Postup : 2013/0016(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0056/2016

Předložené texty :

A8-0056/2016

Rozpravy :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0145

DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ     ***II
PDF 606kWORD 91k
17.3.2016
PE 575.332v02-00 A8-0056/2016

k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti železnic (přepracované znění)

(10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodaj: Michael Cramer

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti železnic

(10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (10580/1/2015 – C8-0417/2015),

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená litevským parlamentem, rumunským senátem a švédským parlamentem na základě protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality, která uvádí, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 11. července 2013(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 8. října 2013(2),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(3) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0031),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

-  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro dopravu a cestovní ruch (A8-0056/2016),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s příslušným postojem Rady;

4.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

5.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, jakmile bude ověřeno, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění společně s prohlášením Komise v Úředním věstníku Evropské unie;

6.  pověřuje svého předsedu / svou předsedkyni, aby předal / předala postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Prohlášení Komise týkající se informativních dokumentů

Komise připomíná, že Evropský parlament, Rada a Komise stanovily ve svém Společném politickém prohlášení o informativních dokumentech ze dne 27. října 2011, že informace o provedení směrnic ve vnitrostátním právu, které členské státy předkládají Komisi, „musí být jasné a přesné“​, aby Komisi usnadnily dohled nad uplatňováním práva Unie. V tomto případě mohly být informativní dokumenty pro tento účel užitečné. Komise vyslovuje politování nad tím, že konečné znění neobsahuje ustanovení týkající se této skutečnosti.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Právní rámec pro bezpečnost železnic:

Aby bylo možné v úsilí o vytvoření jednotného trhu služeb železniční dopravy pokračovat, je třeba vytvořit společný regulační rámec pro bezpečnost železnic. Členské státy vypracovávaly své bezpečnostní předpisy a normy především na základě vnitrostátních zásad, založených na vnitrostátní technické a provozní koncepci. Současně bylo v důsledku rozdílných zásad, koncepcí a kultur obtížné překonat technické překážky a umožnit vznik mezinárodních přepravních služeb.

Směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství představovala významné zlepšení směrem k vytvoření společného regulačního rámce pro bezpečnost železnic. Uvedená směrnice vytvořila rámec pro harmonizaci obsahu bezpečnostních předpisů, osvědčení o bezpečnosti železničních podniků, úkoly a roli bezpečnostních orgánů a vyšetřování nehod, aby odradila členské státy od toho, aby nadále vypracovávaly bezpečnostní předpisy a normy podle vnitrostátních zásad a vycházely při tom z vnitrostátních technických a provozních koncepcí. Osvědčení o bezpečnosti se však musí nadále provádět na vnitrostátní úrovni. Vytvoření a zavedení jednotného osvědčení o bezpečnosti EU vždy představovalo dlouhodobý cíl.

Hlavním cílem návrhu Komise na revizi směrnice 2004/49/ES byl přechod na jednotné osvědčení o bezpečnosti v Unii, kterým se nahrazuje současný systém o dvou částech (část A /B).

Hlavní úspěchy Evropského parlamentu:

Evropská agentura pro železnice (ERA) bude hrát klíčovou úlohu při vydávání osvědčení o bezpečnosti pro železniční podniky. Evropská agentura pro železnice bude mít pravomoc vydávat osvědčení o bezpečnosti pro železniční podniky, které působí ve více než jednom členském státě. Železniční podnik, který působí v jednom členském státě, se může rozhodnout, zda jej bude certifikovat ERA nebo vnitrostátní bezpečnostní orgán.

Zlepšení kultury bezpečnosti a hlášení událostí v železničních podnicích a u provozovatelů infrastruktury. To bude motivovat pracovníky, aby hlásili událostí za podmínek zachování důvěrnosti, a železničnímu průmyslu to umožní poučit se a zlepšit pracovní postupy. Kromě toho budou existovat vzdělávací programy pro pracovníky, včetně opatření týkajících se fyzické a psychické způsobilosti.

Členské státy budou povinny kontrolovat, zda strojvedoucí dodržují pravidla týkající se pracovní doby, doby řízení a doby odpočinku.

ERA může vytvořit nástroj pro výměnu informací o bezpečnostních rizicích mezi příslušnými aktéry. Tím se ještě více usnadní přeshraniční výměna informací v případě, že existuje bezpečnostní riziko, např. pokud se stejný typ kolejových vozidel používá ve více než jednom členském státě.

Lepší informační politika vůči příbuzným obětí a lepší koordinace tísňových služeb.

ERA bude poskytovat vyšetřovacím orgánům technickou pomoc a sekretariát pro spolupráci vyšetřovacích orgánů. Vyšetřovací orgány budou provádět „vzájemné hodnocení“ s cílem sledovat svou efektivnost a nezávislost. Jelikož však ERA vydává povolení, nemůže být přímo zapojena do vyšetřování z důvodu možného střetu zájmů.

Jednání:

Po přijetí postoje Parlamentu v prvním čtení dne 26. února 2014 a po přijetí rozhodnutí výboru TRAN dne 13. října 2014 o zahájení jednání proběhla během italského a lotyšského předsednictví Rady neformální jednání za účelem dosažení dohody na začátku druhého čtení. Vyjednávací týmy Parlamentu a Rady dospěly v této věci k dohodě dne 17. června 2015. Výbor pro dopravu a cestovní ruch schválil výsledek těchto jednání dne 10. listopadu 2015. Na základě přijetí dohody ve výboru se jeho předseda v dopise, který zaslal předsedovi Výboru stálých zástupců, zavázal doporučit plenárnímu zasedání přijetí postoje Rady v prvním čtení bez pozměňovacích návrhů. Po provedení právně-jazykové revize textu přijala Rada svůj postoj v prvním čtení, a potvrdila tak dohodu ze dne 10. prosince 2015.

Doporučení:

Vzhledem k tomu, že postoj Rady v prvním čtení je v souladu s dohodou, jež byla dosažena při třístranných jednáních, Výbor pro dopravu a cestovní ruch doporučuje přijmout postoj Rady v prvním čtení beze změny.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Bezpečnost železnic (přepracované znění)

Referenční údaje

10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

26.2.2014                     T7-0150/2014

Návrh Komise

COM(2013)0031 - C7-0028/2013

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení postoje Rady v prvním čtení

4.2.2016

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

4.2.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Michael Cramer

16.7.2014

 

 

 

Projednání ve výboru

16.2.2016

 

 

 

Datum přijetí

15.3.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

37

4

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Francisco Assis, Rosa D’Amato, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Franck Proust

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Mylène Troszczynski

Datum předložení

17.3.2016

(1)

  Úř. věst. C 327, 12.11.2013, s. 122.

(2)

  Úř. věst. C 356, 5.12.2013, s. 92.

(3)

  Přijaté texty, P7_TA(2014)0150.

Právní upozornění - Ochrana soukromí