Postupak : 2013/0016(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0056/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0056/2016

Rasprave :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0145

PREPORUKA ZA DRUGO ČITANJE     ***II
PDF 514kWORD 94k
17.3.2016
PE 575.332v02-00 A8-0056/2016

o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti željeznica (preinaka)

(10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD))

Odbor za promet i turizam

Izvjestitelj: Michael Cramer

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti željeznica (preinaka)

(10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (10580/1/2015 – C8-0417/2015),

–  uzimajući u obzir obrazložena mišljenja litavskog parlamenta, rumunjskog senata i švedskog parlamenta, podnesena u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojima se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 11. srpnja 2013.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 8. listopada 2013.(2),

–  uzimajući u obzir svoje stajalište u prvom čitanju(3) o prijedlogu Komisije upućenom Parlamentu i Vijeću (COM(2013)0031),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 76. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za promet i turizam (A8-0056/2016),

1.  prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2.  prima na znanje izjavu Komisije priloženu ovoj Rezoluciji;

3.  utvrđuje da je akt prihvaćen u skladu sa stajalištem Vijeća;

4.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše akt s predsjednikom Vijeća u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

5.  nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci propisno zaključeni te da u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća pripremi njegovu objavu, zajedno s izjavom Komisije na tu temu, u Službenom listu Europske unije;

6.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

Izjava Komisije o dokumentima s obrazloženjima

Komisija podsjeća da su se Europski parlament, Vijeće i Komisija u Zajedničkoj političkoj izjavi od 27. listopada 2011. o dokumentima s obrazloženjima složili da podaci o prenošenju direktiva u nacionalna zakonodavstva koje države članice dostavljaju Komisiji moraju biti „jasni i precizni” kako bi se Komisiji olakšalo izvršavanje njezina zadatka nadgledanja primjene prava Unije. U ovom slučaju dokumenti s obrazloženjima bili bi korisni u spomenute svrhe. Komisija žali što konačni tekst ne sadržava odredbe u tom pogledu.

OBRAZLOŽENJE

Pravni okvir za sigurnost željeznica:

Kako bi se nastavili napori za uspostavljanje jedinstvenog tržišta usluga u željezničkom prijevozu, potrebno je utvrditi zajednički regulatorni okvir za sigurnost željeznica. Države članice razvile su svoja sigurnosna pravila i norme većinom za nacionalne željezničke linije na temelju nacionalnih tehničkih i operativnih pristupa. Istovremeno, razlike u načelima, pristupima i kulturama otežavaju ukidanje tehničkih prepreka i uspostavljanje međunarodnog prijevoza.

Direktivom 2004/49/EZ o sigurnosti željeznica Zajednice ostvaren je velik napredak prema utemeljenju zajedničkog regulatornog okvira za sigurnost željeznica. Njome je utvrđen okvir za usklađivanje sadržaja sigurnosnih propisa, izdavanja rješenja o sigurnosti željezničkim prijevoznicima, zadaća i uloga tijela nadležnih za sigurnost te provođenja istraga o nesrećama kako bi se države članice odvratilo od prakse razvijanja sigurnosnih pravila i normi za nacionalne željezničke linije na temelju nacionalnih tehničkih i operativnih pristupa. Međutim, izdavanje rješenja o sigurnosti i dalje se provodi na nacionalnoj razini. Razvijanje i provedba jedinstvenog sustava EU-a za izdavanje rješenja o sigurnosti oduvijek su bili dugoročni ciljevi.

Glavni cilj prijedloga Komisije o reviziji Direktive 2004/49/EZ bio je prijelaz prema jedinstvenom sustavu Unije za izdavanje rješenja o sigurnosti kojim bi se zamijenio postojeći dvodijelni sustav (dio A/B).

