Procedură : 2013/0016(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0056/2016

Texte depuse :

A8-0056/2016

Dezbateri :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0145

RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ     ***II
PDF 534kWORD 105k
17.3.2016
PE 575.332v02-00 A8-0056/2016

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța feroviară (reformare)

(10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD))

Comisia pentru transport și turism

Raportor: Michael Cramer

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța feroviară (reformare)

(10580/1/2015 C8-0417/2015 2013/0016(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (10580/1/2015 – C8-0417/2015),

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Parlamentul Lituaniei, Senatul României și Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 11 iulie 2013(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 8 octombrie 2013(2),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(3) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0031),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

-  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport și transport (A8-0056/2016),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

5.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa, împreună cu declarația conexă a Comisiei, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația Comisiei privind documentele explicative

Comisia reamintește că Parlamentul European, Consiliul și Comisia au recunoscut în Declarația politică comună din 27 octombrie 2011 privind documentele explicative că informațiile pe care statele membre le furnizează Comisiei în ceea ce privește transpunerea directivelor în legislația națională „trebuie să fie clare și precise”, pentru a facilita îndeplinirea de către Comisie a sarcinilor sale de monitorizare a aplicării legislației Uniunii. În cazul de față, documentele explicative ar fi putut fi utile în acest scop. Comisia își exprimă regretul cu privire la faptul că textul final nu conține dispoziții în acest sens.

EXPUNERE DE MOTIVE

Cadrul juridic pentru siguranța feroviară

Pentru a continua eforturile de instituire a unei piețe unice a serviciilor de transport feroviar, este necesar să se instituie un cadru comun de reglementare pentru siguranța feroviară. Statele membre au elaborat norme și standarde de siguranță în principal la nivel național, pe baza conceptelor tehnice și operaționale naționale. În același timp, diferențele de principii, abordare și cultură au făcut dificilă depășirea barierelor tehnice și stabilirea unor operațiuni de transport internațional.

Directiva 2004/49/CE privind siguranța căilor ferate comunitare a constituit un pas important către instituirea unui cadru de reglementare comun pentru siguranța feroviară. Directiva a stabilit un cadru de armonizare a conținutului normelor de siguranță, a certificării de siguranță a întreprinderilor feroviare, a sarcinilor și rolurilor autorităților de siguranță și a anchetării accidentelor, care să descurajeze statele membre să elaboreze în continuare, la nivel național, norme și standarde de siguranță bazate pe concepte tehnice și operaționale interne. Cu toate acestea, s-a stabilit că certificarea siguranței se va realiza în continuare la nivel național. Elaborarea și implementarea certificatului unic de siguranță al UE a fost dintotdeauna un obiectiv pe termen lung.

Principalul obiectiv al propunerii Comisiei de revizuire a Directivei 2004/49/CE a fost trecerea la un certificat de siguranță unic al Uniunii care să înlocuiască actualul sistem cu două părți (A și B).

Principalele realizări ale Parlamentului European

Agenția Europeană a Căilor Ferate (AEF) va avea un rol esențial în emiterea certificatelor de siguranță pentru întreprinderile feroviare. AEF va avea competența de a elibera certificate de siguranță pentru întreprinderile feroviare care își desfășoară activitatea în mai multe state membre. Întreprinderile feroviare care își desfășoară activitatea într-un singur stat membru pot alege să fie certificate fie de AEF, fie de o autoritate națională de siguranță.

Întreprinderile feroviare și administratorii de infrastructură trebuie să aducă îmbunătățiri în ceea ce privește cultura siguranței și raportarea evenimentelor. Astfel, personalul va fi încurajat să raporteze evenimentele în condiții de confidențialitate, iar industria feroviară va putea învăța din experiență și își va putea îmbunătăți practicile de lucru. În plus, vor exista programe de formare a personalului, inclusiv acorduri privind capacitatea fizică și psihică.

Statele membre vor fi obligate să monitorizeze respectarea de către conductorii de tren a normelor de lucru, de conducere și privind perioadele de odihnă.

AEF poate stabili un instrument care să faciliteze schimbul de informații privind riscurile în materie de siguranță între actorii relevanți. Acest lucru va facilita, de asemenea, schimbul transfrontalier de informații în cazul unui risc în materie de siguranță, de exemplu dacă în mai multe state membre se folosește același tip de material rulant.

Se va îmbunătăți politica de informare a rudelor victimelor și coordonarea serviciilor de urgență.

AEF va furniza asistență tehnică organismelor de anchetă și va institui un secretariat pentru cooperarea între acestea. Organismele de anchetă vor realiza evaluări inter pares pentru monitorizarea eficienței și independenței lor. Totuși, dat fiind că emite autorizații, AEF nu se poate implica direct în cadrul anchetelor din cauza potențialelor conflicte de interes.

Negocieri

În urma adoptării poziției în primă lectură a Parlamentului la 26 februarie 2014 și a deciziei Comisiei TRAN privind deschiderea negocierilor la 13 octombrie 2014, în cadrul președinției italiene și al președinției letone a Consiliului au avut loc negocieri informale cu scopul de a ajunge la un acord timpuriu în a doua lectură. Echipele de negocieri ale Parlamentului și Consiliului au ajuns la un acord cu privire la acest dosar la 17 iunie 2015. Textul rezultat în urma negocierilor a fost aprobat la 10 noiembrie 2015 de Comisia pentru transport și turism. Pe baza aprobării comisiei, președintele acesteia s-a angajat, într-o scrisoare adresată președintelui Comitetului Reprezentanților Permanenți, să recomande plenului aprobarea poziției Consiliului în primă lectură fără amendamente. În urma verificării juridico-lingvistice, Consiliul și-a adoptat poziția în primă lectură, confirmând acordul la 10 decembrie 2015.

Recomandare

Având în vedere că poziția în primă lectură a Consiliului este în conformitate cu acordul la care s-a ajuns în cadrul trilogurilor, Comisia pentru transport și turism recomandă adoptarea fără amendamente a poziției Consiliului în primă lectură

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Siguranța feroviară (Reformare)

Referințe

10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD)

Data primei lecturi a PE

26.2.2014                     T7-0150/2014

Propunerea Comisiei

COM(2013)0031 - C7-0028/2013

Data anunțului în plen al primirii poziției Consiliului în primă lectură

4.2.2016

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

TRAN

4.2.2016

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Michael Cramer

16.7.2014

 

 

 

Examinare în comisie

16.2.2016

 

 

 

Data adoptării

15.3.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

37

4

2

Membri titulari prezenți la votul final

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Francisco Assis, Rosa D’Amato, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Franck Proust

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Mylène Troszczynski

Data depunerii

17.3.2016

(1)

  JO C 327, 12.11.2013, p. 122.

(2)

  JO C 356, 5.12.2013, p. 92.

(3)

  Texte adoptate, P7_TA(2014)0150.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate