ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Mihails Kozlovs ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

17.3.2016 - (C8-0411/2015 – 2015/0814(NLE))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Εισηγητής: Igor Šoltes

Διαδικασία : 2015/0814(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0059/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0059/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Mihails Kozlovs ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

(C8-0411/2015 – 2015/0814(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8–0411/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 121 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0059/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του υποψηφίου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 15 Μαρτίου 2016, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη σε ακρόαση του ορισθέντος από το Συμβούλιο υποψηφίου για το αξίωμα του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

1.  εκδίδει θετική γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διοριστεί ο Mihails Kozlovs μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Mihails Kozlovs

Ανεξάρτητος επαγγελματίας με υψηλά προσόντα και ζήλο, με περισσότερα από 15 χρόνια εις βάθος πείρας στην ενωσιακή και εθνική χάραξη οικονομικής πολιτικής, στον προϋπολογισμό της ΕΕ, τα δημόσια οικονομικά, τη δημόσια διαχείριση, τις σχέσεις μεταξύ θεσμικών οργάνων, την αναπτυξιακή τραπεζική, τη διπλωματία, την αντιπροσώπευση, την επικοινωνία καθώς και τη διαχείριση ανθρώπων, αλλαγών και έργων, με πλούσιο δίκτυο σε όλα τα επίπεδα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, καθώς και έναν άριστο τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων (MBA).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Αναπληρωτής Διευθυντής (Οικονομικά, δημοσιονομικά, προϋπολογισμός ΕΕ - ECOFIN), Σύμβουλος

Υπουργείο Οικονομικών της Λετονίας και Λετονική Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Από τον Απρίλιο του 2012

Βρυξέλλες

•  Παροχή συμβουλών στον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο.

•  Ηγετικός ρόλος σε περίπλοκες πολυμερείς διαπραγματεύσεις υψηλού επιπέδου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και τη χρηματοδοτική ενίσχυση προς την Ουκρανία.

•  Στρατηγική χάραξη ημερήσιας διάταξης και ουσιαστική προετοιμασία των μηνιαίων συνεδριάσεων των Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (ECOFIN).

•  Συμβολή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής της Λετονίας για την ένταξη στην ευρωζώνη.

Σύμβουλος του Διευθυντή του Εκτελεστικού Συμβουλίου (αντιπροσώπευση της Φινλανδίας, της Νορβηγίας και της Λετονίας)

Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη

Οκτώβριος 2010 – Απρίλιος 2012

Λονδίνο

•  Εκτίμηση προτάσεων στρατηγικής και επιχειρησιακής πολιτικής σε συνάρτηση με τους στόχους του Συμβουλίου. Εργασία στις επιτροπές Προϋπολογισμού και Διοίκησης και Οικονομικών και Επιχειρήσεων του Συμβουλίου.

•  Εκτίμηση των επιδόσεων και της προστιθέμενης αξίας των έργων της τράπεζας σε συνάρτηση με την αποστολή της. Εργασία στην Ελεγκτική Επιτροπή.

•  Πλήρης ανάλυση επενδυτικών έργων.

Σύμβουλος (οικονομικά, δημοσιονομικά, προϋπολογισμός ΕΕ, φορολογία)

Μόνιμη Αντιπροσωπία της Λετονίας στην ΕΕ

Μάιος 2003 – Οκτώβριος 2010

Βρυξέλλες

•  Παροχή εκ των υστέρων και επιτόπου άμεσων συμβουλών σε θέματα πολιτικής και διαδικασίας στην εθνική αντιπροσωπεία για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο ECOFIN, την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Μόνιμων Αντιπροσώπων σχετικά με τους φακέλους του ECOFIN.

Διευθυντής, Τμήμα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Υπουργείο Οικονομικών, Ρίγα

Προϊστάμενος Μονάδας, Μονάδα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Υπουργείο Οικονομικών, Ρίγα

Ιανουάριος 2002 – Μάιος 2003

Φεβρουάριος 2001 – Ιανουάριος 2002

Ασκούμενος

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων

Ιανουάριος 2000 – Απρίλιος 2000

Βρυξέλλες

Διάφορες θέσεις εισαγωγικού επιπέδου στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα και στον ακαδημαϊκό κόσμο

Ιούνιος 1996 – Δεκέμβριος 1999

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μεταπτυχιακές σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων (MBA), City University London, Cass Business School, Λονδίνο.

Αποφοίτησε με διάκριση

2011-2014

 

Μάστερ κοινωνικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Λετονίας.

Οικονομικά, διεθνή οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική

 

1997-1999

 

Πτυχίο κοινωνικών επιστημών στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Ρίγα.

Οικονομικά, διεθνή οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική

 

1994-1997

 

Μαθήματα στην ευρωπαϊκή σχολή του Πανεπιστημίου της Λετονίας

Εξατομικευμένα μαθήματα σε οικονομικά, δημοσιονομικά και δίκαιο

 

 

1996 - 1997

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Αγγλικά – άπταιστα

Γαλλικά– καλό επίπεδο

Γερμανικά – παθητικές πλέον γνώσεις

Λετονικά και Ρωσικά – μητρικές γλώσσες

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ, ΕΠΑΙΝΟΙ

Συγχαρητήρια από το Υπουργικό Συμβούλιο της Δημοκρατίας της Λετονίας, Νοέμβριος 2015.

Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό για την προσωπική συνεισφορά του 1) στην επιτυχημένη λετονική προεδρία στην ΕΕ, 2015 και 2) στην εισαγωγή του ευρώ στη Λετονία, 2014.

Προσωπικά συγχαρητήρια κατά τη δημόσια συνεδρίαση του ECOFIN από τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Katainen και τον Πρόεδρο Hoyer για την καθοριστική συνεισφορά του στην ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, Ιούνιος 2015.

Συγχαρητήρια από τον Υπουργό Εξωτερικών: συνεισφορά στην εισαγωγή του ευρώ στη Λετονία, 2014.

Τιμητική διάκριση από τον Υπουργό Οικονομικών: εξαιρετική εκπροσώπηση και προώθηση των λετονικών συμφερόντων στην ΕΕ στον τομέα των οικονομικών, 2008.

Αθλητισμός: Πρώην πρωταθλητής της Λετονίας στο θαλάσσιο σκι.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Kozlovs M, "Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ): η διαδικασία διαπραγματεύσεων"· Latvian Interests in the EU, Νοέμβριος 2015 (στα λετονικά)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ του Mihails Kozlovs ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Επαγγελματική πείρα

1.  Παρακαλείσθε να αναφέρετε ποια είναι η επαγγελματική σας πείρα στα δημόσια οικονομικά, ήτοι σε τομείς όπως ο δημοσιονομικός προγραμματισμός, η εκτέλεση ή η διαχείριση προϋπολογισμού, ο έλεγχος του προϋπολογισμού ή ο λογιστικός έλεγχος.

Από τότε που έλαβα το πτυχίο Μάστερ το 1999, άρχισα να αποκτώ επαγγελματική πείρα στα δημόσια οικονομικά, τα οικονομικά, τη φορολογική πολιτική και την οικονομική διαχείριση στη δημόσια διοίκηση της Λετονίας (Υπουργείο Οικονομικών), καθώς και σε διεθνές περιβάλλον στις Βρυξέλλες (Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Λετονίας στην ΕΕ) και στο Λονδίνο (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης). Στο πλαίσιο του προσωπικού μου προγράμματος διά βίου ανάπτυξης, το 2014 αποφοίτησα με διάκριση από το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων της Cass Business School (City University London).

Όλα αυτά τα χρόνια έχω αναπτύξει επαγγελματική πείρα στον τομέα των δημόσιων οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με την ευρεία έννοια του όρου. Η πρώτη σοβαρή ενασχόλησή μου συνδεόταν με τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις σε δέκα (από τα 31) κεφάλαια των διαπραγματεύσεων που συνδέονταν με την οικονομική και νομισματική ένωση, τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τις οικονομικές και δημοσιονομικές διατάξεις. Συγκρίνοντας τα πρότυπα διακυβέρνησης, οικονομικής διαχείρισης και ελέγχου, εσωτερικού και εξωτερικού λογιστικού ελέγχου στη Λετονία τότε και τώρα, χαίρομαι που μπόρεσα να διευκολύνω τη διαδικασία μεταφοράς γνώσεων και οικοδόμησης δυνατοτήτων.

Φτάνοντας στις Βρυξέλλες το 2003 αμέσως μετά την υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης, υπήρξα ένας από τους πρώτους συμβούλους που εκπροσώπησαν τα εθνικά συμφέροντα στην ΕΕ και εστιάστηκα σε δύο δέσμες καθηκόντων. Καταρχάς, σε ουσιαστικά ζητήματα της οικονομικής, χρηματοπιστωτικής, δημοσιονομικής και φορολογικής πολιτικής, καθώς και σε θέματα προϋπολογισμού της ΕΕ και, κατά δεύτερο λόγο, στην οικοδόμηση δυνατοτήτων για την καλύτερη εκπροσώπηση των εθνικών μας συμφερόντων σε αυτούς τους τομείς. Αναγνωρίζοντας γρήγορα τη σημασία που είχε για την οικονομική ανάπτυξης της Λετονίας η χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, παρείχα συμβουλές διαχείρισης για την ενίσχυση των διοικητικών μας δυνατοτήτων στον τομέα της διαχείρισης του προϋπολογισμού στην ΕΕ, τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών, όσο και στις Βρυξέλλες.

Τα χρόνια που ακολούθησαν απέκτησα εις βάθος θεωρητικές γνώσεις και έμπρακτη πείρα σχετικά με τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και σχετικά με διάφορους τύπους λήψης αποφάσεων και τα σχετικά ζητήματα. Αυτή η πείρα πρώτης γραμμής στις ενωσιακές υποθέσεις μου δίνει αίσθημα ισχυρής ενδυνάμωσης για την αποτελεσματική λειτουργία στο πολιτικά περίπλοκο και δυναμικό περιβάλλον της ΕΕ, διότι έχω εργαστεί ή συνεργαστεί με πολυάριθμα θεσμικά όργανα της ΕΕ υπό διάφορες ιδιότητες και σε διάφορα επίπεδα. Η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της ΕΕ έχει κεφαλαιώδη σημασία διότι παρέχει σαφή εικόνα της τρέχουσας κατάστασης, των δυνητικών προβλημάτων και των ενδεχόμενων λύσεων. Τέτοιες γνώσεις είναι πολύ χρήσιμες για το Ελεγκτικό Συνέδριο και για το ρόλο που είναι επιφορτισμένο να εκπληρώνει.

Παρακολουθώντας το έργο της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής και συμμετέχοντας στις εργασίες της ως μέλος της λετονικής αντιπροσωπείας από το 2003, έμαθα με ποιο τρόπο εφαρμόζονται στην πράξη τα άρθρα της Συνθήκης που αφορούν την πολυμερή οικονομική και δημοσιονομική εποπτεία. Ακολούθησε η πρώτη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (2005), η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, οι νέοι χρηματοπιστωτικοί μηχανισμοί και οι μηχανισμοί συντονισμού της πολιτικής της ευρωζώνης (όπως το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας και η λεγόμενη δέσμη μέτρων 2&6), και η Τραπεζική Ένωση. Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξα μέλος της λετονικής αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο Υπουργών οικονομικών και δημοσιονομικών υποθέσεων (ECOFIN), όπου συζητούνταν και αποφασίζονταν τα ζητήματα αυτά, σε πολλές περιπτώσεις μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα, η επόμενη πρόκληση είναι να εργαστώ για μια πραγματική Οικονομική και Νομισματική Ένωση, η οποία, ανάμεσα στα άλλα, θα πρέπει να εξασφαλίζει δημοκρατική νομιμότητα και λογοδοσία.

Έτσι, θα ήθελα να υπογραμμίσω την εμπειρία μου στον τομέα της πολυμερούς οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας και στον χρηματοοικονομικό τομέα, όπου στο περιβάλλον μετά την κρίση έχουν παρουσιαστεί σημαντικές εξελίξεις με βαρυσήμαντες συνέπειες οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργούν προκλήσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου που απορρέουν από τη Συνθήκη. Τούτο αναγνωρίζεται στις τρέχουσες εργασίες του Συνεδρίου, όπως είναι οι γενικές επισκοπήσεις[1]. Ελπίζω ότι οι γνώσεις και η πείρα μου στον τομέα θα φανούν χρήσιμες προκειμένου το Συνέδριο να αντιμετωπίσει ορισμένες από τις προκλήσεις.

Είχα μια εξαιρετική ευκαιρία να εμβαθύνω σε ζητήματα λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης αντικτύπου, όταν εργαζόμουν για λογαριασμό του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΤΑΑ, ενός διεθνούς χρηματοπιστωτικού οργανισμού. Συμμετείχα τακτικά στις εργασίες της Ελεγκτικής Επιτροπής του Συμβουλίου. Η επιτροπή αυτή εποπτεύει την ακεραιότητα των δημοσιονομικών καταστάσεων της τράπεζας και των πολιτικών και πρακτικών της σε σχέση με τη λογιστική, τις χρηματοοικονομικές αναφορές και τη γνωστοποίηση, την ορθότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου της τράπεζας και την πρακτική τους εφαρμογή, τις επιδόσεις των λειτουργιών συμμόρφωσης, εσωτερικού ελέγχου, αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων της τράπεζας, καθώς και την ανεξαρτησία, τα προσόντα και τις επιδόσεις του εξωτερικού ελεγκτή της τράπεζας.

Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, με ενδιέφερε πάντοτε εάν η επενδυτική δραστηριότητα και η χάραξη πολιτικής που προτεινόταν και εφαρμοζόταν από το προσωπικό της ΕΤΑΑ στις χώρες λειτουργίας της ΕΤΑΑ χρησιμοποιούσε το κεφάλαιο των μετόχων κατά οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο σύμφωνα με την εντολή της ΕΤΑΑ και αν η ΕΤΑΑ κατόρθωνε να επιτύχει τον επιθυμητό και απαραίτητο αντίκτυπο και την προστιθέμενη αξία στις χώρες λειτουργίας της.

Η εμπειρία μου στο Συμβούλιο της ΕΤΑΑ με οδήγησε στο να εκτιμήσω την ανάγκη όχι μόνο να εκτελείται η υψηλής ποιότητας εκτίμηση των συστημάτων εταιρικής διακυβέρνησης, οικονομικής διαχείρισης και ελέγχου και εσωτερικού ελέγχου, αλλά επίσης να εκδίδονται έγκαιρα οι εκθέσεις, να τίθενται σαφείς προτεραιότητες, να καταρτίζονται φιλόδοξες συστάσεις και να διευκολύνεται η υλοποίηση. Ανέκαθεν πίστευα ότι η ανεξαρτησία των λειτουργιών του ελέγχου και της αξιολόγησης δεν σημαίνει απομόνωση. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι ανεξάρτητοι, αλλά ταυτόχρονα να συμμετέχουν και να συμβάλλουν με τα ανεξάρτητα συμπεράσματα και τις συστάσεις τους στη βελτίωση των επιδόσεων.

Έτσι, στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία, ανέπτυξα σημαντικές δεξιότητες όπως μια ευρεία επισκόπηση και λεπτομερής κατανόηση των υποθέσεων της ΕΕ, προχωρώντας πέρα από αμιγώς οικονομικά και χρηματοπιστωτικά ζητήματα, την ικανότητα να εντοπίζω συνδέσεις ανάμεσα σε εξελίξεις σε διαφορετικούς τομείς πολιτικής, μια βαθιά κατανόηση του έργου των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και του ρόλου τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς και σαφή κατανόηση της δημοσιονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ. Παρατηρώ ότι παρά το ακάματο έργο των θεσμικών οργάνων που οδηγεί σε σταδιακή βελτίωση της δημοσιονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των επιδόσεων και της προσθήκης αξίας, εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες. Τούτο αφορά την πολυπλοκότητα της νομοθεσίας, τον πολυεπίπεδο προγραμματισμό, την υλοποίηση και τα συστήματα ελέγχου, καθώς και τον ασαφή καθορισμό ευθυνών και, ορισμένες φορές, δυστυχώς, πολιτικούς παράγοντες.

Επιπλέον, η στενότητα οικονομικών πόρων στον προϋπολογισμό της ΕΕ και οι νέες προκλήσεις που ανακύπτουν αυτή τη στιγμή καθορίζουν την ανάγκη να εντοπισθούν νέοι τρόποι για να έχουμε καλύτερη και μεγαλύτερη απόδοση με λιγότερους πόρους. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Λετονικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ, είχα την ευχαρίστηση να προεδρεύσω στην ad-hoc ομάδα εργασίας για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και επίσης να είμαι συμπρόεδρος σε πολλούς πολιτικούς τριμερείς διαλόγους με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατά τις διαπραγματεύσεις αυτές κατορθώσαμε να φθάσουμε, μέσα σε χρόνο ρεκόρ, σε μια συμβιβαστική λύση η οποία μεταξύ άλλων ενίσχυσε τις ελεγκτικές ρυθμίσεις του ΕΤΣΕ. Τώρα, η πρόκληση είναι να ορίσουμε την ελεγκτική προσέγγιση στις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΤΣΕ και σε σχέση με την εγγύηση που παρέχεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στην ΕΤΕπ και στο ΕΤΕ. Θα ήθελα να συνεισφέρω σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων υπό την ιδιότητα που φιλοδοξώ να αποκτήσω, του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Σε γενικές γραμμές, η εμπειρία μου από την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ ήταν μια πραγματική δοκιμή για μένα και για την ομάδα μου του ECOFIN στις Βρυξέλλες. Οργάνωσα, ηγήθηκα και ολοκλήρωσα με επιτυχία την περίπλοκη διαδικασία προπαρασκευής, όπως καταδεικνύεται από τις πολύ καλές επιδόσεις της Προεδρίας μας στον τομέα ECOFIN. Απέδειξα τις γνώσεις μου στον τομέα πολιτικής, και ιδίως σε σχέση με την κατανόηση των λεπτομερειών πολυάριθμων φακέλων, την διεκπεραίωση διαδικαστικών ζητημάτων και την οικοδόμηση δικτύων. Είμαι τώρα πρόθυμος να αναπτύξω αυτές τις δεξιότητες προς όφελος του Συνεδρίου.

Είμαι βέβαιος ότι όταν η επιτροπή διαβάσει αυτή την ενότητα του ερωτηματολογίου θα προσέξει ότι ανέπτυξα την επαγγελματική μου σταδιοδρομία με στόχο να αναδειχθώ σε επαγγελματία με ευρύ θεωρητικό και πλούσιο πρακτικό υπόβαθρο. Πιστεύω ότι η δύναμη του Συνεδρίου ως συλλογικού σώματος βρίσκεται όχι μόνο στην εθνική του ποικιλότητα αλλά κυρίως στην πολυμορφία της επαγγελματικής πείρας των μελών του.

2.  Ποιες είναι οι σημαντικότερες επιτυχίες σας στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία;

Πιστεύω ότι η επαγγελματική μου σταδιοδρομία βρίσκεται τώρα σε σημείο καμπής, δεδομένου ότι η Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ αντιπροσωπεύει ένα λογικό ορόσημο το οποίο κλείνει τον πλήρη κύκλο που μπορεί κανείς να βιώσει στις υποθέσεις της ΕΕ από την οπτική γωνία ενός κράτους μέλους: ενταξιακές διαπραγματεύσεις, προσχώρηση στην ΕΕ, οικοδόμηση δυνατοτήτων, εισαγωγή του ευρώ, και, τέλος, η Προεδρία της ΕΕ.

Είχα μεγάλη συνεισφορά σε αυτά τα εμβληματικά εγχειρήματα της χώρας μου. Το υπουργικό συμβούλιο της Λετονίας, δύο Πρωθυπουργοί και υπουργοί οικονομικών αναγνώρισαν το ρόλο μου με τις επιβραβεύσεις τους. Αυτή η ουσιαστική και αναγνωρισμένη συνεισφορά είναι, πιστεύω, το σημαντικότερο επίτευγμα που έχω να παρουσιάσω στην επαγγελματική σταδιοδρομία μου.

Η τελευταία σημαντική στιγμή ήταν η δρομολόγηση και ολοκλήρωση, μέσα σε λιγότερο από έξη μήνες, των εργασιών για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, ένα εμβληματικό έργο τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και του Συμβουλίου. Ένα άλλο επίτευγμα και ταυτόχρονα παράδειγμα καλής συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήταν η συμφωνία για τη μεγαλύτερη δέσμη μέτρων μακροοικονομικής βοήθειας προς την Ουκρανία, που αναδείχθηκε σε ένα από τα κομβικά παραδοτέα της συνόδου κορυφής της Ρίγας για την Ανατολική Εταιρική Σχέση, όπου υπογράφτηκε η συμφωνία.

Η προετοιμασία της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ σε έναν από τους πιο περίπλοκους τομείς πολιτικής (ECOFIN) αποτέλεσε μια από τις πρόσφατες προκλήσεις για την Λετονία και για εμένα προσωπικά. Οι άριστες επιδόσεις της Λετονικής Προεδρίας στον τομέα ECOFIN είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της καλής δουλειάς της ομάδας μου στις Βρυξέλλες σε στενή συνεργασία με τους συναδέλφους μου στη Ρίγα.

Το τελευταίο, αλλά ασφαλώς όχι το έσχατο παράδειγμα που θα ήθελα να αναφέρω εδώ είναι η συνεισφορά μου στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις υπό την ιδιότητα του διευθυντή της Υπηρεσίας Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης του Υπουργείου Οικονομικών, όσον αφορά το κεφάλαιο των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, όπου διευκόλυνα τη διάδοση γνώσεων σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ, την εταιρική διακυβέρνηση, τη διαχείριση κινδύνων, τον εσωτερικό έλεγχο, τον εσωτερικό και εξωτερικό λογιστικό έλεγχο, πράγματα τα οποία αποτελούσαν καινοτομίες για τη Λετονία στην αρχή της νέας χιλιετίας.

Τώρα στόχος μου είναι να συνεχίσω να εργάζομαι για την ενίσχυση του εγχειρήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο υποστηρίζω με όλη μου την καρδιά. Το να γίνω μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, του οποίου ο ρόλος στη διαμόρφωση των ετήσιων και πολυετών προϋπολογισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να αυξηθεί, λόγω της μεγαλύτερης έμφασης στα αποτελέσματα με λιγότερους διαθέσιμους πόρους, αντιπροσωπεύει για μένα μια άριστη ευκαιρία να θέσω την πείρα μου στην υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.  Ποια είναι η επαγγελματική σας εμπειρία από διεθνείς και πολυγλωσσικούς οργανισμούς ή ιδρύματα που εδρεύουν εκτός της χώρας καταγωγής σας;

Στην πραγματικότητα, απέκτησα το σημαντικότερο τμήμα της επαγγελματικής μου πείρας εκτός Λετονίας. Καταρχάς, στην αρχή της σταδιοδρομίας μου, πέρασα τρεις συναρπαστικούς μήνες ως ασκούμενος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ-ECFIN).

Κατά την "περίοδο των Βρυξελλών" της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας ως σύμβουλος του ECOFIN και αργότερα ως αναπληρωτής διευθυντής-προϊστάμενος της Μονάδας ECOFIN στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην ΕΕ, λειτούργησα σε πολύ ποικιλόμορφο περιβάλλον εργασίας, όπου αλληλεπιδρούσα τακτικά και με μεγάλη χαρά με συναδέλφους από άλλα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΤΕπ και τομεακούς εκπροσώπους.

Η πείρα μου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑΑ εισήγαγε μια παγκόσμια διάσταση χάρη στην τακτική συνεργασία μου με τους μη Ευρωπαίους συμμέτοχους στην ΕΤΑΑ. Η αλληλεπίδραση με τους λεγόμενους υπερπόντιους συμμέτοχους της τράπεζας με βοήθησε να κατανοήσω πολύ καλύτερα τις αντιλήψεις που έχουν για εμάς, τους Ευρωπαίους, και για τον τρόπο σκέψης μας, τη λήψη αποφάσεων, κτλ.

Το πολυεθνικό και πολυπολιτισμικό περιβάλλον είναι εκείνο στο οποίο αισθάνομαι πραγματικά ενδυναμωμένος και όπου, μέσω του τρόπου με τον οποίο αξιολογώ διαφορετικά περιβάλλοντα, μπορώ να εξασφαλίσω την επίτευξη των στόχων. Η ευρωπαϊκή ιστορία αποτελεί έναν περίπλοκο γρίφο, αλλά πιστεύω πραγματικά ότι η ποικιλομορφία να αποτελέσει πηγή ισχυρών συνεργιών προς υποστήριξη του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.

4.  Σας έχει χορηγηθεί απαλλαγή για καθήκοντα διαχείρισης που εκτελούσατε στο παρελθόν, εφόσον προβλέπεται τέτοια διαδικασία;

Η διαδικασία απαλλαγής δεν προβλέπεται για τα καθήκοντα διαχείρισης που εκτέλεσα στο παρελθόν.

5.  Ποια από τις επαγγελματικές θέσεις που κατείχατε στο παρελθόν είναι αποτέλεσμα πολιτικού διορισμού;

Καμία. Όλες μου οι επαγγελματικές θέσεις ήταν αποτέλεσμα προσόντων ή διευθυντικών αποφάσεων με βάση αντικειμενική εκτίμηση.

6.  Ποιες είναι οι τρεις σημαντικότερες αποφάσεις στη λήψη των οποίων συμμετείχατε κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σας ζωής;

Είχα την τύχη να αναπτύξω την επαγγελματική μου σταδιοδρομία σε καιρούς κατά τους οποίους ο λαός της Λετονίας συλλογικά και κάθε πολίτης ατομικά χρειάστηκε να προβληματιστούν σοβαρά και να λάβουν καίριες αποφάσεις που καθόρισαν το μέλλον της χώρας μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πήραμε τις σωστές αποφάσεις οι οποίες ξανάφεραν αμετάκλητα τη χώρα μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια και είμαι περήφανος που έζησα αυτή την ταραγμένη μεταβατική περίοδο και συνέβαλα σε ορισμένες από αυτές τις καθοριστικές αποφάσεις.

Καταρχάς, θα ήθελα να αναφέρω εδώ τις αποφάσεις που οδήγησαν στο κλείσιμο του κεφαλαίου των ενταξιακών διαπραγματεύσεων που αφορούσε τον προϋπολογισμό της ΕΕ και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Στο ξεκίνημα της σταδιοδρομίας μου στο Υπουργείο Οικονομικών ήμουν υπεύθυνος για τις προετοιμασίες για προσχώρηση στο σύστημα ιδίων πόρων της ΕΕ και για την επακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με την ανάπτυξη της διακυβέρνησης, της οικονομικής διαχείρισης και ελέγχου, των συστημάτων εσωτερικού και εξωτερικού λογιστικού ελέγχου. Επίσης, συντόνισα και διευκόλυνα τη σφαιρική επακολούθηση των συστάσεων της Επιτροπής έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι με την προσχώρηση στην ΕΕ τα συστήματά μας θα είναι αμέσως έτοιμα να εφαρμόσουν τις πιστώσεις της ΕΕ. Θεωρώ την περίοδο αυτή ως πολύ σημαντικό τμήμα της σταδιοδρομίας μου.

Δεύτερον, πιστεύω ότι διαδραμάτισα σημαντικό ρόλο στη διαδικασία απώτερος στόχος της οποίας ήταν η υποβολή αίτησης για ένταξη στη ζώνη του ευρώ και η εισαγωγή του ευρωπαϊκού ενιαίου νομίσματος από την 1η Ιανουαρίου 2014. Ο δρόμος για την επίτευξη αυτού του στόχου ήταν μακρός. Η Λετονία παραπάτησε αρκετές φορές στην πορεία και ενταχθήκαμε στην ευρωζώνη όταν αυτή βρισκόταν σε σταυροδρόμι. Τώρα, δύο χρόνια μετά την ένταξη στη ζώνη του ευρώ, δεν είναι πολλοί αυτοί που αμφισβητούν την επιλογή που κάναμε.

Τρίτον, οι οικονομολόγοι, οι ακαδημαϊκοί κύκλοι και το κοινό φαίνεται να συμφωνούν ότι η τόνωση των επενδύσεων στην Ευρώπη αποτελεί το επείγον έργο προτεραιότητας για τους Ευρωπαίους και τους εθνικούς παράγοντες χάραξης πολιτικής. Είμαι βέβαιος ότι η συμβιβαστική απόφαση σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, στην οποία καταλήξαμε εγώ και η ομάδα μου μαζί με την διαπραγματευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους αντιπροέδρους της Επιτροπής Georgieva και Katainen τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Μαΐου 2015 ύστερα από 13 ώρες πολιτικού τριμερούς διαλόγου, αντιπροσωπεύει μια πολύ σημαντική απόφαση στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία. Όπως ανέφερα ήδη προηγουμένως, ένα από τα πράγματα που κατορθώσαμε να βελτιώσουμε σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής ήταν οι διατάξεις σχετικά με τον εξωτερικό λογιστικό έλεγχο.

Είμαι πολύ χαρούμενος που η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχουν ήδη επιτύχει καλά αποτελέσματα στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη με εγγύηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Ελπίζω ότι η επιτυχής υλοποίηση του σχεδίου θα αποτελέσει χρήσιμη συνεισφορά στην συζήτηση σχετικά με το μέλλον του προϋπολογισμού της ΕΕ. Έχω παρατηρήσει ότι Ελεγκτικό Συνέδριο κλήθηκε και είναι πρόθυμο να δώσει τη δική του συνεισφορά σε αυτό τον προβληματισμό. Ελπίζω ότι η εμπειρία μου θα φανεί χρήσιμη στο Συνέδριο.

Ανεξαρτησία

7.  Η Συνθήκη ορίζει ότι τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει να ασκούν τα καθήκοντά τους «με πλήρη ανεξαρτησία». Πώς θα εφαρμόζατε την υποχρέωση αυτή στην εκτέλεση των μελλοντικών σας καθηκόντων;

Παρόλο που το ελεγκτικό επάγγελμα γενικά είναι σχετικά νέο, τουλάχιστον νεώτερο ασφαλώς σε σύγκριση με την λειτουργία της διακυβέρνησης, δεν είναι σύμπτωση ότι η έννοια της ανεξαρτησίας όσων εκτελούν έλεγχο ή είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο είχε από παλιά κατοχυρωθεί κατηγορηματικά στο πρώτο Διεθνές Πρότυπο Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAI 1). Οι δεοντολογικές κατευθυντήριες γραμμές αναπτύσσονται στο ISSAI 30. Συμφωνώ ότι οι αρχές της ανεξαρτησίας και της δεοντολογίας αποτελούν προαπαιτούμενο για τη λειτουργία των ανώτατων ελεγκτικών οργανισμών.

Η ανεξαρτησία των μελών του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου προβλέπεται απερίφραστα από τη Συνθήκη, η οποία ορίζει ότι "Τα μέλη του ασκούν τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία, προς το γενικό συμφέρον της Ένωσης" (Άρθρο 285) και ότι "Οφείλουν να παρέχουν πλήρη εγγύηση ανεξαρτησίας" (Άρθρο 286 παράγραφος 1).

Αυτές οι κεφαλαιώδεις αρχές διευκρινίζονται περαιτέρω στις δεοντολογικές κατευθυντήριες γραμμές του Συνεδρίου και στον Κώδικα Δεοντολογίας για τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και στον κανονισμό του και στις εφαρμοστικές διατάξεις του κανονισμού.

Θα ήθελα να εκφράσω την απόλυτη προσήλωσή μου στην αρχή της ανεξαρτησίας δεδομένου ότι αποτελεί προαπαιτούμενο για το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα μέλη του προκειμένου να ασκούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τη Συνθήκη. Επιπλέον, η εμπιστοσύνη του πολίτη προς το Συνέδριο εξαρτάται από την αυστηρή τήρηση της αρχής της ανεξαρτησίας στην πράξη.

Εκτός από την πλήρη αποκάλυψη των οικονομικών και εξωτερικών δραστηριοτήτων καθώς και την υποχρέωση αναφοράς, κεφαλαιώδη σημασία έχει κατά τη γνώμη μου η μη αναζήτηση ή η μη λήψη οδηγιών από την εθνική κυβέρνηση του μέλους ή οποιοδήποτε άλλο μέρος. Η αρχή της ανεξαρτησίας βρίσκεται στην καρδιά του ελέγχου και κατά συνέπεια τούτο πρέπει να εκδηλώνεται τόσο στην εκτέλεση των καθημερινών καθηκόντων όσο και στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Τούτο είναι σημαντικό όχι μόνο για την εικόνα και την υπόληψη του Συνεδρίου απέναντι στον βασικό του πελάτη, δηλαδή τους πολίτες της ΕΕ, και στον εξωτερικό κόσμο, αλλά επίσης και ανάμεσα στα ίδια τα μέλη του Συνεδρίου. Αυτές είναι οι βασικές έννοιες οι οποίες κατά την αντίληψή μου ενσωματώνουν την ανεξαρτησία και που θα ήθελα να ακολουθήσω κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που φιλοδοξώ να αναλάβω.

Πιστεύω ότι το έργο μου ανέκαθεν καθοδηγήθηκε από τις προαναφερθείσες αρχές. Για παράδειγμα, τα τελευταία 12 χρόνια παρείχα συμβουλές σε αρκετούς πρωθυπουργούς, υπουργούς οικονομικών και υφυπουργούς από διάφορους πόλους του πολιτικού φάσματος. Οι συμβουλές μου πάντοτε αναγνωρίστηκαν και εκτιμήθηκαν, χάρη στην ποιότητά τους, και, το σημαντικότερο, την αμεροληψία και την αντικειμενικότητά τους. Κατά την εκτέλεση των επαγγελματικών μου καθηκόντων, ο κομφορμισμός ποτέ δεν ήταν επιλογή. Αντίθετα, προτίμησα πάντοτε να παρουσιάζω τα γεγονότα τοις μετρητοίς και να αντλώ αντικειμενικά συμπεράσματα, ακόμη και όταν αυτά ήταν άβολα, αντιδημοφιλή ή αντέβαιναν στην κατεστημένη σκέψη.

Ουδέποτε συμμετείχα στη λήψη πιστώσεων της ΕΕ ούτε ενήργησα για λογαριασμό κάποιου δικαιούχου.

Τέλος, στη Λετονία η επιλογή των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου πραγματοποιείται με ανοικτό διαγωνισμό που περιλαμβάνει διάφορα στάδια.

8.  Έχετε εσείς προσωπικά ή στενοί συγγενείς σας (γονείς, αδέλφια, νόμιμος σύντροφος και τέκνα) επιχειρηματικές ή χρηματοοικονομικές συμμετοχές ή άλλες δεσμεύσεις που ενδεχομένως θα συγκρούονταν με τα μελλοντικά σας καθήκοντα;

Όχι, δεν έχω επίγνωση οποιουδήποτε στοιχείου που θα μπορούσε να συγκρουστεί με τα μελλοντικά μου καθήκοντα.

9.  Είστε διατεθειμένος/η να γνωστοποιήσετε στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να δημοσιοποιήσετε όλα τα οικονομικά συμφέροντα και τις άλλες δεσμεύσεις σας;

Ναι, είμαι διατεθειμένος να εκπληρώσω όλες τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης που ισχύουν για ένα μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

10.  Εμπλέκεστε σε οιαδήποτε εν εξελίξει δικαστική διαδικασία; Εάν ναι, παρακαλείσθε να υποβάλετε αναλυτικά στοιχεία.

Όπως ανέφερα στην απάντηση στο ερώτημα 7, στη Λετονία η επιλογή των υποψήφιων μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου πραγματοποιείται με ανοικτή διαδικασία που περιλαμβάνει αρκετά στάδια έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η αμεροληψία.

Αυτή τη φορά, η διαδικασία δρομολογήθηκε με την απόφαση του υπουργικού συμβουλίου (κυβέρνησης) να ξεκινήσει τη διαδικασία επιλογής και να ορίσει επιτροπή επιλογής. Η ίδια η διαδικασία, στη συνέχεια, συνίστατο στη δημοσίευση ανακοίνωσης διαγωνισμού στην λετονική Επίσημη Εφημερίδα, σε πρώτη επιλογή των υποψηφίων για συνέντευξη από την επιλογή υποψηφίων, συνέντευξη με τους αρχικά επιλεγμένους υποψηφίους από την Επιτροπή Επιλογής, απόφαση της Επιτροπής Επιλογής για τον καταλληλότερο υποψήφιο και, τέλος, έγκριση του υποψηφίου από την κυβέρνηση και ανάθεση στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου να ειδοποιήσει τον υποψήφιο. Έτσι, η διαδικασία δρομολογήθηκε από την κυβέρνηση τον Αύγουστο του 2015 και ολοκληρώθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2015, όταν το υπουργικό συμβούλιο έλαβε την τελική απόφασή του. Στη συνέχεια, η απόφαση γνωστοποιήθηκε στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου.

Για λόγους πλήρους διαφάνειας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι ένας από τους υποψηφίους που δεν επιλέχτηκε για έγκριση από την κυβέρνηση κίνησε διαδικασία στο διοικητικό δικαστήριο στις 5 Ιανουαρίου 2016. Το πρόσωπο αυτό, ο προσφεύγων, ζήτησε από το διοικητικό δικαστήριο να αναστείλει την εφαρμογή της απόφασης της κυβέρνησης να ορίσει την υποψηφιότητά μου για διορισμό ως μέλους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, αμφισβητώντας τη νομιμότητά της. Η Δημοκρατία της Λετονίας, εκπροσωπούμενη από το υπουργικό συμβούλιο της Δημοκρατίας της Λετονίας και από τον Υπουργό Οικονομικών, στον οποίο το υπουργικό συμβούλιο ανέθεσε την οργάνωση της διαδικασίας ανοικτής επιλογής, είναι ο εναγόμενος στην υπόθεση αυτή.

Το διοικητικό δικαστήριο αποφάσισε να μου αναγνωρίσει το καθεστώς του τρίτου εμπλεκόμενου στην διοικητική υπόθεση, διότι θεώρησε ότι τα δικαιώματά μου θα μπορούσαν να θιγούν από την έκβαση της διαδικασίας. Έτσι, με απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου και ανεξάρτητα από τη δική μου προτίμηση, ενεπλάκην σε αυτή τη διοικητική υπόθεση την οποία κίνησε άλλος υποψήφιος, του οποίου η υποψηφιότητα δεν επελέγη.

Ο εναγόμενος ενέκρινε την επεξηγηματική εισήγηση που υπέβαλε στο διοικητικό δικαστήριο στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών στις 12 Ιανουαρίου 2016, όπου ο εναγόμενος ουσιαστικά επιβεβαίωσε την αρχική του απόφαση σχετικά με τον επιλεγέντα υποψήφιο.

Στις 27 Ιανουαρίου 2016, το διοικητικό δικαστήριο αποφάσισε να απορρίψει πλήρως την αξίωση αναστολής της εφαρμογής της απόφασης της κυβέρνησης να ορίσει την υποψηφιότητά μου για διορισμό από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ με την επιφύλαξη της διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκτός αυτού, το Δικαστήριο απεφάνθη ότι η εν λόγω απόφαση της κυβέρνησης ήταν prima facie νόμιμη και ότι το ισχύον δίκαιο έγινε απολύτως σεβαστό.

11.  Έχετε ενεργό ή εκτελεστικό ρόλο στην πολιτική; Εάν ναι, σε ποιο επίπεδο; Κατείχατε κάποια πολιτική θέση κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα οκτώ μηνών; Εάν ναι, παρακαλείσθε να υποβάλετε αναλυτικά στοιχεία.

Όχι, δεν έχω κανέναν ενεργό ή εκτελεστικό ρόλο στην πολιτική. Επίσης, ουδέποτε κατείχα οποιαδήποτε πολιτική θέση. Δεν είμαι και ουδέποτε υπήρξα μέλος οποιουδήποτε πολιτικού κόμματος.

12.  Θα παραιτηθείτε από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα ή ενεργό λειτούργημα με αρμοδιότητες σε πολιτικό κόμμα, μετά τον διορισμό σας ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου;

Δεν με αφορά το ερώτημα δεδομένου ότι δεν κατέχω οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα και δεν έχω ενεργό λειτούργημα σε οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα.

13.  Πώς θα αντιμετωπίζατε ένα σημαντικό κρούσμα παρατυπίας, ή ακόμη απάτης και/ή δωροδοκίας, στο οποίο ενέχονται άτομα από το κράτος μέλος καταγωγής σας;

Οι σημαντικές παρατυπίες, η απάτη και η διαφθορά αντιπροσωπεύουν σοβαρή απειλή για την ορθή λειτουργία μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Συνεπάγονται κακή διάθεση πόρων, ηθικό κίνδυνο, απώλεια ευκαιριών και εσφαλμένα κίνητρα. Το πιο επικίνδυνο αποτέλεσμα είναι η αυξανόμενη δυσπιστία των πολιτών η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μια αίσθηση ανημπόριας, σε σταδιακή αποδοχή και, τελικά, στο να θεωρούνται δεδομένες και να υιοθετούνται παρόμοιες μέθοδοι. Παρόλο που οι τάσεις αυτές είναι επιζήμιες για την υγιή ανάπτυξη οποιασδήποτε χώρας, το ευρωπαϊκό εγχείρημα είναι ιδιαίτερα ευάλωτο διότι οι πολίτες περιμένουν, και με το δίκιο τους, από τους διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισμούς να είναι απαλλαγμένοι από παρόμοιους τύπους παράνομης συμπεριφοράς.

Θεωρώ ότι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του κανένα μέλος του Συνεδρίου δεν προστατεύεται από το να αντιμετωπίσει μια υπόθεση σημαντικής παρατυπίας, απάτης ή διαφθοράς στην οποία να εμπλέκονται άτομα από το κράτος μέλος καταγωγής του. Εάν συναντούσα μια τέτοια περίπτωση, καταρχάς, θα εκτιμούσα γρήγορα όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες με στόχο να προσδιορίσω τον καλύτερο τρόπο δράσης ο οποίος θα βοηθούσε να εξασφαλίσω ότι οι πληροφορίες αυτές θα φτάσουν το ταχύτερο δυνατό στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους. Εάν διακυβεύονταν οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, θα συζητούσα το θέμα με τις υπηρεσίες και με το μέλος του Συνεδρίου που είναι αρμόδιο για τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και στη συνέχεια θα μεριμνούσα ώστε η ύποπτη υπόθεση απάτης να παραπεμφθεί στην OLAF χωρίς καθυστέρηση. Θα συζητούσα επίσης το θέμα με τον Πρόεδρο του Συνεδρίου.

Πιστεύω επίσης ότι παρόμοιες περιπτώσεις αξίζουν σοβαρή ανάλυση έτσι ώστε να κατανοηθούν οι λόγοι και να επιδιωχθεί η αποτροπή παρόμοιων υποθέσεων. Σε γενικές γραμμές, οι συστημικές προληπτικές ενέργειες αποδεικνύονται αποτελεσματικότερες δεδομένου ότι μειώνουν τη συχνότητα σημαντικών παρατυπιών, απάτης και διαφθοράς και κατά συνέπεια αυξάνουν την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Εκτέλεση καθηκόντων

14.  Ποια βασικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει μια κουλτούρα χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία; Πώς θα μπορούσε να συμβάλει το ΕΕΣ στην επίτευξή της;

Η αναδιανεμητική λειτουργία είναι κεφαλαιώδες χαρακτηριστικό οποιασδήποτε κυβέρνησης. Οι πολίτες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στην συγκέντρωση ενός ορισμένου μεριδίου των πόρων της οικονομίας π.χ. μέσω της φορολογίας, βασιζόμενοι στη θεμιτή προσδοκία ότι τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας, π.χ. για την παροχή των κοινών αγαθών και τη διόρθωση των αστοχιών της αγοράς. Η έννοια του "καλύτερου δυνατού τρόπου" είναι σημαντική και δυστυχώς η ερμηνεία της διαφέρει.

Το δίκαιο της ΕΕ, δηλαδή ο δημοσιονομικός κανονισμός που είναι συνεπής με τα διεθνή πρότυπα, απαιτεί από τον προϋπολογισμό της ΕΕ να χρησιμοποιείται σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Στόχος είναι να παρέχεται η διαβεβαίωση στους πολίτες-φορολογούμενους της ΕΕ ότι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι πόροι τους μεγιστοποιεί τον θετικό αντίκτυπο του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Επειδή ασφαλώς δεν ζούμε πλέον στην "εποχή της αφθονίας", οι αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης είναι σημαντικότερες παρά ποτέ άλλοτε. Η ανάγκη το δημόσιο χρήμα να δαπανάται με ευφυή τρόπο, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται τα επιθυμητά αποτελέσματα, έχει κεφαλαιώδη σημασία εάν θέλουμε η ΕΕ να αποκαταστήσει και ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών της.

Κατά συνέπεια, η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης επεξηγείται περαιτέρω και αποκτά τη σημασία ότι οι πιστώσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται οικονομικά, αποτελεσματικά και αποδοτικά. Αυτές οι τρεις αρχές αποτελούν τα βασικά στοιχεία της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης που πρέπει να τα προασπίζει κάθε δημόσια υπηρεσία.

Προκειμένου να προωθηθεί η κουλτούρα της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης στην ΕΕ ή σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια υπηρεσία, το κεφαλαιώδες είναι να γίνει η διοίκηση υπόλογη για το δημόσιο χρήμα που της ανατίθεται να διαχειριστεί. Σε μια περίοδο σπάνιων δημόσιων πόρων, το δημόσιο χρήμα πρέπει να δαπανάται όχι μόνο σε συμμόρφωση με τις διατάξεις, που είναι απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά επίσης έτσι ώστε να επιτυγχάνει τα επιθυμητά αποτελέσματα από κάθε άποψη.

Εκτός από τη λογοδοσία, θεωρώ βασικά χαρακτηριστικά της κουλτούρας της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης τα εξής: σαφείς στόχοι, αποτελεσματικό σύστημα διακυβέρνησης και κουλτούρα επιδόσεων, αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, συστηματικοί δείκτες επιδόσεων, αξιόπιστη παρακολούθηση και διαφανής αναφορά. Και τελευταίο, αλλά όχι έσχατο, να μετατοπιστεί η έμφαση από την "χρήση των πόρων" στην επίτευξη αποτελεσμάτων.

Η πείρα από τη χώρα μου μπορεί να αξιοποιηθεί ως παράδειγμα εδώ. Μετά την χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, η χρηματοδότηση της δημόσιας διοίκησης μειώθηκε ενώ παράλληλα εξασφαλίστηκε ότι η απόδοση του δημόσιου τομέα δεν θα επηρεαστεί ή μάλιστα ότι θα βελτιωθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, εκτιμώ την ισχυρή έκκληση που απεύθυνε το ΕΕΣ στο πλαίσιο των διαδικασιών απαλλαγής του 2013 και του 2014, να μετατοπιστεί η έμφαση από την απλή δαπάνη χρημάτων στην έξυπνη επένδυσή τους. Πιστεύω ότι αξίζει να εξεταστεί σοβαρά από τους παράγοντες χάραξης πολιτικής και να ακολουθηθεί από σφαιρικό πρόγραμμα δράσης. Είναι σαφές ότι μια τέτοια μετατόπιση δεν μπορεί να συμβεί μέσα σε μια μέρα, ιδίως εάν το μόνο γενικό αποτέλεσμα της μη δαπάνης των πόρων που έχουν διατεθεί στην τρέχουσα οικονομική περίοδο, ανεξάρτητα από την αιτιολογία, είναι να προβλεφθούν λιγότεροι πόροι για την επόμενη οικονομική περίοδο. Κατά συνέπεια, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργαστούν για να διευκολύνουν αυτή την αλλαγή νοοτροπίας.

Το ΕΕΣ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία προώθησης της κουλτούρας της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Παρέχει ανεξάρτητες ελεγκτικές εκθέσεις στους παράγοντες λήψης αποφάσεων, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στις διαδικασίες χορήγησης απαλλαγής προς τη διοίκηση (Επιτροπή). Τα λίγα τελευταία χρόνια πιστεύω ότι το ΕΕΣ έχει δώσει περισσότερη έμφαση στο έργο της υποβολής εκθέσεων για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (έλεγχοι επιδόσεων). Η τρέχουσα Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την ηγεσία της Αντιπροέδρου Georgieva εργάζεται σκληρά για να αναπτύξει τον προϋπολογισμό βάσει επιδόσεων. Η ισχυρή ώθηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Επιτροπή είναι μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη που πρέπει να συνεχιστεί.

15.  Σύμφωνα με τη Συνθήκη, το Ελεγκτικό Συνέδριο οφείλει να επικουρεί το Κοινοβούλιο στην άσκηση των εξουσιών ελέγχου του επί της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Πώς θα μπορούσατε να βελτιώσετε περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ του Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (και ειδικότερα με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού) ώστε η δημόσια εποπτεία των γενικών δαπανών και η σχέση κόστους οφέλους να είναι καλύτερες;

Η απαίτηση της Συνθήκης για επικούρηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την άσκηση των ελεγκτικών εξουσιών του επί της εκτέλεσης του προϋπολογισμού είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο των καθηκόντων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Δεδομένου ότι οι προκλήσεις κατά την άσκηση των ελεγκτικών εξουσιών μεταβάλλονται με το χρόνο, το ίδιο θα έπρεπε να συμβαίνει με τις σχέσεις συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ΕΕΣ. Κατά συνέπεια, πρόκειται για μια συνεχή επαναληπτική διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται ή, ακόμη καλύτερα, να προλαμβάνεται, έτσι ώστε να έχουμε πάντοτε το προβάδισμα.

Πιστεύω ότι η αφετηρία για να βελτιωθεί η εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης είναι η λεπτομερής κατανόηση των αναγκών του Κοινοβουλίου. Τούτο σημαίνει τακτικό και διεξοδικό διάλογο στον οποίο και οι δύο πλευρές παρουσιάζουν τις απόψεις τους. Παρατηρώ ότι τα λίγα τελευταία χρόνια έχουν ήδη σημειωθεί ορισμένα θετικά βήματα (π.χ. τακτικές συνεδριάσεις μεταξύ του ΕΕΣ και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, δημιουργία θέσης μέλους του ΕΕΣ με αρμοδιότητα για τις διοργανικές σχέσεις, επαφές του ΕΕΣ με τη Διάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών πριν από το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του ΕΕΣ).

Η παρουσία του εισηγούμενου μέλους του ΕΕΣ, οποτεδήποτε πρόκειται να συζητηθεί η έκθεσή του στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT) είναι αυτονόητο στοιχείο της επικούρησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει επίσης να είναι αυτονόητο ότι το ΕΕΣ πρέπει να δίνει συνέχεια στα συμπεράσματα που διατυπώνονται από την CONT ή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτό το πλαίσιο.

Παρατήρησα επίσης ότι ορισμένες από τις ειδικές εκθέσεις του ΕΕΣ παρουσιάστηκαν στις επιτροπές τομεακής πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πιστεύω ότι η πρακτική αυτή μπορεί να επεκτείνει τη χρήση και την προστιθέμενη αξία του έργου του ΕΕΣ και κατά συνέπεια να οδηγήσει σε καλύτερη επικούρηση του Κοινοβουλίου. Σε τελευταία ανάλυση, η συνεργασία αυτή πρέπει να εκδηλώνεται στο νομοθετικό έργο που αντανακλά τα συμπεράσματα και τις συστάσεις του ΕΕΣ.

Πιστεύω ότι ο συνδυασμός των απαιτήσεων της Συνθήκης για ανεξάρτητο ελεγκτικό έργο και για επικούρηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (και του Συμβουλίου) έχει ύψιστη σημασία. Εάν το ΕΕΣ δεν επιτύχει σε αυτή τη δεύτερη πτυχή, υπάρχει κίνδυνος να καταλήξει να συντάσσει ελεγκτικές εκθέσεις άριστης ποιότητας, οι οποίες όμως - λόγω του θέματος και/ή της χρονικής τους συγκυρίας- θα έχουν μικρή σημασία για τους ενδιαφερόμενους κύκλους. Το να είσαι ανεξάρτητος πρέπει να είναι συμβατό με το να είσαι βάσιμος. Ως θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ, το ΕΕΣ είναι σημαντικό τμήμα του ενωσιακού οικοσυστήματος οικονομικής διαχείρισης που θα πρέπει να υπογραμμίζει το ρόλο του ως αμερόληπτου και αξιοσέβαστου εταίρου.

Έχοντας παρακολουθήσει τακτικά τις συζητήσεις των προϊόντων του Συνεδρίου και στα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, πιστεύω ότι θα μπορούσε να υπάρχει περιθώριο αφενός για στενότερη συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου κατά την άσκηση του ελέγχου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ, και αφετέρου για πιο συντονισμένο έργο σχετικά με την ανάλυση των ειδικών εκθέσεων και των πανοραμικών επισκοπήσεων. Παρομοίως, το έργο του Συνεδρίου θα πρέπει να εμφανίζεται συχνότερα και σε πιο περίοπτη θέση στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου.

Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω δύο συγκεκριμένα σημεία στα οποία ελπίζω ότι οι βελτιώσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην καλύτερη χρήση των εκθέσεων του ΕΕΣ: ο έγκαιρος χαρακτήρας και η επικοινωνία.

Κατά τη διάρκεια της Λετονικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, ο Δημοσιονομικός Κανονισμός τροποποιήθηκε, με αποτέλεσμα οι ειδικές εκθέσεις να πρέπει να εγκρίνονται μέσα σε 13 μήνες. Το Συμβούλιο θα πρέπει να προσπαθήσει να τηρήσει αυτή τη διάταξη και κατά συνέπεια να βελτιώσει τον έγκαιρο χαρακτήρα αυτών των εκθέσεων. Τούτου λεχθέντος, εκτιμώ επίσης το βάρος της ευθύνης που επωμίζεται το Συνέδριο όταν, ως εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ, διατυπώνει συμπεράσματα και συστάσεις, και έχω επίσης επίγνωση του δύσκολου συμψηφισμού μεταξύ χρόνου και ποιότητας.

Σχετικά με την επικοινωνία, χαίρομαι πολύ που η βελτίωση της στρατηγικής για τις δημόσιες υποθέσεις αποτελεί έναν από τους πυλώνες του προγράμματος μεταρρύθμισης του ΕΕΣ. Η εκτενής πληροφόρηση για το ρόλο και τις δραστηριότητες του Συνεδρίου καθώς και για τα πορίσματα και τις συστάσεις του θα ενισχύσει τη διαφάνεια και τη δημόσια επακολούθηση.

Πιστεύω ότι αυτά τα δύο στοιχεία είναι σημαντικά διότι, σε τελευταία ανάλυση, η προστιθέμενη αξία και ο αντίκτυπος του έργου του ΕΕΣ εξαρτώνται από τη χρήση των πορισμάτων του από τους ενδιαφερόμενους.

Τέλος, με απόλυτο σεβασμό του ανεξάρτητου ρόλου του Συνεδρίου, πρέπει να εξετάσουμε την στενότερη συμμετοχή του, π.χ. με νομικές γνωμοδοτήσεις, στη νομοθετική διαδικασία σχετικά με οποιαδήποτε νομοθετική πράξη έχει σημαντικό δημοσιονομικό αντίκτυπο. Η εργασία σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και τον Δημοσιονομικό Κανονισμό κατά τη διάρκεια της Λετονικής Προεδρίας έδειξε την προστιθέμενη αξία των πεπραγμένων του Συνεδρίου. Φυσικά, η προσέγγιση αυτή δεν είναι καθαυτή νέα, η χρήση της όμως θα μπορούσε να γενικευτεί.

16.  Ποια νομίζετε ότι είναι η προστιθέμενη αξία του ελέγχου επίδοσης και με ποιους τρόπους θα πρέπει να ενσωματώνονται τα πορίσματα στις διαδικασίες διαχείρισης;

Το Εγχειρίδιο Ελέγχου Επίδοσης του Συνεδρίου δίνει τον ακόλουθο ορισμό: "Ο έλεγχος επίδοσης είναι μια ανεξάρτητη και αντικειμενική εξέταση επιχειρήσεων, συστημάτων, προγραμμάτων ή οργανισμών, όσον αφορά μια ή περισσότερες από τις τρεις πτυχές της οικονομίας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας, που έχει στόχο να οδηγήσει σε βελτιώσεις".

Κατά την εκτίμησή μου, ο ορισμός αυτός σημαίνει ότι η προστιθέμενη αξία του ελέγχου επίδοσης είναι υψηλότερη όταν υπάρχουν σαφή συμπεράσματα και συστάσεις και, εξίσου σημαντικό, όταν ο έλεγχος οδηγεί σε βελτιώσεις στη λειτουργία των ελεγχόμενων οντοτήτων και συστημάτων. Για παράδειγμα, ακόμη κι αν το ποσοστό σφαλμάτων κατά την εκτέλεση της κατηγορίας 5 – Διοίκηση- του προϋπολογισμού της ΕΕ δεν είναι σημαντικός, το βάσιμο ερώτημα των πολιτών θα μπορούσε να είναι εάν παίρνουν την καλύτερη δυνατή δημόσια υπηρεσία της ΕΕ για τα περίπου 9 δισεκ. ευρώ που δαπανώνται ετησίως. Με χαρά μου παρατηρώ ότι φέτος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο παρέχουν τη στήριξή τους στην επέκταση του ελέγχου επίδοσης σε άλλες κατηγορίες του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.

Παρόλο που το βασικό αποτέλεσμα ενός ελέγχου επίδοσης είναι μια ελεγκτική έκθεση η οποία εκτιμά κατά πόσο εκείνοι στους οποίους ανατέθηκε η εκτέλεση των δημόσιων πιστώσεων πέτυχαν τους δεδηλωμένους στόχους, "στην πορεία" οι ελεγκτές αποκτούν επίσης πολλές πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των διαδικασιών διακυβέρνησης και διαχείρισης. Έτσι, προκειμένου να προστεθεί αξία στους ελέγχους επίδοσης, οι ελεγκτές πρέπει να ενθαρρύνονται να αναδεικνύουν τις αδυναμίες που διαπιστώνουν στις διαδικασίες διαχείρισης και να προτείνουν βελτιώσεις στις ελεγκτικές τους εκθέσεις καθώς και στην επικοινωνία με την ελεγχόμενη οντότητα.

Το ΕΕΣ δήλωσε στην έκθεση δραστηριότητάς του ότι, όταν επιλέγει θέματα για ελέγχους επίδοσης, μια παράμετρος που λαμβάνει υπόψη του είναι το δυναμικό που έχει το ΕΕΣ να προσθέσει αξία μέσω του ελέγχου. Επομένως, το στοιχείο της προστιθέμενης αξίας είναι ενσωματωμένο στη διαδικασία από την αρχή της.

Το ερώτημα του πώς θα εξασφαλιστεί ότι τα πορίσματα ενσωματώνονται σε διοικητικές διαδικασίες έχει ύψιστη σημασία. Κατά συνέπεια, το κλειδί είναι η επακολούθηση. Πρέπει να προσπαθήσουμε να καταφέρουμε ώστε όταν δημοσιεύεται η έκθεση και τα πορίσματα,

-  πρώτον, οι παράγοντες λήψης αποφάσεων σε ανώτατο επίπεδο λαμβάνουν υπόψη τα πορίσματα και, εάν αρμόζει, εναρμονίζουν τον προϋπολογισμό καλύτερα με τις (μακροπρόθεσμες) στρατηγικές προτεραιότητες,

-  δεύτερον, οι νομοθέτες πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα σχήματα των δαπανών είναι σαφή ως προς τα αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν,

-  τρίτον, σε σχέση με τις διοικητικές διαδικασίες, τα διευθυντικά στελέχη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι όχι μόνο τα χρήματα δαπανώνται σύμφωνα με τους κανόνες, αλλά και ότι επιτυγχάνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Τέλος, θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι η προστιθέμενη αξία του ελέγχου επίδοσης μπορεί να βελτιωθεί, όπως έχει δείξει το ΕΕΣ στην Ετήσια Έκθεσή του για το 2014. Αυτό το νέο πιλοτικό εγχείρημα, βάσει του οποίου τα ζητήματα που συνδέονται με τις επιδόσεις αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο του ελέγχου συμμόρφωσης, είναι πολύ ευπρόσδεκτη πρωτοβουλία. Ασφαλώς πρέπει να συνεχιστεί και επίσης να επεκταθεί σε άλλους τομείς του προϋπολογισμού της ΕΕ με προσεκτικό σχεδιασμό της ποσότητας των πόρων που διατίθενται στους ελέγχους συμμόρφωσης, τους οικονομικούς ελέγχους και τους ελέγχους επίδοσης καθώς και στα άλλα προϊόντα του ΕΕΣ.

17.  Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η συνεργασία ανάμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, τους εθνικούς ελεγκτικούς οργανισμούς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού) όσον αφορά τον έλεγχο του προϋπολογισμού της ΕΕ;

Λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται ο προϋπολογισμός της ΕΕ, η στενότερη συνεργασία και η ανταλλαγή πείρας και πληροφοριών πρέπει να χαρακτηρίζει την αλληλεπίδραση μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των εθνικών ελεγκτικών οργανισμών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού).

Όσον αφορά το ΕΕΣ και τους εθνικούς ελεγκτικούς οργανισμούς, το άρθρο 287 παράγραφος 3 της Συνθήκης προβλέπει δύο σημαντικές αρχές.

Καταρχάς, ορίζει ότι“… Ο έλεγχος στα κράτη μέλη ασκείται σε συνεργασία με τα εθνικά ελεγκτικά όργανα…”. Η διάταξη αυτή αφήνει σχεδόν απεριόριστες ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας, οι οποίες θα μπορούσαν να διερευνηθούν τόσο διμερώς όσο και πολυμερώς.

Δεύτερον, ορίζει ότι "....Το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα εθνικά ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών συνεργάζονται με πνεύμα εμπιστοσύνης, διατηρώντας παράλληλα την ανεξαρτησία τους". Πιστεύω ότι ο EUROSAI και η Επιτροπή Επαφών του προσφέρει ένα καλό βήμα για την ενίσχυση της αμοιβαίας αλληλεπίδρασης και την ανάπτυξη κοινών έργων.

Πιστεύω ότι η παροχή τακτικών πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τους όρους, την πρόοδο και τα εμπόδια της καλύτερης συνεργασίας μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των εθνικών ελεγκτικών οργανισμών, καθώς και η εποικοδομητική αναπληροφόρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσαν τελικά να οδηγήσουν σε καλύτερη ανάλυση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ.

18.  Πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί περαιτέρω η κατάρτιση εκθέσεων από το ΕΕΣ ώστε να παρέχονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την ακρίβεια των στοιχείων που παρέχουν τα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

Το βασικό παραδοτέο του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς αμφότερα τα σκέλη της αρχής του προϋπολογισμού, όπως κατοχυρώνεται στη Συνθήκη, είναι η ετήσια έκθεσή του σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ, που οδηγεί στη σύσταση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ, καθώς και στην απόφαση του Κοινοβουλίου σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής. Η Ετήσια Έκθεση αποτελεί τη βάση για τις συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, κατά συνέπεια το βάθος και το εύρος των πληροφοριών που παρέχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι απολύτως απαραίτητα στοιχεία.

Δεδομένου ότι περίπου το 80% του προϋπολογισμού της ΕΕ εκτελείται μέσω κοινής διαχείρισης, η πληρότητα, η ποιότητα και το έγκαιρο των πληροφοριών που παρέχονται από τα κράτη μέλη καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα της επακόλουθης ανάλυσης και, τελικά, την ποιότητα των διαβεβαιώσεων που παρέχονται από την Επιτροπή.

Όπως συνέβη τα τελευταία 2-3 χρόνια και όπως δηλώθηκε στις ετήσιες εκθέσεις του Συνεδρίου, οι ΓΔ της Επιτροπής, όταν καταρτίζουν ετήσιες εκθέσεις δραστηριότητας, χρησιμοποιούν τις πληροφορίες, όπως π.χ. τις ελεγκτικές εκθέσεις που παρέχονται από τις αρχές των κρατών μελών (π.χ. στην περίπτωση της πολιτικής συνοχής, από τις ελεγκτικές αρχές των κρατών μελών). Συνεχείς ετήσιες εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπογραμμίζουν ότι υπάρχουν ορισμένες αδυναμίες (μεταξύ των οποίων η ακρίβεια) στο έργο των ελεγκτικών αρχών, τις οποίες η εκ μέρους της Επιτροπής επαλήθευση δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να αποτρέψει.

Οι εκθέσεις του ΕΣ πρέπει να συνεχίσουν να αναδεικνύουν τις αδυναμίες, είτε αυτές εντοπίζονται στην ακρίβεια των δεδομένων που παρέχονται από τα κράτη μέλη είτε στην εκ μέρους της Επιτροπής επαλήθευση. Το Συνέδριο πρέπει να εξηγεί όσο το δυνατόν σαφέστερα και λεπτομερέστερα ποιες είναι οι αδυναμίες και πώς πρέπει να διορθωθούν.

Κατά τη γνώμη μου, τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν πλήρεις, βάσιμες και έγκαιρες πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα διακυβέρνησης, δημοσιονομικής διαχείρισης, εσωτερικού ελέγχου και εσωτερικού λογιστικού ελέγχου που διαθέτουν. Όπου υπάρχουν αδυναμίες, η Επιτροπή πρέπει να επιδίδεται σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη έτσι ώστε να εξασφαλίζει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να προβεί σε εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των συστημάτων των κρατών μελών σε σχέση με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Εκτιμώ την αξία της συζήτησης σχετικά με το κόστος και το όφελος της παροχής πληροφοριών, αλλά, εάν κοινός στόχος μας είναι να βεβαιωθούμε ότι η αρχή του προϋπολογισμού διαθέτει ελεγκτικές αξιολογήσεις της υψηλότερης δυνατής ποιότητας, όπως απαιτείται από τα διεθνή πρότυπα, δεν πρέπει να φεισθούμε προσπαθειών. Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο επειδή συχνά συμβαίνει το πρόβλημα να μην έγκειται στην έλλειψη πληροφοριών αλλά στο γεγονός ότι οι εθνικές ελεγκτικές αρχές ή οι ελεγκτές στους οποίους ανατίθεται βάσει σύμβασης ο έλεγχος δεν τις χρησιμοποιούν σωστά.

Ένα από τα βασικά ελεγκτικά πορίσματα της Ετήσιας Έκθεσης, που συζητήθηκε ευρέως τόσο στο Κοινοβούλιο όσο και στο Συμβούλιο, είναι το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος που αναφέρεται από το Συνέδριο. Έχοντας παρακολουθήσει τις πρόσφατες συζητήσεις σχετικά με την απαλλαγή, χαιρετίζω το γεγονός ότι το Συνέδριο ενισχύει κάθε χρόνο τις βοηθητικές πληροφορίες σχετικά με τα βαθύτερα αίτια των σφαλμάτων. Η αρχή του προϋπολογισμού θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να δίνει έμφαση στους λόγους των σημαντικών ποσοστών σφαλμάτων (και όχι μόνο στην ποσότητά τους).

Άλλες ερωτήσεις

19.  Θα αποσύρετε την υποψηφιότητά σας εάν η γνώμη του Κοινοβουλίου για τον διορισμό σας ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι αρνητική;

Επελέγην από τη λετονική κυβέρνηση με ανοικτή διαδικασία επιλογής που απαρτιζόταν από περισσότερα του ενός βήματα. Η λετονική κυβέρνηση εναπόθεσε την εμπιστοσύνη της στην υποψηφιότητά μου και είμαι πεπεισμένος ότι μπορώ να ανταποκριθώ στις υψηλές προσδοκίες.

Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε σοβαρές αμφιβολίες για τη δέσμευσή μου και την ικανότητά μου να συνεισφέρω στο ευρωπαϊκό εγχείρημα υπό την ιδιότητα του μέλους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και πίστευε ότι δεν ανταποκρίνομαι στις προσδοκίες που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα απέσυρα την υποψηφιότητά μου.

Πιστεύω ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη αξία του προϋπολογισμού της ΕΕ, καταρχάς και τα δύο σκέλη της αρχής του προϋπολογισμού πρέπει να προσπαθήσουν να ενισχύσουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη και, δεύτερον, πρέπει να συνεργάζονται στενά και ανοιχτά με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Εάν οποιοδήποτε μέρος πιστεύει ότι υπάρχουν αδυναμίες στην ισχύουσα Συνθήκη όσον αφορά τη θεσμική ισορροπία, αυτές πρέπει να αναλυθούν και, εάν κριθεί αναγκαίο, να διορθωθούν αμέσως μόλις πραγματοποιηθεί αναθεώρηση των Συνθηκών.

Κατά την πρόσφατη εμπειρία μου συνεργασίας με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ανέκαθεν υιοθετούσα αυτή τη γνήσια προσέγγιση ανοικτής συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης για τον κοινό ευρωπαϊκό στόχο. Ασφαλώς θα μεταφέρω αυτό το πνεύμα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον διοριστώ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

15,32016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

14

4

8

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche, Андрей Новаков

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Xabier Benito Ziluaga

  • [1]  Γενική επισκόπηση "Κενά, αλληλεπικαλύψεις και προκλήσεις: Γενική επισκόπηση των ρυθμίσεων της ΕΕ για την λογοδοσία και τον έλεγχο των δημόσιων οικονομικών", μέρος III, 2014.