AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA a vasútbiztonságról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (átdolgozás)

17.3.2016 - (10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD)) - ***II

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
Előadó: Michael Cramer


Eljárás : 2013/0016(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0056/2016
Előterjesztett szövegek :
A8-0056/2016
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a vasútbiztonságról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (átdolgozás)

(10580/1/2015 C8-0417/2015 2013/0016(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (10580/1/2015 – C8-0417/2015),

–  tekintettel a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. számú jegyzőkönyv alapján a litván parlament, a román szenátus és a svéd parlament által előterjesztett, indokolással ellátott véleményekre, amelyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. július 11-i véleményére[1],

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2013. október 8-i véleményére[2],

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2013)0031) kapcsolatos, első olvasatban elfogadott álláspontjára[3],

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére,

-  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8-0056/2016),

1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

3.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

4.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

5.  utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogi aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában a Bizottság nyilatkozatával együtt;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A Bizottság nyilatkozata a magyarázó dokumentumokról

A Bizottság emlékeztet arra, hogy az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2011. október 27-i együttes politikai nyilatkozatában a magyarázó dokumentumok kapcsán kijelentette, hogy a tagállamoknak „egyértelmű és pontos” információkat kell szolgáltatniuk a Bizottságnak az irányelvek tagállami átültetéséről, megkönnyítve ezáltal a Bizottság számára az uniós jog alkalmazásának felügyeletét. Jelen esetben e célból célszerű lett volna magyarázó dokumentumokat alkalmazni. A Bizottság sajnálatosnak tartja, hogy a végleges szöveg nem tartalmaz erre vonatkozó előírásokat.

INDOKOLÁS

A vasútbiztonság jogi kerete

Ahhoz, hogy további erőfeszítésekre kerülhessen sor a vasúti közlekedési szolgáltatások egységes piacának kialakítására, létre kell hozni a vasútbiztonság közös szabályozási keretét. A tagállamok saját biztonsági szabályaikat és szabványaikat elsősorban nemzeti iránymutatások szerint, a nemzeti műszaki és üzemeltetési megközelítések alapján dolgozták ki. Ugyanakkor az elvek, módszerek és kultúrák eltérései megnehezítették a műszaki jellegű akadályok megszüntetését és így a nemzetközi szállítási szolgáltatások létrehozását.

A közösségi vasutak biztonságáról szóló 2004/49/EK irányelv jelentős előrelépést jelentett a vasúti biztonság közös szabályozási keretének kialakítása felé. Az irányelv keretet hozott létre a biztonsági szabályok tartalmának, a vasúttársaságok biztonsági tanúsítványainak, a biztonsági hatóságok feladatainak és szerepkörének, valamint a balesetek kivizsgálásának harmonizálásához, megakadályozandó, hogy a tagállamok biztonsági szabályaikat és szabványaikat továbbra is nemzeti irányvonalak szerint, nemzeti műszaki és üzemeltetési szempontok alapján alakítsák ki. A biztonsági tanúsítvány kiadása azonban továbbra is nemzeti hatáskörben maradt. Az egységes uniós biztonsági tanúsítvány kidolgozása és megvalósítása mindig is hosszú távú célkitűzés volt.

A 2004/49/EK irányelv felülvizsgálatára irányuló bizottsági javaslat fő célja a jelenlegi, két (A. és B.) részből álló rendszerről az egységes uniós biztonsági tanúsítványra való áttérés volt.

Az Európai Parlament főbb eredményei

Az Európai Vasúti Ügynökség (ERA) kulcsszerepet játszik majd a vasúti vállalkozások biztonsági tanúsítványainak kiállításában. Hatáskörébe fog tartozni a több mint egy tagállamban működő vasúti vállalkozások biztonsági tanúsítványainak kiállítása. Az egy tagállamon belül működő vasúti vállalkozások eldönthetik, hogy az ERA vagy valamely nemzeti biztonsági hatóság állítsa-e ki számukra a tanúsítványt.

A vasúti vállalkozások és a pályahálózat-működtetők körében a biztonsági kultúra javítása és az események bejelentésének fokozása. Ez arra fogja ösztönözni a személyzet tagjait, hogy a titoktartás feltételeinek betartásával jelentsék az eseményeket, lehetővé téve a vasúti ágazat számára, hogy levonja a tanulságokat és javítsa munkamódszereit. Ezenkívül képzési programok is indulnak a személyzet számára, beleértve a fizikai és a pszichológiai alkalmasság fenntartására vonatkozó intézkedéseket is.

A tagállamok számára kötelező lesz annak ellenőrzése, hogy a mozdonyvezetők betartják-e a munkaidőre, a vezetési időre és a pihenőidőre vonatkozó szabályokat.

Az ERA létrehozhat egy olyan eszközt is, amely lehetővé teszi az érintett szereplők közötti, a biztonsági kockázatokra vonatkozó információcserét. Ezáltal biztonsági kockázat fennállása esetén még könnyebb lesz a határokon átnyúló információcsere, például ha egy bizonyos típusú vasúti járművet több tagállamban is használnak.

Az áldozatok hozzátartozóinak tájékoztatására irányuló eljárás javítása, valamint a sürgősségi segélyszolgálatok jobb összehangolása.

Az ERA technikai segítséget fog nyújtani a nyomozó hatóságoknak, illetve a nyomozó hatóságok közötti együttműködést segítő titkárságként fog működni. A nyomozó hatóságok kölcsönös felülvizsgálatot fognak végezni hatékonyságuk és függetlenségük nyomon követése érdekében. Ugyanakkor – mivel az ERA bocsátja ki az engedélyeket – a potenciális összeférhetetlenség miatt közvetlenül nem vehet részt a nyomozásokban.

Tárgyalások

A Parlament első olvasatbeli álláspontjának 2014. február 26-i elfogadását, valamint a TRAN bizottságnak a tárgyalások megindítására vonatkozó 2014. október 13-i határozatát követően a korai második olvasatbeli megállapodás elérése érdekében a Tanács olasz és lett elnöksége idején informális tárgyalásokra került sor. A Parlament és a Tanács tárgyalócsoportja 2015. június 17-én jutott egyezségre. A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 2015. november 10-én elfogadta a tárgyalások eredményeként létrejött szöveget. A bizottság jóváhagyása alapján a bizottság elnöke az Állandó Képviselők Bizottsága elnökének címzett levelében vállalta, hogy a plenáris ülésen javasolja a Tanács első olvasatbeli álláspontjának módosítás nélküli elfogadását. A jogász-nyelvészi ellenőrzést követően a Tanács 2015. december 10-én elfogadta első olvasatbeli álláspontját, megerősítve a megállapodást.

Ajánlás:

Mivel a Tanács első olvasatbeli álláspontja megfelel a háromoldalú egyeztetéseken elért megállapodásnak, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság javasolja a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjának módosítás nélküli támogatását.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A vasúti biztonság (átdolgozott szöveg)

Hivatkozások

10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

26.2.2014                     T7-0150/2014

A Bizottság javaslata

COM(2013)0031 - C7-0028/2013

Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

4.2.2016

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

4.2.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Michael Cramer

16.7.2014

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

16.2.2016

 

 

 

Az elfogadás dátuma

15.3.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

37

4

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Francisco Assis, Rosa D’Amato, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Franck Proust

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Mylène Troszczynski

Benyújtás dátuma

17.3.2016

  • [1]    HL C 327., 2013.12.11., 122. o.
  • [2]    HL C 356., 2013.12.5., 92. o.
  • [3]    Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0150.