Процедура : 2013/0016(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0056/2016

Внесени текстове :

A8-0056/2016

Разисквания :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0145

ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ     ***II
PDF 690kWORD 96k
17.3.2016
PE 575.332v02-00 A8-0056/2016

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на железопътния транспорт (преработен текст)

(10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Михаел Крамер

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на железопътния транспорт (преработен текст)

(10580/1/2015 C8-0417/2015 2013/0016(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (10580/1/2015 – C8-0417/2015),

–  като взе предвид мотивираните становища, внесени в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност от парламента на Литва, от Сената на Румъния и от парламента на Швеция, в които се посочва, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2013 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 08 октомври 2013 г.(2),

–  като взе предвид позицията си на първо четене(3) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0031),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 76 от своя правилник,

-  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по транспорт и туризъм (A8-0056/2016),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  приема за сведение декларацията на Комисията, приложена към настоящата резолюция;

3.  отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

4.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

5.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта след проверка на надлежното изпълнение на всички процедури и да пристъпи заедно с генералния секретар на Съвета към публикуването му, заедно с изявлението на Комисията във връзка с него, в Официален вестник на Европейския съюз;

6.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Комисията относно обяснителните документи

Комисията припомня, че Европейският парламент, Съветът и Комисията потвърдиха в своята съвместна политическа декларация от 27 октомври 2011 г. относно обяснителните документи, че информацията, която държавите членки предоставят на Комисията по отношение на транспонирането на директивите в националното право „трябва да бъде ясна и точна“ с цел да се улесни Комисията при изпълнението на нейната задача да следи за прилагането на правото на Съюза. В настоящия случай обяснителни документи биха могли да бъдат полезни за тази цел. Комисията съжалява, че окончателният текст не съдържа разпоредби в този смисъл.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Правна рамка за безопасността на железопътния транспорт

С цел да се продължат усилията за установяване на единен пазар за железопътни транспортни услуги, е необходимо да се създаде обща регулаторна рамка за безопасност на железопътния транспорт. Държавите членки разработиха свои правила и стандарти за безопасност главно в национален мащаб, базиращи се на национални технически и работни концепции. Едновременно с това разликите в прилаганите принципи, подходи и културни особености затрудняваха преодоляването на техническите бариери и установяването на международни транспортни операции.

Директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт в Общността представлява значителен напредък към създаване на обща регулаторна рамка за безопасност на железопътния транспорт. Директивата създава рамка за хармонизиране на правилата за безопасност, издаването на сертификати за безопасност на железопътните предприятия, функцията и ролите на органите по безопасността, както и разследването на произшествия, за да не се насърчават държавите членки да продължават да разработват в национален мащаб свои правила и стандарти за безопасност, основаващи се на национални технически и работни концепции. Въпреки това, сертифицирането за безопасност трябва да бъде извършено на национално равнище. Разработването и прилагането на единен сертификат за безопасност в ЕС винаги е било дългосрочна цел.

Основната цел на предложението на Комисията за преразглеждане на Директива 2004/49/ЕО е преминаването към единен сертификат за безопасност в Съюза, който да замени настоящата система от две части (част А/Б).

Основни постижения на Европейския парламент

Европейската железопътна агенция (ERA) ще играе ключова роля за издаването на сертификати за безопасност на железопътните предприятия. ERA ще бъде компетентна да издава сертификати за безопасност на железопътните предприятия, извършващи дейност в повече от една държава членка. Железопътно предприятие, извършващо дейност в една държава членка, може да избере да бъде сертифицирано или от ERA, или от национален орган по безопасността.

Подобряване на културата на безопасност и докладване на събития в железопътните предприятия и управители на инфраструктура. Това ще насърчи служителите да докладват за събития при условия на поверителност и ще даде възможност на железопътния сектор да извлече поуки и да подобри работните практики. Освен това ще има програми за обучение за служителите, включително мерки за физическа и психологическа пригодност.

Държавите членки ще бъдат задължени да наблюдават спазването от страна на машинистите на правилата относно работното време, продължителността на смените и периодите на почивка.

ERA може да създаде инструмент за обмен на информация относно рисковете за безопасността между съответните участници. Това допълнително ще улесни презграничния обмен на информация, в случай че има риск за безопасността, например ако същият вид подвижен състав се използва в повече от една държава членка.

По-добра информационна политика, насочена към близките на жертви, и подобряване на координацията на службите за спешна помощ.

ERA ще предостави на разследващите органи техническа помощ и секретариат за сътрудничество на разследващите органи. Разследващите органи биха правили „партньорски проверки“ с цел да наблюдават тяхната ефективност и независимост. Въпреки това, тъй като Агенцията издава разрешения, тя не може да участва пряко в разследване поради потенциални конфликти на интереси.

Преговори:

След приемането на позицията на Парламента на първо четене на 26 февруари 2014 г. и решението на комисията по транспорт и туризъм за започване на преговори на 13 октомври 2014 г., неформалните преговори с оглед постигане на ранно споразумение на второ четене се проведоха по време на италианското и латвийското председателства на Съвета. Преговарящите екипи на Парламента и Съвета постигнаха споразумение по досието на 17 юни 2015 г. Текстът, приет на тези преговори, беше одобрен от комисията по транспорт и туризъм на 10 ноември 2015 г. Въз основа на одобрението на комисията в своето писмо до председателя на Комитета на постоянните представители (Корепер) председателят на комисията отправи препоръка до участниците в пленарното заседание за одобряване на позицията на Съвета на първо четене без изменения. След извършването на правна и езикова проверка Съветът прие своята позиция на първо четене, с която потвърди споразумението на 10 декември 2015 г.

Препоръка:

Тъй като позицията на Съвета съответства на постигнатото споразумение по време на тристранните срещи, комисията по транспорт и туризъм препоръчва позицията на Съвета да бъде приета без изменения на първо четене.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Безопасност на железопътния транспорт (преработен текст)

Позовавания

10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

26.2.2014 T7-0150/2014

Предложение на Комисията

COM(2013)0031 - C7-0028/2013

Дата на обявяване в заседание на получаването на позицията на Съвета на първо четене

4.2.2016

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

TRAN

4.2.2016

 

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Michael Cramer

16.7.2014

 

 

 

Разглеждане в комисия

16.2.2016

 

 

 

Дата на приемане

15.3.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

37

4

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Francisco Assis, Rosa D’Amato, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Franck Proust

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Mylène Troszczynski

Дата на внасяне

17.3.2016

(1)

  OВ C 327, 12.11.2013 г., стр. 122.

(2)

  OВ C 356, 5.12.2013, стр. 92.

(3)

  Приети текстове, P7_TA(2014)0150.

Правна информация - Политика за поверителност