ДОКЛАД относно предложението за назначаване на Михаилс Козловс за член на Сметната палата

17.3.2016 - (C8-0411/2015 – 2015/0814(NLE))

Комисия по бюджетен контрол
Докладчик: Игор Шолтес

Процедура : 2015/0814(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0059/2016
Внесени текстове :
A8-0059/2016
Разисквания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за назначаване на Михаилс Козловс за член на Сметната палата

(C8-0411/2015 – 2015/0814(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 286, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0411/2015),

–  като взе предвид член 121 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0059/2016),

A.  като има предвид, че комисията по бюджетен контрол направи оценка на квалификацията на предложения кандидат, по-специално по отношение на условията, посочени в член 286, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

Б.  като има предвид, че на своето заседание от 15 март 2016 г. комисията по бюджетен контрол изслуша предложения от Съвета кандидат за член на Сметната палата;

1.  изказва положително становище относно предложението на Съвета за назначаване на Михаилс Козловс за член на Сметната палата;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и, за сведение, на Сметната палата, както и на другите институции на Европейския съюз и на институциите на държавите членки за одит.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АВТОБИОГРАФИЯ на Михаилс Козловс

Независим, квалифициран и мотивиран професионалист с над 15 години задълбочен опит в областта на изграждането на икономическата политика на национално равнище и на равнище ЕС, в областта на бюджета на ЕС, публичните финанси, публичното управление, институционалните отношения, развитието на банковото дело, дипломацията, представителството, комуникацията, както и управлението на хора, промени и проекти, с богата мрежа от контакти на всички равнища в институциите на ЕС, който опит е подплатен с много престижна магистърска степен по бизнес администрация (за ръководни кадри).

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Заместник-директор (Икономика, финанси, бюджет на ЕС –

Съвет по икономически и финансови въпроси (ECOFIN)), съветник

Министерство на финансите на Латвия и Постоянно представителство на Латвия към ЕС

От април 2012 г.

Брюксел

•  Предоставяне на съвети на министър-председателя, министъра на финансите, постоянния представител.

•  Провеждане на сложни преговори на високо равнище с участието на голям брой заинтересовани страни относно Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и финансовата помощ за Украйна.

•  Съставяне на стратегическа програма и подготовка по същество на месечните заседания на финансовите министри на ЕС (ECOFIN).

•  Принос към разработването и изпълнението на стратегията на Латвия за присъединяване към еврото.

Съветник на директора на Изпълнителния съвет (представляващ Финландия, Норвегия и Латвия)

Европейска банка за възстановяване и развитие

Октомври 2010 г. – април 2012 г.

Лондон

•  Оценяване на стратегически и оперативни предложения за политики с оглед на целите на съвета. Работа в комитета по бюджет и административни въпроси и в комитета по финанси и операции към съвета.

•  Оценяване на изпълнението и на добавената стойност на проектите на банката с оглед на нейния мандат. Работа в одитния комитет.

•  Пълен анализ на инвестиционни проекти.

Съветник (Икономика, финанси, бюджет на ЕС, данъчно облагане)

Постоянно представителство на Латвия към ЕС

Май 2003 г. – октомври 2010 г.

Брюксел

•  Предоставяне, предварително и непосредствено на място, на съвети относно политиката и процедурите на националните делегации в Европейския съвет, Съвета ECOFIN, Икономическия и финансов комитет и Комитета на постоянните представители по досиета на ECOFIN.

Директор, дирекция „Европейска интеграция“, Министерство на финансите, Рига

Началник на отдел, отдел „Европейска интеграция“, Министерство на финансите, Рига

Януари 2002 г. – май 2003 г.

Февруари 2001 г. – януари 2002 г.

Стажант

Европейската комисия, дирекция „Икономически и финансови въпроси“

Януари 2000 г. – април 2000 г.

Брюксел

Различни длъжности (ниво постъпване на работа) в частния и в публичния сектор, както и в академичните среди

Юни 1996 г. – декември 1999 г.

ОБРАЗОВАНИЕ

Магистърска степен по бизнес администрация (за ръководни кадри), Градски университет на Лондон, Бизнес училище „Кас“, Лондон.

Диплома с отличие

2011 – 2014 г.

 

Магистърска степен по социални науки, Университет на Латвия.

Икономика, международна икономика, бизнес администрация, счетоводство

 

1997 – 1999 г.

 

Бакалавърска степен по социални науки, Технически университет, Рига.

Икономика, международна икономика, бизнес администрация, счетоводство

 

1994 – 1997 г.

 

Курсове във факултета по европеистика, Университет на Латвия

Специализирани курсове по икономика, финанси и право

 

 

1996 – 1997 г.

ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ

Английски език – отлично

Френски език – добро работно ниво

Немски език – понастоящем пасивно

Латвийски и руски език – роден език

ПОСТИЖЕНИЯ, ОТЛИЧИЯ

Отличие от Министерския съвет на Република Латвия, ноември 2015 г.

Отличия за личен принос от министър-председателя 1) за успешното латвийско председателство на ЕС през 2015 г., както и 2) за въвеждането на еврото в Латвия, 2014 г.

Лично поздравление по време на публичното заседание на Съвета ECOFIN от заместник-председателя на Комисията Катайнен и председателя Хойер за ключов принос за учредяването на Европейския фонд за стратегически инвестиции, юни 2015 г.

Отличие от Министерство на външните работи: принос за въвеждането на еврото в Латвия, 2014 г.

Знак на честта от министъра на финансите: изключителни резултати при представителството и застъпничеството за латвийските интереси в ЕС в областта на икономиката и финансите, 2008 г..

Спорт: Бивш шампион на Латвия по водни ски.

ПУБЛИКАЦИИ

Козловс, М., „Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ): преговорният процес“; „Латвийските интереси в ЕС“, ноември 2015 г. (на латвийски език)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ОТГОВОРИ НА Михаилс Козловс ПО ВЪПРОСНИКА

Професионален опит

1.  Моля, посочете Вашия професионален опит в областта на публичните финанси, независимо дали става въпрос за бюджетно планиране, изпълнение или управление на бюджета, или бюджетен контрол или одит.

Още от получаването на магистърска степен през 1999 г. градя професионалния си опит в областта на публичните финанси, икономиката, фискалната политика и финансовото управление в публичната администрация в Латвия (Министерство на финансите), както и в международна обстановка в Брюксел (Постоянното представителство на Латвия към ЕС) и в Лондон (Европейската банка за възстановяване и развитие). Като част от дългосрочен план за лично развитие, през 2014 г. завърших с отличие магистърска програма по бизнес администрация (за ръководни кадри) в Бизнес училище „Кас“ (Градски университет на Лондон).

През годините придобих професионален опит в областта на публичните финанси на Европейския съюз (ЕС) в широкия смисъл на това понятие. Първият ми сериозен ангажимент беше свързан с преговорите за присъединяване по десет (от общо тридесет и една) преговорни глави, свързани с икономическия и паричен съюз, финансовите пазари и финансовите и бюджетните разпоредби. Като сравнявам тогавашните и днешните стандарти на управление, финансово управление и контрол, вътрешен и външен одит в Латвия, съм доволен, че успях да улесня процеса на трансфер на знания и изграждане на капацитет.

След пристигането си в Брюксел през 2003 г., непосредствено след подписването на Договора за присъединяване, в качеството на един от първите съветници, представляващи националните интереси в ЕС, насочих вниманието си към две групи задачи. На първо място, към основните проблеми в рамките на икономическите, финансовите, фискалните и данъчните политики, както и към бюджета на ЕС, и на второ, към изграждането на капацитет с цел по-добро представяне на нашите национални интереси в тези области. Бързо осъзнах значението на финансирането от бюджета на ЕС за икономическото развитие на Латвия, поради което посъветвах ръководството да укрепи нашия административен капацитет в сферата на управлението на бюджета на ЕС както в Министерство на финансите, както и в Брюксел.

През последвалите години придобих задълбочени теоретични познания и практически опит от първа ръка в областта на функционирането на институциите на ЕС, както и на различните видове процедури за вземане на решения и свързаните с тях проблеми. Благодарение на този челен опит в областта на европейските въпроси се чувствам способен да работя ефективно в политически комплексната и динамична среда на ЕС, тъй като съм работил, в различно качество и на различни равнища, в много институции на ЕС, а също и с такива институции. Разбирането на това как функционира ЕС е от основно значение, тъй като това разбиране предоставя ясна картина на актуалното положение, на евентуалните проблеми и на възможните решения. Това знание е много полезно за Сметната палата и за ролята, която й е възложено да изпълни.

Тъй като следях работата на Икономическия и финансов комитет (ИФК) и участвах в нея като част от делегацията на Латвия от 2003 г., придобих знания за начина, по който членовете на Договора относно многостранния икономически и фискален надзор се прилагат на практика. След това последва първата реформа на Пакта за стабилност и растеж (2005 г.), финансовата и икономическа криза, новите финансови механизми и механизми за координиране на политиките в еврозоната (като например фискалния пакт, Европейския механизъм за стабилност, т.нар. пакети от 2 и 6 законодателни акта) и банковия съюз. През тези години бях член на делегацията на Латвия в Съвета на министрите по икономически и финансови въпроси (ECOFIN), където тези въпроси се обсъждаха и се вземаха решенията по тях, в много случаи заедно с Европейския парламент. Днес, следващото предизвикателство е да се работи за изграждането на истински икономически и паричен съюз, който наред с другото следва да гарантира демократична легитимност и отчетност.

Поради това бих искал да подчертая моя опит в областта на многостранния икономически и фискален надзор, както и в областта на финансовия сектор, където след кризата станахме свидетели на крупни промени със значителни последици, които, в някои случаи, поставят предизвикателствата пред изпълнението на произтичащите от Договора задачи на Европейската сметна палата. Това беше признато неотдавна в работата на Сметната палата, по-специално в обзорните прегледи[1]. Надявам се моите познания и опит в тази област да бъдат от полза за Сметната палата при преодоляването на някои от тези предизвикателства.

Разполагах с отлична възможност да навляза по-дълбоко в проблемите в областта на одита и оценката на въздействието, докато работих за Изпълнителния съвет на ЕБВР (международна финансова институция). Редовно участвах в работата на одитния комитет към този съвет. Този комитет контролира интегритета на финансовите отчети на банката и нейните политики и практики в областта на счетоводството, финансовото отчитане и разкриването на финансова информация, стабилността на системите на банката за вътрешен контрол и тяхното ефективно прилагане, изпълнението от страна на банката на нейните функции за съответствие, вътрешен одит, оценка и управление на риска, като и независимостта, квалификациите и дейността на външния одитор на банката.

Като част от тази работа винаги съм проявявал интерес дали инвестициите и политиките, предлагани и изпълнявани от персонала на ЕБВР в държавите, в които банката извършва дейност, използват капитала на акционерите икономично, ефикасно и ефективно в съответствие с мандата на ЕБВР, както и дали банката успява да постигне желаното и необходимото въздействие и добавена стойност в държавите, в които осъществява своите операции.

Опитът ми в съвета на ЕБВР ме научи да разбирам не само необходимостта от това да се извършва висококачествена оценка на корпоративното управление, финансовото управление и системите за контрол и вътрешен одит, но също така необходимостта докладите да се изготвят своевременно, да се определят ясни приоритети, да се съставят амбициозни препоръки и да се улеснява изпълнението. Винаги съм считал, че независимостта на одита и оценката не означава изолация. Одиторите трябва да бъдат независими, но в същото време да участват и да допринасят със своите независими заключения и препоръки за постигането на по-добри резултати.

В хода на професионалната си кариера придобих важни умения като общ поглед и подробно познаване на европейските въпроси отвъд рамките на чисто икономическата и финансовата сфера, умения за идентифициране на връзки между събития в различни области на политиката, задълбочено разбиране на работата на институциите на ЕС и на техните роли в процеса на вземане на решения, както и ясно разбиране на управлението на бюджета на ЕС. Отбелязвам, че въпреки непрекъснатите усилия на институциите, благодарение на които управлението на бюджета на ЕС, включително резултатите и добавената стойност, постепенно се подобрява, все още са налице недостатъци. Това е свързано със сложността на законодателството, с многопластовото планиране, прилагане и системи за контрол, както и с неясните отговорности, а понякога, за съжаление, и с политически фактори.

Освен това недостигът на финансови ресурси в бюджета на ЕС и новите предизвикателства, които възникват в момента, определят необходимостта от идентифициране на нови начини за постигане на повече и по-добри резултати с по-малко ресурси. По време на неотдавнашното латвийско председателство на Съвета на ЕС имах удоволствието да председателствам работната ad hoc група относно Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), както и да съпредседателствам многобройни тристранни срещи на политическо равнище с Европейския парламент. В тези преговори успяхме да постигнем в рекордно кратък срок компромисно решение, което, наред с другото, укрепва мерките за одит на ЕФСИ. Сега предизвикателството е да се определи одитният подход към дейностите, предприемани в съответствие с Регламента за ЕФСИ, и към гаранцията, предоставяна от бюджета на ЕС на ЕИБ и ЕИФ. Бих желал да допринеса за този дебат в бъдещото ми качество на член на Сметната палата.

Като цяло, опитът по време на председателството на Съвета на ЕС беше истински тест за мен и моя екип в ECOFIN в Брюксел. Организирах, ръководих и успешно приключих сложния процес на подготовка, доказателство за което са много добрите резултати на нашето председателство в областта на ECOFIN. Доказах своите познания на областта на политиката, а именно чрез задълбоченото познаване на множество досиета, успешното разрешаване на процедурни въпроси и изграждането на мрежи. Сега съм готов да предложа тези умения в полза на Сметната палата.

Сигурен съм, че след прочита на този раздел от въпросника комисията ще забележи, че при развитието на професионалната си кариера съм имал за цел да стана професионалист с широк теоретичен и богат практически опит. Вярвам, че силата на Сметната палата като колегиален орган се състои не само в националното й многообразие, а предимно в многообразието на професионалния опит на нейните членове.

2.  Какви са Вашите най-значими постижения в професионалната Ви кариера?

Считам, че понастоящем моята професионална кариера се намира в повратен момент, тъй като председателството на Съвета на ЕС представлява логичната стъпка за завършването на пълния цикъл, който човек може да направи в областта на европейските въпроси от перспективата на държавата членка: преговори за присъединяване, присъединяване към ЕС, изграждане на капацитет, въвеждане на еврото и накрая, председателство на ЕС.

Допринесох много за тези ключови проекти за моята страна. Министерският съвет на Латвия, двама министър-председатели и министри на финансите признаха ролята ми с наградите, с които ме удостоиха. Вярвам, че този значим и признат принос е най-важното постижение в професионалната ми кариера.

Последният значим етап беше започването и завършването за по-малко от шест месеца на работата по Европейския фонд за стратегически инвестиции, ключов проект както за Европейския парламент, така и за Съвета. Друго постижение и същевременно пример за добро сътрудничество с Европейския парламент беше постигането на съгласие по най-големия пакет макрофинансова помощ за Украйна, който се превърна в един от основните резултати от срещата на високо равнище на Източното партньорство в Рига, където беше подписано споразумението.

Подготовката за председателството на Съвета на ЕС в една от най-сложните области на политиката (ECOFIN) беше едно от последните предизвикателства за Латвия и лично за мен. Отличните резултати на латвийското председателство в областта на ECOFIN до голяма степен е резултат от добрата работа на моя екип в Брюксел в тясно сътрудничество с колегите в Рига.

И на последно място, но не по важност, като пример бих искал да спомена тук моя принос, в качеството ми на директор на дирекция „Европейска интеграция“ в Министерство на финансите, към преговорния процес за присъединяване по отношение на преговорната глава относно бюджета на ЕС и защитата на финансовите интереси на ЕС, в рамките на който съдействах за улесняването на разпространението на знания относно бюджета на ЕС, корпоративното управление, управлението на риска, вътрешния контрол, вътрешния и външния одит, които в началото на новото хилядолетие бяха новост в Латвия.

Сега моята цел е да продължа да работя за укрепването на проекта на Европейския съюз, който изцяло подкрепям. За мен да стана член на Европейската сметна палата, чиято роля във формирането на годишния и многогодишния бюджет на ЕС следва да се засилва благодарение на по-големия акцент върху постигането на повече резултати с по-малко ресурси, е отлична възможност да продължа да предоставям своя опит в служба на Европейския съюз.

3.  Какъв е Вашият професионален опит в международни мултикултурни и многоезикови организации или институции, базирани извън Вашата държава на произход?

На практика най-важната част от моя професионален опит съм придобил извън Латвия. Най-напред, в началото на своята кариера прекарах три вълнуващи месеца като стажант на Европейската комисия (ГД „Икономически и финансови въпроси“).

По време на „брюкселския“ период от професионалната ми кариера като съветник във връзка с ECOFIN, а по-късно като заместник-директор и началник на отдела „ECOFIN“ в Постоянното представителство към ЕС, работих в много разнообразна работна среда, като си сътрудничих редовно и с удоволствие с колеги от други държави членки, Европейския парламент, Европейската комисия, ЕИБ и представители на сектора.

Опитът в Съвета на директорите на ЕБВР ми предостави глобален поглед благодарение на редовното сътрудничество с неевропейските акционери на ЕБВР. От значение е това, че взаимодействието с т.нар. чуждестранни акционери на банката ми помогна да разбера много по-добре техните възприятия за нас, европейците, и за нашия начин на мислене, вземане на решения и т.н.

Многонационалната и мултикултурна среда е средата, в която се чувствам пълноценен и в която, поради положителното ми възприятие на различни контексти, мога да осигуря постигането на целите. Европейската история е сложен пъзел, но съм убеден, че многообразието ще се превърне в източник на мощни взаимодействия в подкрепа на европейския проект.

4.  Били ли сте освобождаван(а) от отговорност за предходно изпълняваните от Вас управленски функции, ако се прилага такава процедура?

Процедурата по освобождаване от отговорност не се прилага за ръководните длъжности, които съм заемал до момента.

5.  Кои от предходно заеманите от Вас професионални длъжности са в резултат на политическо назначение?

Няма такива. Всички заемани от мен професионални длъжности са резултат на заслуги или управленски решения въз основа на обективна оценка.

6.  Кои са трите най-важни решения, във взимането на които сте взели участие в професионалната Ви кариера?

Щастлив съм да развивам професионалната ми кариера във време, когато гражданите на Латвия колективно и всеки гражданин индивидуално трябва сериозно да помислят и вземат важни решения, определящи бъдещето на нашата страна. Няма съмнение, че сме взели правилните решения, които връщат нашата страна необратимо към европейското семейство, и се гордея, че съм живял през изпълнения с противоречия преходен период и съм допринесъл за някои от тези ключови решения.

На първо място, бих желал да спомена тук решенията, водещи до приключване на преговорите за присъединяване по главата относно бюджета на ЕС и защитата на финансовите интереси на ЕС. В началото на кариерата си в Министерство на финансите отговарях за подготовката за присъединяване към системата на собствените ресурси на ЕС и проследяването и отчитането на развитието на управлението, финансовото управление и контрол, както и системите за вътрешен и външен одит. Също така координирах и отговарях за улесняването на задълбочените последващи действия по препоръките на Комисията, за да се гарантира, че към момента на присъединяването си към ЕС нашите системи са готови за прилагането на фондовете на ЕС. За мен този период е много важна част от моята кариера.

На второ място, убеден съм, че имах важна роля в процеса, чиято крайна цел беше да се кандидатства за членство в еврозоната и да се въведе единната европейска парична единица от 1 януари 2014 г. Пътят към постигането на тази цел беше дълъг, на няколко пъти Латвия се натъкна на препятствия по него и се присъедини към еврозоната в момент, когато тя беше е на кръстопът. Сега, няколко години след влизането в еврозоната, наблюдателите, които поставят под съмнение този избор, са много малко на брой.

На трето място, икономистите, представителите на академичните среди и обществеността изглежда са съгласни, че насърчаването на инвестициите в Европа е неотложна приоритетна задача за европейските и националните създатели на политики. Сигурен съм, че компромисното решение по основните характеристики на Европейския фонд за стратегически инвестиции, което аз и моят екип постигнахме заедно с екипа за преговори на Европейския парламент и заместник-председателите на Комисията Георгиева и Катайнен в ранните часове на 28 май 2015 г. след тринадесет часа преговори в тристранната среща на политическо равнище, представлява много важно решение в професионалната ми кариера. Както вече беше споменато по-горе, едно от нещата, които успяхме да подобрим спрямо предложението на Комисията, беше разпоредбата относно външния одит.

Радвам се, че Комисията и Европейската инвестиционна банка вече са постигнали добри резултати в изпълнението на Плана за инвестиции за Европа, гарантиран от бюджета на ЕС. Надявам се, че успешното прилагане на плана ще бъде полезен принос към дебата за бъдещето на бюджета на ЕС. Забелязах, че Сметната палата беше поканена и изяви готовност да даде своя принос към тези обсъждания; надявам се моят опит да бъде от полза за Сметната палата.

Независимост

7.  Договорът постановява, че членовете на Сметната палата трябва да са „напълно независими“ при изпълнението на своите функции. Как бихте прилагали това задължение при изпълнението на бъдещите Ви функции?

Въпреки че одиторската професия като цяло е сравнително нова професия, поне със сигурност по-нова в сравнение с правителствените функции, не е съвпадение, че концепцията за независимост на органите, извършващи одит или отговорни за него, е заложена твърдо и отдавна в Международен стандарт за върховните одитни институции 1 (МСВОИ 1). Етичните насоки са разработени в МСВОИ 30. Съгласен съм, че принципите на независимост и етичност представляват предпоставка за функционирането на върховните одитни институции.

Независимостта на членовете на Европейската сметна палата е недвусмислено предвидена от Договора, който постановява, че „нейните членове изпълняват функциите си при пълна независимост, в общ интерес на Съюза“ (член 285) и че „тяхната независимост трябва да бъде извън съмнение“ (член 286, параграф 1).

Тези ключови принципи са допълнително пояснени в етичните насоки на Сметната палата и в Кодекса за поведение на членовете на Сметната палата, както и в Правилника за дейността и в правилата за прилагане на Правилника за дейността.

Бих искал да изразя пълната си ангажираност с принципа на независимост, тъй като той е предпоставка за това Сметната палата и нейните членове да изпълняват задълженията си в съответствие с Договора. Освен това доверието на гражданите към Сметната палата зависи от стриктното спазване на принципа на независимост на практика.

Според мен, освен пълното разкриване на финансовите и външните дейности, както и задължението за докладване, задължението на члена на Сметната палата да не търси, нито да приема указания от неговото национално правителство или друга заинтересована страна, е от ключово значение. Принципът на независимост е в основата на одита, следователно следва да се проявя както при изпълнението на ежедневните задачи, така и при вземането на стратегически решения. Това е важно не само за доброто име и реномето на Сметната палата пред нейния основен клиент – гражданите на ЕС, както и пред останалия свят, но и сред самите членове на Сметната палата. Това са основните понятия, които според мен въплъщават независимостта и които ще следвам при изпълнението на бъдещите си функции.

Считам, че горепосочените принципи са ръководели винаги моята работа. Например през последните дванадесет години съм предоставял експертни съвети на няколко министър-председатели, на министри на финансите и на държавни секретари от различни части на политическия спектър. Предоставяните от мен съвети са били признавани и ценени заради тяхното качество и преди всичко заради тяхната безпристрастност и обективност. При изпълнение на професионалните си задължения не съм разглеждал никога конформизма като вариант. Напротив, винаги съм предпочитал да представям същинските факти и да правя обективни заключения, дори когато те са неудобни, непопулярни или противоречат на мнението на мнозинството.

Никога не съм участвал в получаване на средства от ЕС и не съм действал от името на получател на средства.

И накрая, в Латвия подборът на кандидатите за членове на Сметната палата се извършва посредством открита състезателна процедура, включваща няколко стъпки.

8.  Имате ли Вие или Ваши близки роднини (родители, братя и сестри, законен партньор и деца) стопанско или финансово участие или други ангажименти, които биха могли да се окажат в конфликт с бъдещите Ви функции?

Не, не са ми известни факти, които биха могли да се окажат в конфликт с бъдещите ми функции.

9.  Готов(а) ли сте да разкриете всички Ваши финансови интереси и други ангажименти пред председателя на Сметната палата и да ги оповестите публично?

Да, готов съм да изпълня всички задължения за оповестяване, приложими за членовете на Сметната палата.

10.  Страна ли сте по текущо съдебно производство? Ако отговорът е утвърдителен, моля, представете подробности.

Както вече заявих в своя отговор на Въпрос 7, в Латвия подборът на кандидатите за членове на Сметната палата се извършва посредством открита състезателна процедура, включваща няколко стъпки и гарантираща прозрачност и безпристрастност.

Този път процедурата бе започната с решението на Министерския съвет (правителството) за започване на процеса на подбор и за създаване на комисия за подбор. Самият процес се състоеше от публикуване на обявлението за конкурса в Официален вестник на Латвия, изготвяне на списък на кандидатите, одобрени за събеседване с комисията за подбор, провеждане на събеседвания с кандидатите, включени в списъка, от комисията за подбор, вземане на решение от комисията за подбор относно най-подходящия кандидат и накрая, одобряване на кандидата от правителството и даване на инструкции на генералния секретариат на Съвета (ГСС) за уведомяване на кандидата. По този начин процесът бе започнат от правителството през август 2015 г. и бе приключен на 19 ноември 2015 г., когато Министерският съвет взе своето окончателно решение. Впоследствие решението беше съобщено на ГСС.

За да се осигури пълна прозрачност, бих желал да оповестя на Европейския парламент, че един от кандидатите, който не е бил избран за одобрение от правителството, на 5 януари 2016 г. е предприел действия за образуване на дело пред административен съд. Това лице, ищецът, е изискал от административния съд да спре временно изпълнението на решението на правителството да номинира моята кандидатура за назначаване за член на Европейската сметна палата, като е оспорил законосъобразността на това решение. Ответник по делото е Република Латвия, представлявана от Министерския съвет на Република Латвия и от Министерството на финансите, на което Министерският съвет е възложил мандат за организиране на открит процес на подбор.

Административният съд реши да ми предостави статут на трето лице в административното дело, тъй като бе счетено, че моите права могат да бъдат засегнати от изхода на производството. По този начин с решението на Административния съд и независимо от моите предпочитания бях включен в това административно дело, започнато от друг кандидат, чиято кандидатура не е била одобрена.

Ответникът одобри представянето на обяснителен документ пред административния съд на заседанието на Министерския съвет на 12 януари 2016 г., когато ответникът фактически потвърди своето първоначално решение относно избрания кандидат.

На 27 януари 2016 г. Административният съд реши да отхвърли изцяло искането за спиране на изпълнението на решението на правителството за номиниране на моята кандидатура за назначаването от Съвета на министрите на ЕС след консултации с Европейския парламент. Освен това Съдът заключи, че посоченото решение на правителството е prima facie законосъобразно и че приложимото право е било напълно спазено.

11.  Имате ли активна или изпълнителна роля в политиката? Ако отговорът е утвърдителен – на какво равнище? Заемали ли сте политическа длъжност през последните 18 месеца? Ако отговорът е утвърдителен, моля, представете подробности.

Не, не играя никаква активна или изпълнителна роля в политиката. Също така не съм заемал политическа длъжност. Не съм член и никога не съм членувал в политическа партия.

12.  Ще се откажете ли от заемането на всякакви изборни длъжности или ще преустановите ли изпълнението на всякакви отговорни функции в политическа партия, ако бъдете назначен(а) за член на Сметната палата?

Това не е приложимо в случая, тъй като не заемам никаква изборна длъжност и нямам никаква активна функция в политическа партия.

13.  Как бихте постъпили в случай на сериозна нередност или дори случай на измама и/или корупция, в които участват лица от Вашата държава членка на произход?

Големите нередности, измами и корупция представляват сериозна заплаха за правилното функциониране на демократичното общество. Те водят до неправилно разпределение на ресурсите, морален риск, пропуснати възможности и погрешни стимули. Най-опасните резултати се изразяват в нарастването на недоверието на гражданите, което може да доведе до чувство на безпомощност, до постепенно приемане и в крайна сметка до вземане за даденост на съществуващото положение и до приемане на подобни методи. Тези тенденции се отразяват изключително неблагоприятно върху здравословното развитие на всяка нация, като европейският проект е особено уязвим, тъй като хората с основание очакват, че международните и наднационалните органи са свободни от тези видове незаконно поведение.

Смятам, че при изпълнението на своите задължения нито един член на Сметната палата не е защитен от случаи на сериозна нередност, измама или корупция, в които участват лица от неговата държава членка на произход. Ако бъда изправен пред подобен случай, на първо място бих използвал цялата налична информация, за да определя най-добрия начин на действие, който би помогнал да се гарантира, че тази информация ще достигне до компетентните органи в държавата членка във възможно най-кратък срок. Ако финансовите интереси на ЕС са изложени на риск, бих обсъдил въпроса със службите и с члена на Сметната палата, отговарящ за отношенията с OLAF, и след това бих направил всичко възможно, за да се уверя, че съмнението за измама е докладвано на OLAF без забавяне. Също така бих обсъдил въпроса с председателя на Сметната палата.

Вярвам също така, че тези случаи изискват сериозен анализ, за да бъдат разбрани причините и за да се търсят начини за предотвратяване на подобни случаи. Като цяло системните превантивни дейности са по-ефективни, тъй като намаляват възникването на сериозни нередности, измами и корупция и по този начин водят до засилване на доверието на гражданите.

Изпълнение на функциите

14.  Какви следва да бъдат според Вас главните характеристики на една култура на добро финансово управление във всяка публична служба? Как Сметната палата би могла да допринесе за нейното прилагане?

Функцията на преразпределение е основна характеристика на всяко правителство. Гражданите дават своето съгласие за обединяване на определен дял от ресурсите в икономиката, като например чрез данъчно облагане, основано на оправданото легитимно очакване, че средствата ще бъдат използвани по най-добрия възможен начин в полза на цялото общество, например за предоставянето на общи блага и за коригирането на неефективността на пазара. Концепцията за „най-добрия начин“ е важна и за съжаление нейното тълкуване варира.

Правото на ЕС, т.е. Финансовият регламент, който е в съответствие с международните стандарти, изисква бюджетът на ЕС да бъде изпълняван в съответствие с принципа на доброто финансово управление. Целта е на гражданите – данъкоплатци на ЕС, да бъдат осигурени гаранции че начинът, по който техните ресурси биват използвани, води до максимално положително въздействие върху европейския проект. Със сигурност вече не живеем във „времето на изобилието“ и поради това принципите на доброто финансово управление са по-важни от всякога. Необходимостта от интелигентно разходване на публичните средства и от реализиране на зададените цели е от първостепенно значение за възстановяването и укрепването на доверието на гражданите в ЕС.

Поради това принципът на доброто финансово управление получава допълнително разширено тълкуване, съгласно което бюджетните кредити трябва да бъдат изразходвани икономично, ефикасно и ефективно. Това са трите основни елемента на доброто финансово управление и те следва да бъда реализирани от всяка публична администрация.

За да бъде насърчавана култура на добро финансово управление в ЕС или във всяка друга публична администрация, е от решаващо значение ръководителите да бъдат задължавани да се отчитат за управлението на поверените им публични средства. В този период на ограничени публични ресурси публичните средства трябва да бъдат изразходвани не само в съответствие с правилата, които са абсолютно задължителни, но и по начин, който да води до постигане на желаните резултати и въздействия.

Към отчетността като основна характеристика на доброто финансово управление бих добавил и следните аспекти: ясни цели, ефективна система на управление и култура на изпълнение, ефективна система за вътрешен контрол, систематични показатели за резултатите, надежден мониторинг и прозрачно докладване. И съвсем не на последно място по значение – изместването на фокуса от „използването на парите“ към постигането на резултати.

В този случай може да бъде използван за пример опитът на Латвия. След финансовата и икономическа криза финансирането на публичната администрация беше намалено, като същевременно беше гарантирано, че ефективността на публичния сектор няма да бъде засегната и че дори ще отбележи подобрение.

В този контекст оценявам високо призива на Европейската сметна палата в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност за 2013 г. и 2014 г. за преместване на фокуса от изразходването на парични средства към интелигентно инвестиране. Вярвам, че това заслужава сериозно внимание от страна на лицата, определящи политиките, и че то трябва да бъде последвано от всеобхватен план за действие. Очевидно е, че тази промяна не може да бъде осъществена от днес за утре, особено ако единственият всеобхватен резултат от неизползването на разпределените финансови средства за текущия период, независимо от причините за това, се изразява в намаляването на ресурсите през следващия финансов период. Следователно институциите на ЕС и държавите членки следва да работят съвместно за осъществяване на промяната на културата.

Сметната палата играе важна роля в процеса на насърчаване на култура на добро финансово управление. Тя предоставя независими одитни доклади на органите или лицата, отговорни за вземането на решения, като например на Европейския парламент, които биват използвани в процедурите за освобождаване от отговорност на управлението (Комисията). Считам, че през последните няколко години Сметната палата постави по-силен акцент в своята работа върху докладването относно доброто финансово управление (одити на изпълнението). Настоящата Европейска комисия под ръководството на заместник-председателя Георгиева работи усилено върху разработването на бюджетиране, основано на изпълнението. Силният тласък от страна на Европейския парламент, Сметната палата и Комисията е положително явление и той следва да бъде използван ефективно.

15.  Съгласно Договора от Сметната палата се изисква да подпомага Парламента при упражняването на правомощията му за контрол на изпълнението на бюджета. Как бихте подобрили допълнително сътрудничеството между Сметната палата и Европейския парламент (в частност неговата комисия по бюджетен контрол) с цел както засилване на публичния надзор над общите разходи, така и повишаване на икономическата му ефективност?

Изискването на Договора за подпомагане на Европейския парламент при упражняването на неговите правомощия за контрол на изпълнението на бюджета е много важна част от задачите на Европейската сметна палата. Тъй като предизвикателствата, свързани с упражняването на контролните правомощия, се променят с течение на времето, работните отношения между Европейския парламент и Европейската сметна палата също следва да търпят развитие. Поради това следването или по-скоро предвиждането на обстоятелствата и печеленето на преднина са един непрестанно повтарящ се процес.

Считам, че отправната точка за подобряване на изпълнението на това изискване е наличието на подробно разбиране на нуждите на Парламента. Това означава редовен и задълбочен диалог, в който двете страни могат да представят своите възгледи. Забелязвам, че през последните години вече са предприети положителни стъпки (напр. редовни срещи между Сметната палата и комисията по бюджетен контрол, създаване на длъжността член на Европейската сметна палата за институционалните връзки, съвместна работа на Сметната палата със Съвета на председателите на комисии преди приемането на годишната работна програма на Сметната палата).

Присъствието на докладващия член на Сметната палата, когато се обсъжда неговият/нейният доклад в комисията по бюджетен контрол (CONT), е очевиден елемент в подпомагането на ЕП. Следва също така да се разбира от само себе си, че Сметната палата предприема последващи действия във връзка със заключенията на комисията по бюджетен контрол или на ЕП, направени в този контекст.

Забелязал съм също така, че някои от специалните доклади на Сметната палата биват представяни на комисиите на Европейския парламент, отговарящи за секторни политики. Смятам, че тази практика може да доведе до разширяване на използването и на добавената стойност на работата на Сметната палата, като по този начин ще бъде оказвана по-добра помощ на Парламента. В крайна сметка това сътрудничество трябва да намира израз в законодателната работа, която отразява заключенията и препоръките на Сметната палата.

Вярвам, че е от първостепенно значение да бъдат съчетавани изискванията на Договора към Сметната палата – да бъде независим одитор и да подпомага Европейския парламент (и Съвета). Ако Сметната палата не изпълнява втората задача (да подпомага ЕП и Съвета), тя рискува да продължи да изготвя доклади за одит с възможно най-добро качество, които поради темата и/или конкретния момент няма да бъдат от голямо значение за заинтересованите страни. Независимостта трябва да бъде съвместима със значимостта. В качеството си на пазител на финансите на ЕС Европейската сметна палата е важна част от екосистемата на ЕС на финансово управление, като следва да се подчертае нейната роля на независим и уважаван партньор.

Тъй като съм следил редовно обсъждането на изготвените от Сметната палата продукти в двете направления на бюджетния орган, считам, че има възможност, от една страна, за по-тясно сътрудничество между Парламента и Съвета при упражняването на контрол върху изпълнението на бюджета на ЕС, и на второ място, за по-координиран анализ на специалните доклади на Сметната палата и на обзорните прегледи. По подобен начин работата на Сметната палата следва да присъства по-често и на видно място в програмите на Съвета.

Също така бих желал да спомена два конкретни аспекта, във връзка с които се надявам, че подобренията могат да доведат до по-добро използване на докладите на Сметната палата: своевременност и комуникация.

По време на латвийското председателство на Съвета на ЕС Финансовият регламент беше изменен, така че специалните доклади да бъдат приемани в рамките на тринадесет месеца. Сметната палата трябва да се стреми да спазва тази разпоредба и по този начин да подобрява своевременната поява на тези доклади. Желая да подчертая също така, че осъзнавам и оценявам високо тежестта на отговорността, която Сметната палата поема като външен одитор на ЕС, когато изготвя заключения и препоръки, и че също така осъзнавам трудностите, свързани с постигането на компромис по отношение на сроковете и качеството.

Що се отнася до комуникацията, изразявам задоволство от факта, че подобряването на стратегията за обществените дела е един от стълбовете на програмата на Сметната палата за реформи. Подробната информация относно ролята и дейността на Сметната палата и относно нейните констатации и препоръки ще повиши прозрачността и последващите действия в обществен план.

Смятам, че тези два елемента са важни, тъй като в крайна сметка добавената стойност и въздействието от дейността на Сметната палата зависят от използването на нейните констатации от заинтересованите страни.

И накрая, при пълно зачитане на независимостта на Сметната палата, ние трябва да разгледаме въпроса за нейното по-тясно участие, т.е. чрез правни становища, в законодателния процес по отношение на всеки правен акт със значително финансово отражение. Работата по Европейския фонд за стратегически инвестиции и по Финансовия регламент в рамките на латвийското председателство показа добавената стойност на приноса на Сметната палата. Разбира се този подход не е нов само по себе си, но би могло да се разшири неговото използване.

16.  Според Вас каква е добавената стойност на одита на изпълнението и как заключенията от одита следва да бъдат включени в процедурите за управление?

Ръководството на Сметната палата за одит на изпълнението дава следното определение: „Одит на изпълнението представлява независима и обективна проверка на предприятия, системи, програми или организации с оглед на един или няколко от трите аспекта на икономичност, ефикасност и ефективност, която има за цел да доведе до подобрения“.

Моето разбиране на това определение е, че добавената стойност на одита на изпълнението е най-висока, когато съществуват ясни заключения и препоръки и което е особено важно, когато одитът води до подобрения във функционирането на одитираните субекти и системи. Например, дори ако процентът на грешката в изпълнението на Функция 5 – Администрация – от бюджета на ЕС не е съществен, действителният въпрос за гражданите би могъл да бъде дали те имат най-добрата публична служба на ЕС за приблизително девет милиарда евро годишно. Имам удоволствието да отбележа, че тази година Европейският парламент и Съветът предоставят своята подкрепа за разширяване на одита на изпълнението, така че той да обхваща и други функции от Многогодишната финансова рамка.

Въпреки че основният резултат от одита на изпълнението е одитен доклад, с който се определя дали тези, на които е било поверено използването на публични средства, са постигнали заявените цели, по време на изготвянето на доклада одиторите получават голямо количество ценна информация относно функционирането на управлението и процедурите за управление. Ето защо, за да бъде добавена стойност към одитите на изпълнението, одиторите следва да бъдат насърчавани да подчертават недостатъците в процедурите за управление и да предлагат подобрения в одитните доклади и в представянето на тези доклади пред одитираното предприятие.

В своя годишен доклад за дейността Сметната палата заявява, че когато избира теми за одитите на изпълнението, едно от съображенията е възможността Сметната палата да добавя стойност чрез извършване на одита. Елементът на добавената стойност е включен в процедурата от самото начало.

Въпросът относно начините за гарантирано включване на констатациите в процедурите за управление е от първостепенно значение. Следователно последващите действия са от ключово значение. Следва да се стремим да постигаме това при публикуването на доклада и резултатите,

-  първо, лицата, отговорни за вземането на решения на най-високо равнище, следва да вземат предвид констатациите и ако е уместно, да привеждат по-ефективно бюджета в съответствие със стратегическите приоритети (в дългосрочен план),

-  второ, законодателите трябва да гарантират, че в разходните схеми съществува яснота относно резултатите, които трябва да бъдат постигнати,

-  трето, що се отнася до процедурите за управление, управителите трябва да гарантират, че парите не само се изразходват в съответствие с правилата, но и че се постигат желаните резултати.

И накрая, бих желал също така да спомена, че добавената стойност на изготвянето на одитите на изпълнението може да се подобри, както бе демонстрирано от Сметната палата в нейния годишен доклад за 2014 г. Това ново пилотно упражнение, при което въпросите, свързани с резултатите, се оценяват в контекста на одитите на съответствието, е изключително похвално начинание. То несъмнено следва да бъде продължавано и разширявано, така че да обхваща и други области от бюджета на ЕС, както и да бъде съпровождано от внимателно планиране на размера на средствата, отпускани за одитите на съответствието, финансовите одити и одитите на изпълнението, както и за други продукти на Сметната палата.

17.  Как би могло да се подобри сътрудничеството между Сметната палата, националните одитни институции и Европейския парламент (комисия по бюджетен контрол) относно одита на бюджета на ЕС?

Като се има предвид начинът, по който се изпълнява бюджетът на ЕС, по-тясното сътрудничество и обменът на опит и информация следва да определят взаимодействието между Сметната палата, националните одитни институции и Европейския парламент (комисията по бюджетен контрол).

Що се отнася до Европейската сметна палата и националните върховни одитни институции (ВОИ), член 287, параграф 3 от Договора предвижда два важни принципа.

На първо място, в него се посочва, че „... одитът в държавите членки се извършва съвместно с националните одиторски органи...“. Тази разпоредба осигурява почти неограничени възможности за по-нататъшно развитие на сътрудничеството, които биха могли да бъдат проучени както двустранно, така и многостранно.

На второ място, в него се посочва, че „... Сметната палата и националните одиторски органи на държавите членки осъществяват сътрудничество, основаващо се на доверие и взаимно зачитане на независимостта“. Считам, че Европейската организация на върховните одитни институции (ЕВРОСАЙ) и нейният Контактен комитет предоставят добра платформа за засилване на взаимодействието и разработването на общи проекти.

Считам, че предоставянето на редовна информация на Европейския парламент относно условията, напредъка и пречките пред по-тясното сътрудничество между Сметната палата и националните одитни институции, както и конструктивната обратна информация от Европейския парламент в крайна сметка биха могли да доведат до по-добър анализ на изпълнението на бюджета на ЕС.

18.  Как бихте развили допълнително докладването на Сметната палата с цел на Европейския парламент да се предоставя цялата необходима информация относно точността на данните, предоставени от държавите членки на Европейската комисия?

Основният продукт на Сметната палата, предоставян и на двата клона на бюджетния орган, както е залегнало в Договора, е годишният доклад относно изпълнението на бюджета на ЕС, който води до препоръка на Съвета към Европейския парламент за освобождаване от отговорност на Европейската комисия във връзка с изпълнението на бюджета на ЕС, както и до решението на Парламента за освобождаване от отговорност. Годишният доклад дава основата за разискванията в Европейския парламент и в Съвета и поради това дълбочината и обхватът на информацията, предоставяна от Сметната палата, са абсолютно необходими.

Тъй като около 80% от бюджета на ЕС се изпълнява чрез споделеното управление, пълнотата, качеството и своевременният характер на информацията, предоставяна от държавите членки, определя до голяма степен качеството на последващия анализ и в крайна сметка на качеството на гаранциите, предоставяни от Комисията.

Какъвто беше случаят през последните няколко години и както се посочва в годишните доклади на Сметната палата, при подготовката на годишните отчети за дейността генералните дирекции на Комисията използват тази информация, като например доклади за контрола, предоставени от органите на държавите членки (например в областта на политиката на сближаване, одитните органи на държавите членки). В повтарящите се годишни доклади на Сметната палата се подчертава, че са налице някои слабости (включително по отношение на точността) в работата на одитните органи, които понастоящем не могат да бъдат предотвратени с помощта на проверката на Комисията.

Докладването на Сметната палата следва да продължава да подчертава слабостите, било то по отношение на точността на данните, предоставяни от държавите членки, или в проверките, извършвани от Комисията. Сметната палата следва да обяснява по възможно най-ясен и изчерпателен начин какви са слабостите и как те следва да бъдат отстранявани.

Считам, че държавите членки следва да бъдат в състояние да предоставят пълна, подходяща и навременна информация относно своето управление, финансовото управление, вътрешния контрол и функционирането на вътрешните одитни системи. Когато съществуват слабости, Комисията следва да работи в тясно сътрудничество с държавите членки, за да осигури цялата информация, необходима за изготвяне на информирана оценка на системите на държавите членки за изпълнение на бюджета на ЕС.

Оценявам основателността на разискванията относно разходите и ползите от предоставянето на информация, но ако общата ни цел е да гарантираме, че бюджетният орган разполага с оценка на одита с най-високо качество съгласно изискванията, предвидени в международните стандарти, не следва да се пестят усилия. Много често проблемът не е в липсата на информация, но в неспособността на националните одитни органи или на наетите одитори да я използват правилно.

Една от основните одитни констатации на годишния доклад, която е предмет на широко обсъждане както в Парламента, така и в Съвета, е вероятният процент грешки, докладван от Сметната палата. Тъй като съм следил неотдавнашните обсъждания по освобождаване от отговорност, приветствам факта, че Сметната палата предоставя всяка година все повече информация за основните причини за грешките. Считам, че причините за съществените грешки (и не само тяхното равнище) следва да бъдат в центъра на вниманието на бюджетния орган.

Други въпроси

19.  Ще оттеглите ли кандидатурата си, ако становището на Парламента е против назначаването Ви за член на Сметната палата?

Бях избран от латвийското правителство чрез открита процедура по подбор, която се състои от няколко стъпки. Правителството на Латвия е потвърдило своето доверие в моята кандидатура и съм уверен, че мога да отговоря на високите очаквания.

Ако Европейският парламент има сериозни съмнения относно моята ангажираност и способност да допринасям за европейския проект като член на Европейската сметна палата и ако той счита, че те не съответстват на критериите, определени от Европейския парламент, аз бих оттеглил кандидатурата си.

Считам, че за да се гарантира най-високата стойност на бюджета на ЕС, първо, двете направления на бюджетния орган следва да работят за засилване на взаимното доверие и второ, те следва да си сътрудничат тясно и открито с Европейската сметна палата, с Европейската комисия и с държавите членки. Ако някоя от страните счита, че са налице недостатъци в настоящия Договор по отношение на институционалното равновесие, тези недостатъци следва да бъдат анализирани и при необходимост да бъдат отстранени веднага щом стане възможно преразглеждане на Договора.

В неотдавнашния си опит от работата с институциите на ЕС съм възприемал винаги този истински подход на открито сътрудничество и взаимно доверие в името на общата европейска цел. Несъмнено бих донесъл този дух в Сметната палата, ако бъда назначен.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

15.3.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

14

4

8

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Xabier Benito Ziluaga

  • [1]  Обзорен преглед „Пропуски, припокривания и предизвикателства: обзорен преглед на механизмите на ЕС за отчитане и за одит в публичния сектор“, част III, 2014 г.