SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv raudteeohutuse kohta (uuesti sõnastatud)

17.3.2016 - (10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD)) - ***II

Transpordi- ja turismikomisjon
Raportöör: Michael Cramer


Menetlus : 2013/0016(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0056/2016
Esitatud tekstid :
A8-0056/2016
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv raudteeohutuse kohta (uuesti sõnastatud)

(10580/1/2015 C8-0417/2015 2013/0016(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (10580/1/2015 – C8-0417/2015),

–  võttes arvesse Leedu parlamendi, Rumeenia Senati ja Rootsi parlamendi poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11. juuli 2013. aasta arvamust[1],

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 8. oktoobri 2013. aasta arvamust[2],

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta[3] Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2013)0031) suhtes,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 76,

-  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust teisele lugemisele (A8-0056/2016),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse;

3.  märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

4.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

5.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine koos komisjoni sellekohase avaldusega Euroopa Liidu Teatajas;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Komisjoni avaldus selgitavate dokumentide kohta

Komisjon tuletab meelde, et Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon tunnistasid oma 27. oktoobri 2011. aasta ühises poliitilises deklaratsioonis selgitavate dokumentide kohta, et liikmesriikide poolt komisjonile esitatav teave direktiivide ülevõtmise kohta siseriiklikku õigusse „peab olema selge ja täpne“, et hõlbustada komisjoni ülesannet kontrollida liidu õiguse kohaldamist. Käesoleval juhul oleksid selgitavad dokumendid olnud selle jaoks kasulikud. Komisjon peab kahetsusväärseks, et lõplik tekst ei sisalda sellekohaseid sätteid.

SELETUSKIRI

Raudteeohutuse õigusraamistik:

Selleks et teha jõupingutusi raudteeveoteenuste ühisturu rajamiseks, on vaja kehtestada ühine raudteeohutuse õigusraamistik. Liikmesriigid on välja töötanud ohutuseeskirjad ja -standardid peamiselt siseriiklikul tasandil siseriiklike tehnika- ja tegevuskontseptsioonide alusel. Samal ajal on erinevuste tõttu põhimõtetes, lähenemises ja kultuuris olnud raske murda läbi tehniliste barjääride ja algatada rahvusvahelist transporditegevust.

Ühenduse raudteede ohutust käsitlev direktiiv 2004/49/EÜ aitas oluliselt kaasa raudteeohutuse ühise õigusraamistiku loomisele. Kõnealuse direktiiviga loodi raamistik, mille eesmärk on ühtlustada ohutuseeskirju, raudteeveo-ettevõtjate ohutussertifitseerimist, ohutusasutuste ülesandeid ja rolli ning õnnetusjuhtumite uurimist, et liikmesriigid ei arendaks enam ohutuseeskirju ja -standardeid peamiselt siseriiklikul tasandil siseriiklike tehnika- ja tegevuskontseptsioonide alusel. Ohutussertifitseerimine jäi siiski siseriikliku tasandi ülesandeks. ELi ühtse ohutussertifikaadi väljatöötamine ja rakendamine on alati olnud pikaajaline eesmärk.

Direktiivi 2004/49/EÜ läbivaatamist käsitleva komisjoni ettepaneku peamine eesmärk oli liikumine ühtse ühenduse ohutussertifikaadi suunas, millega asendatakse praegune kahest osast (A ja B osa) koosnev süsteem.

Euroopa Parlamendi peamised saavutused:

Euroopa Raudteeagentuur (ERA) täidab peamist rolli raudteeveo-ettevõtjate ohutussertifikaatide väljastamisel. ERA ülesanne on väljastada ohutussertifikaate raudteeveo-ettevõtjatele, kes tegutsevad rohkem kui ühes liikmesriigis. Ühes liikmesriigis tegutsevad raudtee-ettevõtjatel on võimalik valida, kas neid sertifitseerib ERA või riiklik ohutusasutus.

Raudteeveo-ettevõtjate ning taristuettevõtjate parem ohutuskultuur ja vahejuhtumitest teatamine Sellega ergutatakse töötajaid konfidentsiaalselt vahejuhtumitest teatama ning võimaldatakse raudteetööstusel õppida ning oma töötavasid täiustada. Lisaks pakutakse töötajatele koolitusi, sealhulgas füüsilise ja psühholoogilise sobivuse eeskirjade kohta.

Liikmesriigid on kohustanud jälgima, et vedurijuhid peavad kinni tööaja, sõiduaja ja puhkeperioodidest.

ERA võib luua vahendi teabevahetuse lihtsustamiseks asjaomaste osaliste vahel. Sellega edendatakse piiriülest teabevahetust ohutusalaste riskide puhul, näiteks kui sama veeremitüüpi kasutatakse rohkem kui ühes liikmesriigis.

Parem ohvrite sugulaste teavitamispoliitika ja hädaabiteenistuste suurem kooskõlastamine

ERA annab ohutusjuurdlusasutustele tehnilist abi ning nendega koostöö tegemiseks sekretariaadi. Ohutusjuurdlusasutused koostavad eksperdihinnanguid, et kontrollida nende tulemuslikkust ja sõltumatust. Kuna ERA annab lube, ei saa ta võimalike huvide konfliktide tõttu otseselt uurimises osaleda.

Läbirääkimised:

Pärast parlamendi esimese lugemise seisukoha vastuvõtmist 26. veebruaril 2014 ning transpordi- ja turismikomisjoni otsust alustada läbirääkimisi 13. oktoobril 2014,. toimusid nõukogu eesistujariikide Itaalia ja Läti vahel läbirääkimised eesmärgiga saavutada varajane teise lugemise kokkulepe. Parlamendi ja nõukogu läbirääkimisrühmad jõudsid ettepaneku osas kokkuleppele 17. juunil 2015. Transpordi- ja turismikomisjon kiitis läbirääkimistel kokku lepitud teksti 10. novembril 2015 heaks. Transpordi- ja turismikomisjonilt saadud heakskiidu põhjal teatas komisjoni esimees alaliste esindajate komitee esimehele saadetud kirjas, et ta soovitab täiskogul nõukogu esimese lugemise seisukoha muutmata kujul heaks kiita. Kokkuleppest lähtuvalt võttis nõukogu pärast selle õiguslikku ja keelelist kontrolli 10. detsembril 2015 vastu oma esimese lugemise seisukoha.

Soovitus:

Et nõukogu esimese lugemise seisukoht on kooskõlas kolmepoolsetel läbirääkimistel saavutatud kokkuleppega, soovitab transpordi- ja turismikomisjon selle muutmata kujul heaks kiita.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Raudteeohutuse direktiiv (uuesti sõnastatud)

Kirjandus

10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

26.2.2014                     T7-0150/2014

Komisjoni ettepaneku tekst

COM(2013)0031 - C7-0028/2013

Nõukogu 1. lugemise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

4.2.2016

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

4.2.2016

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Michael Cramer

16.7.2014

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

16.2.2016

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

15.3.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

37

4

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Francisco Assis, Rosa D’Amato, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Franck Proust

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Mylène Troszczynski

Esitamise kuupäev

17.3.2016

  • [1]    ELT C 327, 12.11.2013, lk 122.
  • [2]    ELT C 356, 5.12.2013, lk 92.
  • [3]    Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0150.