Förfarande : 2015/0816(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0055/2016

Ingivna texter :

A8-0055/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/04/2016 - 11.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0117

BETÄNKANDE     
PDF 359kWORD 77k
17.3.2016
PE 576.849v03-00 A8-0055/2016

om nomineringen av Ladislav Balko till ämbetet som ledamot av revisionsrätten

(C8-0413/2015 – 2015/0816(NLE))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Igor Šoltes

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om nomineringen av Ladislav Balko till ämbetet som ledamot av revisionsrätten

(C8-0413/2015 – 2015/0816(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av artikel 286.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C8-0413/2015),

–  med beaktande av artikel 121 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0055/2016), och av följande skäl:

A.  Europaparlamentets budgetkontrollutskott granskade sedan den nominerade kandidatens kvalifikationer, särskilt i förhållande till de villkor som anges i artikel 286.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

B.  Vid sitt sammanträde den 15 mars 2016 höll budgetkontrollutskottet en utfrågning med rådets kandidat till uppdraget som ledamot av revisionsrätten.

1.  Europaparlamentet avstyrker rådets förslag till utnämning av Ladislav Balko till ledamot av revisionsrätten.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och, för kännedom, till revisionsrätten samt till Europeiska unionens övriga institutioner och medlemsstaternas revisionsorgan.

BILAGA 1: Ladislav BalkoS MERITFÖRTECKNING

Född 1954 i Slepčany, Slovakien.

Tog examen i juridik vid Comenius-universitetet i Bratislava. Därefter avlade han doktorsexamen i juridik och fick titeln PhD och blev universitetslärare i finans- och handelsrätt.

Under 1990 och 1991 var han chefsjurist vid Slovakiens tullmyndighet. Mellan 1991 och 1999 hade han olika chefstjänster, bland annat var han vice generaldirektör vid Slovakiens största affärsbank − Všeobecná úverová banka (VÚB).

Mellan 2001 och 2004 var han vice direktör och styrelseledamot i Slovakiens export och import-bank Eximbanka och 2003 var han verksamhetschef för den slovakiska byrån för utveckling av investeringar och handel (SARIO). 2004 utsågs han till ledamot av banknämnden – ledningsorganet – i Slovakiens nationalbank (NBS).

Tack vare sin långa erfarenhet inom finanssektorn blev Dr Balko rådgivare för finansiella frågor och utländska investeringar till Slovakiens premiärminister. I denna roll fokuserade han på den statliga förvaltningen av offentliga finanser, budget, strukturfonder och andra relaterade områden. Han bidrog också till Slovakiens införande av euron. Dr Balko utarbetade förklaringen om den nationella överenskommelsen att införa och använda euron i Slovakien och anordnade ett antal evenemang om detta. 2006 blev han vice styrelseordförande i den slovakiska garanti- och utvecklingsbanken (SZRB) och 2008 utsågs han till ledamot i regeringens prisråd.

Utöver den praktiska verksamheten i finanssektorn har han som chef för finansrättsavdelningen på den juridiska fakulteten vid Comenius-universitetet i Bratislava föresläst om offentliga finanser, budget, finanskontroll, skatter och tullar, valutafrågor, valutatransaktioner och finansmarknader och han har skrivit många vetenskapliga och tekniska artiklar om dessa ämnen liksom flera läroböcker i finansrätt.

Han blev ledamot av Europeiska revisionsrätten den 7 maj 2010. Fram till den 30 januari 2014 var han ledamot av avdelning IV. Dr Balko ansvarade för att avge revisionsförklaringar på forskningsområdet och annan EU-intern politik och för effektivitetsrevisionen på dessa områden. I april 2012 blev han suppleant i avdelning IV i den övergripande CEAD‑avdelningen och den 1 februari suppleant i avdelning IV i förvaltningskommittén. Dessutom var han från och med den 12 februari 2012 ledamot av internrevisionskommittén som han också var ordförande för mellan 24 april 2014 och 28 februari 2014.

Den 1 februari 2014 utsågs han till ledamot av avdelning II - Strukturpolitik, transport och energi. Han är också föredragande för underavdelningen för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning och ansvarar för att utföra granskningen inför revisionsförklaringen och effektivitetsrevisionen när det gäller regionalpolitik och strukturfonder. Han är den ledamot som företräder avdelning II i CEAD-avdelningen och har också varit föredragande för flera effektivitetsrevisioner.

