PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti na železnici (prenovitev)

17.3.2016 - (10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD)) - ***II

Odbor za promet in turizem
Poročevalec: Michael Cramer


Postopek : 2013/0016(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0056/2016
Predložena besedila :
A8-0056/2016
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti na železnici (prenovitev)

(10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (10580/1/2015 – C8-0417/2015),

–  ob upoštevanju obrazloženih mnenj litovskega parlamenta, romunskega senata in švedskega parlamenta v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerih izjavljajo, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 11. julija 2013[1],

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 8. oktobra 2013[2],

–  ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi[3] o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0031),

–  ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 76 Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za promet in turizem (A8-0056/2016)

1.  odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2.  upošteva izjavo Komisije, priloženo tej resoluciji;

3.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

5.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta skupaj z izjavo Komisije,   da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

Izjava Komisije o obrazložitvenih dokumentih

Komisija opozarja, da so Evropski parlament, Svet in Komisija v svoji skupni politični izjavi z dne 27. oktobra 2011 o obrazložitvenih dokumentih potrdili, da morajo biti informacije, ki jih države članice predložijo Komisiji glede prenosa direktiv v nacionalno zakonodajo, jasne in natančne, da bi lahko Komisija čim lažje izpolnila svojo nalogo nadzora nad uporabo prava Unije. V tem primeru bi lahko obrazložitveni dokumenti koristili temu namenu. Komisija obžaluje, da končno besedilo ne vsebuje določb v zvezi s tem.

OBRAZLOŽITEV

Pravni okvir za varnost na železnici:

Za nadaljevanje prizadevanj za vzpostavitev enotnega trga za prevozne storitve v železniškem prometu je treba vzpostaviti skupni regulativni okvir za varnost na železnici. Države članice so razvijale svoje varnostne predpise in standarde predvsem za nacionalne proge na podlagi nacionalnih tehničnih in operativnih konceptov. Hkrati so načelne in kulturne razlike ter različni pristopi oteževali odpravo tehničnih ovir in uveljavitev prevoznih storitev v mednarodnem prometu.

Direktiva 2004/49/ES o varnosti na železnicah Skupnosti je velik korak naprej k vzpostavitvi skupnega regulativnega okvira za varnost na železnici. Direktiva je vzpostavila okvir za harmonizacijo vsebine varnostnih predpisov, podeljevanja varnostnih spričeval prevoznikom v železniškem prometu, nalog in vlog varnostnih organov ter preiskovanja nesreč, da bi se države članice odvrnilo od tega, da bi za svoje nacionalne proge varnostne predpise in standarde še naprej razvijale na podlagi nacionalnih tehničnih in operativnih konceptov. Vendar se varnostna spričevala še vedno izdelujejo na nacionalni ravni. Razvoj in izvajanje enotnega varnostnega spričevala EU je bil vselej dolgoročni cilj.

Poglavitni cilj predloga Komisije za revizijo Direktive 2004/49/ES je bil prehod na enotno evropsko varnostno spričevalo, ki naj bi nadomestilo sedanji dvodelni sistem (Del A/B).

Najpomembnejši dosežki Evropskega parlamenta:

Evropska agencija za železnice (ERA) bo imela ključno vlogo pri izdaji varnostnih spričeval prevoznikom v železniškem prometu. Pristojna bo za izdajo varnostnih spričeval prevoznikom v železniškem prometu, ki opravlja prevoz v več kot eni državi članici. Prevoznik v železniškem prometu, ki opravlja prevoz samo v eni državi članici, lahko izbere spričevalo ERA ali nacionalnega varnostnega organa.

Pri prevoznikih v železniškem prometu in upravljavcih infrastrukture se bo izboljšala varnostna kultura in poročanje o dogodkih. To bo spodbudilo osebje, da bo poročalo v pogojih zaupnosti, železniški industriji pa omogočilo, da pridobiva izkušnje in izboljša delovno prakso. Poleg tega se bodo izvajali programi za usposabljanje osebja, tudi za fizične in psihične sposobnosti.

Države članice bodo morale spremljati, ali strojevodje upoštevajo pravila o delovnem času, času vožnje in počitka.

ERA lahko vzpostavi instrument za izmenjavo informacij med ustreznimi akterji o varnostnih tveganjih. To bo še olajšalo čezmejno izmenjavo informacij v primeru varnostnih tveganj, na primer če se isti vozni park uporablja v več kot eni državi članici.

Izboljšalo se bo obveščanje sorodnikov ponesrečencev in usklajevanje služb nujne pomoči.

ERA bo preiskovalnim organom nudila tehnično pomoč in sekretariat za sodelovanje med preiskovalnimi organi. Preiskovalni organi bodo delali medsebojne revizije, katerih namen bo spremljanje učinkovitosti in neodvisnosti. Ker pa bo ERA izdajala dovoljenja, ne more biti neposredno udeležena pri preiskavah zaradi morebitnih nasprotij interesov.

Pogajanja:

Po sprejetju stališča Parlamenta v prvi obravnavi 26. februarja 2014 in sklepu odbora TRAN o začetku pogajanj z dne 13. oktobra 2014 so se v okviru italijanskega in latvijskega predsedstva začela neformalna pogajanja za hiter dogovor v drugi obravnavi. Pogajalski ekipi Parlamenta in Sveta sta 17. junija 2015 dosegli dogovor o tem dosjeju. Odbor za promet in turizem je 10. novembra 2015 odobril besedilo, usklajeno v pogajanjih. Na podlagi potrditve odbora je njegov predsednik v pismu predsedniku Odbora stalnih predstavnikov navedel, da bo na plenarnem zasedanju predlagal, naj se stališče Sveta iz prve obravnave odobri brez predlogov sprememb. Po pravno-jezikovnem pregledu je Svet 10. decembra 2015 sprejel svoje stališče v prvi obravnavi, s čimer je bil dogovor potrjen.

Priporočilo:

Ker je stališče Sveta iz prve obravnave skladno z dogovorom, doseženim v trialogu, Odbor za promet in turizem priporoča podporo stališču Sveta v prvi obravnavi brez sprememb.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Varnost na železnici (prenovitev)

Referenčni dokumenti

10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

26.2.2014                     T7-0150/2014

Predlog Komisije

COM(2013)0031 - C7-0028/2013

Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

4.2.2016

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

4.2.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Michael Cramer

16.7.2014

 

 

 

Obravnava v odboru

16.2.2016

 

 

 

Datum sprejetja

15.3.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

37

4

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Merja Kyllönen, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Francisco Assis, Rosa D’Amato, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Franck Proust

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Mylène Troszczynski

Datum predložitve

17.3.2016