Procedūra : 2013/0016(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0056/2016

Pateikti tekstai :

A8-0056/2016

Debatai :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0145

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI     ***II
PDF 658kWORD 93k
17.3.2016
PE 575.332v02-00 A8-0056/2016

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl geležinkelių saugos (nauja redakcija)

(10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėjas: Michael Cramer

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl geležinkelių saugos (nauja redakcija)

(10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (10580/1/2015 – C8-0417/2015),

–  atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Seimo, Rumunijos Senato ir Švedijos Karalystės Riksdago pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 11d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 8 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į savo poziciją (3) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013)0031) per pirmąjį svarstymą,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A8-0056/2016),

1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos;

3.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

4.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

5.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas kartu su susijusiu Komisijos pareiškimu būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

6.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Komisijos pareiškimas dėl aiškinamųjų dokumentų

Komisija primena, kad Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija savo 2011 m. spalio 27 d. bendrame politiniame pareiškime dėl aiškinamųjų dokumentų pripažino, jog informacija apie direktyvų perkėlimą į nacionalinę teisę, kurią Komisijai teikia valstybės narės, turi būti aiški ir tiksli, kad Komisijai būtų lengviau atlikti savo užduotį stebėti, kaip taikoma Sąjungos teisė. Esamu atveju aiškinamieji dokumentai šiuo tikslu būtų buvę naudingi. Komisija apgailestauja, kad galutiniame tekste nepateikta atitinkamų reikiamų nuostatų.

AIŠKINAMOJI DALIS

Geležinkelių saugos teisinė sistema

Norint sukurti bendrą geležinkelių transporto rinką, būtina parengti bendrą geležinkelių saugos reglamentavimo sistemą. Valstybės narės, remdamosi nacionalinėmis techninėmis ir eksploatavimo koncepcijomis, parengė savo saugos taisykles, daugiausia taikytinas nacionalinėms linijoms. Tuo pat metu dėl skirtingų principų, požiūrio ir kultūros įveikti technines kliūtis ir pradėti vykdyti tarptautinę transporto veiklą buvo nelengva.

Direktyva 2004/49/EB dėl saugos Bendrijos geležinkeliuose buvo didelis žingsnis pirmyn tobulinant bendrą geležinkelių saugos reglamentavimo sistemą. Kad valstybės narės liautųsi kūrusios nacionalinėms linijoms skirtas savo saugos taisykles ir standartus, pagrįstus nacionalinėmis techninėmis ir eksploatavimo koncepcijomis, šioje direktyvoje nustatyta sistema saugos taisyklių turiniui, geležinkelio įmonių saugos sertifikavimui, saugos institucijų uždaviniams ir funkcijoms bei avarijų tyrimo tvarkai suderinti. Tačiau sauga ir toliau sertifikuojama nacionaliniu lygmeniu. Bendro ES saugos sertifikato sukūrimas ir taikymas visuomet buvo ilgalaikis tikslas.

Pagrindinis Komisijos pasiūlymo dėl Direktyvos 2004/49/EB peržiūros tikslas buvo pradėti taikyti bendrą Sąjungos saugos sertifikatą, kuris pakeistų šiuo metu taikomą dviejų dalių (A ir B) sistemą.

Svarbiausi Europos Parlamento laimėjimai

Pagrindinį vaidmenį išduodant saugos sertifikatus geležinkelio įmonėms atliks Europos geležinkelio agentūra (ERA). ERA bus kompetentinga išduoti saugos sertifikatus daugiau nei vienoje valstybėje narėje veikiančioms geležinkelio bendrovėms. Vienoje valstybėje narėje veikiančios geležinkelio įmonės galės rinktis, ar sertifikatą joms išduos ERA, ar nacionalinė saugos institucija.

Pagerės saugos kultūra, taip pat bus patobulinta geležinkelio įmonių ir infrastruktūros valdytojų pranešimų apie įvykius sistema. Tai paskatins darbuotojus pranešti apie įvykius užtikrinant jų konfidencialumą, o geležinkelių pramonė galės mokytis iš patirties ir gerinti darbo praktiką. Be to, bus rengiamos mokymų programos darbuotojams, įskaitant fizinio ir psichologinio pasirengimo pratybas.

Valstybės narės bus įpareigotos stebėti, ar traukinio mašinistai laikosi darbo, traukinio valdymo ir poilsio trukmės taisyklių.

ERA gali nustatyti susijusių veikėjų keitimosi informacija apie pavojų saugai priemonę. Tai dar labiau paskatins tarpvalstybinį keitimąsi informacija kilus pavojui saugai, pvz., jei to paties tipo riedmenys naudojami daugiau nei vienoje valstybėje narėje.

Bus įgyvendinama geresnio aukų artimųjų informavimo politika ir geriau koordinuojama skubi pagalba.

ERA teiks techninę pagalbą tyrimo organams ir įsteigs sekretoriatą šiems organams bendradarbiauti. Tyrimo organai atliks tarpusavio vertinimus, kad stebėtų savo veiksmingumą ir nepriklausomumą. Tačiau, kadangi ERA išduoda leidimus, ji negali tiesiogiai dalyvauti tyrime dėl galimo interesų konflikto.

Derybos

2014 m. vasario 26 d. Parlamentui per pirmąjį svarstymą priėmus poziciją ir TRAN komitetui nusprendus 2014 m. spalio 13 d. pradėti derybas, Italijos ir Latvijos pirmininkavimo metu Taryboje vyko neoficialios derybos siekiant iš anksto susitarti dėl pozicijos per antrąjį svarstymą. 2015 m. birželio 17 d. Parlamento ir Tarybos derybų grupės pasiekė susitarimą dėl bylos. 2015 m. lapkričio 10 d. TRAN komitete pritarta derybų metu parengto dokumento tekstui. Atsižvelgdamas į komiteto pritarimą, komiteto pirmininkas savo laiške Nuolatinių atstovų komiteto pirmininkui įsipareigojo rekomenduoti plenarinio posėdžio dalyviams pritarti per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai be pakeitimų. Atlikus teisinį ir lingvistinį patikrinimą, Taryba priėmė savo poziciją per pirmąjį svarstymą, patvirtindama 2015 m. gruodžio 10 d. susitarimą.

Rekomendacija

Kadangi per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija atitinka susitarimą, pasiektą per trišalį dialogą, TRAN komitetas rekomenduoja jai pritarti be pakeitimų.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Geležinkelių sauga (nauja redakcija)

Nuorodos

10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

26.2.2014                     T7-0150/2014

Komisijos pasiulymas

COM(2013)0031 - C7-0028/2013

Paskelbimo, kad gauta per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, plenariniame posėdyje data

4.2.2016

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

4.2.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Michael Cramer

16.7.2014

 

 

 

Svarstymas komitete

16.2.2016

 

 

 

Priėmimo data

15.3.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

37

4

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Francisco Assis, Rosa D’Amato, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Franck Proust

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Mylène Troszczynski

Pateikimo data

17.3.2016

(1)

OL C 327, 2013 11 12, p. 122.

(2)

OL C 356, 2013 12 5, p. 92.

(3)

Priimti tekstai, P8_TA(2014)0150.

Teisinė informacija - Privatumo politika