BILAGA 2: SAMMANFATTNING AV LADISLAV BALKOS ERFARENHET SOM LEDAMOT AV REVISIONSRÄTTEN OCH MÅL MED EN FRAMTIDA MANDATPERIOD

Under min period vid revisionsrätten har jag skaffat mig erfarenhet från en verkligen professionell och välfungerande oberoende institution för extern revision och lärt känna många kompetenta och hängivna kollegor bland ledamöterna och personalen. Jag försökte leva upp till detta genom att bidra till revisionsrättens arbete på följande sätt.

För det första har jag haft och har fortfarande förmånen att vara föredragande för ett kapitel i revisionsrättens årsrapport. Strax efter att jag började blev jag som ledamot av avdelning IV ”Inkomster, forskning och inre politik” föredragande för årsrapportens kapitel Forskning och annan inre politik för revisionsförklaringarna för 2010, 2011 och 2012. Jag var också föredragande för yttrande 6/2012 över förslaget till förordning om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020, vilket spelade en betydande roll för att genomföra de djärva förenklingarna enligt förslaget. Sedan februari 2014 har jag varit ledamot av avdelning II ”Strukturpolitik, transport och energi” och varit föredragande för årsrapportens kapitel om regionalpolitik för revisionsförklaringen 2013 och för kapitlet Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning för revisionsförklaringen 2014 samt för det pågående förfarandet för revisionsförklaringen 2015.

För det andra ansvarade jag för många intressanta och relevanta effektivitetsrevisioner och var föredragande för följande särskilda rapporter:

–  4/2011 ”Revisionen av garantiinstrumentet för små och medelstora företag” (CONT-föredragande Ingeborg Gräßle),

–  2/2013 ”Har kommissionen säkerställt ett effektivt genomförande av sjunde ramprogrammet för forskning?” (CONT-föredragande Monika Panayotova),

–  16/2013 ”Lägesbedömning av modellen för samordnad granskning (”single audit”) och kommissionens användning av de nationella revisionsmyndigheternas arbete inom sammanhållningsområdet” (CONT-föredragande Boguslaw Liberadzki),

–  6/2014 ”Sammanhållningsstödet till produktion av förnybar energi – har det lett till bra resultat?” (CONT-föredragande Miroslav Poche),

–  14/2014 ”Hur beräknar, minskar och kompenserar EU:s institutioner och organ sina växthusgasutsläpp?” (CONT-föredragande Patricija Sulin),

–  För närvarande ansvarar jag för den pågående effektivitetsrevisionen av tågtransporter på järnväg i EU, av det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg och av utformningen av avslutandet av 2007-2013 års program för sammanhållning och landsbygdsutveckling.

Utöver dessa uppgifter är jag nu också representant i avdelning II i den övergripande CEAD‑avdelningen (samordning, utvärdering, revisionsförklaring och utveckling). Från och med 2012 var jag ledamot och mellan april 2013 och februari 2014 var jag ordförande i revisionsrättens internrevisionskommitté.

Under hela min mandatperiod har jag haft fruktbara och konstruktiva relationer med viktiga EU-aktörer, inte minst i Europaparlamentet med ledamöterna av CONT-utskottet och med berörda kommissionsledamöter. Jag har också upprätthållit goda arbetsrelationer med nationella revisionsorgan och det slovakiska parlamentets utskott för EU-frågor, framför allt när det gäller att informera dem om revisionsrättens arbete och produkter och regelbundet presentera revisionsrättens årsrapporter.

Under min mandatperiod har jag samlat mycket erfarenhet och fått stor förståelse för revisionsrättens arbete och de ansvarighetsramar inom vilka revisionsrätten verkar. Jag har en stark motivation att bidra med all denna kunskap och erfarenhet under mitt fortsatta arbete vid revisionsrätten och genomföra dess årliga och fleråriga strategiska dokument fram till 2017 och därefter och skapa en ännu mer effektivitetsinriktad årsrapport som beaktar behoven hos våra huvudsakliga intressenter och i synnerhet Europaparlament, och genom relevanta och aktuella särskilda rapporter som skapar mervärde. Jag är också mån om att bidra till att hantera nya utvecklingstendenser och framtida utmaningar för revisionsrätten, inte minst ett framgångsrikt genomförande av den nya uppgiftsbaserade organisationen och därmed förknippade reformer. Jag ser min möjliga återutnämning som en faktor som bidrar till stabilitet och kontinuitet i arbetet vid revisionsrätten, som kommer att ta emot ett betydande antal nya ledamöter 2016.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

15.3.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

8

16

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Xabier Benito Ziluaga

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy