BETÆNKNING om den foreslåede udnævnelse af Janusz Wojciechowski til medlem af Revisionsretten

17.3.2016 - (C8-0414/2015 – 2015/0817(NLE))

Budgetkontroludvalget
Ordfører: Igor Šoltes

Procedure : 2015/0817(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0061/2016
Indgivne tekster :
A8-0061/2016
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om den foreslåede udnævnelse af Janusz Wojciechowski til medlem af Revisionsretten

(C8-0414/2015 – 2015/0817(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 286, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0414/2015),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 121,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0061/2016),

A.  der henviser til, at Parlamentets Budgetkontroludvalg derefter foretog en bedømmelse af den indstillede kandidats papirer, især på baggrund af de krav, der er fastsat i artikel 286, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

B.  der henviser til, at udvalget den 15. marts 2016 afholdt en høring med Rådets indstillede kandidat til medlem af Revisionsretten;

1.  afgiver negativ udtalelse om Rådets forslag om udnævnelse af Janusz Wojciechowski til medlem af Revisionsretten;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og til orientering til Revisionsretten samt til Den Europæiske Unions øvrige institutioner og medlemsstaternes revisionsinstitutioner.

BILAG 1: CURRICULUM VITÆ FOR Janusz Wojciechowski

Stilling:

Jurist, tidligere dommer, nu advokat

Uddannelse:

Videregående jurastudier: kandidateksamen i jura fra University of Łódz, fakultetet for jura og forvaltning (1977)

Karriere:

- Medlem af Europa-Parlamentet (2004-)

- Næstformand for den polske Sejm (2001-2004)

- Formand for Najwyższa Izba Kontroli (Polens øverste revisionsmyndighed) (1995-2001)

- Medlem af den polske Sejm (1993-1995)

- Dommer ved distriktsretten i Rawa Mazowiecka, dommer ved regionalretten i Skierniewice, dommer ved appelretten i Warszawa (1980-1993)

- Trainee som offentlig anklager (1977-1980)

Hverv i det nationale parlament:

- Medlem af den polske Sejm (1993-1995, 2001-2004)

- Næstformand for den polske Sejm (2001-2004)

- Formand for udvalget om lovændringer (2001-2004)

Hverv i den nationale regering:

- Understatssekretær for retlige anliggender, ministerrådets kontor (1994-1995)

Hverv i eksterne revisionsorganer:

- Formand for Najwyższa Izba Kontroli (Polens øverste revisionsmyndighed) (1995-2001)

Hverv ved domstolene:

- Dommer ved distrikts-, regional- og appelretter (1980-1993)

- Dommer midlertidigt overflyttet til højesteretten (1990-1991)

- Medlem af det nationale råd for domstolene (1990-1993)

- Dommer ved den polske rigsret Trybunał Stanu (1991-1993)

Hverv i EU-institutioner:

- Medlem af Europa-Parlamentet (2004-)

- Næstformand for Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (2004-)

- Medlem af Budgetkontroludvalget (2004-2009)

- Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan og EU-Usbekistan og for Forbindelserne med Tadsjikistan, Turkmenistan og Mongoliet

- Observatør i Europa-Parlamentet (2003-2004)

Hverv i internationale organisationer:

- Medlem af bestyrelsen for EUROSAI - European Organisation of Supreme Audit Institutions (1995-1999)

BILAG 2: JANUSZ WOJCIECHOWSKIS SVAR PÅ SPØRGESKEMAET

Erhvervsmæssig erfaring

1.  Angiv venligst Deres erhvervsmæssige erfaring inden for offentlige finanser såsom budgetplanlægning, budgetgennemførelse, budgetforvaltning, budgetkontrol og budgetrevision.

I perioden 1995-2001 var jeg formand for den øverste revisionsmyndighed i Polen (NIK), som er det polske rigsrevisionsorgan, der overvåger statsbudgettet og andre af statens aktivitetsområder. Jeg blev valgt til denne post af det polske parlament for en periode på seks år. Mens jeg var formand, forelagde jeg seks revisioner af gennemførelsen af statsbudgettet for det polske parlament og besvarede spørgsmål fra medlemmerne.

Som formand for NIK var jeg desuden ansvarlig for at udarbejde og forvalte NIK's eget budget.

Jeg har arbejdet med spørgsmål vedrørende EU-budgettet siden 2004, både som medlem af Europa-Parlamentet og især som næstformand for Udvalget om Landbrug og Landdistrikter.

2.  Hvad er de mest betydningsfulde resultater, De har opnået i Deres arbejdsliv?

I min rolle som dommer opnåede jeg flere vigtige resultater. I 1990 blev jeg, efter det totalitære regimes fald i Polen, udnævnt af polske dommere til at deltage i det nyoprettede nationale råd for domstolene – et organ, der er ansvarligt for at overvåge dommernes og domstolenes uafhængighed. Samme år blev jeg bedt om at udøve hvervet som dommer ved appelretten og ved højesteretten. Som dommer skrev jeg en række akademiske publikationer, navnlig en kommentar om strafferetten (1997).

Som formand for NIK overvågede jeg dets systematiske undersøgelsesaktiviteter med henblik på at afdække risikoen for korruption. I 2000 offentliggjorde NIK under min ledelse sin brede "analyse af risiciene for korruption i lyset af den øverste revisionsmyndigheds undersøgelser", som påpegede korruptionsfremmende mekanismer og områder med størst risiko for korruption i Polen. Analysen indeholdt også anbefalinger til statsforvaltningen med henblik på at mindske risikoen for korruption. Mange af disse anbefalinger er siden blevet efterkommet. Der bygges den dag i dag stadig videre på NIK's arbejde på at mindske risikoen for korruption, og det bidrager systematisk til at mindske risikoen for korruption og til at sikre Polen en bedre placering i Transparency Internationals antikorruptionsindeks.

Under min ledelse havde NIK stort held med at afsløre korruptionssager i forbindelse med forvaltningen af offentlige aktiver. Nogle af disse sager involverede privatisering.

Min største succes som medlem af Polens parlament var afsløringen af korrupte aftaler i forbindelse med kontrakter om offentlige indkøb og indførelsen af en bestemmelse i den polske lovgivning, der svækkede solidariteten mellem betalere og modtagere af bestikkelse ved at fastslå, at betalere af bestikkelse ikke ville blive draget til ansvar, hvis de på eget initiativ meldte den korrupte aftale til myndighederne, før den pågældende aftale blev opdaget. Loven har gjort retsforfølgelse af korruption meget mere effektiv.

Jeg fik ligeledes indført begrebet anonyme vidner i den polske strafferetspleje, der gør det muligt at holde oplysninger om vidner, der afgiver vidneforklaring i sager om organiseret kriminalitet, hemmelige, således at disse vidner ikke udsættes for repressalier fra kriminelle organisationers side. Det var et vigtigt skridt inden for vidnebeskyttelse.

Jeg udarbejdede desuden et lovforslag om oprettelse af statsadvokaturen, som er den myndighed, der er ansvarlig for den retlige beskyttelse af statens aktiver. Loven blev vedtaget, og statsadvokaturen eksisterer stadig den dag i dag.

Efter min mening har min største succes som medlem af Europa-Parlamentet været mit arbejde for dyrebeskyttelse. Jeg er for øjeblikket formand for den tværpolitiske gruppe for dyrevelfærd og dyrebeskyttelse, der spiller en meget aktiv rolle i Europa-Parlamentet og iværksætter foranstaltninger til forbedring af dyrevelfærd og dyrebeskyttelse i EU. I 2009 var jeg ordfører i forbindelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af dyr på slagtetidspunktet. I forordningen lykkedes det os at indføre mange bestemmelser for højere standarder for dyrevelfærd på slagtetidspunktet.

Desuden har jeg aktivt og med succes bidraget til arbejdet med at få indført et forbud mod import af produkter, der stammer fra hunde, katte eller sæler, på grund af de grusomme metoder, der anvendes til at aflive disse dyr i tredjelande.

3.  Hvilke erhvervserfaringer har De inden for internationale multikulturelle og flersprogede organisationer eller institutioner beliggende uden for Deres hjemland?

Størstedelen af min erfaring med at arbejde i et internationalt miljø har jeg fra mit virke som aktivt medlem af Europa-Parlamentet siden 2004. Jeg har været næstformand for Europa-Parlamentets Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter siden 2004.

Inden da deltog jeg – som formand for NIK i perioden 1995-2001 – aktivt i arbejdet i de internationale organisationer for øverste revisionsmyndigheder EUROSAI- og INTOSAI. Jeg var medlem af EUROSAI's bestyrelse og deltog aktivt i kongresser, konferencer og seminarer.

4.  Har De fået meddelt decharge for de forvaltningsopgaver, De tidligere har varetaget, hvis disse har været underkastet en sådan procedure?

I min tid som formand for NIK i perioden 1995-2001 vurderede det polske parlament mine aktivitetsrapporter og min gennemførelse af budgettet for hvert af de seks år. Alle disse vurderinger var positive.

5.  Hvilke af Deres tidligere stillinger skyldes politiske udnævnelser?

Den eneste stilling, jeg har haft som følge af en politisk udnævnelse, var stillingen som understatssekretær på ministerrådets kontor i perioden 1994-1995. Jeg var ansvarlig for lovgivning og blev udnævnt til denne post af premierministeren. Jeg blev valgt til alle de øvrige offentlige poster, jeg har haft, ved offentlige valg (til det polske parlament og til Europa-Parlamentet) eller ved valg i det polske parlament (formand for den øverste revisionsmyndighed).

6.  Hvad er de tre vigtigste beslutninger, som De har været med til at træffe i Deres karriere?

Jeg kan huske, at jeg engang, da jeg var dommer tilbage i 1990'erne, modsatte mig en dødsdom. Eftersom jeg var den eneste af dommerpanelets fem dommere, der modsatte mig dommen, blev jeg nedstemt 4:1.

Polens højesteret støttede imidlertid min modstand, og dødsstraffen blev således ikke eksekveret. Dødsstraffen fandtes på det tidspunkt stadig i Polen – den blev ikke afskaffet før i 1997 – og jeg bidrog ved min indsigelse imod dødsstraffen til dens afskaffelse, først som dommer og siden som medlem af parlamentet.

Den vanskeligste beslutning, jeg har måttet træffe i min tjenestetid i NIK, var at fremsætte en negativ vurdering af gennemførelsen af statsbudgettet i 2001, hvilket var første gang nogensinde, at der blev fremsat en negativ vurdering. Jeg tøvede ikke med at indgive min vurdering, selv om jeg vidste, at jeg derved blokerede for mit eget genvalg og satte punktum for min seksårige mandatperiode. Desuden skadede den negative vurdering regeringsflertallets omdømme.

I min tid som formand for NIK traf jeg også en meget vigtig beslutning om overvågning af lønningerne til regeringens embedsmænd og til ledere af statsejede virksomheder. Min kritiske rapport om den uregulerede måde, hvorpå disse lønninger blev fastsat, dannede grundlag for en retsakt fra parlamentet, der begrænser niveauet af disse lønninger. Denne parlamentariske retsakt er stadig i kraft.

En af de revisioner, der blev foretaget under min ledelse af NIK, forhindrede regeringen i at gennemføre en meget bekostelig våbenkontrakt, hvorved der blev sparet flere hundrede millioner euro på statens budget.

Uafhængighed

7.  I henhold til traktaten udfører Revisionsrettens medlemmer deres hverv i "fuldkommen uafhængighed". Hvordan vil De opfylde dette krav i forbindelse med udøvelsen af Deres kommende hverv?

Hverken som dommer eller som formand for NIK har jeg udført mit hverv på en sådan måde, at der er stillet spørgsmål ved min uafhængighed. Tværtimod blev jeg betragtet som en fuldstændig uafhængig dommer og en fuldstændig uafhængig formand for NIK. Min uafhængighed vil heller ikke blive bragt i fare på nogen måde i min mandatperiode i Revisionsretten. Jeg er klar over, at denne rolle kræver fuldstændig objektivitet og fuld respekt for bedømmelsen af revisionsresultaterne.

8.  Har De eller Deres nærmeste (forældre, brødre, søstre, ægtefælle, registrerede partner, børn) forretningsmæssige eller økonomiske besiddelser eller andre forpligtelser, som kunne være uforenelige med Deres fremtidige hverv?

Jeg er ikke involveret i nogen erhvervsaktiviteter, og det er der heller ikke andre i min familie, der er. Mine forældre er døde, min hustru og mine tre søstre er pensionerede, og min yngre bror er landmand og medlem af det polske parlament. En af mine sønner driver sit eget IT-firma og den anden er advokat, og ingen af dem er involveret i nogen økonomiske eller finansielle aktiviteter, som kunne komme i konflikt med mine fremtidige opgaver som medlem af Revisionsretten.

9.  Vil De fremlægge alle Deres finansielle og øvrige interesser for Revisionsrettens formand og offentliggøre dem?

Jeg er parat til at oplyse ikke blot Revisionsrettens formand, men også offentligheden om mine aktiver. Som medlem af Europa-Parlamentet fremsætter jeg årligt en offentlig erklæring om mine finansielle interesser i Polen, og den offentliggøres på internettet. Min økonomiske situation er fuldt ud gennemsigtig.

10.  Er De involveret i nogen verserende retssager? Hvis ja, redegøres nærmere herfor.

Jeg er ikke involveret i nogen straffesager. I de senere år er der blevet iværksat to civile søgsmål mod mig vedrørende nogle kritiske udtalelser, jeg har fremsat: én om en polsk ministers dårlige forvaltning og spild af EU-midler og én om dårlig forvaltning fra bestyrelsens side i en polsk statsejet virksomhed, som på tidspunktet modtog statsstøtte. Jeg fik medhold i begge sager. Retten konstaterede, at min kritik var begrundet.

11.  Har De nogen aktiv eller udøvende politisk rolle og i givet fald på hvilket niveau? Har De varetaget nogen politiske funktioner inden for de seneste 18 måneder? Hvis ja, redegøres nærmere herfor.

Jeg varetager ikke og har ikke i løbet af de seneste 18 måneder varetaget nogen ledende stilling inden for politik. I 2015 var jeg i nogle måneder den fungerende regionale repræsentant for partiet Prawo i Sprawiedliwość (lov og retfærdighed) i Łódź-regionen, uden dog at være formelt udpeget til posten. Jeg varetager ikke længere denne funktion.

Som medlem af Europa-Parlamentet er jeg medlem af Prawo i Sprawiedliwośćs politiske råd, som er partiets udøvende organ og består af alle partiets medlemmer, som også er parlamentsmedlemmer.

12.  Er De indstillet på at træde tilbage fra en post, De er valgt til, eller at opgive et hverv, som indebærer forpligtelser i et politisk parti, hvis De udnævnes til medlem af Revisionsretten?

Hvis jeg bliver udnævnt til medlem af Revisionsretten, vil jeg træde tilbage fra Prawo i Sprawiedliwośćs politiske råd. Jeg vil suspendere al min politiske aktivitet fuldstændigt under min mandatperiode i Revisionsretten. Det er lige præcis, hvad jeg gjorde i Polen, da jeg var formand for den øverste revisionsmyndighed (NIK): jeg suspenderede mine politiske aktiviteter.

13.  Hvordan ville De behandle tilfælde af alvorlige uregelmæssigheder eller endog bedrageri- og/eller korruptionssager, som personer fra Deres hjemland var involveret i?

Jeg ville fremlægge alle fakta korrekt og drage konklusioner heraf, herunder om at henvise sagen til de retshåndhævende myndigheder. Der kan ikke være tale om nogen præferencebehandling, hverken med hensyn til lande eller enkeltpersoner. Som formand for NIK fremsatte jeg nogle kritiske rapporter, som resulterede i, at flere ministre trådte tilbage, herunder ministre fra mine egne politiske kredse. I 1996 offentliggjorde jeg en kritisk rapport om de aktiviteter, der blev udført af ministeren for økonomisk samarbejde med udlandet, som var medlem af det parti, jeg selv var medlem af, inden jeg blev valgt til NIK. Disse undersøgelser afdækkede fejl og forsømmelser fra den pågældende ministers side, og vedkommende blev efterfølgende afskediget. Sagen blev taget op af de retshåndhævende myndigheder, og jeg havde ingen betænkeligheder ved at fremlægge de faktiske revisionsresultater og de deraf følgende konklusioner.

Jeg vil desuden tilføje, at jeg som formand for NIK fremlagde kritiske undersøgelsesresultater, som på ærlig vis afdækkede uregelmæssigheder i forbindelse med Polens anvendelse af Phare-førtiltrædelsesmidler.

Varetagelse af opgaver

14.  Hvad kendetegner efter Deres opfattelse en kultur med forsvarlig økonomisk forvaltning i en offentlig forvaltning? Hvordan kan Revisionsretten være med til at styrke en sådan kultur?

Forsvarlig forvaltning af offentlige finanser betyder først og fremmest en forvaltning, som ikke tillader spild eller korruption. På grundlag af min erfaring fra mit virke i NIK, som også kan blive relevant i Revisionsretten, mener jeg, at det er særlig vigtigt at fjerne tjenestemænds muligheder for at træffe vilkårlige foranstaltninger, ikke at tillade interessekonflikter og at sikre gennemsigtighed (åbenhed) i anvendelsen af offentlige midler samt et effektivt kontrolsystem. Kort sagt er en forsvarlig økonomisk forvaltning en forvaltning, som ikke tillader nogen form for vilkårlighed eller interessekonflikter, og som sikrer størst mulig gennemsigtighed og størst mulig effektivitet i kontrollerne.

Revisionsretten kan bidrage til at forbedre forvaltningen af offentlige midler ved at afsløre fejl og forseelser og fremsætte specifikke anbefalinger om at fjerne vilkårlighed i beslutningsprocessen, fjerne interessekonflikter, øge gennemsigtigheden og sikre bedre kontrol.

15.  I henhold til traktaten skal Revisionsretten bistå Parlamentet med udøvelsen af dets kontrolbeføjelser i forbindelse med gennemførelsen af budgettet. Hvordan vil De forbedre samarbejdet mellem Revisionsretten og Europa-Parlamentet yderligere (navnlig dets Budgetkontroludvalg) for både at styrke det offentlige tilsyn med brugen af penge og sikre mest valuta for pengene?

Revisionsretten udøver sin rolle med hensyn til at styrke Europa-Parlamentets kontrolbeføjelser på udmærket vis og giver Parlamentet pålidelige oplysninger om anvendelsen af EU-budgettet. Jeg mener, at det er muligt at styrke samarbejdet ved at øge omfanget af Revisionsrettens analytiske arbejde.

Jeg mener, at de primære muligheder for at styrke Revisionsrettens rolle består i at fortsætte den praksis med at udarbejde horisontale analyser, der blev påbegyndt i 2014. To af disse analyser fra 2014 – den ene vedrørte ansvarlighedsmekanismer og den anden risiciene for den økonomiske forvaltning af EU-budgettet – udgør meget værdifuld forskning og indeholder vigtige anbefalinger til Parlamentet. Ved Revisionsretten vil jeg slå til lyd for flere horisontale analyser af denne type.

Desuden bør der lægges større vægt på gennemførelsen af Revisionsrettens anbefalinger. Både Revisionsretten og Parlamentet bør i højere grad holde de institutioner, der er underlagt kontrol, ansvarlige og sørge for, at Revisionsrettens anbefalinger gennemføres.

16.  Hvilken form for merværdi mener De, resultatrevision kan tilføre, og hvordan bør konklusionerne heraf indarbejdes i forvaltningsprocedurerne?

Jeg mener, at den vigtige merværdi, som resultatrevisionen kan tilføre, består i, at den kan forbedre fordelingen af EU-midler og sikre en mere retfærdig fordeling af disse midler blandt modtagerne.  En anden fordel er, at den øger EU-borgernes bevidsthed om, hvordan de offentlige midler anvendes, og større viden skaber større tillid til EU og dets institutioner. Sammenfattende kan man sige, at merværdien af resultatrevisionen består i at styrke den demokratiske kontrol med EU-institutionernes virke og gennemførelsen af EU's budget. 

17.  Hvordan kan samarbejdet mellem Revisionsretten, de nationale revisionsorganer og Europa-Parlamentet (Budgetkontroludvalget) om revisionen af EU's budget forbedres?

Der er et godt samarbejde mellem Revisionsretten og de nationale revisionsorganer. Jeg er navnlig tilfreds med det meget gode – for ikke at sige eksemplariske – samarbejde, der er mellem Revisionsretten og Polens øverste revisionsmyndighed, NIK. Som formand for NIK tilbage i 1990'erne, da Polen var kandidatland, indledte jeg et samarbejde mellem NIK og Revisionsretten, og jeg arbejdede sammen med Revisionsrettens daværende formænd, Middelhoek, Friedmann og Nilsson. Det gode grundlag, som blev skabt med dette samarbejde, er nu begyndt at bære frugt: i sin rapport fra 2014 nævnte Revisionsretten samarbejdet med NIK som et ekstraordinært eksempel på godt samarbejde.

Jeg mener, at der stadig kan foretages forbedringer, navnlig ved at gøre en yderligere indsats for at tilpasse revisionsmetoderne, og Revisionsretten kan i den forbindelse dele ud af sin erfaring, men jeg mener også, at den bør drage nytte af andres bedste praksis, såsom den polske NIK's effektive modeller for identificering af korruptionsrisici. Revisionsretten er naturligvis ikke en undersøgelsesinstans, men den kan og bør fremhæve systemiske risici og mekanismer, der tilskynder til korruption.

Jeg mener, at samarbejdet også kunne forbedres gennem en mere omfattende udveksling af oplysninger om revisionsresultater. Revisionsretten kunne i højere anvende resultaterne af de revisioner, som de nationale revisionsorganer udfører, hvorved unødvendigt dobbeltarbejde kunne undgås.

Fælles eller parallelle revisioner foretaget af Revisionsretten og de øverste revisionsorganer i medlemsstaterne er også noget, der bør tilstræbes, eftersom der her findes uudnyttede samarbejdsmuligheder.

18.  Hvordan vil De yderligere forbedre Revisionsrettens rapportering med henblik på at give Europa-Parlamentet alle nødvendige oplysninger om nøjagtigheden af de data, som medlemsstaterne fremsender til Kommissionen?

Revisionsrettens rapportering om dataene fra medlemsstaterne kan først og fremmest udvikles på grundlag af de fælles revisioner foretaget af Revisionsretten og de øverste revisionsorganer i medlemsstaterne, som jeg foreslog i svaret på spørgsmål 17 ovenfor, og som skulle tage højde for problemet med pålideligheden af de data, som medlemsstaterne oplyser. Det ville f.eks. være muligt i fællesskab at undersøge, om Kommissionen har modtaget pålidelige oplysninger om brugen af midler til landbrugsproducentgrupper.

Dette spørgsmål drejer sig imidlertid om de øverste revisionsorganers kompetence. Den øverste polske revisionsmyndighed, NIK, har lovbestemte beføjelser til at foretage revisioner i fællesskab med Den Europæiske Revisionsret på de vilkår, der er fastlagt i en fælles aftale.

Øvrige spørgsmål

19.  Vil De trække Deres kandidatur tilbage, hvis Parlamentet afgav en negativ udtalelse om Deres udnævnelse til medlem af Revisionsretten?

Ja. Hvis Parlamentet afgav en negativ udtalelse, ville jeg anmode den polske regering om at overveje at trække mit kandidatur tilbage.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

15.3.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

9

12

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Xabier Benito Ziluaga