Glavna postignuća Europskog parlamenta:

Europska agencija za željeznice (ERA) imat će ključnu ulogu u izdavanju rješenja o sigurnosti željezničkim prijevoznicima. ERA će imati ovlasti izdavanja rješenja o sigurnosti željezničkim prijevoznicima koji posluju u više država članica. Željeznički prijevoznici koji posluju unutar jedne države članice mogu odabrati hoće li im rješenje izdati ERA ili nacionalno tijelo za sigurnost.

Poboljšat će se kultura sigurnosti i izvješćivanje o događajima među željezničkim prijevoznicima i infrastrukturnim upraviteljima. Time će se osoblje potaknuti na izvješćivanje o događajima uz zajamčenu povjerljivost i omogućiti željezničkoj industriji da uči na pogreškama i poboljša radne prakse. Nadalje, osoblju će se omogućiti programi osposobljavanja, uključujući programe za njihovu fizičku i psihičku sposobnost.

Države članice morat će nadzirati poštuju li strojovođe pravila o radnom vremenu, vremenu vožnje i vremenu za odmor.

ERA može utemeljiti instrument za razmjenu informacija o sigurnosnim rizicima među relevantnim dionicima. Time će se dodatno olakšati prekogranična razmjena informacija u slučaju da postoji rizik za sigurnost, npr. ako se ista vrsta željezničkog vozila koristi u više država članica.

Poboljšat će se politika pružanja informacija rodbini žrtava i koordinacija službi za hitne slučajeve.

ERA će istražnim tijelima pružiti tehničku pomoć i usluge tajništva za suradnju među istražnim tijelima. Istražna tijela provodila bi stručne revizije u cilju praćenja njihove učinkovitosti i neovisnosti. Međutim, budući da ERA izdaje rješenja, ona ne može biti izravno uključena u istrage zbog mogućeg sukoba interesa.

Pregovori:

Nakon usvajanja stajališta Parlamenta u prvom čitanju 26. veljače 2014. i odluke Odbora TRAN da pokrene pregovore 13. listopada 2014., održali su se neformalni pregovori u cilju postizanja ranog dogovora u drugom čitanju pod talijanskim i latvijskim predsjedanjem Vijećem. Pregovarački timovi Parlamenta i Vijeća postigli su 17. lipnja 2015. sporazum o tom predmetu. Odbor za promet i turizam odobrio je 10. studenog 2015. sporazumni tekst pregovora. Predsjednik Odbora je, na osnovi odobrenja Odbora, u svojem dopisu predsjedniku Odbora stalnih predstavnika preporučio da se na plenarnoj sjednici potvrdi stajalište Vijeća u prvom čitanju bez izmjena. Po obavljenoj pravnoj i jezičnoj verifikaciji, Vijeće je 10. prosinca 2015. usvojilo svoje stajalište u prvom čitanju kojim je potvrdilo sporazum.

Preporuka:

S obzirom na to da je stajalište Vijeća u prvom čitanju u skladu sa sporazumom postignutim na trijalozima, Odbor za promet i turizam preporučuje odobravanje stajališta Vijeća u prvom čitanju bez dodatnih izmjena.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sigurnost željeznica (preinaka)

Referentni dokumenti

10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD)

Datum 1. čitanja u EP-u – broj P

26.2.2014                     T7-0150/2014

Prijedlog Komisije

COM(2013)0031 - C7-0028/2013

Datum objave primitka stajališta Vijeća u prvom čitanju na plenarnoj sjednici

4.2.2016

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

4.2.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Michael Cramer

16.7.2014

 

 

 

Razmatranje u odboru

16.2.2016

 

 

 

Datum usvajanja

15.3.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

37

4

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Francisco Assis, Rosa D’Amato, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Franck Proust

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Mylène Troszczynski

Datum podnošenja

17.3.2016

(1)

  SL C 327, 12.11.2013., str. 122.

(2)

  SL C 356, 5.12.2013., str. 92.

(3)

  Usvojeni tekstovi od 26.2.2014., P7_TA(2014)0150.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti