ДОКЛАД относно предложението за назначаване на Януш Войчеховски за член на Сметната палата

17.3.2016 - (C8-0414/2015 – 2015/0817(NLE))

Комисия по бюджетен контрол
Докладчик: Игор Шолтес

Процедура : 2015/0817(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0061/2016
Внесени текстове :
A8-0061/2016
Разисквания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за назначаване на Януш Войчеховски за член на Сметната палата

(C8-0414/2015 – 2015/0817(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 286, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него

(C8-0414/2015),

–  като взе предвид член 121 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0061/2016),

А.  като има предвид, че комисията по бюджетен контрол направи оценка на квалификацията на предложения кандидат, по-специално по отношение на условията, посочени в член 286, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

Б.  като има предвид, че на своето заседание от 15 март 2016 г. комисията по бюджетен контрол изслуша предложения от Съвета кандидат за член на Сметната палата;

1.  изказва отрицателно становище относно предложението на Съвета за назначаване на Януш Войчеховски за член на Сметната палата;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и, за сведение, на Сметната палата, както и на другите институции на Европейския съюз и на институциите за одит на държавите членки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АВТОБИОГРАФИЯ НА ЯНУШ ВОЙЧЕХОВСКИ

Професия:

юрист, бивш съдия, понастоящем адвокат

Образование:

висше юридическо образование: магистърска степен по право от Университета в Лодз, Факултет по право и администрация (1977 г.)

Професионална кариера:

– член на Европейския парламент от 2004 г. насам

– заместник-председател на Сейма на Република Полша (2001 – 2004 г.)

– председател на „Najwyższa Izba Kontroli“ [Върховната сметна палата на Полша] (1995 – 2001 г.)

– депутат в Сейма на Република Полша (1993 – 1995 г.)

– съдия в районния съд на Рава Мазовецка, съдия в окръжния съд в Скерневице, съдия в Апелативния съд във Варшава (1980 – 1993 г.)

– младши прокурор (1977 – 1980 г.)

Заемани длъжности в националния парламент:

– депутат в Сейма на Република Полша (1993 – 1995 г.; 2001 – 2004 г.)

– заместник-председател на Сейма на Република Полша (2001 – 2004 г.)

– председател на комисията по промени в кодификацията (2001 – 2004 г.)

Заемани длъжности в националното правителство:

– заместник-държавен секретар в кабинета на министър-председателя, отговарящ за законодателни въпроси (1994 – 1995 г.)

Заемани длъжности във външни одиторски органи:

председател на „Najwyższa Izba Kontroli“ [Върховната сметна палата на Полша] (1995 – 2001 г.)

Заемани длъжности в съдебната система:

– съдия в районна, окръжна и апелативна инстанция (1980 – 1993 г.)

– командирован съдия във Върховния съд (1990 – 1991 г.)

– член на Националния съдебен съвет (1990 – 1993 г.)

— съдия в Държавния съд (1991 – 1993 г.)

Заемани длъжности в институции на ЕС:

–   член на Европейския парламент от 2004 г. насам

–   заместник-председател на комисията по земеделие и развитие на селските райони (от 2004 г. насам)

–   член на комисията по бюджетен контрол (2004 – 2009 г.)

–   Делегация към Парламентарните комисии за сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан и ЕС-Узбекистан и за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия

–   наблюдател в ЕП (2003 – 2004 г.)

Заемани длъжности в други международни организации:

– член на управителния съвет на ЕВРОСАЙ (Европейска организация на върховните одиторски институции) (1995 – 1999 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСНИКА ОТ ЯНУШ ВОЙЧЕХОВСКИ

Професионален опит

1.  Моля, посочете Вашия професионален опит в областта на публичните финанси, независимо дали става въпрос за бюджетно планиране, изпълнение или управление на бюджета, или бюджетен контрол или одит.

От 1995 до 2001 г. бях председател на Върховната сметна палата (ВСП) – конституционен държавен одиторски орган, който следи за държавния бюджет и други области на дейност на държавата – след като бях избран от полския парламент за шестгодишен мандат. Докато бях на служба, представих шест одити на изпълнението на държавния бюджет към полския парламент и отговорих на въпросите на членовете на парламента.

Като председател на ВСП отговарях също и за изготвянето и управлението на бюджета на самата институция.

Работя по въпроси, свързани с бюджета на ЕС, от 2004 г. насам, както като член на Европейския парламент така и, по-специално, като заместник-председател на комисията по земеделие и развитие на селските райони.

2.  Какви са Вашите най-значими постижения в професионалната Ви кариера?

Имах много успехи в ролята си на съдия. През 1990 г., след падането на тоталитарния режим в Полша, бях предложен от полските съдии за член на новосформирания Национален съдебен съвет – орган, отговарящ за мониторинга на независимостта на съдебната система и независимостта на съдилищата. През същата година бях поканен да изпълнявам длъжността съдия в Апелативния съд и да се произнасям във Върховния съд. Докато бях съдия изготвих няколко академични публикации, по-специално коментар на Наказателния кодекс (1997 г.).

Като председател на ВСП ръководех нейните систематични дейности за разследване на риска от корупция. През 2000 г. под мое ръководство ВСП публикува широкообхватен „Анализ на риска от корупция в контекста на разследванията, провеждани от Върховната сметна палата“, в който се очертават способстващите за корупция механизми и областите, които са най-силно изложени на риск от корупция в Полша. Анализът също така съдържа препоръки за държавната администрация с оглед намаляване на риска от корупция. Много от тези препоръки бяха изпълнени. Дейностите на ВСП за ограничаване на риска от корупция продължават и до днес, а в резултат от тях рискът от корупция систематично намалява и рейтингът на Полша в класацията на „Transparency International“ за борба с корупцията се поправя.

Докато бях неин ръководител, ВСП имаше изключителни успехи в разкриването на случаи на корупция в управлението на публичните активи, някои от които включваха случаи на приватизация.

Най-големият ми успех като член на полския национален парламент е разкриването на корупционни сделки, свързани с договори за възлагане на обществени поръчки, и въвеждането в полското право на разпоредба, която намалява солидарността между предлагащите и приемащите подкупи лица, тъй като разпорежда, че ако предлагащото подкуп лице по своя собствена инициатива съобщи на органите за корупционна сделка, преди тя да бъде разкрита, то няма да бъде подведено под отговорност. Законът значително подобри ефективността на преследването на свързаните с корупция престъпления.

Също така въведох в полското наказателно производство понятието „анонимен свидетел“, което дава възможност за укриване на информация за свидетели по дела, свързани с организираната престъпност, така че тези свидетели да не станат обект на отмъщение от страна на престъпни организации. Това беше важна стъпка за защитата на свидетелите.

Изготвих също проект на закон за създаване на Главна прокуратура към държавната хазна – орган, отговорен за правната защита на държавни активи. Законът беше приет и понастоящем този орган действа ефективно.

Смятам, че работата ми в областта на защитата на животните е мой голям успех като член на Европейския парламент. Понастоящем съм председател на интергрупата за хуманно отношение и опазване на животните, която играе много активна роля в Европейския парламент и предлага мерки за подобряване на хуманното отношение към животните и тяхното опазване в ЕС. През 2009 г. бях докладчик за Регламента на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на животните по време на клане. В регламента успяхме да въведем много разпоредби за по-високи стандарти за хуманно отношение към животните по време на клане.

Нещо повече, аз активно и успешно допринесох за работата по въвеждане на забрана за вноса на продукти от кучета, котка и тюлени, предвид жестоките методи, използвани за убиване на тези животни в трети страни.

3.  Какъв е Вашият професионален опит в международни мултикултурни и многоезикови организации или институции, установени извън Вашата държава на произход?

По-голямата част от опита си в работата в международна среда придобих като активен член на Европейския парламент от 2004 г. насам. Аз съм заместник-председател на комисията на Европейския парламент по земеделие и развитие на селските райони от 2004 г. насам.

Преди това, като председател на Върховната сметна палата от 1995 г. до 2001 г., участвах активно в дейността на международните организации на висшите контролни органи ЕВРОСАЙ и ИНТОСАЙ. Бях член на управителния съвет на ЕВРОСАЙ и участвах активно в конгресите, конференциите и семинарите на тези организации.

4.  Били ли сте освобождаван(а) от отговорност за предходно изпълняваните от Вас управленски функции, ако се прилага такава процедура?

По време на мандата си като председател на Върховната сметна палата полският парламент оценяваше моите доклади за дейността и изпълнението на бюджета на институцията за всяка от шестте години. Всички тези оценки бяха положителни.

5.  Кои от предходно заеманите от Вас професионални длъжности са в резултат на политическо назначение?

Единствената длъжност, която съм заемал в резултат на политическо назначение, беше позицията на заместник-държавен секретар в канцеларията на Министерския съвет през периода 1994 – 1995 г. Отговарях за законодателството и бях назначен на поста от министър-председателя. Всички останали публични постове заех след избори (за член на националния парламент, на Европейския парламент) или след избор в рамките на Сейма (за председател на ВСП).

6.  Кои са трите най-важни решения, във вземането на които сте взели участие в професионалната Ви кариера?

Като съдия през 90-те години на миналия век си спомням по-специално присъда, в която се противопоставих на смъртното наказание. Тъй като в състав от петима съдии бях единственият, който се противопостави на наказанието, решението беше взето с 4:1 гласа.

Върховният съд подкрепи възражението ми и смъртното наказание не беше изпълнено. По онова време смъртното наказание все още съществуваше в Полша – то беше премахнато едва през 1997 г. – и допринесох за премахването му чрез своето противопоставяне първо като съдия, а след това като член на Парламента.

Най-трудното решение, което взех, докато работех в полската Върховна сметна палата, беше да представя отрицателна оценка на изпълнението на държавния бюджет за 2001 г., което беше първият случай на издадена отрицателна оценка. Не се поколебах да представя отрицателната оценка, въпреки че знаех, че това ще попречи на моето преизбиране за поста, тъй като по това време шестгодишният ми мандат изтичаше. Освен това отрицателната оценка накърняваше репутацията на управляващото мнозинство.

Като председател на Върховната сметна палата също взех особено важно решение относно мониторинга на заплатите на държавните служители и ръководителите на държавните предприятия. Моят критичен доклад относно произволния начин, по който се определят тези възнаграждения, стана основа за приемане от страна на Парламента на закон, ограничаващ размера на тези заплати. Този закон продължава да е в сила.

Един от одитите, проведени от Върховната сметна палата, докато бях неин ръководител, доведе до отказ на правителството да осъществи изключително скъпа обществена поръчка за оръжия, като с това се спестиха стотици милиони евро от държавния бюджет.

Независимост

7.  Договорът постановява, че членовете на Сметната палата трябва да са „напълно независими“ при изпълнението на своите функции. Как бихте прилагали това задължение при изпълнението на Вашите бъдещи функции?

Нито като съдия, нито като председател на Върховната сметна палата не съм изпълнявал задълженията си по такъв начин, че моята независимост да бъде поставена под въпрос – напротив, бях оценен като напълно независим съдия и напълно независим председател на ВСП – и моята независимост в работата ми в Сметната палата няма да бъде застрашена по никакъв начин. Знам, че тази роля изисква абсолютна обективност и пълен стремеж към правилна оценка на установените от одита факти.

8.  Имате ли Вие или Ваши близки роднини (родители, братя и сестри, законен партньор и деца) стопанско или финансово участие или други ангажименти, които биха могли да се окажат в конфликт с бъдещите Ви функции?

Нито аз, нито който и да било член на семейството ми, не се занимава със стопанска дейност. Моите родители са починали, съпругата и трите ми сестри са пенсионирани, по-малкият ми брат е земеделски стопанин и член на полския национален парламент. Един от синовете ми ръководи собствена фирма в областта на ИТ, а другият е адвокат, и нито един от тях не се занимава с никаква икономическа или финансова дейност, която би могла да се окаже в конфликт с бъдещите ми функции в Сметната палата.

9.  Готов ли сте да разкриете всички Ваши финансови интереси и други ангажименти пред председателя на Сметната палата и да ги оповестите публично?

Готов съм да разкрия своите активи не само пред председателя на Сметната палата, но също така и пред обществеността. Като член на Европейския парламент ежегодно правя в Полша публична декларация за финансовите си интереси, която е публикувана в интернет. Финансовото ми положение е напълно прозрачно.

10.  Страна ли сте по текущо съдебно производство? Ако отговорът е утвърдителен, моля, представете подробности.

Не съм страна по висящо наказателно производство. През последните години срещу мен бяха заведени два граждански иска, свързани с направени от мен критични изявления, едно относно лошо управление и разхищение на средствата на ЕС от страна на полски министър, и друго – във връзка с лошо управление на получена държавна помощ от страна на управителния съвет на полско държавно дружество. Спечелих и двете дела. Съдът прецени, че моите критики са основателни.

11.  Имате ли активна или изпълнителна роля в политиката? Ако отговорът е утвърдителен – на какво равнище? Заемали ли сте политическа длъжност през последните 18 месеца? Ако отговорът е утвърдителен, моля, представете подробности.

Не заемам, нито съм заемал през последните 18 месеца, изпълнителна длъжност в политиката. През 2015 г. бях действащ регионален пълномощник на партия „Право и справедливост“ в регион Лодз за няколко месеца, без да бъда официално назначен на длъжността. Не изпълнявам повече тези задължения.

Като член на Европейския парламент съм член на политическия съвет на партия „Право и справедливост“, който е изпълнителен орган на партията и се състои от всички парламентаристи, които са членове на партията.

12.  Ще се откажете ли от заемането на всякакви изборни длъжности или ще преустановите ли изпълнението на всякакви отговорни функции в политическа партия, ако бъдете назначен(а) за член на Сметната палата?

Ако бъда назначен за член на Сметната палата, ще подам оставка като член на политическия съвет на партия „Право и справедливост“. Ще прекратя изцяло всякакви политически дейности за цялото времетраене на мандата си в Сметната палата. Постъпих по същия начин в Полша, когато бях председател на Върховната сметна палата (ВСП) – временно спрях политическата си дейност.

13.  Как бихте постъпили в случай на сериозна нередност или дори случай на измама и/или корупция, в които участват лица от Вашата държава членка на произход?

Бих представил констатациите точно и бих направил заключения въз основа на тези констатации, включително бих поставил въпроса пред правоприлагащите органи. Не може да съществува преференциално отношение независимо дали става въпрос за дадена държава или лице. Като председател на ВСП представих критични доклади, които доведоха до оставка на министри, включително на министри от собствените ми политически кръгове. През 1996 г. публикувах критичен доклад относно дейностите на министъра по международно икономическо сътрудничество, който беше член на партията, към която принадлежах, преди да бъда избран за председател на ВСП. Разследването разкри лошо управление от страна на министъра, който впоследствие беше освободен от длъжността. С въпроса се заеха правоприлагащите органи, а аз не се поколебах да представя реалните констатации от одита и произтичащите от тях заключения.

Бих искал да добавя също, че като председател на ВСП добросъвестно представих критичните констатации относно нередности в използването на средства от предприсъединителните фондове по ФАР от страна на Полша.

Изпълнение на функциите

14.  Какви следва да бъдат според Вас главните характеристики на една култура на добро финансово управление във всеки публичен орган? Как Сметната палата би могла да допринесе за нейното прилагане?

Доброто управление на публичните финанси означава преди всичко управление, което не позволява прахосване или корупция. Въз основа на опита си от ВСП, който също може да бъде подходящ в Сметната палата, смятам, че е особено важно да се премахне възможността длъжностните лица да предприемат произволни действия, да не се допуска конфликт на интереси и да се гарантира прозрачност (откритост) при използването на публичните средства и ефективна система за проверки. Накратко, доброто финансово управление е управление, което не позволява произвол или конфликти на интереси и увеличава прозрачността и ефективността на контрола.

Сметната палата може да допринесе за подобряване на управлението на публичните средства посредством разкриването на нарушения и изготвянето на конкретни препоръки за премахване на произвола при процеса на вземане на решения, за премахване на конфликти на интереси, за повишаване на прозрачността и за подобряване на проверките.

15.  Съгласно Договора от Сметната палата се изисква да подпомага Парламента при упражняването на правомощията му за контрол на изпълнението на бюджета. Как бихте подобрили допълнително сътрудничеството между Сметната палата и Европейския парламент (в частност неговата комисия по бюджетен контрол) с цел както засилване на публичния надзор над общите разходи, така и повишаване на икономическата му ефективност?

Сметната палата изпълнява своята роля за подпомагане на правомощията за контрол на Европейския парламент много добре като предоставя на Парламента надеждна информация за разходването на бюджета на ЕС. Вярвам, че подобряване на сътрудничеството е възможно чрез увеличаване на обхвата на аналитичната работа на Сметната палата.

Според мен първата възможност за увеличаване на ролята на Сметната палата е продължаването на започнатата през 2014 г. практика за изготвяне на обзорни прегледи. През 2014 г. два такива обзорни прегледа – единият относно механизмите за отчетност и вторият относно рисковете пред финансовото управление на бюджета на ЕС – представляваха много ценни проучвания и съдържаха важни препоръки за Парламента. В Сметната палата ще се застъпя за изготвянето на повече подобни обзорни прегледи.

В допълнение следва да се отдаде по-голямо значение на изпълнението на препоръките на Палатата. Както Сметната палата така и Парламентът следва по-решително да търсят отговорност от контролираните институции за изпълнението на препоръките на Сметната палата.

16.  Според Вас каква е добавената стойност на одита на изпълнението и как заключенията от одита следва да бъдат включени в процедурите за управление?

Считам, че важна добавена стойност от одита на изпълнението е подобряването на разпределението на средствата на ЕС и тяхното по-справедливо отпускане сред бенефициентите.  Другата полза от него е, че той повишава осведомеността на гражданите на ЕС относно това как се изразходват публичните средства, тъй като по-добрите познания пораждат повече доверие в ЕС и неговите институции. В обобщение конкретната добавена стойност от одита на изпълнението се състои в подобряването на демократичния контрол на дейностите на институциите на ЕС и изпълнението на бюджета на ЕС. 

17.  Как би могло да се подобри сътрудничеството между Сметната палата, националните одитни институции и Европейския парламент (комисията по бюджетен контрол) относно одита на бюджета на ЕС?

Сътрудничеството между Палатата и националните одитни органи е добро. Особено ми е приятно поради много доброто, дори отлично, сътрудничество между Сметната палата и полската Върховна сметна палата. Като председател на ВСП през 90-те години на миналия век, когато Полша беше кандидат за членство в ЕС, започнах сътрудничеството между ВСП и Сметната палата и работих заедно с председателите на Палатата – г-н Мидълхок, г-н Фридман и г-н Нилсън. Добрите основи на това сътрудничество понастоящем водят до добри резултати: в своя доклад за 2014 г. Палатата посочи полската ВСП като изключителен пример за добро сътрудничество по същество.

Виждам възможности за подобрение главно в по-нататъшните усилия за хармонизиране на методологиите на одита, с които Сметната палата може да предостави своя опит, но също така тя самата следва да си набави добри практики, като например ефективните модели на полската ВСП за набелязване на рисковете от корупция. Сметната палата, разбира се, не е разследващ орган, но тя може и следва да подчертава системните рискове и механизмите, които подстрекават към корупция.

Считам, че сътрудничеството може да се подобри също така чрез по-широк обмен на информация относно констатациите от одитите. Сметната палата може да използва по-широко констатациите от одитите, извършени от националните одитни органи, като това би могло да предотврати ненужно дублиране.

Съвместните или паралелните одити от страна на Сметната палата и върховните одитни органи на държавите членки също са нещо, към което следва да се стремим, тъй като съществуват неизползвани възможности за сътрудничество в тази област.

18.  Как бихте развили допълнително докладването на Сметната палата с цел на Европейския парламент да се предоставя цялата необходима информация относно точността на данните, предоставени от държавите членки на Европейската комисия?

Докладването от страна на Сметната палата на информация относно данните, предоставени от държавите членки, може да бъде развито предимно въз основа на съвместните одити от Сметната палата и върховните одитни органи на държавите членки, които предлагам в отговор на въпрос 17, като това би отчело проблема с надеждността на данните, предоставени от държавите членки. Би било възможно, например, съвместно да се провери дали Комисията получава надеждна информация относно използването на средствата за групите селскостопански производители.

Това обаче е въпрос от компетентността на върховните одитни институции. Полската одитна институция – ВСП разполага със законови правомощия да предприема съвместни одити с Европейската сметна палата при условия, установени по взаимно съгласие.

Други въпроси

19.  Ще оттеглите ли кандидатурата си, ако становището на Парламента е против назначаването Ви за член на Сметната палата?

Да. Ако становището на Парламента е неблагоприятно ще поискам от полското правителство да разгледа възможността за оттегляне на моята кандидатура.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

15.3.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

9

12

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Xabier Benito Ziluaga