Διαδικασία : 2016/0804(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0060/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0060/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/04/2016 - 11.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0114

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 1030kWORD 273k
17.3.2016
PE 577.028v02-00 A8-0060/2016

σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Samo Jereb ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

(C8-0025/2016 – 2015/0804(NLE))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Bart Staes

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Samo Jereb ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

(C8-0025/2016 – 2015/0804(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0025/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 121 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0060/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του υποψηφίου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 15 Μαρτίου 2016, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη σε ακρόαση του ορισθέντος από το Συμβούλιο υποψηφίου για το αξίωμα του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

1.  εκδίδει θετική γνώμη σχετικά με τον διορισμό του Samo Jereb ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ Samo Jereb

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΠΕΙΡΑ

1/12/2013–σήμερα

Αναπληρωτής Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας

Ελεγκτικό Συνέδριο της Δημοκρατίας της ΣλοβενίαςSlovenska 50, 1000 Ljubljana (Σλοβενία)

 

http://www.rs-rs.si

▪  Λήψη αποφάσεων στο Συμβούλιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικά με όλους τους ελέγχους στους οποίους προτεινόταν μια αντίρρηση σε έκθεση ελέγχου, ανεξάρτητα από το πεδίο της εργασίας

▪  Εκτέλεση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στη βάση της εντολής του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (υποβολή προτάσεων για τη διεξαγωγή ελέγχων, διατύπωση συγκατάθεσης σε λεπτομερή σχέδια ελέγχων, σχέδια και προτάσεις εκθέσεων ελέγχου, συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης για ελεγκτές και επιτροπές υπεράσπισης διατριβών για πιστοποιημένους κρατικούς ελεγκτές, παρουσίαση εκθέσεων ελέγχου στην Εθνοσυνέλευση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και σε άλλα ενδιαφερόμενα ακροατήρια...). Το πεδίο του έργου μου δεν έχει περιορισμούς και ισχύει για όλες τις δικαιοδοσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου και για κάθε είδους ελέγχους (οικονομικούς ελέγχους, ελέγχους κανονικότητας/συμμόρφωσης ή ελέγχους απόδοσης), ταυτόχρονα με την άμεση παρακολούθηση και έλεγχο του μισού έργου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Είχα ιδίως την ευθύνη να παρακολουθώ στενά την εφαρμογή του ελέγχου κανονικότητας και αποδοτικότητας της θέσπισης και λειτουργίας της Εταιρείας Διαχείρισης Τραπεζικών Στοιχείων Ενεργητικού και τον έλεγχο απόδοσης της μεγαλύτερης επένδυσης των τελευταίων ετών (κατασκευή της Μονάδας 6 του Θερμοηλεκτρικού Σταθμού του Šoštanj), όσον αφορά τις συνέπειες από την άποψη του κέρδους ή ζημίας και των ταμειακών ροών της εταιρείας συμμετοχών Slovenske elektrarne (η μεγαλύτερη εταιρεία της Σλοβενίας στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής) και της κρατικής εταιρείας συμμετοχών της Σλοβενίας.

Επιχείρηση ή τομέας Δημόσιος τομέας

1/12/2004–30/11/2013

Ανώτατος κρατικός ελεγκτής

Ελεγκτικό Συνέδριο της Δημοκρατίας της ΣλοβενίαςSlovenska 50, 1000 Ljubljana (Σλοβενία)

 

http://www.rs-rs.si

▪  Διεύθυνση του Ελεγκτικού Τμήματος για τον έλεγχο των δημόσιων υπηρεσιών, περιβαλλοντικούς ελέγχους, ελέγχους ιδιωτικοποιήσεων, ελέγχους δημόσιων οργανισμών και ταμείων. Το Τμήμα αυτό διεξήγαγε ελέγχους των δημοσιονομικών δελτίων και της κανονικότητας των πράξεων, οι περισσότεροι από τους οποίους διενεργήθηκαν ως έλεγχοι επιδόσεων των υπουργείων (ιδίως του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, του Υπουργείου Γεωργίας, του Υπουργείου Μεταφορών και του Υπουργείου Οικονομίας ή Υποδομών (στην πλευρά που καλύπτει τον ενεργειακό εφοδιασμό)), τοπικών κοινοτήτων και δημόσιων οργανισμών (DARS - Εταιρεία Αυτοκινητοδρόμων στη Δημοκρατία της Σλοβενίας, Σλοβενικοί Σιδηρόδρομοι, ELES - Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρισμού, SODO - Διαχειριστής Συστήματος Διανομής Ηλεκτρισμού, GEN energija, προμηθευτές φυσικού αερίου, εταιρείες ύδρευσης, εταιρείες αποχέτευσης, εταιρείες διαχείρισης αστικών λυμάτων κ.λπ.) και εταιρειών επενδύσεων της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (Σλοβενική Εταιρεία Αποκρατικοποιήσεων, Κρατική Εταιρεία Χαρτοφυλακίου της Σλοβενίας κ.λπ.).

▪  1/2/2013–1/7/2013: εκτός από τη διοίκηση της υπηρεσίας ελέγχου, ενεργούσα επίσης ως αναπληρωτής του ανωτάτου κρατικού ελεγκτή στη διεύθυνση της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τον έλεγχο των κυβερνητικών και μη κυβερνητικών χρηστών του προϋπολογισμού, των δικαστικών χρηστών του κρατικού προϋπολογισμού και πολιτικών κομμάτων

Επιχείρηση ή τομέας Δημόσιος τομέας

23/9/1996–1/12/2004

 

Ανεξάρτητος ελεγκτής/σύμβουλος

LM Veritas d.o.o.

▪  Αυτόνομη διεξαγωγή ελέγχων στις ετήσιες εκθέσεις επιχειρήσεων (οικονομικές καταστάσεις)

▪  Συμμετοχή σε ελεγκτικές ομάδες για τη διεξαγωγή ελέγχων στις ετήσιες εκθέσεις (οικονομικές καταστάσεις) μεγαλύτερων επιχειρήσεων

▪  Διεξαγωγή συμπεφωνημένων διαδικασιών διεθνώς παραδεκτών ελεγκτικών προτύπων, ως σημαντικό στοιχείο για την επαλήθευση της ορθής τιμολόγησης και κατανάλωσης περιβαλλοντικών φόρων

▪  Διδασκαλία και προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πεδίο της λογιστικής και των ελέγχων

▪  Διοργάνωση σεμιναρίων και συζητήσεων

1/11/1995–3/3/1996

Ανεξάρτητος ελεγκτής/σύμβουλος

LM Veritas d.o.o.Dunajska 106, 1000 Ljubljana (Σλοβενία)

 

http://www.lm-veritas.si

▪  Ανεξάρτητη διεξαγωγή ελέγχων στις ετήσιες εκθέσεις επιχειρήσεων (οικονομικές καταστάσεις)

▪  Συμμετοχή σε ελεγκτικές ομάδες για τη διεξαγωγή ελέγχων στις ετήσιες εκθέσεις (οικονομικές καταστάσεις) μεγαλύτερων επιχειρήσεων

▪  Διεξαγωγή συμπεφωνημένων διαδικασιών διεθνώς παραδεκτών ελεγκτικών προτύπων, ως σημαντικό στοιχείο για την επαλήθευση της ορθής τιμολόγησης και κατανάλωσης περιβαλλοντικών φόρων

▪  Διδασκαλία και προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πεδίο της λογιστικής και των ελέγχων

▪  Διοργάνωση σεμιναρίων και συζητήσεων

Επιχείρηση ή τομέας Λογιστική και έλεγχοι

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1/10/1991–9/11/1995

Πτυχίο Οικονομικών - Λογιστική και Οικονομικά

 

Σχολή Οικονομικών, Πανεπιστήμιο της ΛιουμπλιάναςKardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana (Σλοβενία)

 

http://www.ef.uni-lj.si/en

▪  οικονομικές κατηγορίες και σχέσεις μεταξύ κατηγοριών

▪  λογιστικά πρότυπα και περιεχόμενο της χρηματοοικονομικής λογιστικής, της λογιστικής κόστους και της διοικητικής λογιστικής

▪  λογιστικός έλεγχος λογαριασμών

▪  στατιστική επεξεργασία δεδομένων

▪  χρηματοοικονομικά μέσα και οι συναλλαγές με αυτά

1/9/1987–30/6/1991

Δευτεροβάθμια σχολή εστίασης και τουρισμού, Λιουμπλιάνα

 

Preglov trg 9, 1000 Ljubljana (Σλοβενία)

http://www.ssgtlj.si

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Μητρική γλώσσα / Μητρικές γλώσσες

Σλοβενικά

 

 

Άλλη γλώσσα/Άλλες γλώσσες

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΟΜΙΛΙΑ

ΓΡΑΦΗ

Προφορική

Ανάγνωση

Επικοινωνία

Προφορική έκφραση

 

Αγγλικά

C2

C1

B1

B1

B1

 

Επίπεδα: A1 και A2: Βασικός χρήστης - Β1 και Β2: Ανεξάρτητος χρήστης - C1 και C2: Έμπειρος χρήστης

Κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες

Επικοινωνιακές δεξιότητες

▪  Ηγετικές και διευθυντικές δεξιότητες

▪  Επικοινωνιακές δεξιότητες

▪  Εφευρετικότητα

▪  Ανεξαρτησία

▪  Δεξιότητες διαπραγμάτευσης και πειθούς

▪  Επαγγελματισμός και ισχυρή αίσθηση καθήκοντος

▪  Διαπροσωπικές και αλληλεπιδραστικές δεξιότητες

  Γνώση μεθοδολογίας για τη διδασκαλία ενηλίκων (απέκτησα διδακτικά προσόντα και διεξήγαγα σειρά σεμιναρίων και συζητήσεων)

Διδακτική πείρα:

▪  μαθήματα λογιστικής και κατάρτισης ισολογισμών, ως μέρος ενός εγκεκριμένου από το κράτος προγράμματος για την απόκτηση τίτλου σπουδών λογιστή, στο κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων Ljudska univerza Trebnje και στο κρατικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Cene Štupar, Λιουμπλιάνα, 1998 και 1999

▪  διεξαγωγή σεμιναρίων και εσωτερικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ινστιτούτα και επιχειρήσεις, από το 1996 (Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο του Μάριμπορ, Σλοβενικό Ινστιτούτο Ελεγκτών, Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, LM Veritas d.o.o., Nebra d.o.o., Οργανισμός Μάνατζμεντ, γραφείο αναζήτησης εργασίας Agencija za kadre, Ένωση Οικολογικών Κινημάτων της Σλοβενίας κ.λπ.)

▪  διεύθυνση του προγράμματος ανώτερων σπουδών Municipal Engineer - σειρά μαθημάτων/πρόγραμμα Μέθοδοι χρηματοδότησης για τη δημοτική οικονομία στο Ινστιτούτο IZRAZ, 2003

▪  παρουσίαση του έργου του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Σλοβενίας για μεταπτυχιακούς φοιτητές στη Σχολή Οικονομικών στη Λιουμπλιάνα, ως μέρος της σειράς μαθημάτων για τη διοίκηση μη κερδοσκοπικών οργανώσεων (2006, 2007, 2008, 2009, 2014 και 2015) και για τον έλεγχο λογαριασμών (2009)

▪  διαλέξεις ως μέρος εκπαιδευτικού προγράμματος για την απόκτηση του τίτλου του πιστοποιημένου ελεγκτή, στο Σλοβενικό Ινστιτούτο Ελεγκτών (2009, 2010, 2012)

▪  διαλέξεις για τη λογιστική κόστους προς αναδόχους υπηρεσιών κοινής ωφελείας, στη Σχολή Οικονομικών στη Λιουμπλιάνα (2015)

 

Γνώση εμφανίσεων σε μέσα ενημέρωσης (συνεντεύξεις τύπου όταν το Ελεγκτικό Συνέδριο παρουσίαζε εκθέσεις, ανεξάρτητα δελτία τύπου, συζητήσεις, διαλέξεις, σεμινάρια εμπειρογνωμόνων κ.λπ.)

▪  Εξαιρετική γνώση διεξαγωγής ουσιαστικών συναντήσεων με εκπροσώπους της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, υπουργεία και άλλους χρήστες δημόσιων πόρων, καθώς και αποσαφήνισης δημοσιευμένων σχεδίων εκθέσεων ελέγχου

▪  Γνώση παρουσίασης επαγγελματικών θεμάτων σε ομάδες εργασίας της Εθνοσυνέλευσης (Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, Επιτροπή Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Επιτροπή Οικονομίας κ.λπ.)

▪  Γνώση διεξαγωγής εσωτερικών συνεδριάσεων και συνεντεύξεων με υπαλλήλους. Ως επικεφαλής του Τμήματος Ελέγχων, τα καθήκοντα που άσκησα περιλάμβαναν από την οργάνωση της εργασίας μέχρι τις τακτικές και ετήσιες αξιολογήσεις απόδοσης των υπαλλήλων

 

 

Οργανωτικές/διοικητικές δεξιότητες

▪  Ως επικεφαλής ελεγκτικών τομέων (9 έτη· επικεφαλής δύο τομέων για 5 μήνες, στη διάρκεια του 2015) και ως αναπληρωτής Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (2 έτη), απέκτησα καλή γνώση οργάνωσης εργασίας, διαχείρισης έργων, δημιουργία ομάδων εργασίας και ηγεσία και παροχή κινήτρων στους εργαζόμενους για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων.

▪  Το 1996 σπούδασα στη Σχολή Ευελπίδων και έγινα έφεδρος λοχαγός· στο πλαίσιο της κατάρτισής μου απέκτησα δεξιότητες ηγεσίας επί στρατιωτικής μονάδας

Επαγγελματικά προσόντα

  19971998: εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την απόκτηση του τίτλου του ΕΛΕΓΚΤΗ. Υπήρξα ένας από τους πρώτους της γενιάς μου που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα (Πιστοποιητικό αριθ. 110, της 24ης Μαρτίου 1998)

  20002001: εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την απόκτηση του τίτλου του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ (Πιστοποιητικό αριθ. 010 της 12ης Νοεμβρίου 2001)· Οι δύο τίτλοι ενοποιήθηκαν, σύμφωνα με την Πράξη περί Λογιστικής, και εκδόθηκε ένα νέο πιστοποιητικό του επαγγελματικού τίτλου του ΕΛΕΓΚΤΗ (Πιστοποιητικό αριθ. 084 της 15ης Ιουλίου 2008)

  2000: εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Πέτυχα σε όλες τις εξετάσεις αλλά αποφάσισα να μην υποστηρίξω τη διατριβή μου διότι δεν σκόπευα να ασκήσω αυτή την επαγγελματική δραστηριότητα

  2001: κατά την 53η σύνοδό του, στις 30 Νοεμβρίου 2001, το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για την Επαγγελματική και Τεχνική Εκπαίδευση αποφάσισε να εγκρίνει τον τίτλο του ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, για τη σειρά μαθημάτων/πρόγραμμα Μέθοδοι χρηματοδότησης της δημοτικής οικονομίας

  2003: απέκτησα τον επαγγελματικό τίτλο του ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Λιουμπλιάνας (Πιστοποιητικό με ημερομηνία 12 Μαΐου 2003)

  2004: υπέβαλα αίτηση αναγνώρισης του τίτλου Εσωτερικός Ελεγκτής του Κράτους και τον απέκτησα (Πιστοποιητικό αριθ. 120-DNR-MF με ημερομηνία 19 Μαρτίου 2004). Το 2013 απέκτησα τον τίτλο του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Πιστοποιητικό αριθ. 77-PDNR-MF με ημερομηνία 14 Μαΐου 2013)

▪  2007: απέκτησα τον τίτλο του ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ (πιστοποιητικό αριθ. 88, της 26ης Ιανουαρίου 2007) και, το 2012, τον τίτλο του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ με τη διατριβή «Μέτρηση της οικονομικής επίδοσης του έργου του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας» (Πιστοποιητικό αριθ. 49, της 27ης Σεπτεμβρίου 2012)

  Το 2009 και το 2012, ήμουν ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ στο Ελεγκτικό Συνέδριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, ως μέρος του προγράμματος για την απόκτηση του τίτλου του κρατικού ελεγκτή. Ως μέλος της επιτροπής συμμετείχα σε σειρά επιτροπών υποστήριξης διατριβών για την απόκτηση του τίτλου του κρατικού ελεγκτή και του πιστοποιημένου κρατικού ελεγκτή

  2010: Απέκτησα Πιστοποιητικό βασικής κατάρτισης στο πεδίο της επεξεργασίας και προστασίας προσωπικών δεδομένων και μου χορηγήθηκε δικαίωμα πρόσβασης στο εμπιστευτικό επίπεδο

▪  2006: Απέκτησα Πιστοποιητικό βασικής κατάρτισης ως μέλος εποπτικών ή διοικητικών συμβουλίων

Ψηφιακές ικανότητες

▪  Εκτεταμένη γνώση της δέσμης λογισμικού Microsoft Office, περιλαμβανομένων των προγραμμάτων Word, Excel και Power Point

▪  Χρήστης του λογισμικού Lotus Notes

Άδεια οδήγησης

B, G, H

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Ως ανώτατος Ελεγκτής του Κράτους και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου:

▪  ετοίμασα ένα άρθρο στα αγγλικά και πραγματοποίησα μια παρουσίαση σε διάσκεψη των ανώτατων θεσμών του κράτους με θέμα τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και τον λογιστικό έλεγχο του δημόσιου τομέα, τον Φεβρουάριο του 2011

▪  παρακολούθησα συνάντηση των ευρωπαϊκών ανώτατων ελεγκτικών οργάνων σχετικά με τη θέσπιση λογιστικών προτύπων για τον ευρωπαϊκό δημόσιο τομέα

▪  ως αρμόδιος ανώτατος ελεγκτής του κράτους για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους, διαχειρίστηκα πολλούς διεθνείς περιβαλλοντικούς ελέγχους σε συνεργασία με αντίστοιχους διεθνείς οργανισμούς (κλιματική αλλαγή, διαχείριση προστατευόμενων περιοχών (πάρκα τοπίου κ.λπ.), υδάτινες λεκάνες, δάση, προστασία μεγάλων σαρκοβόρων κ.λπ.), στα αγγλικά

▪  παρακολούθησα σεμινάρια εμπειρογνωμόνων που οργανώθηκαν από άλλα ανώτατα όργανα ελέγχου, και το συνέδριο του EUROSAI – Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ανώτατων Οργάνων Ελέγχου

▪  συμμετείχα σε πολλές διμερείς συναντήσεις με εκπροσώπους άλλων ανώτατων οργάνων ελέγχου και οργανισμών (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κ.λπ.) και εκτελεστικά στελέχη της αξιολόγησης του Ελεγκτικού Συνεδρίου από ομοτίμους , που πραγματοποιήθηκε από την Εθνική Υπηρεσία Ελέγχων του ΗΒ

Άλλες δεξιότητες

Στον ελεύθερο χρόνο μου, μου αρέσει να ασχολούμαι με την κηπουρική και τη φωτογραφία. Στη βάση της πείρας μου για την καλλιέργεια του κήπου μου, συμμετείχα στη συγγραφή δύο βιβλίων:

▪  Alenka Gorza, Jereb Samo, Matic Sever, Tomaž Vesel: Αειθαλή για όλες τις εποχές: Πετυχημένες φυτεύσεις σε κήπους στη Σλοβενία Λιουμπλιάνα: Cankarjeva založba, 2009, 227 σελίδες

▪  Alenka Gorza, Jereb Samo, Tomaž Vesel: Χαριτωμένοι κήποι στη Σλοβενία: 26 ιδιωτικοί διακοσμητικοί κήποι Λιουμπλιάνα: Cankarjeva založba, 2010, 236 σελίδες.

Άρθρα και φωτογραφίες μου έχουν δημοσιευτεί στα περιοδικά Delo in Dom και Delo in dom Plus.

Δημοσιεύσεις

Διοργάνωσα, διεξήγαγα και συμμετείχα (1998-2004) σε τακτικές ετήσιες διαβουλεύσεις με θέμα «Λογιστική στις δημόσιες επιχειρήσεις», που σχεδιάστηκαν για τον τομέα των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και τους δήμους, όπου και παρουσίασα τα παρακάτω άρθρα (στα σλοβενικά) που δημοσιεύτηκαν στη συλλογή κειμένων - Λογιστική στις δημόσιες επιχειρήσεις:

1) Jereb Samo: Χρηματοδότηση της ανακατασκευής και ανάπτυξης των δημόσιων υποδομών στη Σλοβενία. Συλλογή κειμένων - Λογιστική στις δημόσιες επιχειρήσεις, 2010 Radenci: LM Veritas d. o. o., 2010, σσ. 53-72.

2) Jereb Samo: Οικονομικές αρχές (και οι νομικές βάσεις) που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τη θέσπιση του μελλοντικού κανονισμού ενός οργανισμού κοινής ωφέλειας. Συλλογή κειμένων - Λογιστική στις δημόσιες επιχειρήσεις, 2009 Radenci: LM Veritas d. o. o., 2009, σσ. 13-34.

3) Jereb Samo: Συμφωνία για υποδομές μεταξύ ιδιοκτητών υποδομών και οργανισμών κοινής ωφέλειας. Συλλογή κειμένων - Λογιστική στις δημόσιες επιχειρήσεις, 2008 Portorož: LM Veritas d. o. o., 2008, σσ. 37-56.

4) Jereb Samo: Νέες οικονομικές σχέσεις μεταξύ τοπικών κοινοτήτων και δημόσιων επιχειρήσεων. Συλλογή κειμένων - Λογιστική στις δημόσιες επιχειρήσεις, 2007 Portorož: LM Veritas d. o. o., 2007, σσ. 5– 22.

5) Jereb Samo: Οικονομική πλατφόρμα για τον ορισμό τιμής στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Συλλογή κειμένων - Λογιστική στις δημόσιες επιχειρήσεις, 2006 Radenci: LM Veritas d. o. o., 2006, σσ. 37–52.

6) Jereb Samo: Δημόσιες υποδομές κοινής ωφέλειας αν οι σχετικές επενδύσεις γίνουν υπό μορφή συνεισφοράς σε είδος. Συλλογή κειμένων - Λογιστική στις δημόσιες επιχειρήσεις, 2006 Radenci: LM Veritas d. o. o., 2006, σσ. 79-96.

7) Jereb Samo: Απαξίωση υποδομών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Συλλογή κειμένων - Λογιστική στις δημόσιες επιχειρήσεις, 2005 Radenci: LM Veritas d. o. o., 2005, σσ. 5-32.

8) Jereb Samo: Εφαρμογή του προτύπου SRS 35 σε δημόσιες επιχειρήσεις και παραχωρησιούχους - τώρα και στο μέλλον. Συλλογή κειμένων - Λογιστική στις δημόσιες επιχειρήσεις, 2004 Radenci: LM Veritas d. o. o., 2004, σσ. 65-80.

9) Jereb Samo: Λογιστικά και φορολογικά θέματα της υπηρεσίας επεξεργασίας αποβλήτων. Συλλογή κειμένων - Λογιστική στις δημόσιες επιχειρήσεις, 2004 Radenci: LM Veritas d. o. o., 2004, σσ. 91-108.

10) Jereb Samo: Προετοιμασία δήλωσης εισοδήματος ανά δραστηριότητα και δήμο χωριστά για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και εμπορικές δραστηριότητες. Συλλογή κειμένων - Λογιστική στις δημόσιες επιχειρήσεις, 2003 Radenci: LM Veritas d. o. o., 2003, σσ. 33-59.

11) Jereb Samo, Loncner Matej: Ανάλυση δεδομένων ετήσιων εκθέσεων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Συλλογή κειμένων - Λογιστική στις δημόσιες επιχειρήσεις, 2003 Radenci: LM Veritas d. o. o., 2003, σσ. 93-127.

12) Jereb Samo: Μέθοδοι ανάλυσης της προετοιμασίας δηλώσεων εισοδήματος σε δημόσιες υπηρεσίες ανά δραστηριότητα και δήμο. Συλλογή κειμένων - Λογιστική στις δημόσιες επιχειρήσεις, 2002 Radenci: LM Veritas d. o. o., 2002, σσ. 5-42.

13) Jereb Samo: Καταγραφή ακίνητων περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση στη βάση της αποτίμησης των δικτύων υποδομών. Συλλογή κειμένων - Λογιστική στις δημόσιες επιχειρήσεις, 2002 Radenci: LM Veritas d. o. o., 2002, σσ. 57-76.

14) Jereb Samo: Εξασφάλιση των βιωσιμότητας των δημόσιων επιχειρήσεων. Συλλογή κειμένων - Λογιστική στις δημόσιες επιχειρήσεις, 2001 Radenci: LM Veritas d. o. o., 2001, σσ. 19-42.

15) Jereb Samo: Διαμόρφωση και διάθεση μακροπρόθεσμων κρατήσεων δυναμικότητας για την αντιμετώπιση του ζητήματος των χωματερών. Συλλογή κειμένων - Λογιστική στις δημόσιες επιχειρήσεις, 2001, Radenci: LM Veritas d. o. o., 2001, σσ. 79-98.

16) Jereb Samo: Κατανομή δαπανών απόσβεσης από τους δήμους. Συλλογή κειμένων - Λογιστική στις δημόσιες επιχειρήσεις, 2000 Radenci: LM Veritas d. o. o., 2000, σσ. 63-81.

17) Jereb Samo: Κατάρτιση του μερικού ισολογισμού στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε δημόσιες επιχειρήσεις και προσδιορισμός της διαθεσιμότητας χρηματοδοτήσεων για επενδύσεις σε υποδομές. Συλλογή κειμένων - Λογιστική στις δημόσιες επιχειρήσεις, 2000 Radenci: LM Veritas d. o. o., 2000, σσ. 83-113.

18) Jereb Samo: Τροποποιήσεις στους κανονισμούς και διευκρινίσεις του Υπουργείου Οικονομικών όσον αφορά τον φόρο προστιθέμενης αξίας σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Συλλογή κειμένων - Λογιστική στις δημόσιες επιχειρήσεις, 1999 Λιουμπλιάνα: LM Veritas d. o. o., 1999, σσ. 37-54.

19) Jereb Samo: Κατανομή των καθαρών εσόδων σε δημόσιες επιχειρήσεις. Συλλογή κειμένων - Λογιστική στις δημόσιες επιχειρήσεις, 1999 Λιουμπλιάνα: LM Veritas d. o. o., 1999, σσ. 73-117.

20) Jereb Samo: Ιδιαιτερότητα της καταγραφής ακίνητων περιουσιακών στοιχείων στη διαχείριση. Συλλογή κειμένων - Λογιστική στις δημόσιες επιχειρήσεις, 1998 Λιουμπλιάνα: LM Veritas d. o. o., 1998, σσ. 117-147.

Σεμινάρια - δημοσιεύσεις στα σλοβενικά

Διοργάνωσα, διεξήγαγα και συμμετείχα σε άλλα σεμινάρια για τρέχοντα θέματα όσον αφορά τη διαχείριση δημόσιων υπηρεσιών και δήμων, όπου παρουσίασα τα εξής άρθρα:

α) Σεμινάρια για ειδικά οικονομικά και νομικά θέματα σε δημόσιες επιχειρήσεις

1) Jereb Samo: Φόρος στη διάθεση αποβλήτων (σε συνδυασμό με την ιδιοκτησία της χωματερής, και κατάρτιση του μερικού ισολογισμού των χρησιμοποιηθέντων στοιχείων ενεργητικού). Συλλογή κειμένων - Τρέχοντα οικονομικά και νομικά θέματα στις δημόσιες επιχειρήσεις, 2003 Λιουμπλιάνα: LM Veritas d. o. o., 2003, σσ. 11-29.

2) Jereb Samo: Τροποποιήσεις στην Πράξη περί Επιχειρήσεων και το Σλοβενικό Λογιστικό Πρότυπο SRS 35 που επηρεάζουν τη λογιστική στις δημόσιες επιχειρήσεις. Συλλογή κειμένων - Τρέχοντα οικονομικά και νομικά θέματα στις δημόσιες επιχειρήσεις, 2002 Λιουμπλιάνα: LM Veritas d. o. o., 2002, σσ. 60-81.

3) Jereb Samo: Κατανομή υποχρεώσεων πηγών χρηματοδότησης υποδομών σε μεμονωμένους δήμους στον ισολογισμό δημόσιας επιχείρησης. Συλλογή κειμένων - Τρέχοντα οικονομικά και νομικά θέματα στις δημόσιες επιχειρήσεις, 2001 Λιουμπλιάνα: LM Veritas d. o. o., 2001, σσ. 49-69.

β) Σεμινάρια σχετικά με τους περιβαλλοντικούς φόρους:

1) Jereb Samo: Έλεγχος της στοχοθετημένης χρήσης των φορολογικών στοιχείων ενεργητικού. Υλικά σεμιναρίου - Τέλη για το νερό και φόρος διάθεσης αποβλήτων Λιουμπλιάνα: LM Veritas d. o. o., 2003, σσ. 55-61.

2) Jereb Samo: Λογιστική μεταχείριση των φόρων σε δημόσιες επιχειρήσεις. Υλικά σεμιναρίου - Φόρος διάθεσης αποβλήτων Λιουμπλιάνα: LM Veritas d. o. o., 2002, σσ. 33-42.

3) Jereb Samo: Λογιστική μεταχείριση των φόρων και επιστροφών που επιβάλλονται σε δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας στη βάση των κανονισμών της Δημοκρατίας της Σλοβενίας. Υλικά σεμιναρίου - Τέλη για το νερό και φόρος διάθεσης αποβλήτων Λιουμπλιάνα: LM Veritas d. o. o., 2001, σσ. 34–53

γ) Σεμινάρια για την κατάρτιση των ετήσιων εκθέσεων δημόσιων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας:

1) Jereb Samo, Fekonja Benjamin, Lozej Marko, MSc: Ετήσιες εκθέσεις επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Υλικά σεμιναρίου - Ετήσιες εκθέσεις επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας Λιουμπλιάνα: LM Veritas d. o. o., 2004, 121 σελίδες.

2) Jereb Samo, Fekonja Benjamin, Lozej Marko MSc: Ετήσιες εκθέσεις επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Υλικά σεμιναρίου - Ετήσιες εκθέσεις δημοτικών επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας Λιουμπλιάνα: LM Veritas d. o. o., 2003, 115 σελίδες.

δ) Άλλα σεμινάρια που διοργανώθηκαν από την LM Veritas και άρθρα που δημοσιεύθηκαν:

1) Υλικό και παρουσιάσεις για μια σειρά σεμιναρίων για τη λογιστική ακίνητων στοιχείων ενεργητικού σε επιχειρήσεις, δημόσιες επιχειρήσεις και ινστιτούτα, από το 1996 μέχρι το 2004, πλέον πρόσφατο υλικό: Jereb Samo: Παραδείγματα καταλογισμού πράξεων σχετικών με ακίνητα στοιχεία ενεργητικού. Λογιστική ακίνητων στοιχείων ενεργητικού, υλικά σεμιναρίου Λιουμπλιάνα: LM Veritas d. o. o., 2004, σσ. 8-165.

ε) Διεθνή σεμινάρια:

Jereb Samo, Petrovič Jorg Kristijan. MSc: Συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και λογιστικός έλεγχος του δημόσιου τομέα. Υλικά σεμιναρίου - Λογιστικός έλεγχος συμπράξεων δημόσιου - ιδιωτικού τομέα (Κοινή εκδήλωση κατάρτισης της Επιτροπής Επαφών της ΕΕ και του EUROSAI). Βόννη: Bundesrechnungshof, 2011

Δημοσιεύσεις στα Σλοβενικά:

Άρθρα που δημοσιεύθηκαν στη Σλοβενική Εφημερίδα της Δημόσιας Διοίκησης:

Jereb Samo: Εξασφάλιση της διαφάνειας των οικονομικών σχέσεων μεταξύ δήμων και του τομέα κοινής ωφέλειας μετά τη λήξη της δήλωσης στοιχείων ενεργητικού υπό διαχείριση. Εφημερίδα της Δημόσιας Διοίκησης, Τόμος 44, αριθ. 2-3, Λιουμπλιάνα: Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης στη Νομική Σχολή της Λιουμπλιάνας, 2008, σσ. 57-84

Άρθρα που δημοσιεύθηκαν στη Σλοβενική Εφημερίδα Λογιστικής Revizor:

1) Jereb Samo, Jorg Kristijan Petrovič MSc: Η λογιστική στις διάφορες μορφές συμπράξεων δημόσιου - ιδιωτικού τομέα (Πρώτο Μέρος). Revizor, Εφημερίδα Λογιστικής, αριθ. 5/08, Τόμος IX. Λιουμπλιάνα: Σλοβενικό Ινστιτούτο Ελεγκτών, 2008, σσ. 26-40.

2) Jereb Samo, Jorg Kristijan Petrovič MSc: Η λογιστική στις διάφορες μορφές συμπράξεων δημόσιου - ιδιωτικού τομέα (Δεύτερο Μέρος). Revizor, Εφημερίδα Λογιστικής, Τόμος IX/ αριθ. 6/08. Λιουμπλιάνα: Σλοβενικό Ινστιτούτο Ελεγκτών, 2008, σσ. 23-40.

3) Jereb Samo: Στοιχεία από προηγούμενες περιόδους (Διόρθωση θεμελιωδών λαθών), Revizor, Εφημερίδα Λογιστικής αριθ. 11/97, τόμος VIII. Λιουμπλιάνα: Σλοβενικό Ινστιτούτο Ελεγκτών, 1997, σσ. 7-30.

Άλλο υλικό:

Άρθρα που δημοσιεύθηκαν σε πρακτικά συμποσίων σχετικά με τις σύγχρονες μεθόδους λογιστικής, οικονομικών και ελέγχων, εκθέσεις σχετικά με διασκέψεις περί ετήσιων λογαριασμών ή υλικά σεμιναρίων ετήσιων διασκέψεων εκτιμητών αξίας:

1) Jereb Samo: Τιμολόγηση των περιβαλλοντικών δημόσιων υπηρεσιών και (α)συμβατότητα της προσέγγισης προς τους ισολογισμούς, υλικά σεμιναρίου για τη 18η ετήσια διάσκεψη των λογιστών. Zreče: Σλοβενικό Ινστιτούτο Ελεγκτών, 2015.

2) Jereb Samo: Δημόσια καθήκοντα και η (μη) εφαρμογή στην πράξη της αρχής της πληρότητας του ισολογισμού, υλικά σεμιναρίου για τη 17η ετήσια διάσκεψη των λογιστών. Zreče: Σλοβενικό Ινστιτούτο Ελεγκτών, 2014.

3) Jereb Samo: Η εμπειρία του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε σχέση με τις εκθέσεις των εκτιμητών περιουσιακών στοιχείων και των αδειοδοτημένων εκτιμητών όσον αφορά την εκτίμηση αξίας, υλικά σεμιναρίου για τη 17η ετήσια διάσκεψη των εκτιμητών αξίας. Rogaška Slatina: Σλοβενικό Ινστιτούτο Ελεγκτών, 2014.

4) Jereb Samo: Οι επιπτώσεις της (μη) εφαρμογής της επανεκτίμησης των κρατικών και δημοτικών δημόσιων οικονομικών υποδομών στο κόστος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, υλικά σεμιναρίου για τη 16η ετήσια διάσκεψη των λογιστών. Zreče: Σλοβενικό Ινστιτούτο Ελεγκτών, 2013.

5) Jereb Samo: Διαγραφή περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση σε σχέση με λύσεις στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Συλλογή κειμένων για το 42ο συμπόσιο σχετικά με τις σύγχρονες μεθόδους λογιστικής, χρηματοοικονομικών και ελέγχου. Λιουμπλιάνα: Ένωση Οικονομολόγων της Σλοβενίας και Ένωση Λογιστών, Ελεγκτών και επαγγελματιών του χρηματοπιστωτικού τομέα της Σλοβενίας, 2010, σσ. 49–88.

6) Jereb Samo: Ερωτήσεις λογιστικής για χωριστούς λογαριασμούς διαφόρων δραστηριοτήτων του τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, συλλογή κειμένων, 12η ετήσια διάσκεψη των λογιστών Portorož: Σλοβενικό Ινστιτούτο Ελεγκτών, 2009, σσ. 107-148.

7) Jereb Samo: Αρχεία λογιστικής για διάφορες μορφές συμπράξεων δημόσιου - ιδιωτικού τομέα, συλλογή κειμένων, 11η ετήσια διάσκεψη των λογιστών Portorož: Σλοβενικό Ινστιτούτο Ελεγκτών, 2008, σσ. 81-104.

8) Jereb Samo: Προβλήματα σχετικά με τον προσδιορισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων δημόσιων επιχειρήσεων. Συλλογή κειμένων για το 38ο συμπόσιο σχετικά με τις σύγχρονες μεθόδους λογιστικής, χρηματοοικονομικών και ελέγχου. Λιουμπλιάνα: Ένωση Οικονομολόγων της Σλοβενίας και Ένωση Λογιστών, Ελεγκτών και επαγγελματιών του χρηματοπιστωτικού τομέα της Σλοβενίας, 2006, σσ. 47-78.

9) Jereb Samo: Λογιστικός έλεγχος των δημοσίων επιχειρήσεων. Συλλογή κειμένων για το 34ο συμπόσιο σχετικά με τις σύγχρονες μεθόδους λογιστικής, χρηματοοικονομικών και ελέγχου. Λιουμπλιάνα: Ένωση Οικονομολόγων της Σλοβενίας και Ένωση Λογιστών, Ελεγκτών και επαγγελματιών του χρηματοπιστωτικού τομέα της Σλοβενίας, 2002, σσ. 263-284.

Άρθρο που δημοσιεύθηκε στο εγχειρίδιο με θέμα τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα:

Jereb Samo: (Μη) βιωσιμότητα της μεταβίβασης της ιδιοκτησίας υποδομών στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Εγχειρίδιο με θέμα τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα - Επαγγελματική καθοδήγηση και χρήσιμες λύσεις για την επιτυχή υλοποίηση έργων σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Μάριμπορ: Založba Forum Media d. o. o., 2009, Κεφάλαιο 16, 56 σελίδες.

Άρθρα που δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα Gospodarski vestnik:

1) Jereb Samo: Small Tools (Part One). Εφημερίδα Gospodarski vestnik – Παράρτημα Advisor, αριθ. 7,τόμος 45. Λιουμπλιάνα: Εφημερίδα Gospodarski vestnik, 1996, σσ. 65–68.

2) Jereb Samo: Small Tools (Part Two). Εφημερίδα Gospodarski vestnik – Παράρτημα Advisor, αριθ. 8,τόμος 45. Λιουμπλιάνα: Εφημερίδα Gospodarski vestnik, 1996, σσ. 61-64.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ του Samo Jereb ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Επαγγελματική πείρα

1.  Παρακαλείσθε να αναφέρετε ποια είναι η επαγγελματική σας πείρα στα δημόσια οικονομικά, ήτοι σε τομείς όπως ο δημοσιονομικός προγραμματισμός, η εκτέλεση ή η διαχείριση προϋπολογισμού, ο έλεγχος του προϋπολογισμού ή ο λογιστικός έλεγχος.

Έχω αφιερώσει όλη την επαγγελματική μου ζωή (20 χρόνια) στον λογιστικό έλεγχο. Αμέσως αφού πήρα το πτυχίο μου, εντάχθηκα σε μια ιδιωτική εταιρεία λογιστικών ελέγχων, τον Νοέμβριο του 1995, και πέρασα από όλα τα στάδια της κατάρτισης και του πρακτικού έργου του ελεγκτή. Τα πρώτα 9 χρόνια πραγματοποίησα ελέγχους σε βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις και σπούδασα για να γίνω ελεγκτής και πιστοποιημένος ελεγκτής στο Σλοβενικό Ινστιτούτο Λογιστικού Ελέγχου. Σύμφωνα με την Πράξη περί Εταιρειών, ο πιστοποιημένος ελεγκτής έχει δικαίωμα να συντάξει έκθεση σχετικά με κεφαλαιακές συνεισφορές σε είδος. Έτσι, εγγράφηκα επίσης στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την απόκτηση του τίτλου του πιστοποιημένου εκτιμητή επιχειρήσεων (αξιολογητή), ώστε να αποκτήσω τις αναγκαίες γνώσεις για τις μεθόδους αξιολόγησης. Πέτυχα σε όλες τις εξετάσεις αλλά αποφάσισα να μην υποστηρίξω τη διατριβή μου διότι δεν σκόπευα να ασκήσω αυτή την επαγγελματική δραστηριότητα. Ένα σημαντικό μέρος της εργασίας μου στο διάστημα αυτό αφιερώθηκε στον λογιστικό έλεγχο δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Διοργάνωσα επίσης σεμινάρια και συσκέψεις για εκπροσώπους δήμων και φορέων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και δημοσίευσα σειρά άρθρων σχετικά με πρακτικά προβλήματα και λύσεις σε δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας σχετικά με θέματα λογιστικής, υποβολής εκθέσεων, νομικά και διαχειριστικά ζητήματα οργάνωσης δημόσιων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, διαμόρφωσης και προσδιορισμού τιμών και φόρων κ.λπ.

Εξαιτίας του έργου μου με δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και δήμους, προσκλήθηκα στο Ελεγκτικό Συνέδριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (στο εξής «COARS») ως ανώτατος κρατικός ελεγκτής, για να διευθύνω το ελεγκτικό τμήμα για τον λογιστικό έλεγχο των δημόσιων υπηρεσιών, περιβαλλοντικούς ελέγχους, ελέγχους ιδιωτικοποιήσεων και ελέγχους δημόσιων οργανισμών και ταμείων (στο εξής «Τμήμα»). Το Τμήμα αυτό διεξήγαγε ελέγχους των δημοσιονομικών δελτίων και της κανονικότητας των πράξεων, οι περισσότεροι από τους οποίους διενεργήθηκαν ως διασταυρούμενοι έλεγχοι επιδόσεων των υπουργείων(1), τοπικών κοινοτήτων και δημόσιων υπηρεσιών(2). Το Τμήμα έλεγξε επίσης επενδυτικούς φορείς της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (Σλοβενική Εταιρεία Αποκρατικοποιήσεων, Κρατική Εταιρεία Χαρτοφυλακίου της Σλοβενίας κ.λπ.) όσον αφορά τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων τους και των υποχρεώσεών τους, καθώς και διαδικασίες ιδιωτικοποίησης. Εκπλήρωσα τα καθήκοντά μου αυτά με επιτυχία ενόσω διηύθυνα το Τμήμα με 15 έως 20 ελεγκτές, για 9 χρόνια (συστάσεις: κ. Igor Šoltes, πρώην πρόεδρος του COARS). Πραγματοποιήσαμε κάθε είδους ελέγχους στον δημόσιο τομέα (ελέγχους κανονικότητας και επιδόσεων με γνωμοδοτήσεις για την οικονομία, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα). Η ανταπόκριση των ελεγχομένων στα πορίσματα των ελέγχων δεν ήταν πάντοτε η κατάλληλη και, για τον λόγο αυτόν, πραγματοποιήσαμε σειρά ελέγχων παρακολούθησης και συμβάλαμε σε σημαντικές οικονομικές και οργανωτικές αλλαγές στη διαχείριση του δημόσιου τομέα. Δεδομένου ότι επιθυμούσα την πραγματοποίηση αλλαγών στη διαχείριση του δημόσιου τομέα προς το καλύτερο, εξετάσαμε διεξοδικά κάθε στόχο των ελέγχων, διατυπώσαμε πολλές συστάσεις και ζητούσαμε συνήθως τη λήψη σειράς διορθωτικών μέτρων. Το ενδιαφέρον μου για τη βελτίωση της διαχείρισης του δημόσιου τομέα μέσω του έργου του COARS με οδήγησε στη συγγραφή διατριβής για τον τίτλο του πιστοποιημένου κρατικού ελεγκτή με θέμα «Μέτρηση της οικονομικής επίδοσης του έργου του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας».

Εκτός από τη διοίκηση του ελεγκτικού τμήματος για τις δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, ενεργούσα επίσης ως αναπληρωτής του ανωτάτου κρατικού ελεγκτή στη διεύθυνση της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τον έλεγχο των κυβερνητικών και μη κυβερνητικών χρηστών του προϋπολογισμού, των δικαστικών χρηστών του κρατικού προϋπολογισμού και πολιτικών κομμάτων, το 2013. Την περίοδο αυτή διηύθυνα τον έλεγχο του κρατικού προϋπολογισμού του 2012 (δήλωση αξιοπιστίας η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων).

Τον Δεκέμβριο του 2013 το σλοβενικό Κοινοβούλιο με εξέλεξε δεύτερο αναπληρωτή πρόεδρο του COARS. Είμαι υπεύθυνος για τη λήψη αποφάσεων στο Συμβούλιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά όλους τους ελέγχους του COARS για τους οποίους έχει διατυπωθεί κάποια αντίρρηση σε έκθεση ελέγχου, ανεξάρτητα από το αντικείμενο του ελέγχου. Το μεγαλύτερο μέρος του έργου μου τώρα αφορά: υποβολή προτάσεων για τη διεξαγωγή ελέγχων· διατύπωση συγκατάθεσης σε λεπτομερή σχέδια ελέγχων, σχέδια και προτάσεις εκθέσεων ελέγχου· συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης για ελεγκτές και επιτροπές υπεράσπισης διατριβών για πιστοποιημένους κρατικούς ελεγκτές· παρουσίαση εκθέσεων ελέγχου στην Εθνοσυνέλευση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και σε άλλα ενδιαφερόμενα ακροατήρια, περιλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης. Το πεδίο του έργου μου δεν έχει περιορισμούς και ισχύει για όλες τις δικαιοδοσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου και για κάθε είδους ελέγχους (οικονομικούς ελέγχους, ελέγχους κανονικότητας/συμμόρφωσης ή ελέγχους απόδοσης), ταυτόχρονα με την άμεση παρακολούθηση και έλεγχο του μισού έργου του COARS. Το 2015 είχα ιδίως την ευθύνη να παρακολουθώ στενά την εφαρμογή του ελέγχου κανονικότητας και αποδοτικότητας της θέσπισης και λειτουργίας της Εταιρείας Διαχείρισης Τραπεζικών Στοιχείων Ενεργητικού και τον έλεγχο απόδοσης της μεγαλύτερης επένδυσης των τελευταίων ετών (κατασκευή της Μονάδας 6 του Θερμοηλεκτρικού Σταθμού του Šoštanj), όσον αφορά τις συνέπειες από την άποψη του κέρδους ή ζημίας και των ταμειακών ροών της εταιρείας συμμετοχών Slovenske elektrarne (η μεγαλύτερη εταιρεία της Σλοβενίας στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής) και της κρατικής εταιρείας συμμετοχών της Σλοβενίας.

Ως ανώτατος ελεγκτής του κράτους αρμόδιος για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους, διαχειρίστηκα πολλούς διεθνείς περιβαλλοντικούς ελέγχους σε συνεργασία με αντίστοιχους διεθνείς οργανισμούς (κλιματική αλλαγή, διαχείριση προστατευόμενων περιοχών (πάρκα τοπίου κ.λπ.), υδάτινες λεκάνες, δάση, προστασία μεγάλων σαρκοβόρων κ.λπ.), στα αγγλικά. Ορισμένοι από τους ελέγχους αυτούς διεξήχθησαν ως κοινοί έλεγχοι με ευρωπαϊκά Ανώτατα Όργανα Ελέγχου (ΑΟΕ), ενώ άλλοι ως παράλληλοι έλεγχοι με ευρωπαϊκά και άλλα ΑΟΕ, με αποτέλεσμα να είμαι εξοικειωμένος με τη διεθνή συνεργασία με άλλα ΑΟΕ. Ως υπεύθυνος για τους ελέγχους ιδιωτικοποιήσεων, εκπροσωπούσα το COARS στην ομάδα εργασίας του Διεθνούς Οργανισμού Ανώτατων Οργάνων Ελέγχου (INTOSAI) για τις ιδιωτικοποιήσεις και τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Ετοίμασα ένα άρθρο στα αγγλικά και πραγματοποίησα μια παρουσίαση σε διάσκεψη που διοργανώθηκε από το Bundesrechnungshof για εκπροσώπους ΑΟΕ στη Βόννη με θέμα τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και τον λογιστικό έλεγχο του δημόσιου τομέα, τον Φεβρουάριο του 2011. Με ενδιαφέρει επίσης πολύ το σχέδιο ΕΛΠΔΤ. Παρακολούθησα μια συνάντηση ευρωπαϊκών ΑΟΕ σχετικά με τη θέσπιση Ευρωπαϊκών Λογιστικών Προτύπων για τον Δημόσιο Τομέα (ΕΛΠΔΤ), καθώς και το σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με θέμα «καλύτεροι λογαριασμοί, καλύτεροι προϋπολογισμοί, καλύτερες δαπάνες», τον Ιανουάριο του 2016.

Πέρα από την απόκτηση των πιστοποιητικών του (πιστοποιημένου) ελεγκτή, πιστοποιημένου κρατικού ελεγκτή και πιστοποιημένου κρατικού εσωτερικού ελεγκτή, με ενδιαφέρει επίσης πολύ να μεταδώσω τις συσσωρευμένες γνώσεις μου σε άλλους· για τον λόγο αυτόν όχι μόνο διοργάνωσα πολλά σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα αλλά και συμμετείχα ενεργά στη διδασκαλία ελεγκτών, διαχειριστών, δημάρχων, λογιστών, σπουδαστών κ.λπ. Για την καλύτερη απόδοσή μου στη μεταβίβαση γνώσεων, απέκτησα διδακτικά προσόντα ως διδάσκων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Απέκτησα επίσης τον τίτλο του διδάσκοντα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη σειρά μαθημάτων/πρόγραμμα «Μέθοδοι χρηματοδότησης της δημοτικής οικονομίας». Το 2009 και το 2012, στο COARS, ήμουν οργανωτής και διδάσκων για το θέμα «Λογιστική στον δημόσιο τομέα», ως μέρος του προγράμματος για την απόκτηση του τίτλου του κρατικού ελεγκτή. Ως μέλος της επιτροπής συμμετείχα σε σειρά επιτροπών υποστήριξης διατριβών υποψήφιων για την απόκτηση του τίτλου του κρατικού ελεγκτή και του πιστοποιημένου κρατικού ελεγκτή.

Πιστεύω ότι η σημαντική πείρα μου στον λογιστικό έλεγχο του δημόσιου τομέα, οι διευθυντικές και διδακτικές εμπειρίες μου, καθώς και οι κοινοί ή παράλληλοι έλεγχοι που διεξήγαγα με άλλα ΑΟΕ, αποτελούν σημαντικά προτερήματα όσον αφορά το έργο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (στο εξής «ΕΕΣ»).

2.  Ποιες είναι οι σημαντικότερες επιτυχίες σας στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία;

Εργάστηκα σε ολόκληρη την επαγγελματική μου σταδιοδρομία στον λογιστικό έλεγχο και πάντα προσπαθούσα να χρησιμοποιώ την ελεγκτική πείρα μου για την ενίσχυση της λογοδοσίας και της διαφάνειας, την ενθάρρυνση της συνεχούς βελτίωσης και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των ενδιαφερόμενων μερών στην ορθή χρήση των δημόσιων κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων και τις επιδόσεις της δημόσιας διοίκησης. Για τον λόγο αυτόν αποφάσισα να παρουσιάσω τρία πεδία ελέγχου του δημόσιου τομέα.

α)  Ευαισθητοποίηση σε σχέση με τους κανόνες όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, διαμόρφωση και προσδιορισμός των τιμών και των φόρων των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και αιτήσεις επιστροφής πόρων

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες αδικοπραξίες των ελεγχομένων διορθώνονται συνήθως μόνο για το μέλλον, έχω καταβάλει σημαντικές προσπάθειες να ευαισθητοποιήσω το COARS, το κοινοβούλιο και τους ελεγχόμενους ότι υφίσταται η υποχρέωση επιστροφής των πόρων τους οποίους επιβαρύνθηκαν χωρίς νομική αιτιολόγηση οι πολίτες, καθώς και η υποχρέωση επιβολής τελών ή φόρων για τα προηγούμενα έτη, αν αυτοί δεν έχουν συλλεγεί. Για τον λόγο αυτόν πραγματοποιήσαμε ελέγχους για:

- υπερφορολόγηση: ο Δήμος του Μάριμπορ και οι περισσότεροι άλλοι δήμοι επέβαλλαν στους πολίτες υπερβολικούς περιβαλλοντικούς φόρους για τη διάθεση των αποβλήτων σε χωματερές, διότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας δεν προέβη σε ελέγχους σχετικά με την επιβολή περιβαλλοντικών φόρων. Ζητήσαμε από τον Δήμο του Μάριμπορ να επιστρέψει τους υπερβολικούς φόρους και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας να εξασφαλίσει ότι το σύνολο των 8 εκατομμυρίων ευρώ σε υπερβολικούς περιβαλλοντικούς φόρους που επιβλήθηκαν σε όλη τη Σλοβενία στη διάρκεια του ελεγχθέντος έτους θα επιστραφεί στους φορολογούμενους. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Χωροταξίας δεν έλαβε τα μέτρα που ζητήθηκαν, με αποτέλεσμα να εκδώσουμε αίτηση απόλυσης από τη θέση του υπουργού, σύμφωνα με τις διατάξεις της Πράξης για το Ελεγκτικό Συνέδριο, για πρώτη φορά στην ιστορία του COARS.

- επιβολή τελών για άδειες χρήσης: το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας έπρεπε να χορηγήσει άδειες χρήσης στις εταιρείες που χρησιμοποιούν νερό για βιομηχανικούς ή όποιους άλλους εμπορικούς σκοπούς, σύμφωνα με την Πράξη περί υδάτων, που εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο το 2002 και όριζε μεταβατική περίοδο μέχρι το τέλος του 2004. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας χορήγησε κάποιες άδειες σε εταιρείες το 2005 και οι εταιρείες αυτές άρχισαν να καταβάλλουν τέλη αδειών χρήσης για το νερό, αποτελούσαν όμως ένα μικρό μέρος του συνόλου των εταιρειών που χρησιμοποιούσαν νερό. Πραγματοποιήσαμε έλεγχο για το έτος 2006 και ζητήσαμε από το Υπουργείο να χορηγήσει όλες τις άδειες και να χρεώσει τα τέλη αδειών χρήσης σε όλες τις εταιρείες που χρησιμοποιούσαν νερό. Όταν πραγματοποιήσαμε έλεγχο παρακολούθησης για τα έτη 2010-2012, διαπιστώσαμε ότι το Υπουργείο δεν είχε χορηγήσει καμία πρόσθετη άδεια και, συνεπώς, οι περισσότερες εταιρείες χρησιμοποιούσαν νερό χωρίς να καταβάλλουν τέλη. Αυτή η απραξία του Υπουργείου προσέφερε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στις εταιρείες που δεν πλήρωναν τέλη για το νερό που χρησιμοποιούσαν. Στη βάση των ρυθμίσεων σχετικά με τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις, ζητήσαμε να επιβάλει το Υπουργείο Περιβάλλοντος τέλη άδειας χρήσης για ολόκληρη την περίοδο κατά την οποία οι εταιρείες χρησιμοποιούσαν νερό. Μετά από τεράστιες προσπάθειες για την υποστήριξη της θέσης μας, το κοινοβούλιο τελικά έκανε δεκτή την τροποποιητική Πράξη περί υδάτων, στην οποία αναφερόταν σαφώς η υποχρέωση πληρωμής τελών άδειας χρήσης για ολόκληρη την περίοδο χρήσης νερού. Τα δυνητικά οφέλη για τον κρατικό προϋπολογισμό από τον έλεγχο αυτόν ήταν περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ, το κοινοβούλιο όμως μείωσε τα τέλη και το πραγματικό κέρδος περιορίστηκε στα 9 εκατομμύρια ευρώ.

- διαμόρφωση και προσδιορισμός των τιμών των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας: πραγματοποιήσαμε μια σειρά ελέγχων σχετικά με τη διαμόρφωση και τον προσδιορισμό των τιμών των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Επιτύχαμε τα καλύτερα αποτελέσματα για τους χρήστες των υπηρεσιών αυτών κατά τον έλεγχο του φορέα διαχείρισης του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρισμού. Στον έλεγχο αυτόν, ζητήσαμε να επανυπολογιστεί η τιμή με διόρθωση 17 εκατομμυρίων ευρώ όσον αφορά το κόστος του φορέα, προς όφελος των χρηστών. Ζητήσαμε επίσης από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Σλοβενίας να αξιολογήσει κατά πόσο η Πράξη για την ενέργεια είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα. Την τρέχουσα περίοδο καταβάλλω σημαντικές προσπάθειες για να πείσω το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τους δημοτικούς παρόχους υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει νέους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος και ότι θα πρέπει να τους εφαρμόσουν.

Κατά τη γνώμη μου, έχω συνεισφέρει σημαντικά στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη νόμιμη και αποτελεσματική επιβολή φόρων και τελών και τον καθορισμό τιμών, προς όφελος των πολιτών.

β)  Δημόσιο χρέος

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για το COARS τα τελευταία χρόνια ήταν αυτό του δημοσίου χρέους. Παρότι η Σλοβενία είχε χαμηλό ποσοστό δημόσιου χρέους πριν από την κρίση (33% του ΑΕγχΠ στο τέλος του 2007), αποκαλύψαμε με τους ελέγχους μας ότι ορισμένες από τις κρατικές ή δημοτικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούνταν λανθασμένα για να μην περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό χρέος για δημόσιες επενδύσεις. Μετά από μερικούς από τους ελέγχους αυτούς, το COARS αποφάσισε να δώσει περισσότερη σημασία στο ζήτημα του δημόσιου χρέους και αρχίσαμε να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε το δημόσιο χρέος από όλες τις πλευρές πριν την έναρξη και στη διάρκεια της οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης. Δυστυχώς, οι πολιτικοί δεν αντέδρασαν στις προειδοποιήσεις μας με σοβαρές μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα και, συνεπώς, το δημόσιο χρέος της Σλοβενίας έχει ανέλθει σε περισσότερο από το 80% του ΑΕγχΠ.

Υπό την ηγεσία μου, το Τμήμα έλεγξε επιχειρήσεις όπως η Σλοβενική Εταιρεία Αποκρατικοποιήσεων (τώρα έχει μετατραπεί σε Κρατική Εταιρεία Χαρτοφυλακίου της Σλοβενίας), που ήταν υπεύθυνη για κρατικές επιστροφές από τις διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων του 1991, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τις μεταπολεμικές ζημίες, την ιδιωτικοποίηση του φορέα τηλεπικοινωνιών κ.λπ. Ελέγξαμε επίσης επιχειρήσεις υποδομών που κατασκεύαζαν τις υποδομές ύδρευσης (υποδομές για τη διευθέτηση ποταμών, λεκανών απορροής κ.λπ.), τη Σλοβενική Εταιρεία Αυτοκινητοδρόμων, τον φορέα παροχής υπηρεσιών ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας και ορισμένες συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (στο εξής «ΣΔΙΤ») για την κατασκευή υποδομών και την προσφορά υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

Ως δεύτερος αναπληρωτής Πρόεδρος, είχα ιδίως την ευθύνη να παρακολουθώ στενά την εφαρμογή του ελέγχου κανονικότητας και αποδοτικότητας της θέσπισης και λειτουργίας της Εταιρείας Διαχείρισης Τραπεζικών Στοιχείων Ενεργητικού, που ήταν ένα μέσο εξασφάλισης της σταθερότητας του τραπεζικού τομέα αλλά αύξησε το δημόσιο χρέος μαζί με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών κατά 5 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή κατά 13% του ΑΕγχΠ.

Οι συστάσεις και τα αιτήματά μας για διορθωτικά μέτρα είχαν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της λογιστικής για το δημόσιο χρέος, την έκδοση οδηγιών για τη λογιστική των ΣΔΙΤ και την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τις αρνητικές συνέπειες του υψηλού δημόσιου χρέους. Δεν έχουμε ακόμη καταφέρει να πείσουμε το Υπουργείο Οικονομικών να εφαρμόσει τη λογιστική σε δεδουλευμένη βάση, ώστε να προσφέρει μια ουσιαστικότερη θέση όσον αφορά το δημόσιο χρέος, ιδίως σε σχέση με τις ΣΔΙΤ που ακόμα, ορισμένες φορές, δεν υπολογίζονται σε κανέναν ισολογισμό.

Πιστεύω ότι οι προσπάθειές μου έχουν συμβάλει στην προσφορά σαφέστερης εικόνας όσον αφορά το δημόσιο χρέος και στην ευαισθητοποίηση σε σχέση με τους κινδύνους που εγκυμονεί ένα υψηλό δημόσιο χρέος που υπερβαίνει τα κριτήρια του Μάαστριχτ. Πρέπει να καταβληθούν πολλές προσπάθειες ακόμα στο πεδίο αυτό, ιδίως όσον αφορά τη λογιστική σε δεδουλευμένη βάση, τις δηλώσεις των ΣΔΙΤ και, κυρίως, τις μεταρρυθμίσεις όσον αφορά την απόδοση στον δημόσιο τομέα και τα συνταξιοδοτικά καθεστώτα.

γ)  Ανάπτυξη του περιβαλλοντικού ελέγχου

Το COARS κατέβαλε κάποιες προσπάθειες για την πραγματοποίηση περιβαλλοντικών ελέγχων πριν από το 2004, αλλά με την υποστήριξη και την καθοδήγησή μου οι ελεγκτές αναγνώρισαν τη σημασία του τομέα αυτού και τις δυνατότητες για επιτυχίες στο πεδίο των περιβαλλοντικών ελέγχων. Στα εννιά χρόνια της θητείας μου ως ανώτατου κρατικού ελεγκτή ελέγχθηκαν τα περισσότερα περιβαλλοντικά ζητήματα (μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, διαχείριση αστικών αποβλήτων και ανακύκλωση απορριμμάτων συσκευασίας, παράνομη διάθεση απορριμμάτων, διασυνοριακές μεταφορές αποβλήτων, κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων, ανακύκλωση αποσυρόμενων οχημάτων κ.λπ.). Πολλοί από τους ελέγχους αυτούς διενεργήθηκαν ως εγκάρσιοι έλεγχοι, που αξιολογούσαν την επίδοση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, των δήμων και των παρόχων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή άλλων αποδεκτών δημόσιων κονδυλίων. Αυτή η προσέγγιση των ελέγχων επέτρεψε στους ελεγκτές να εξετάσουν σε βάθος όλες τις πτυχές και τα προβλήματα που αφορούσαν την οργάνωση, τη διαχείριση και τη χρηματοδότηση επιλεγμένων πεδίων των περιβαλλοντικών ζητημάτων και έδωσε τη δυνατότητα διατύπωσης συστάσεων που ήταν ορθές και ευπρόσδεκτες. Χάρη στο έργο αυτό, το COARS έχει εξαιρετική φήμη μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος μέχρι τις ΜΚΟ και διαδραματίζει δραστήριο ρόλο στην ομάδα εργασίας του INTOSAI και του EUROSAI για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους.

3.  Ποια είναι η επαγγελματική σας εμπειρία από διεθνείς και πολυγλωσσικούς οργανισμούς ή ιδρύματα που εδρεύουν εκτός της χώρας καταγωγής σας;

Η Σλοβενία αποτελούσε μέρος της πρώην Γιουγκοσλαβίας και η καθημερινή ζωή μας περιλαμβάνει επαφές με ανθρώπους διαφορετικών εθνικοτήτων, θρησκειών και γλωσσών από όλες τις δημοκρατίες της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Παρά τις ομοιότητες των γλωσσών μας (νοτιοσλαβική γλωσσική ομάδα), υπάρχουν ακόμη λεπτές πολιτιστικές διαφορές που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν εργαζόμαστε με οργανισμούς και ινστιτούτα σε άλλες δημοκρατίες της πρώην Γιουγκοσλαβίας, παρά το «κοινό» παρελθόν μας. Η εργασία σε κάθε πολιτιστικά ποικιλόμορφο περιβάλλον απαιτεί διαπροσωπικές ικανότητες, δηλαδή μια διάθεση να ακούς, μαζί με μια σοβαρή δόση σεβασμού, υπομονής και κατανόησης.

Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ως ανώτατος ελεγκτής του κράτους, διαχειρίστηκα πολλούς διεθνείς περιβαλλοντικούς ελέγχους σε συνεργασία με αντίστοιχα διεθνή όργανα ελέγχου, στα αγγλικά. Ορισμένοι από τους ελέγχους αυτούς διεξήχθησαν ως κοινοί έλεγχοι με ευρωπαϊκά Ανώτατα Όργανα Ελέγχου (ΑΟΕ), ενώ άλλοι ως παράλληλοι έλεγχοι με ευρωπαϊκά και άλλα ΑΟΕ, με αποτέλεσμα να είμαι εξοικειωμένος με τη διεθνή συνεργασία με άλλα ΑΟΕ. Πέρα από το πεδίο αυτό, έχω μια περιορισμένη επαγγελματική πείρα σε πολυπολιτισμικούς και πολυγλωσσικούς οργανισμούς. Ανυπομονώ να εργαστώ στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο για να αποκτήσω μεγαλύτερη πείρα στο ευρύτερο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Θεωρώ τον εαυτό μου ένα πρόσωπο ανοικτό στις διαφορετικές ιδέες και δεν έχω δισταγμούς όσον αφορά τη συνεργασία με ανθρώπους διαφορετικών εθνικοτήτων θρησκειών ή γενετήσιων προσανατολισμών κ.λπ. Πιστεύω ότι η συνεργασία και η αναζήτηση λύσεων μαζί με διαφορετικούς ανθρώπους μάς επιτρέπει να διαμορφώσουμε και να δεχτούμε την κατάλληλη λύση για την ευρύτερη κοινότητα. Για τον λόγο αυτόν πιστεύω ότι η εργασία σε έναν τέτοιον οργανισμό θα με βοηθήσει να βελτιώσω τις δεξιότητές μου και τις γνώσεις μου σε σχέση με διαφορετικές απόψεις για τη ζωή και διαφορετικές προσεγγίσεις για την επίλυση επαγγελματικών προβλημάτων, μια βελτίωση και μια γνώση που μπορεί να αποκτηθεί μόνο μέσω εμπειριών ζωής.

4.  Σας έχει χορηγηθεί απαλλαγή για καθήκοντα διαχείρισης που εκτελούσατε στο παρελθόν, εφόσον προβλέπεται τέτοια διαδικασία;

Στη Σλοβενία δεν προβλέπεται τέτοια διαδικασία.

Ωστόσο, το πλησιέστερο σε μια απαλλαγή για την εκτέλεση των καθηκόντων μου θα ήταν α) μια πρόταση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για τον δεύτερο αναπληρωτή Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η εκλογή μου από το σλοβενικό Κοινοβούλιο για τη θέση αυτή, που βασίστηκε στο έργο μου ως ανώτατου κρατικού ελεγκτή και β) ο ορισμός μου ως υποψηφίου Μέλους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου χωρίς καμία αντίρρηση από την Κυβέρνηση ή το Κοινοβούλιο της χώρας, που βασίστηκε στο έργο μου ως ανώτατου κρατικού ελεγκτή και ως αναπληρωτή Προέδρου του COARS.

5.  Ποια από τις επαγγελματικές θέσεις που κατείχατε στο παρελθόν είναι αποτέλεσμα πολιτικού διορισμού;

Η παρούσα θέση μου (δεύτερος αναπληρωτής Πρόεδρος του COARS) ήταν αποτέλεσμα πολιτικού διορισμού, καθώς και η υποψηφιότητά μου για τη θέση Μέλους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Για την παρούσα θέση μου έγινε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος το 2013, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας. Ο Πρόεδρος με επέλεξε μεταξύ 9 υποψηφίων και παρουσίασε την πρόταση στο σλοβενικό Κοινοβούλιο όπου, με μυστική ψηφοφορία, εξελέγην ως δεύτερος αναπληρωτής Πρόεδρος.

Η υποψηφιότητα για τη θέση του Μέλους του ΕΕΣ ήταν αποτέλεσμα δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδόθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών. Επελέγην μεταξύ 7 υποψηφίων και προτάθηκα για τη θέση από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση επιβεβαίωσε την υποψηφιότητά μου και η Επιτροπή Θεμάτων ΕΕ του σλοβενικού Κοινοβουλίου ψήφισε για την υποψηφιότητά μου και έδωσε τη συγκατάθεσή της στην απόφαση της κυβέρνησης.

6.  Ποιες είναι οι τρεις σημαντικότερες αποφάσεις στη λήψη των οποίων συμμετείχατε κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σας ζωής;

Δεδομένου ότι οι σημαντικότερες αποφάσεις μου συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό με τα τρία σημαντικότερα επιτεύγματα που περιγράφηκαν στην απάντηση στην ερώτηση 2, τις συνοψίζω σύντομα εδώ:

-  αποφάσεις σχετικά με την ορθή επιβολή των φόρων και τελών και τον ορισμό τιμών από προηγούμενες περιόδους (επιστροφή υπερβολικών φόρων στους πολίτες, χρέωση τελών άδειας χρήσης για ολόκληρη την περίοδο χρήσης νερού, επανυπολογισμός της τιμής προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος από τον φορέα διαχείρισης του συστήματος κ.λπ.),

-  περιορισμός της λανθασμένης αποφυγής εγγραφής στο δημόσιο χρέος μέσω κρατικών ή δημοτικών επιχειρήσεων,

-  ανάπτυξη των περιβαλλοντικών ελέγχων.

Ανεξαρτησία

7.  Η Συνθήκη ορίζει ότι τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει να ασκούν τα καθήκοντά τους «με πλήρη ανεξαρτησία». Πώς θα εφαρμόζατε την υποχρέωση αυτή στην εκτέλεση των μελλοντικών σας καθηκόντων;

Η ανεξαρτησία είναι μία από τις σημαντικότερες διατάξεις της Δήλωσης της Λίμα για τις κατευθυντήριες γραμμές του δημοσιονομικού ελέγχου, του INTOSAI, των επιπρόσθετων αρχών της Διακήρυξης του Μεξικού περί Ανεξαρτησίας, και περιλαμβάνεται στο άρθρο 286 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής «Συνθήκη»). Η Συνθήκη προσφέρει βασικές κατευθυντήριες γραμμές για την ανεξαρτησία των Μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα οποία «επιλέγονται μεταξύ προσωπικοτήτων που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει στα κράτη τους σε όργανα εξωτερικού ελέγχου ή διαθέτουν ειδικά προσόντα για το λειτούργημα αυτό. Οφείλουν να παρέχουν πλήρη εγγύηση ανεξαρτησίας.

Κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν ζητούν ούτε δέχονται υποδείξεις από καμία κυβέρνηση ή άλλον οργανισμό. Απέχουν από κάθε ενέργεια ασυμβίβαστη με τα καθήκοντά τους.

Τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν δύνανται, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να ασκούν οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, αμειβόμενη ή μη. Αναλαμβάνουν επισήμως την υποχρέωση, κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να τηρούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους και μετά τη λήξη αυτής τις υποχρεώσεις που απορρέουν εκ της θέσεώς τους, και ιδίως τις υποχρεώσεις εντιμότητας και διακριτικότητας ως προς την αποδοχή, μετά την αποχώρησή τους, ορισμένων θέσεων ή ορισμένων πλεονεκτημάτων

Επιπλέον, το άρθρο 1 του κώδικα δεοντολογίας για τα Μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρει ότι τα Μέλη του Συνεδρίου ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις των Συνθηκών και της νομοθεσίας που προκύπτει στη βάση των διατάξεων αυτών. Η σχέση τους με τις αρχές και με ομάδες συμφερόντων πρέπει να είναι σύμφωνη με την αρχή της διατήρησης της ανεξαρτησίας τους.

Δεδομένου ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ανεξάρτητο θεσμικό όργανο, η ανεξαρτησία των Μελών του αποτελεί απαράβατη προϋπόθεση για να μπορεί το Συνέδριο να λειτουργεί. Κατά την άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων μου ως Μέλους του ΕΕΣ θα συνεχίσω να τηρώ τα ίδια ηθικά πρότυπα που εφαρμόζω τώρα στο COARS. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν υπήρξα ποτέ μέλος πολιτικού κόμματος ή άλλης πολιτικής ή διαχειριστικής ομάδας. Η διδασκαλία μου πάντοτε περιορίστηκε σε ανοικτά σεμινάρια με την τήρηση ηθικών αρχών και δεν είχε ποτέ τον χαρακτήρα συμβουλευτικής υπηρεσίας προς συγκεκριμένο κόμμα για συγκεκριμένο θέμα.

Κατά την εκτέλεση της ενδεχόμενης εντολής μου ως Μέλους του ΕΕΣ θα αποφεύγω κάθε κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων και θα ενεργώ κατά τρόπο ανεξάρτητο στις σχέσεις με τα άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα δεχόμουν υποδείξεις από κυβερνήσεις ή άλλους φορείς. Στην εκτέλεση των καθηκόντων μου, θα υιοθετούσα ουδέτερη θέση ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία θα πραγματοποιούνταν ο έλεγχος (συμπεριλαμβανομένης και της χώρας καταγωγής μου). Θα βάσιζα τις δραστηριότητές μου και τις γνωμοδοτήσεις από τον έλεγχο μόνο σε πραγματικά περιστατικά και δεδομένα και σε κατάλληλα, επαρκή και αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία, πρότυπα ελέγχου και τις επαγγελματικές μου γνώσεις και την εμπειρία μου. Θα απείχα επίσης από κάθε άλλη επαγγελματική ή ακόμη και πολιτική δραστηριότητα. Θα σταματούσα τις δραστηριότητες διδασκαλίας και θα περιοριζόμουν σε παρουσιάσεις πορισμάτων από τις εκθέσεις ελέγχων του Συνεδρίου προς το Ευρωπαϊκό και το Σλοβενικό Κοινοβούλιο, το COARS και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (πανεπιστήμια κ.λπ.), εάν αυτό θα ήταν συμβατό με τους κανόνες του ΕΕΣ και μετά από τη λήψη άδειας για την παρουσίαση του σχετικού περιεχομένου.

8.  Έχετε εσείς προσωπικά ή στενοί συγγενείς σας (γονείς, αδέλφια, νόμιμος σύντροφος και τέκνα) επιχειρηματικές ή χρηματοοικονομικές συμμετοχές ή άλλες δεσμεύσεις που ενδεχομένως θα συγκρούονταν με τα μελλοντικά σας καθήκοντα;

Ούτε εγώ, ούτε οι στενοί συγγενείς μου έχουμε επιχειρηματικές ή χρηματοοικονομικές συμμετοχές ή άλλες δεσμεύσεις που ενδεχομένως θα συγκρούονταν με τα μελλοντικά μου καθήκοντα.

9.  Είστε διατεθειμένος/η να γνωστοποιήσετε στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να δημοσιοποιήσετε όλα τα οικονομικά συμφέροντα και τις άλλες δεσμεύσεις σας;

Δεν έχω κανέναν ενδοιασμό και θα αποκαλύψω όλα τα οικονομικά μου συμφέροντα και άλλες δεσμεύσεις στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα τα δημοσιοποιήσω. Τα τελευταία 11 χρόνια είχα (και εκπλήρωνα) τη νομική υποχρέωση να δηλώνω τα οικονομικά συμφέροντα και υποχρεώσεις μου στην Επιτροπή για την Πρόληψη της Διαφθοράς στη Σλοβενία και η υποχρέωση αυτή διατηρείται και για την περίοδο άσκησης των καθηκόντων του Μέλους του ΕΕΣ.

10.  Εμπλέκεστε σε οιαδήποτε εν εξελίξει δικαστική διαδικασία; Εάν ναι, παρακαλείσθε να υποβάλετε αναλυτικά στοιχεία.

Δεν εμπλέκομαι σε καμία δικαστική διαδικασία.

11.  Έχετε ενεργό ή εκτελεστικό ρόλο στην πολιτική; Εάν ναι, σε ποιο επίπεδο; Κατείχατε κάποια πολιτική θέση κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα οκτώ μηνών; Εάν ναι, παρακαλείσθε να υποβάλετε αναλυτικά στοιχεία.

Όχι, δεν έχω κανέναν εκτελεστικό ρόλο στην πολιτική.

Δεν υπήρξα ποτέ μέλος πολιτικού κόμματος, ούτε είχα ποτέ πολιτική θέση ή εκτελεστικό ρόλο στην πολιτική.

12.  Θα παραιτηθείτε από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα ή ενεργό λειτούργημα με αρμοδιότητες σε πολιτικό κόμμα, μετά τον διορισμό σας ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου;

Δεν κατέχω κανένα αιρετό αξίωμα, ούτε ενεργό αξίωμα με αρμοδιότητες σε πολιτικό κόμμα. Δεν είμαι και ουδέποτε υπήρξα μέλος οποιουδήποτε πολιτικού κόμματος.

Μετά τον διορισμό μου ως Μέλους του ΕΕΣ θα παραιτηθώ από τη θέση του δεύτερου αναπληρωτή Προέδρου του COARS, στην οποία με εξέλεξε το Σλοβενικό Κοινοβούλιο μετά από πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, το 2013.

13.  Πώς θα αντιμετωπίζατε ένα σημαντικό κρούσμα παρατυπίας, ή ακόμη απάτης και/ή δωροδοκίας, στο οποίο ενέχονται άτομα από το κράτος μέλος καταγωγής σας;

Κατά την άσκηση των καθηκόντων μου ως ανώτατου κρατικού ελεγκτή (9 έτη) και των καθηκόντων του δεύτερου αναπληρωτή Προέδρου του COARS (τα τελευταία 2 έτη) διαπίστωνα συχνά σοβαρές παρατυπίες, πολλές φορές σε υποθέσεις που έδειχναν σημάδια απάτης και/ή διαφθοράς. Ποτέ δεν δίστασα να αναφέρω όλες αυτές τις περιπτώσεις, τόσο εσωτερικά όσο και προς τις αρχές επιβολής του νόμου (συνεργαζόμενος επίσης με την αστυνομία ή τους εισαγγελείς, όταν χρειαζόταν) ή άλλες αρχές (όπως η Επιτροπή για την Πρόληψη της Διαφθοράς, το Γραφείο για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κ.λπ.). Όσον αφορά τις δυνατότητες που παρέχει η Πράξη για το Ελεγκτικό Συνέδριο, σε επτά περιπτώσεις πρότεινα στον Πρόεδρο του Συνεδρίου να διατυπώσει αίτημα απόλυσης του υπεύθυνου αξιωματούχου. Ελπίζω πως αυτό κάνει σαφή τη γνώμη μου πως ένας ελεγκτής του δημόσιου τομέα πρέπει να διαφυλάσσει τα δημόσια οικονομικά και όχι τα πρόσωπα που έχουν τεθεί επικεφαλής, αναλόγως του πολιτικού προσανατολισμού τους, της εθνικότητας, του φύλου, της θρησκείας ή όποιου άλλου χαρακτηριστικού τους. Προσωπικά, τάσσομαι υπέρ της αρχής της μηδενικής ανοχής έναντι της απάτης και της διαφθοράς.

Προτίθεμαι να κάνω το ίδιο και ως μέλος του ΕΕΣ κατά τον έλεγχο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού (εκδίδοντας δήλωση αξιοπιστίας) και κατά τον έλεγχο κανονικότητας (συμμόρφωσης) ή επιδόσεων για τον τρόπο με τον οποίο δαπανήθηκαν τα κονδύλια του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν είχα να αντιμετωπίσω μια πολύ σοβαρή υπόθεση παρατυπίας, απάτης και/ή διαφθοράς, θα ανέφερα αυτή την υπόθεση εσωτερικά και στην OLAF μετά τις σχετικές διαδικασίες εντός του ΕΕΣ. Και θα το έπραττα ανεξάρτητα από το ποιο είναι το θιγόμενο πρόσωπο ή κράτος μέλος. Αν κάποτε μου ανατεθεί να συνεργαστώ με την OLAF στις έρευνές της για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων που βλάπτουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, θα προσφέρω την πλήρη υποστήριξή μου στις έρευνες αυτές.

Εκτέλεση καθηκόντων

14.  Ποια βασικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει μια κουλτούρα χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία; Πώς θα μπορούσε να συμβάλει το ΕΕΣ στην επίτευξή της;

Η πολιτική χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης σε κάθε δημόσια υπηρεσία πρέπει να βασίζεται στη γνώση ότι οι κυβερνήσεις και άλλοι φορείς του δημόσιου τομέα είναι υπεύθυνοι για την οικονομική, αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των δημόσιων πόρων, που προέρχονται από φόρους και άλλες πηγές, για την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες και τους λοιπούς αποδέκτες. Ο υπέρτατος στόχος οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας θα πρέπει να είναι η ικανοποίηση του πελάτη (πολίτη).

Για την επίτευξη ενός τέτοιου αποτελέσματος, κάθε οργανισμός πρέπει να θεσπίζει «μαλακά» και «σκληρά» στοιχεία πολιτικής για χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Τα «μαλακά» στοιχεία πρέπει να συνδέονται με τη γενική πολιτική και διοικητική κουλτούρα, όπως ο δημοκρατικός τρόπος δράσης και σκέψης, που οδηγεί σε διαφανή και προβλέψιμη δράση και αναφορά, προωθεί τις ηθικές αξίες και διευκολύνει την εποπτεία. Στα «σκληρά» στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνονται σαφείς λειτουργικοί στόχοι και στρατηγικές, σαφώς προσδιορισμένα πεδία αρμοδιότητας και ευθυνών, ενημέρωση και κατάρτιση των υπαλλήλων, αποδοτική διαχείριση των πληροφοριών και ένα σύστημα υποβολής αναφορών που θα επιτρέπει τη διαφανή αναφορά και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί και ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου. Κάθε οργανισμός πρέπει να συγκεντρώνει τις προσπάθειές του στη νομιμότητα και την οικονομία των δαπανών του, καθώς και στην αποδοτική χρήση των κονδυλίων του.

Η εντολή του ΕΕΣ όσον αφορά τον έλεγχο επιδόσεων ζητεί (σε σχέση με τους επιλεγμένους στόχους) από τους ελεγκτές να εξετάζουν ιδίως τα «σκληρά» στοιχεία της πολιτικής για χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Σε κάποιες εκθέσεις ελέγχων το ΕΕΣ τονίζει τα μειονεκτήματα της επιχειρηματικής διαδικασίας ενός ελεγχομένου και προβαίνει σε συστάσεις σχετικά με βελτιώσεις στα μέρη αυτά της διαδικασίας. Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Οι εκθέσεις πρέπει να επιτρέπουν στον αναγνώστη να κατανοήσει σαφώς σε ποιο σημείο η απόδοση του ελεγχόμενου θα μπορούσε να βελτιωθεί και πώς. Στη βάση της έκθεσης ελέγχου το ΕΕΣ θα μπορούσε, με παρουσιάσεις προς τους ενδιαφερόμενους (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδίως η CONT, εθνικά κοινοβούλια, εθνικά ΑΟΕ, μέσα ενημέρωσης ...), να επιτύχει την αναγκαία υποστήριξη για την επιβολή των συστάσεων που έχουν διατυπωθεί, εάν δεν τις λάβει υπόψη του ο ελεγχόμενος. Αν ακόμα και αυτός ο τρόπος ενέργειας δεν βοηθήσει, το ΕΕΣ έχει τη δυνατότητα να επαναλάβει τις προειδοποιήσεις του σε άλλες εκθέσεις προς το Κοινοβούλιο (σωρευτικές εκθέσεις, εκθέσεις τοπίου ...) ή να διεξαγάγει έλεγχο παρακολούθησης και να επαναλάβει τι πρέπει να διορθωθεί.

15.  Σύμφωνα με τη Συνθήκη, το Ελεγκτικό Συνέδριο οφείλει να επικουρεί το Κοινοβούλιο στην άσκηση των εξουσιών ελέγχου του επί της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Πώς θα μπορούσατε να βελτιώσετε περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ του Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (και ειδικότερα με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού) ώστε η δημόσια εποπτεία των γενικών δαπανών και η σχέση κόστους οφέλους να είναι καλύτερες;

Η εντολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως καθορίζεται δυνάμει της Συνθήκης, παρέχει το πλαίσιο για την εκπλήρωση του ρόλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή του προϋπολογισμού της ΕΕ. Η εντολή παρέχει στο Ελεγκτικό Συνέδριο ένα σημαντικό πεδίο ευελιξίας όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εκπληρώσει καλύτερα το έργο του και να μεγιστοποιήσει την επίδρασή του. Ένας σημαντικός σκοπός του ΕΕΣ είναι να προσφέρει εκθέσεις ελέγχου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίες θα αναφέρονται σε θέματα σημαντικά για το Κοινοβούλιο, θα είναι επίκαιρες και σχετικές και θα περιλαμβάνουν συστάσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Όμως, η συνεργασία μεταξύ του ΕΕΣ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (στο εξής «CONT») υπερβαίνει την υποβολή εκθέσεων και ξεκινά στην επιλογή των προς έλεγχο θεμάτων. Η CONT θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προτείνει θέματα προς έλεγχο που είναι σημαντικά για τον έλεγχο του προϋπολογισμού (οι προτάσεις αυτές, που δεν είναι δεσμευτικές, συνήθως εφαρμόζονται από το ΑΟΕ). Το ΕΕΣ θα μπορούσε να υποστηρίξει την CONT όσον αφορά τη διευκρινιστική συνάντηση μεταξύ μελών της CONT και του ΕΕΣ, πριν συζητηθεί η έκθεση ελέγχου στη δημόσια συνεδρίαση της CONT. Το ΕΕΣ θα μπορούσε να διατυπώσει μια σειρά ερωτήσεων προς τους ελεγχόμενους, στη βάση των διαπιστώσεων του ελέγχου, που θα βοηθούσε τα μέλη της CONT να εξοικονομήσουν χρόνο στην προετοιμασία της συνεδρίασης. Τα μέλη της CONT, από την άλλη πλευρά, θα μπορούσαν να βοηθήσουν το ΕΕΣ κάνοντας δεκτές συστάσεις που περιέχονται σε εκθέσεις ελέγχου, ιδίως όταν υπάρχει ανάγκη αλλαγών στη νομοθεσία. Για να αποδεχθούν την υλοποίηση των συστάσεων του ΕΕΣ, οι ελεγχόμενοι συνήθως χρειάζονται επανειλημμένες συνεδριάσεις της CONT μετά από κάποιο διάστημα. Οι ελεγχόμενοι υποχρεώνονται να αναφέρουν τι έχει γίνει σε σχέση με τις συστάσεις, είτε στο ΕΕΣ είτε απευθείας στην CONT. Η υποχρέωση αυτή αποτελεί πολύ καλό κίνητρο για να συζητήσουν οι ελεγχόμενοι σοβαρά τις παρατηρήσεις και, κυρίως, για να τις εφαρμόσουν. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι και η διεξαγωγή ελέγχων παρακολούθησης, με τους οποίους το ΕΕΣ ενημερώνει την CONT σχετικά με αλλαγές που έγιναν ως αποτέλεσμα προηγούμενων ελέγχων του ΕΕΣ και συμπερασμάτων της CONT που έγιναν δεκτά, όσον αφορά συστάσεις του ΕΕΣ. Αυτό θα προσέφερε πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσο οι ελεγχόμενοι έχουν συμμορφωθεί προς τις διαπιστώσεις της έκθεσης ελέγχου ή αν υπάρχει ανάγκη για αυστηρότερα μέτρα ή ενέργειες όπως μια συζήτηση στην ολομέλεια ή η προετοιμασία αλλαγών στη νομοθεσία.

Ως ανώτατος κρατικός ελεγκτής και δεύτερος αναπληρωτής Πρόεδρος συμμετείχα σε όλες τις προαναφερθείσες δραστηριότητες μεταξύ του COARS και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και άλλων σωμάτων στο Σλοβενικό Κοινοβούλιο και επιδοκιμάζω πλήρως τέτοιες δραστηριότητες μεταξύ του ΕΕΣ και της CONT.

16.  Ποια νομίζετε ότι είναι η προστιθέμενη αξία του ελέγχου επίδοσης και με ποιους τρόπους θα πρέπει να ενσωματώνονται τα πορίσματα στις διαδικασίες διαχείρισης;

Ο έλεγχος επιδόσεων είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική και αξιόπιστη εξέταση του κατά πόσο οι επιχειρήσεις, τα συστήματα, οι πράξεις, τα προγράμματα ή οι δραστηριότητες ενός κράτους ή της ΕΕ λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας και κατά πόσο υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Το όφελος ή η προστιθέμενη αξία του ελέγχου επίδοσης είναι οι συστάσεις προς τους ελεγχόμενους σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της επιχειρηματικής διαδικασίας τους. Για να συμβεί αυτό, ένας ελεγκτής πρέπει να εξετάσει λεπτομερειακά τη συγκεκριμένη επιχειρηματική διαδικασία, να επιλέξει μια συγκρίσιμη βέλτιστη πρακτική για τη διαδικασία αυτή και/ή να βρει τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα. Με τις συστάσεις που διατυπώθηκαν στις εκθέσεις ελέγχου, το ΑΟΕ συνιστά στους ελεγχόμενους όχι μόνο πώς να βελτιώσουν την επιχειρηματική διαδικασία τους για να αποφεύγουν ενδεχόμενους κινδύνους (μη οικονομικά οφέλη), αλλά και πού υπάρχουν ενδεχόμενες εξοικονομήσεις, ή πώς να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα (οικονομικά οφέλη). Οι ενδεχόμενες εξοικονομήσεις για τους ελεγχόμενους θα μπορούσαν να αξιολογηθούν ως η οικονομική προστιθέμενη αξία που προκύπτει από έναν έλεγχο. Μία από τις πρώτες μεθοδολογίες για τη μέτρηση της οικονομικής προστιθέμενης αξίας από τους ελέγχους του ΑΟΕ διαμορφώθηκε από την Εθνική Υπηρεσία Ελέγχων του Ηνωμένου Βασιλείου, οι αδυναμίες της όμως οδήγησαν αργότερα στην εγκατάλειψη της μέτρησης ή τουλάχιστον της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της. Παρά το γεγονός αυτό, η διατριβή μου για τον τίτλο του πιστοποιημένου κρατικού ελεγκτή είχε θέμα τη «Μέτρηση της οικονομικής επίδοσης του έργου του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας» και πρότεινε τη μεθοδολογία για την αξιολόγηση των οικονομικών συνεπειών του ελεγκτικού έργου που αναβαθμίζει τη βρετανική μεθοδολογία και είναι προσαρμοσμένη στην σλοβενική Πράξη για το Ελεγκτικό Συνέδριο. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό το ΑΟΕ να αποδεικνύει στους φορολογούμενους ότι οι δραστηριότητες των ελεγχομένων που προκύπτουν από τους ελέγχους τους συμβάλλουν σε ενδεχόμενες εξοικονομήσεις που –τουλάχιστον– είναι υψηλότερες από το κόστος χρηματοδότησης της λειτουργίας του ίδιου του ΑΟΕ. Ωστόσο, όσον αφορά τις περιορισμένες εξουσίες του ΑΟΕ για την υλοποίηση των συστάσεών του, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι ευθύνες για την υλοποίηση των συστάσεων και την πραγματοποίηση των δυνητικών εξοικονομήσεων βαρύνουν τους ελεγχόμενους. Συνεπώς, ως προστιθέμενη αξία του ΑΟΕ μπορεί να θεωρηθεί μόνο το δυναμικό εξοικονόμησης δημόσιων πόρων ή επίτευξης καλύτερων αποτελεσμάτων (έσοδα, παραγόμενο έργο ή αποτελέσματα).

Στον λογιστικό έλεγχο του δημόσιου τομέα, οι τρεις αρχές ορίζονται ως εξής:

▪  Η αρχή της οικονομίας σημαίνει την ελαχιστοποίηση του κόστους των πόρων (υλικό, υπηρεσίες, εργατικό κόστος, απαξίωση ...), αποδίδοντας την οφειλόμενη σημασία στην ποιότητα. Οι χρησιμοποιούμενοι πόροι πρέπει να είναι έγκαιρα διαθέσιμοι, στην κατάλληλη ποσότητα και ποιότητα και στη βέλτιστη τιμή.

▪  Η αρχή της αποδοτικότητας συνίσταται στη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Αφορά τη σχέση μεταξύ των χρησιμοποιούμενων πόρων και των επιτυγχανόμενων αποτελεσμάτων από την άποψη της ποσότητας, της ποιότητας και του χρόνου.

▪  Η αρχή της αποτελεσματικότητας αφορά την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων.

Ο έλεγχος της εξοικονόμησης στον δημόσιο τομέα συνδέεται στενά με τους κανόνες των διαδικασιών δημοσίων προμηθειών ή με τους κανόνες για την απασχόληση και τη μισθοδοσία. Δεδομένου ότι οι κανονισμοί όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες χρησιμοποιούν ως βάση και περιλαμβάνουν μια αρχή εξοικονόμησης (μεταξύ άλλων αρχών), το ζήτημα της εξοικονόμησης ελέγχεται συνήθως με ελέγχους κανονικότητας (συμμόρφωσης).

Ο έλεγχος της αποδοτικότητας, από την άλλη πλευρά, αποτελεί τον ευρύτερο στόχο των ελέγχων επιδόσεων, καθότι περιλαμβάνει την εξέταση της σχέσης μεταξύ χρησιμοποιούμενων πόρων και επιτυγχανόμενων προϊόντων (αποτελεσμάτων) και, συνεπώς, περιλαμβάνει διαπιστώσεις σχετικά με την εξοικονόμηση και σχετικά με την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων. Όταν όμως εξετάζεται μια (μη) ευνοϊκή σχέση, ο ελεγκτής πρέπει να εξετάζει ολόκληρη τη διαδικασία των ενεργειών του ελεγχόμενου για να βρει πού κρύβονται οι λόγοι της χαμηλής επίδοσης. Ένας τέτοιος έλεγχος απαιτεί περισσότερο χρόνο, επιτρέπει όμως στον ελεγκτή να συστήσει σημαντικές βελτιώσεις στην ελεγχόμενη διαδικασία που επηρεάζουν είτε την εξάλειψη κινδύνων, τη βελτίωση της διαδικασίας προμηθειών με τον εξορθολογισμό της ποσότητας χρησιμοποιούμενων πόρων ή της τιμής τους, ή βελτιώσεις στην ίδια τη διαδικασία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερο, καλύτερο ή ακόμα και διαφορετικό προϊόν που θα βελτιώνει το αποτέλεσμα της διαδικασίας.

Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας μετρά τους στόχους που τέθηκαν ως προϊόν ή αποτέλεσμα της διαδικασίας. Για την αξιολόγηση της ποιότητας των στόχων που τέθηκαν, ο Sir John Whitmore εισήγαγε ένα μοντέλο μνημονικών αρκτικόλεξων όπως SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), PURE (Positively stated, Understood, Relevant, Ethical) ή CLEAR (Challenging, Legal, Environmentally sound, Appropriate, Recorded). Το ΕΕΣ και το COARS χρησιμοποιούν συνήθως κριτήρια SMART για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των στόχων και RACER (Relevant, Accepted, Credible, Easy, Robust) για την αξιολόγηση της ποιότητας των δεικτών. Κατά τη μέτρηση των στόχων, τα αποτελέσματα είναι πιο σημαντικά από τα προϊόντα, αφού το ΕΕΣ, όπως και το COARS, έχουν ορίσει πως τα προϊόντα επιτυγχάνονται συνήθως (ακόμα και αν δεν είναι σαφώς προσδιορισμένα), χωρίς όμως να επιτυγχάνονται τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Μια τέτοια τυπική διαπίστωση στη Σλοβενία ήταν ότι είχαν δαπανηθεί όλοι οι διαθέσιμοι από την ΕΕ πόροι για τη γεωργία, οι στόχοι όσον αφορά τον «αριθμό νέων τρακτέρ» (προϊόν) είχαν επιτευχθεί, αλλά η προστιθέμενη αξία στις επιδοτούμενες εκμεταλλεύσεις (αποτέλεσμα) ήταν χαμηλότερη από ό,τι πριν από την αγορά των τρακτέρ. Η εστίαση στο αποτέλεσμα παρά στο προϊόν είναι πιθανόν ο λόγος (μαζί με το γεγονός ότι η περίοδος 2007-2013, με τον κανόνα ν+2, έχει ολοκληρωθεί) για τον οποίο το πρόγραμμα ελέγχων του ΕΕΣ για το 2016 συνίσταται κυρίως σε ελέγχους με στόχο την εξέταση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων της ΕΕ και ιδίως των πόρων του Ταμείου Συνοχής.

Γνωρίζω επίσης την αρχή των 6 στοιχείων, που περιλαμβάνει και τρεις περισσότερο κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς και λιγότερο οικονομικούς στόχους (ισότητα, οικολογία, ηθική). Οι στόχοι του ελέγχου ορίζονται συνήθως ως οικονομία, αποδοτικότητα ή αποτελεσματικότητα, εφόσον οι στόχοι αυτοί αντικατοπτρίζουν το μοντέλο εισροών/εκροών κάθε επιχειρηματικής διαδικασίας. Όμως οι στόχοι ισότητα, οικολογία, ηθική μπορούν να εφαρμοστούν ως εξής:

-  ως μέρος των στόχων που θέτει ο ελεγχόμενος· έτσι, για παράδειγμα, με έλεγχο της αποτελεσματικότητας στην επίτευξη της ισότητας των φύλων (ανδρών/γυναικών) μεταξύ των υπαλλήλων σε διευθυντικές θέσεις. Η ίδια προσέγγιση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας όσον αφορά την οικολογία και την ηθική·

-  με έλεγχο της αποδοτικότητας της επιχειρηματικής διαδικασίας (διαχείριση έργου)· για παράδειγμα, με τον έλεγχο της διαδικασίας κατασκευής ενός αυτοκινητοδρόμου, το ΑΟΕ θα μπορούσε να εξετάσει αν ένας ελεγχόμενος είχε λάβει υπόψη ζητήματα σχετικά με τις μεταναστεύσεις ζώων, την προστασία απειλούμενων ειδών, τον καθαρισμό των υγρών αποβλήτων μιας οδού, τα ενδεχόμενα πλημμυρών, τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κ.λπ.·

-  με έλεγχο της οικονομίας και/ή της αποδοτικότητας των προμηθειών· για παράδειγμα, με έλεγχο του κατά πόσο η οικολογία και η ηθική έχουν ληφθεί υπόψη στις δημόσιες προμήθειες από την άποψη των κανονισμών για πράσινες προμήθειες, αγαθά από δίκαιο εμπόριο ή τοπικούς παραγωγούς κ.λπ.

17.  Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η συνεργασία ανάμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, τους εθνικούς ελεγκτικούς οργανισμούς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού) όσον αφορά τον έλεγχο του προϋπολογισμού της ΕΕ;

Το άρθρο 287 παράγραφος 3 της Συνθήκης ορίζει ότι, όταν ο έλεγχος διενεργείται στα κράτη μέλη, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα εθνικά ελεγκτικά όργανα συνεργάζονται με πνεύμα εμπιστοσύνης, διατηρώντας παράλληλα την ανεξαρτησία τους. Το ΕΕΣ έχει την αποκλειστική αποστολή να εκδίδει μια ανεξάρτητη γνώμη όσον αφορά τις οικονομικές καταστάσεις της ΕΕ και να καταρτίζει εκθέσεις για θέματα χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, νομιμότητας και κανονικότητας των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί, καθώς και σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών. Εν τω μεταξύ, τα ΑΟΕ λειτουργούν σύμφωνα με τις εντολές που έχουν λάβει εντός εθνικών νομικών πλαισίων, λογοδοτούν σε εθνικά κοινοβούλια και είναι απόλυτα ανεξάρτητα από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Το 80% του προϋπολογισμού της ΕΕ δαπανάται υπό την κοινή διαχείριση της Επιτροπής και των κρατών μελών, γεγονός που καθιστά τη συνεργασία μεταξύ του ΕΕΣ και των εθνικών ΑΟΕ ουσιώδους σημασίας, δεν υπάρχει όμως κοινή ευθύνη για τον έλεγχο του προϋπολογισμού της ΕΕ μεταξύ του ΕΕΣ και των ΑΟΕ. Αυτήν την ασυμμετρία επιδεινώνει η πολυμορφία των ΑΟΕ, όσον αφορά τις ελεγκτικές τους προσεγγίσεις και τους ρόλους τους σε εθνικά συστήματα λογοδοσίας. Κατά τη γνώμη μου, η Επιτροπή Επαφών των ευρωπαϊκών ΑΟΕ προσφέρει μια καλή πλατφόρμα για μια τέτοια συνεργασία. Στην Επιτροπή Επαφών συζητούνται τέτοιες κοινές ελεγκτικές προσεγγίσεις, όπως η συνεχιζόμενη συζήτηση για την ελεγκτική συνεργασία στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Κύριος στόχος είναι η ευθυγράμμιση του έργου των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με εκείνο των ΑΟΕ για τον έλεγχο των κονδυλίων της ΕΕ. Ωστόσο, βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη συζητήσεις σχετικά με θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή μιας ενιαίας ελεγκτικής προσέγγισης ή εθνικών δηλώσεων και δεν έχει ακόμη ληφθεί τελική απόφαση. Πιστεύω ότι μια καλύτερη συνεργασία συνδέεται στενά με την κατανόηση, εκ μέρους των εθνικών κοινοβουλίων, των κυβερνήσεων και των ΑΟΕ, ότι η πιο αποτελεσματική χρήση και έλεγχος των κονδυλίων της ΕΕ αντικατοπτρίζει δικές τους προσδοκίες και συμφέροντα. Και, αντίστροφα, με την κατανόηση των εθνικών συμφερόντων και των ανησυχιών εκ μέρους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Υπάρχει ήδη κάποια συνεργασία μεταξύ του ΕΕΣ και των ΑΟΕ, όσον αφορά την αποστολή του προγράμματος εργασίας του ΕΕΣ στα ΑΟΕ, επιτρέποντας έτσι στα ΑΟΕ να περιλαμβάνουν εκπροσώπους τους σε έναν έλεγχο, γεγονός που βοηθά στην ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών και στην καλύτερη αμοιβαία κατανόηση. Τα ΑΟΕ ελέγχουν κονδύλια της ΕΕ που περιλαμβάνονται στους εθνικούς προϋπολογισμούς σε κάποιο βαθμό, οι προσεγγίσεις όμως δεν είναι ακόμη αρκετά συγκρίσιμες. Ωστόσο, αυτό επιτρέπει στο ΕΕΣ να χρησιμοποιεί τα πιο σημαντικά πορίσματα των ελέγχων των ΑΟΕ για τον προγραμματισμό, τις ειδικές εκθέσεις και ορισμένες πτυχές των δηλώσεων αξιοπιστίας (DAS).

Υπάρχει, ωστόσο, πάντοτε περιθώριο βελτίωσης. Η Ευρώπη κατευθύνεται προς κοινά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα (ΕΛΠΔΤ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει την ευθυγράμμιση της διαδικασίας του προϋπολογισμού και της υποβολής εκθέσεων των κρατών μελών, με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Το ΕΕΣ και τα εθνικά ΑΟΕ θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη συνεργασία τους στην ανταλλαγή γνώσεων, την εκτέλεση παράλληλων δημοσιονομικών ελέγχων, ιδίως στο στάδιο του σχεδιασμού, τον σχεδιασμό κοινών δειγμάτων δημοσιονομικών ελέγχων όσον αφορά τους πόρους της ΕΕ, ανταλλαγή ελεγκτικών εμπειριών και αποτελεσμάτων μεταξύ των ελέγχων. Το να μαθαίνουμε από την πείρα των άλλων θα ήταν πολύ ωφέλιμο για τη μεταβίβαση βέλτιστων πρακτικών σε όλα τα ΑΟΕ και τη μετάδοση επίκαιρων, σημαντικών και συγκρίσιμων πληροφοριών σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

18.  Πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί περαιτέρω η κατάρτιση εκθέσεων από το ΕΕΣ ώστε να παρέχονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την ακρίβεια των στοιχείων που παρέχουν τα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

Αυτό είναι ίσως ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα για τον μελλοντικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΕΕΣ, όσον αφορά τις σχέσεις με τα κράτη μέλη και τα εθνικά ΑΟΕ, και δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να βελτιώσει μόνο του το ΕΕΣ. Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη απάντηση, τα ΑΟΕ είναι ανεξάρτητα και το ΕΕΣ δεν είναι σε θέση να τους επιβάλει το έργο που θα επιτελέσουν. Η εθελοντική συνεργασία για τη διεξαγωγή των ελέγχων είναι δυνατή, δεν είναι όμως πιθανό να περιλαμβάνει όλα τα ΑΟΕ σε έναν συντονισμένο έλεγχο. Όμως, μέσω του ρόλου της Επιτροπής Επαφών, έχουν γίνει κάποια βήματα προόδου.

Ανεξάρτητα από τις προσπάθειες της Επιτροπής Επαφών και τις περαιτέρω συζητήσεις σχετικά με την εφαρμογή ενιαίας ελεγκτικής προσέγγισης ή εθνικών δηλώσεων, που ακόμα συνεχίζονται, είναι προφανές ότι θα είναι αναγκαία κάποιας μορφής αναβαθμισμένη συνεργασία μεταξύ του ΕΕΣ και των ΑΟΕ. Η ανάπτυξη της ικανότητας του ΕΕΣ να διεξάγει ελέγχους των κρατών μελών και να υποβάλλει παράλληλες εκθέσεις με τα εθνικά ΑΟΕ δεν συνιστά χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και συνεπώς, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι η ορθή λύση.

Κατά τη γνώμη μου, και με δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (και όχι το ΕΕΣ) έχει την υποχρέωση να ζητεί και να λαμβάνει ακριβή στοιχεία από τα κράτη μέλη, η Επιτροπή είναι σε θέση να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δεχθεί μια ρύθμιση σύμφωνα με την οποία όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρουσιάζουν ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την ακρίβεια των στοιχείων που έχουν αποσταλεί στην Επιτροπή από τα εθνικά ΑΟΕ τους. Ίσως δεν είναι αναγκαίο να διαβιβάζεται μια τέτοια έκθεση για όλα τα στοιχεία που αποστέλλονται στην Επιτροπή κάθε χρόνο (διότι οι ικανότητες των εθνικών ΑΟΕ δεν είναι τόσο μεγάλες για να το καταφέρουν), αλλά μόνο οι εκθέσεις εκείνες που θα επιλέγονται κάθε χρόνο και θα ζητούνται από τα κράτη μέλη, ανάλογα με τους κινδύνους που θα εντοπίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το πρόγραμμα εργασίας του ΕΕΣ και προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο ρόλος του ΕΕΣ πρέπει να είναι η ευθυγράμμιση των ελεγκτικών προσεγγίσεων των ΑΟΕ για τη σύνταξη των εκθέσεων που θα ζητούνται, πράγμα που μπορεί να γίνει στο πλαίσιο της Επιτροπής Επαφών. Καταρχήν όμως, ο ρόλος του ΕΕΣ είναι να ελέγχει την ικανότητα της Επιτροπής να δέχεται ακριβή στοιχεία από τα κράτη μέλη και να διεξάγει εσωτερικούς ελέγχους σχετικά με την ακρίβεια των στοιχείων που λαμβάνονται στο πλαίσιο των διαδικασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ΕΕΣ επιλέγει δείγματα από τα κράτη μέλη και πραγματοποιεί ελέγχους εκ των υστέρων για την ακρίβεια των στοιχείων, με τον τρόπο αυτόν όμως το ΕΕΣ απλώς επιβεβαιώνει την καλή λειτουργία των εκ των προτέρων ελέγχων της Επιτροπής και δεν έχει ως σκοπό να υποκαταστήσει την Επιτροπή στο έργο της.

Άλλες ερωτήσεις

19.  Θα αποσύρετε την υποψηφιότητά σας εάν η γνώμη του Κοινοβουλίου για τον διορισμό σας ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι αρνητική;

Ναι, θα απέσυρα την υποψηφιότητά μου. Πιστεύω ότι η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός μεταξύ των μελών του ΕΕΣ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ιδίως της CONT) αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την καλή συνεργασία στην εκπλήρωση των κοινών καθηκόντων τους.

Ωστόσο, πιστεύω ότι, στη βάση της μέχρι τώρα σταδιοδρομίας μου (που αντικατοπτρίζει την προσήλωσή μου στον ανεξάρτητο και επαγγελματικό δημόσιο λογιστικό έλεγχο), της ομόφωνης υποστήριξης από τη σλοβενική κυβέρνηση και την Επιτροπή Υποθέσεων ΕΕ του Σλοβενικού Κοινοβουλίου, τις παρούσες γραπτές απαντήσεις μου και την ακρόασή μου από την επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πειστεί να γνωμοδοτήσει θετικά για την υποψηφιότητά μου και θα στηρίξει τον διορισμό μου ως Μέλους του ΕΕΣ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

15.3.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

3

6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche, Андрей Новаков

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Xabier Benito Ziluaga

(1)

   Ιδίως του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, του Υπουργείου Γεωργίας,

του Υπουργείου Μεταφορών και του Υπουργείου Οικονομίας ή Υποδομών.

(2)

   DARS - Εταιρεία Αυτοκινητοδρόμων στη Δημοκρατία της Σλοβενίας, Σλοβενικοί Σιδηρόδρομοι, ELES - Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρισμού, SODO - Διαχειριστής Συστήματος Διανομής Ηλεκτρισμού, GEN energija, προμηθευτές φυσικού αερίου, εταιρείες ύδρευσης, εταιρείες αποχέτευσης, εταιρείες διαχείρισης αστικών λυμάτων κ.λπ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου