Postup : 2013/0016(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0056/2016

Predkladané texty :

A8-0056/2016

Rozpravy :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0145

ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA     ***II
PDF 543kWORD 94k
17.3.2016
PE 575.332v02-00 A8-0056/2016

k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti železníc (prepracované znenie)

(10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajca: Michael Cramer

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti železníc (prepracované znenie)

(10580/1/2015 C8-0417/2015 2013/0016(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (10580/1/2015 – C8-0417/2015),

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality litovským Parlamentom, rumunským Senátom a švédskym Parlamentom, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2013(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 8. októbra 2013(2),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(3) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0031),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

-  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0056/2016),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

4.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

5.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie spolu s vyhlásením Komisie týkajúcim sa aktu v Úradnom vestníku Európskej únie;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Komisie k vysvetľujúcim dokumentom

Komisia pripomína, že Európsky parlament, Rada a Komisia uznali vo svojom spoločnom politickom vyhlásení k vysvetľujúcim dokumentom z 27. októbra 2011, že informácie, ktoré členské štáty poskytujú Komisii v súvislosti s transpozíciou smerníc do vnútroštátneho práva, „musia byť jasné a presné“, aby sa Komisii uľahčilo plnenie jej úlohy vykonávať dozor nad uplatňovaním práva Únie. V tomto prípade mohli byť na tento účel použité vysvetľujúce dokumenty. Komisia vyjadruje poľutovanie nad tým, že končené znenie neobsahuje ustanovenia v tomto zmysle.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Právny rámec pre bezpečnosť železničnej dopravy:

S cieľom pokračovať v úsilí o vytvorenie jednotného trhu služieb železničnej dopravy je potrebné vytvoriť spoločný regulačný rámec pre bezpečnosť železničnej dopravy. Členské štáty koncipovali svoje bezpečnostné predpisy a normy najmä podľa národných usmernení založených na národných technických a prevádzkových koncepciách. Rozdiely v zásadách, prístupe a kultúre však zároveň sťažili prekonávanie technických prekážok a zavedenie medzinárodných dopravných činností.

Smernica 2004/49/ES o bezpečnosti železníc Spoločenstva predstavovala výrazné zlepšenie smerom k vytvoreniu spoločného regulačného rámca pre bezpečnosť železníc. Smernicou sa stanovil rámec pre harmonizáciu obsahu bezpečnostných predpisov, bezpečnostnej certifikácie železničných podnikov, úloh a funkcií bezpečnostných orgánov, ako aj vyšetrovania nehôd s cieľom odradiť členské štáty, aby naďalej koncipovali svoje bezpečnostné predpisy a normy podľa národných usmernení založených na národných technických a prevádzkových koncepciách. Bezpečnostná certifikácia sa však naďalej musí vykonávať na vnútroštátnej úrovni. Vypracovanie a uplatňovanie jednotného bezpečnostného osvedčenia EÚ boli vždy dlhodobým cieľom.

Hlavným cieľom návrhu Komisie na revíziu smernice 2004/49/ES je prechod na jednotné bezpečnostné osvedčenie Únie, ktoré nahradí súčasný systém pozostávajúci z dvoch častí (časť A/B).

Hlavné úspechy Európskeho parlamentu:

Európska železničná agentúra (ERA) bude zohrávať kľúčovú úlohu pri vydávaní bezpečnostných osvedčení pre železničné podniky. ERA bude oprávnená vydávať bezpečnostné osvedčenia pre železničné podniky pôsobiace vo viac ako jednom členskom štáte. Železničný podnik pôsobiaci v jednom členskom štáte sa môže rozhodnúť, či ho bude certifikovať ERA, alebo vnútroštátny bezpečnostný orgán.

Zlepšenie kultúry bezpečnosti a hlásenia udalostí v železničných podnikoch a u manažérov infraštruktúry. Toto podnieti zamestnancov, aby ohlasovali udalosti za podmienok zachovania dôvernosti, a železničnému priemyslu to umožní poučiť sa a zlepšiť pracovné postupy. Okrem toho budú existovať školiace programy pre zamestnancov vrátane opatrení týkajúcich sa fyzickej a psychickej spôsobilosti.

Členské štáty budú povinné kontrolovať, či rušňovodiči dodržiavajú pravidlá týkajúce sa pracovného času, času vedenia vozidla a odpočinku.

ERA môže vytvoriť nástroj na výmenu informácií o bezpečnostných rizikách medzi príslušnými aktérmi. Tým sa ešte viac uľahčí cezhraničná výmena informácií v prípade, že existuje bezpečnostné riziko, napr. ak sa ten istý typ železničných koľajových vozidiel používa vo viac ako jednom členskom štáte.

Lepšia politika informovanosti pre príbuzných obetí a lepšia koordinácia pohotovostných služieb.

ERA bude poskytovať vyšetrovacím orgánom technickú pomoc a sekretariát pre spoluprácu vyšetrovacích orgánov. Vyšetrovacie orgány budú uskutočňovať „partnerské preskúmania“ s cieľom monitorovať ich efektívnosť a nezávislosť. Keďže však ERA vydáva povolenia, nemôže byť priamo zapojená do vyšetrovania z dôvodu možného konfliktu záujmov.

Rokovania:

Po prijatí pozície Parlamentu v prvom čítaní 26. februára 2014 a po prijatí rozhodnutia Výboru pred dopravu a cestovný ruch o začatí rokovaní 13. októbra 2014 sa uskutočnili neformálne rokovania s cieľom dosiahnuť skorú dohodu v druhom čítaní počas talianskeho a lotyšského predsedníctva Rady. Rokovacie tímy Parlamentu a Rady dospeli k dohode v tejto veci 17. júna 2015. Výsledný text z rokovaní schválil Výbor pre dopravu a cestovný ruch 10. novembra 2015. Na základe súhlasu výboru sa predseda výboru vo svojom liste, ktorý zaslal predsedovi Výboru stálych predstaviteľov, zaviazal, že plénu odporučí schváliť pozíciu Rady v prvom čítaní bez zmeny. Po právnom a lingvistickom overení textu Rada prijala svoju pozíciu v prvom čítaní, ktorou 10. decembra 2015 dohodu potvrdila.

Odporúčanie:

Keďže pozícia Rady v prvom čítaní je v súlade s dohodou dosiahnutou v trialógoch, Výbor pre dopravu a cestovný ruch odporúča schváliť pozíciu Rady v prvom čítaní bez zmeny.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Bezpečnosť železníc (prepracované znenie)

Referenčné čísla

10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

26.2.2014                     T7-0150/2014

Text predložený Komisiou

COM(2013)0031 - C7-0028/2013

Dátum oznámenia na schôdzi, že Parlamentu bola doručená pozícia Rady v prvom čítaní

4.2.2016

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

4.2.2016

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Michael Cramer

16.7.2014

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

16.2.2016

 

 

 

Dátum prijatia

15.3.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

37

4

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Francisco Assis, Rosa D’Amato, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Franck Proust

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Mylène Troszczynski

Dátum predloženia

17.3.2016

(1)

  Ú. v. EÚ C 327, 12.11.2013, s. 122.

(2)

  Ú. v. EÚ C 356, 5.12.2013, s. 92.

(3)

  Prijaté texty, P7_TA(2014)0150.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia