poglavje o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji ter pristojen za revizijo DAS in revizijo smotrnosti poslovanja na področju regionalne politike in strukturnih skladov. Poleg tega v senatu CEAD zastopa senat II, bil pa je tudi poročevalec za številne revizije smotrnosti poslovanja.

PRILOGA 2: POVZETEK IZKUŠENJ LADISLAVA BALKA KOT ČLANA SODIŠČA IN CILJI ZA PRIHODNJI MANDAT

Delo na Evropskem računskem sodišču (ERS) mi je omogočilo, da sodelujem v resnično strokovni, dobro utečeni in neodvisni zunanji revizijski instituciji, s številnimi zelo kvalificiranimi in predanimi kolegi med člani in zaposlenimi. To sem skušal vrniti tako, da sem k delu Računskega sodišča prispeval na naslednje načine:

večkrat sem imel priložnost nastopati v vlogi poročevalca za vertikalno poglavje letnega poročila ERS; kmalu po prihodu sem kot član senata IV za prihodke, raziskave in notranje politike postal poročevalec za poglavje letnega poročila o raziskavah in drugih notranjih politikah za izjavo o zanesljivosti v proračunskih letih 2010, 2011 in 2012. Prav tako sem bil poročevalec za Mnenje št. 6/2012 o zakonodajnem predlogu o pravilih za sodelovanje v programu Obzorje 2020, ki je bilo pomembno za kasnejšo korenito poenostavitev, predlagano v predlogu. Od februarja 2014 sem član senata II za strukturne politike, promet in energetiko ter poročevalec za poglavje letnega poročila o regionalni politiki za izjavo o zanesljivosti za proračunsko leto 2013 in za poglavje o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji za izjavo o zanesljivosti za proračunsko leto 2014 kakor tudi za proračunsko leto 2015.

Pristojen sem bil tudi za številne zanimive in pomembne revizije smotrnosti poslovanja: kot poročevalec sem pripravil naslednja posebna poročila:

  4/2011 „Revizija garancijske sheme za MSP“ (poročevalka odbora CONT Ingeborg Gräßle);

  2/2013 „Ali je Komisija zagotovila učinkovito izvajanje Sedmega okvirnega programa za raziskave?“ (poročevalka odbora CONT Monika Panajotova (Monika Panayotova));

  16/2013 „Ocena enotne revizije in zanašanja Komisije na delo nacionalnih revizijskih organov na področju kohezije“ (poročevalec odbora CONT Boguslaw Liberadzki);.

  6/2014 „Podpora iz skladov kohezijske politike za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov – ali je dosegla dobre rezultate?”(poročevalec odbora CONT Miroslav Poche);

  14/2014 „Kako institucije in organi EU izračunajo, zmanjšujejo in izravnavajo svoje emisije toplogrednih plinov?“ (poročevalka odbora CONT Patricija Šulin);

  Trenutno sem odgovoren za tekoče revizije smotrnosti poslovanja o prevozni zmogljivosti železniškega tovornega pometa v EU, o evropskem sistemu za upravljanje železniškega prometa, ter o načrtu zaključka kohezijskega programa in programa za razvoj podeželja 2007–2013.

Poleg teh nalog sem sedaj tudi predstavnik senata II v horizontalnem senatu CEAD (usklajevanje, vrednotenje, zanesljivost in razvoj revizij). Od februarja 2012 sem bil član, od aprila 2013 do februarja 2014 pa predsednik Odbora ERS za notranjo revizijo.

Med svojim mandatom sem imel plodne in konstruktivne odnose s pomembnimi deležniki EU, tako v Evropskem parlamentu s člani Odbora za proračunski nadzor (CONT) kot s pristojnimi evropskimi komisarji. Prav tako sem ohranil dobre delovne odnose z nacionalnim vrhovnim revizijskim uradom ter z odborom za evropske zadeve parlamenta Republike Slovaške, zlasti v zvezi z obveščanjem o delu in produkti ERS ter z rednimi predstavitvami letnih poročil tega sodišča.

Med svojim mandatom sem pridobil obsežne izkušnje in se seznanil z delom ERS ter okvirjem odgovornosti, v katerem deluje. Moja glavna motivacija je vse pridobljeno znanje in izkušnje vložiti v prihodnje delo na ERS, sodelovati pri izvajanju njegovih letnih in večletnih strateških dokumentov do leta 2017 in po njem, pripravljati še bolj v uspešnost usmerjena letna poročila, ob upoštevanju potreb naših glavnih deležnikov in zlasti Evropskega parlamenta, ter pripravljati relevantna in pravočasna posebna poročila, ki bodo prinašala/pomenila dodano vrednost. Z velikim zanimanjem se bom loteval novega razvoja in izzivov ERS, vključno z uspešnim izvajanjem nove naloge glede organizacije in z njo povezanih reform. V zvezi s tem vidim svoje morebitno ponovno imenovanje kot element, ki bo prispeval k stabilnosti in kontinuiteti dela Računskega sodišča, ki bo leta 2016 pozdravilo veliko število novih članov.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

15.3.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

8

16

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Julia Pitera, Miroslav Poche

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Xabier Benito Ziluaga

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov