Διαδικασία : 2013/0016(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0056/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0056/2016

Συζήτηση :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0145

ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ     ***II
PDF 679kWORD 97k
17.3.2016
PE 575.332v02-00 A8-0056/2016

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων (αναδιατύπωση)

(10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγητής: Michael Cramer

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων (αναδιατύπωση)

(10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (10580/1/2015 – C8-0417/2015),

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, από το Λιθουανικό Κοινοβούλιο, τη Ρουμανική Γερουσία και το Σουηδικό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τις οποίες το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που εκδόθηκε στις 11 Ιουλίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 8ης Οκτωβρίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(3) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0031),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

-  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0056/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στον παρόν ψήφισμα·

3.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της, από κοινού με τις σχετικές δηλώσεις της Επιτροπής, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή αναγνώρισαν, στην κοινή πολιτική δήλωσή τους, της 27ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με επεξηγηματικά έγγραφα, ότι η ενημέρωση της Επιτροπής στην οποία προβαίνουν τα κράτη μέλη όσον αφορά τη μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο «πρέπει να είναι σαφής και ακριβής», ούτως ώστε η Επιτροπή να διευκολύνεται στην εκτέλεση του καθήκοντός της να επιβλέπει την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου. Στην προκειμένη περίπτωση, θα ήταν χρήσιμο να υπήρχαν επεξηγηματικά έγγραφα για τον σκοπό αυτό. Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι το τελικό κείμενο δεν περιέχει σχετικές διατάξεις.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Νομικό πλαίσιο για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων:

Προκειμένου να συνεχισθούν οι προσπάθειες δημιουργίας ενιαίας αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών, χρειάζεται να θεσπισθεί κοινό ρυθμιστικό πλαίσιο για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Τα κράτη μέλη ανέπτυσσαν τους οικείους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας κυρίως σε εθνικό πλαίσιο, με βάση εθνικές τεχνικές και λειτουργικές πραγματικότητες. Ταυτόχρονα, οι διαφορές ως προς τις αρχές, την προσέγγιση και τη νοοτροπία έχουν δυσχεράνει την άρση των τεχνικών φραγμών και την καθιέρωση διεθνών μεταφορικών δραστηριοτήτων.

Η οδηγία 2004/49/ΕΚ για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων υπήρξε ένα σημαντικό βήμα προς την καθιέρωση ενός κοινού ρυθμιστικού πλαισίου για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Με την οδηγία αυτή θεσπίσθηκε πλαίσιο για την εναρμόνιση του περιεχομένου των κανόνων ασφαλείας, της πιστοποίησης ασφαλείας των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, των καθηκόντων και του ρόλου των αρχών ασφαλείας και της διερεύνησης ατυχημάτων, ώστε να αποθαρρυνθούν τα κράτη μέλη από το να εκπονούν τους εθνικούς κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας τους με βάση εθνικές τεχνικές και επιχειρησιακές αρχές. Ωστόσο η πιστοποίηση ασφάλειας παρέμενε σε εθνικό επίπεδο. Η δημιουργία και η εφαρμογή ενός ενιαίου ενωσιακού πιστοποιητικού ασφάλειας ήταν πάντοτε μακροπρόθεσμος στόχος.

Βασικός στόχος της πρότασης της Επιτροπής για αναθεώρηση της οδηγίας 2004/49/ΕΚ ήταν η μετάβαση σε ένα ενιαίο ενωσιακό πιστοποιητικό ασφάλειας, που θα αντικαθιστά το υπάρχον σύστημα δύο μερών (μέρος Α/Β).

Κύρια επιτεύγματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) θα παίξει βασικό ρόλο στην έκδοση πιστοποιητικών ασφάλειας για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Ο ERA θα είναι αρμόδιος να εκδίδει πιστοποιητικά ασφάλειας για σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ένα μόνο κράτος μέλος θα μπορούν να επιλέξουν εάν θα υποβάλουν αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού ασφαλείας στον ERA ή στην εθνική αρχή ασφαλείας.

Βελτιωμένη νοοτροπία περί ασφαλείας και αναφορά περιστατικών για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και τους διαχειριστές υποδομών. Αυτό θα ενθαρρύνει τους εργαζομένους να αναφέρουν περιστατικά με τήρηση της εμπιστευτικότητας και θα δώσει τη δυνατότητα στη βιομηχανία σιδηροδρόμων να εξάγει διδάγματα και να βελτιώνει τις εργασιακές πρακτικές της. Πέραν τούτου θα προσφέρονται προγράμματα κατάρτισης για το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων για τη σωματική και ψυχολογική καταλληλότητά του.

Τα κράτη μέλη θα υποχρεούνται να παρακολουθούν τη συμμόρφωση των οδηγών συρμών με τους κανόνες σχετικά με τις περιόδους εργασίας, οδήγησης και ανάπαυσης.

Ο ERA μπορεί να διαμορφώσει ένα εργαλείο για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των σχετιζόμενων παραγόντων σχετικά με τους κινδύνους. Αυτό θα διευκολύνει την περαιτέρω διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών σε περίπτωση κινδύνου για την ασφάλεια, π.χ. αν χρησιμοποιείται ο ίδιος τύπος τροχαίου υλικού σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη.

Καλύτερη πολιτική πληροφόρησης για τους συγγενείς θυμάτων και καλύτερος συντονισμός των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Ο ERA θα παρέχει στους φορείς διερεύνησης τεχνική βοήθεια και γραμματειακή υποστήριξη για τη συνεργασία των φορέων διερεύνησης. Οι φορείς διερεύνησης θα προβαίνουν σε αξιολογήσεις από ομοτίμους με σκοπό να παρακολουθείται η αποτελεσματικότητα και η ανεξαρτησία τους. Ωστόσο, καθώς ο ERA εκδίδει άδειες, δεν μπορεί να συμμετέχει άμεσα στη διερεύνηση, λόγω ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων.

Διαπραγματεύσεις:

Μετά την έγκριση της θέσης του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, στις 26 Φεβρουαρίου 2014, και την απόφαση της επιτροπής TRAN να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις, στις 13 Οκτωβρίου 2014, διεξήχθησαν ανεπίσημες διαπραγματεύσεις, στη διάρκεια της ιταλικής και της λετονικής Προεδρίας του Συμβουλίου, για την πρώιμη επίτευξη συμφωνίας σε δεύτερη ανάγνωση. Οι διαπραγματευτικές ομάδες του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατέληξαν σε συμφωνία στις 17 Ιουνίου 2015. Το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων εγκρίθηκε από την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού στις 10 Νοεμβρίου 2015. Με βάση την έγκριση της εν λόγω επιτροπής, ο πρόεδρός της δήλωσε, στην επιστολή που απηύθυνε στον πρόεδρο της Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων, ότι είχε την πρόθεση να συστήσει στην Ολομέλεια να εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση χωρίς τροπολογίες. Μετά από νομικο-γλωσσική επαλήθευση, το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, επιβεβαιώνοντας τη συμφωνία, στις 10 Δεκεμβρίου 2015.

Σύσταση:

Δεδομένου ότι η θέση σε πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου συνάδει με τη συμφωνία που επετεύχθη στον τριμερή διάλογο, η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού συνιστά την έγκριση της θέσης του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση, χωρίς τροπολογίες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ασφάλεια των σιδηροδρόμων (Αναδιατύπωση)

Έγγραφα αναφοράς

10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD)

Ημερομ. 1ης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

26.2.2014                     T7-0150/2014

Πρόταση της Επιτροπής

COM(2013)0031 - C7-0028/2013

Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της παραλαβής της θέσης του Συμβουλίου σε 1η ανάγνωση

4.2.2016

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

4.2.2016

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Michael Cramer

16.7.2014

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

16.2.2016

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

15.3.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

4

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Στέλιος Κούλογλου, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Francisco Assis, Rosa D’Amato, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Franck Proust

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mylène Troszczynski

Ημερομηνία κατάθεσης

17.3.2016

(1)

  ΕΕ C 327, 12.11.2013, σ. 122.

(2)

  ΕΕ C 356, 5.12.2013, σ. 92.

(3)

  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0150.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου