ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Janusz Wojciechowski ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

17.3.2016 - (C8-0414/2015 – 2015/0817(NLE))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Εισηγητής: Igor Šoltes

Διαδικασία : 2015/0817(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0061/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0061/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Janusz Wojciechowski ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

(C8-0414/2015 – 2015/0817(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0414/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 121 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0061/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του υποψηφίου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη συνεδρίασή της στις 15 Μαρτίου 2016 η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη σε ακρόαση του ορισθέντος από το Συμβούλιο υποψηφίου για το αξίωμα του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

1.  εκδίδει αρνητική γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διοριστεί ο Janusz Wojciechowski μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ JANUSZ WOJCIECHOWSKI

Επάγγελμα:

Νομικός, πρώην δικαστής, τώρα δικηγόρος

Εκπαίδευση:

Ανώτερες νομικές σπουδές: πτυχίο νομικής από το Πανεπιστήμιο του Łódz, Τμήμα Νομικής και Διοίκησης (1977)

Επαγγελματική σταδιοδρομία:

- Βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2004

- Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Πολωνίας (2001-2004)

- Πρόεδρος της Najwyższa Izba Kontroli [Ανώτατο Ελεγκτικό Συνέδριο] (1995-2001)

- Βουλευτής του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Πολωνίας (1993-1995)

- Δικαστής στο πρωτοδικείο της Rawa Mazowiecka, δικαστής στο επαρχιακό δικαστήριο του Skierniewice, δικαστής στο εφετείο της Βαρσοβίας (1980-1993)

- Ασκούμενος εισαγγελέας (1977-1980)

Θέσεις στο εθνικό κοινοβούλιο:

- Βουλευτής του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Πολωνίας (1993-1995) 2001-2004)

- Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Πολωνίας (2001-2004)

- Πρόεδρος της Επιτροπής Νομοθετικών Τροποποιήσεων (2001-2004)

Θέσεις στην εθνική κυβέρνηση:

- Υφυπουργός στο Γραφείο του Υπουργικού Συμβουλίου, αρμόδιος για νομοθετικά θέματα (1994-1995)

Θέσεις σε όργανα εξωτερικού ελέγχου:

Πρόεδρος της Najwyższa Izba Kontroli [Ανώτατο Ελεγκτικό Συνέδριο] (1995-2001)

Θέσεις στο δικαστικό σύστημα:

- Δικαστής σε πρωτοδικείο, επαρχιακό δικαστήριο και εφετείο (1980-93)

- Δικαστής αποσπασμένος στο Ανώτατο Δικαστήριο (1990-91)

- Μέλος του Εθνικού Δικαστικού Συμβουλίου (1990-93)

- Δικαστής στο Δικαστήριο του Κράτους (1991-93)

Θέσεις σε θεσμικά όργανα της ΕΕ:

- Βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2004

- Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (από το 2004)

- Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (2004-2009)

- Αντιπροσωπεία στις Επιτροπές Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Καζακστάν, ΕΕ-Κιργιζιστάν και ΕΕ-Ουζμπεκιστάν και για τις σχέσεις με το Τατζικιστάν, το Τουρκμενιστάν και τη Μογγολία

- Παρατηρητής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2003-2004)

Θέσεις σε άλλους διεθνείς οργανισμούς:

- Μέλος του διοικητικού συμβουλίου του EUROSAI – Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ανώτατων Οργάνων Ελέγχου (1995-1999)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ JANUSZ WOJCIECHOWSKI ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Επαγγελματική πείρα

1.  Παρακαλείσθε να αναφέρετε ποια είναι η επαγγελματική σας πείρα στα δημόσια οικονομικά, ήτοι σε τομείς όπως ο δημοσιονομικός προγραμματισμός, η εκτέλεση ή η διαχείριση προϋπολογισμού, ο έλεγχος του προϋπολογισμού ή ο λογιστικός έλεγχος.

Από το 1995 έως το 2001 ήμουν Πρόεδρος του Ανώτατου Ελεγκτικού Συνεδρίου (NIK), της κρατικής αρχής ελέγχου που προβλέπεται από το Σύνταγμα, και η οποία παρακολουθεί τον κρατικό προϋπολογισμό και άλλους τομείς κρατικής δραστηριότητας, θέση στην οποία εκλέχθηκα από το Πολωνικό Κοινοβούλιο για εξαετή θητεία. Κατά τη θητεία μου υπέβαλα στο Πολωνικό Κοινοβούλιο έξι εκθέσεις ελέγχου όσον αφορά την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού και απάντησα στις σχετικές ερωτήσεις των βουλευτών.

Ως Πρόεδρος του NIK, ήμουν επίσης αρμόδιος για την κατάρτιση και τη διαχείριση του προϋπολογισμού του.

Έχω εργαστεί σε τομείς που συνδέονται με τον προϋπολογισμό της ΕΕ από το 2004, τόσο ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και, ειδικότερα, ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου.

2.  Ποιες είναι οι σημαντικότερες επιτυχίες σας στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία;

Έχω ασκήσει με ιδιαίτερη επιτυχία τα καθήκοντά μου ως δικαστής. Το 1990, μετά την κατάρρευση του ολοκληρωτικού καθεστώτος στην Πολωνία, διορίστηκα, έπειτα από πρόταση των Πολωνών δικαστών, στο νεοσυσταθέν Εθνικό Δικαστικό Συμβούλιο, όργανο αρμόδιο για την παρακολούθηση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και της ανεξαρτησίας των δικαστηρίων. Το ίδιο έτος, μου ζητήθηκε να υπηρετήσω ως δικαστής στο Εφετείο και να συμμετάσχω στην εκδίκαση υποθέσεων στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ως δικαστής, συνέγραψα σειρά επιστημονικών δημοσιεύσεων, μεταξύ των οποίων ιδιαίτερη θέση έχει ο σχολιασμός του Ποινικού Κώδικα (1997).

Ως Πρόεδρος του NIK, επέβλεπα τις συστηματικές δραστηριότητες ερευνών όσον αφορά τον κίνδυνο διαφθοράς. Το 2000, υπό τη διεύθυνσή μου, το NIK δημοσίευσε εκτενή έρευνα με τίτλο «Ανάλυση του κινδύνου διαφθοράς στο πλαίσιο των ερευνών του Ανώτατου Ελεγκτικού Συνεδρίου», όπου περιγράφονται οι μηχανισμοί δημιουργίας διαφθοράς και οι τομείς που εκτίθενται περισσότερο στον κίνδυνο διαφθοράς στην Πολωνία. Η ανάλυση περιλάμβανε και συστάσεις προς τη δημόσια διοίκηση με στόχο τη μείωση του κινδύνου της διαφθοράς. Πολλές από τις συστάσεις αυτές έχουν εφαρμοστεί. Το έργο του NIK για τον περιορισμό του κινδύνου της διαφθοράς συνεχίζεται, και συμβάλει συστηματικά στη μείωση του κινδύνου διαφθοράς και στη βελτίωση της κατάταξης της Πολωνίας στο πλαίσιο του δείκτη της Διεθνούς Διαφάνειας για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Κατά τη θητεία μου, το NIK σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία στην αποκάλυψη κρουσμάτων διαφθοράς στη διαχείριση των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων, ορισμένα εκ των οποίων αφορούσαν ιδιωτικοποιήσεις.

Η μεγαλύτερη επιτυχία μου ως βουλευτή του εθνικού κοινοβουλίου της Πολωνίας ήταν η αποκάλυψη υποθέσεων διαφθοράς όσον αφορά δημόσιες συμβάσεις, και η ένταξη στο πολωνικό δίκαιο διάταξης που αποδυναμώνει την αλληλεγγύη μεταξύ δωροδοκούντων και δωροδοκούμενων, καθώς ορίζει ότι ο δωροδοκών που ενημερώνει, με δική του πρωτοβουλία, τις αρχές σχετικά με υπόθεση διαφθοράς πριν αυτή ανακαλυφθεί, δεν λογοδοτεί για τις πράξεις του. Ο νόμος έχει καταστήσει πιο αποτελεσματική τη δίωξη των εγκλημάτων διαφθοράς.

Επίσης, εισήγαγα στην πολωνική ποινική διαδικασία την έννοια της ανωνυμίας των μαρτύρων, η οποία καθιστά δυνατή την απόκρυψη των στοιχείων των μαρτύρων που καταθέτουν σε υποθέσεις οι οποίες αφορούν το οργανωμένο έγκλημα, έτσι ώστε οι εν λόγω μάρτυρες να μην κινδυνεύουν από αντίποινα εγκληματικών οργανώσεων. Η διάταξη αυτή αποτέλεσε σημαντικό βήμα στον τομέα της προστασίας των μαρτύρων.

Επίσης, συνέταξα κοινοβουλευτική πράξη για τη σύσταση της Γενικής Εισαγγελίας, αρχής αρμόδιας για τη νομική προστασία των περιουσιακών στοιχείων του κράτους. Η πράξη εγκρίθηκε και η υπηρεσία εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι σήμερα.

Πιστεύω ότι το έργο μου στον τομέα της προστασίας των ζώων αποτέλεσε τη μεγαλύτερη επιτυχία μου ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαι Πρόεδρος της Διακομματικής ομάδας για την καλή διαβίωση και την προστασία των ζώων, η οποία διαδραματίζει ενεργό ρόλο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προτείνει μέτρα για τη βελτίωση της διαβίωσης και την προστασία των ζώων στην ΕΕ. Το 2009 ήμουν εισηγητής για τον κανονισμό του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των ζώων κατά τη σφαγή. Στο πλαίσιο του κανονισμού κατορθώσαμε να θεσπίσουμε πολλές διατάξεις για τη βελτίωση των προτύπων μεταχείρισης των ζώων κατά τη σφαγή.

Επιπλέον, συνέβαλα ενεργά και με επιτυχία στο έργο για τη θέσπιση απαγόρευσης όσον αφορά εισαγωγές προϊόντων σκύλου, γάτας και φώκιας, δεδομένων των σκληρών μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τη θανάτωση των ζώων αυτών σε τρίτες χώρες.

3.  Ποια είναι η επαγγελματική σας εμπειρία από διεθνείς και πολύγλωσσους οργανισμούς ή ιδρύματα που εδρεύουν εκτός της χώρας καταγωγής σας;

Έχω αποκτήσει το μεγαλύτερο μέρος της εμπειρίας μου εργαζόμενος σε διεθνές περιβάλλον ως ενεργό μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2004. Είμαι Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από το 2004.

Πριν από αυτό, ως Πρόεδρος του Ανώτατου Ελεγκτικού Συνεδρίου από το 1995 έως το 2001, συμμετείχα ενεργά στις εργασίες των διεθνών οργανισμών ανώτατων οργάνων ελέγχου EUROSAI και INTOSAI. Υπήρξα μέλος του διοικητικού συμβουλίου του EUROSAI και συμμετείχα ενεργά σε συνέδρια, διασκέψεις και σεμινάρια του εν λόγω οργανισμού.

4.  Σας έχει χορηγηθεί απαλλαγή για καθήκοντα διαχείρισης που εκτελούσατε στο παρελθόν, εφόσον προβλέπεται τέτοια διαδικασία;

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Προέδρου του Ανωτάτου Ελεγκτικού Συνεδρίου, το Πολωνικό Κοινοβούλιο αξιολόγησε τις εκθέσεις δραστηριοτήτων μου και την εκτέλεση του προϋπολογισμού για κάθε ένα από τα έξι έτη. Όλες αυτές οι αξιολογήσεις ήταν θετικές.

5.  Ποια από τις επαγγελματικές θέσεις που κατείχατε στο παρελθόν είναι αποτέλεσμα πολιτικού διορισμού;

Η μόνη θέση που κατείχα ως αποτέλεσμα πολιτικού διορισμού ήταν η θέση του Υφυπουργού στο Γραφείο του Υπουργικού Συμβουλίου κατά την περίοδο 1994-1995. Ήμουν αρμόδιος για νομοθετικά θέματα και διορίστηκα από τον πρωθυπουργό. Όλα τα υπόλοιπα δημόσια αξιώματα τα έχω αναλάβει έπειτα από γενικές εκλογές (εθνικό κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) ή εκλογή από το κοινοβούλιο (Πρόεδρος του NIK).

6.  Ποιες είναι οι τρεις σημαντικότερες αποφάσεις στη λήψη των οποίων συμμετείχατε κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σας ζωής;

Θυμάμαι μία περίπτωση όταν, ως δικαστής κατά τη δεκαετία του 1990, τάχθηκα κατά της επιβολής θανατικής ποινής. Ήμουν ο μοναδικός, μεταξύ πέντε δικαστών, που αντιτάχθηκε στην ποινή, και η άποψή μου μειοψήφησε με τέσσερις ψήφους κατά μίας.

Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε, ωστόσο, την αντίθεσή μου και η θανατική ποινή δεν εκτελέστηκε. Η θανατική ποινή ίσχυε ακόμη την περίοδο εκείνη στην Πολωνία –καταργήθηκε μόλις το 1997– και με την αντίθεσή μου, αρχικά ως δικαστής και στη συνέχεια ως βουλευτής του Κοινοβουλίου, συνέβαλα στην κατάργησή της.

Η πιο δύσκολη απόφαση που έλαβα κατά την περίοδο που υπηρετούσα στο Ανώτατο Ελεγκτικό Συνέδριο της Πολωνίας ήταν η υποβολή αρνητικής αξιολόγησης όσον αφορά την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2001, η οποία ήταν και η πρώτη φορά που εκδόθηκε αρνητική αξιολόγηση. Δεν δίστασα να υποβάλω την αξιολόγηση αυτή, παρότι γνώριζα ότι το γεγονός αυτό θα εμπόδιζε την επανεκλογή μου και θα οδηγούσε στον τερματισμό της εξαετούς θητείας μου. Επιπλέον, η αρνητική αξιολόγηση έβλαψε την εικόνα της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Προέδρου του Ανωτάτου Ελεγκτικού Συνεδρίου, έλαβα επίσης μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση σχετικά με την παρακολούθηση των μισθών των κυβερνητικών αξιωματούχων και των διευθυντών επιχειρήσεων κρατικής ιδιοκτησίας. Η επικριτική έκθεσή μου σχετικά με τον ανεξέλεγκτο τρόπο με τον οποίο καθορίζονταν οι εν λόγω μισθοί αποτέλεσε τη βάση μιας κοινοβουλευτικής πράξης που περιορίζει το ύψος των εν λόγω μισθών. Η εν λόγω κοινοβουλευτική πράξη εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ.

Ένας από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν από το Ανώτατο Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τη διάρκεια της θητείας μου, εμπόδισε την κυβέρνηση να συνάψει μια ιδιαίτερα δαπανηρή σύμβασης αγοράς όπλων, με αποτέλεσμα να εξοικονομηθούν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του κρατικού προϋπολογισμού.

Ανεξαρτησία

7.  Η Συνθήκη ορίζει ότι τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει να ασκούν τα καθήκοντά τους «με πλήρη ανεξαρτησία». Πώς θα εφαρμόζατε την υποχρέωση αυτή στην εκτέλεση των μελλοντικών σας καθηκόντων;

Ούτε ως δικαστής ούτε ως Πρόεδρος του Ανώτατου Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν έχω ασκήσει ποτέ τα καθήκοντά μου με τέτοιο τρόπο ώστε να τίθεται σε αμφισβήτηση η ανεξαρτησία μου· αντιθέτως, με θεωρούσαν πλήρως ανεξάρτητο, τόσο ως δικαστή όσο και ως πρόεδρο του NIK. Παρομοίως, και κατά την άσκηση των καθηκόντων μου στο Ελεγκτικό Συνέδριο δεν πρόκειται να διακυβευτεί η ανεξαρτησία μου με κανέναν τρόπο. Γνωρίζω ότι η θέση απαιτεί πλήρη αντικειμενικότητα και συμμόρφωση με την ορθή αξιολόγηση των διαπιστώσεων του ελέγχου.

8.  Έχετε εσείς προσωπικά ή στενοί συγγενείς σας (γονείς, αδέλφια, νόμιμος σύντροφος και τέκνα) επιχειρηματικές ή χρηματοοικονομικές συμμετοχές ή άλλες δεσμεύσεις που ενδεχομένως θα συγκρούονταν με τα μελλοντικά σας καθήκοντα;

Δεν εμπλέκομαι σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, ούτε και οποιοδήποτε μέλος της οικογένειάς μου. Οι γονείς μου έχουν πεθάνει, η σύζυγός μου και οι τρεις αδελφές μου έχουν συνταξιοδοτηθεί, ο νεότερος αδελφός μου είναι γεωργός και βουλευτής του εθνικού κοινοβουλίου της Πολωνίας. Ο ένας γιος μου διαθέτει δική του εταιρεία πληροφορικής και ο άλλος είναι δικηγόρος, και κανένας από τους δύο δεν ασκεί οικονομική ή χρηματοπιστωτική δραστηριότητα που θα μπορούσε να έρθει σε σύγκρουση με τα μελλοντικά καθήκοντά μου στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

9.  Είστε διατεθειμένος/η να γνωστοποιήσετε στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να δημοσιοποιήσετε όλα τα οικονομικά συμφέροντα και τις άλλες δεσμεύσεις σας;

Είμαι διατεθειμένος να γνωστοποιήσω όλα μου τα περιουσιακά στοιχεία όχι μόνο στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αλλά και στο ευρύτερο κοινό. Ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποβάλλω δήλωση οικονομικών συμφερόντων κάθε χρόνο στην Πολωνία, η οποία δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο. Η οικονομική μου κατάσταση είναι απολύτως διαφανής.

10.  Εμπλέκεστε σε οιαδήποτε εν εξελίξει δικαστική διαδικασία; Εάν ναι, παρακαλείσθε να υποβάλετε αναλυτικά στοιχεία.

Δεν εμπλέκομαι σε καμία ποινική διαδικασία. Τα τελευταία χρόνια έχουν κινηθεί εναντίον μου δύο αστικές αγωγές σχετικά με επικριτικές δηλώσεις μου, την πρώτη φορά όσον αφορά την κακή διαχείριση και σπατάλη κονδυλίων της ΕΕ εκ μέρους ενός πολωνού υπουργού, και τη δεύτερη όσον αφορά την κακή διαχείριση εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου μιας πολωνικής εταιρείας κρατικής ιδιοκτησίας που λαμβάνει κρατική ενίσχυση. Και στις δύο περιπτώσεις το δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ μου, θεωρώντας δικαιολογημένη την κριτική που άσκησα.

11.  Έχετε ενεργό ή εκτελεστικό ρόλο στην πολιτική; Εάν ναι, σε ποιο επίπεδο; Κατείχατε κάποια πολιτική θέση κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα οκτώ μηνών; Εάν ναι, παρακαλείσθε να υποβάλετε αναλυτικά στοιχεία.

Δεν κατέχω ούτε κατείχα κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα οκτώ μηνών καμία εκτελεστική θέση στην πολιτική. Το 2015 ασκούσα καθήκοντα περιφερειακού πληρεξούσιου του κόμματος «Νόμος και Δικαιοσύνη» (PiS) στην περιφέρεια του Łódź για μερικούς μήνες, χωρίς να διοριστώ επισήμως στη θέση αυτή. Δεν ασκώ πλέον τα εν λόγω καθήκοντα.

Ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είμαι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του PiS, το οποίο είναι το εκτελεστικό όργανο του κόμματος και απαρτίζεται από το σύνολο των μελών του που είναι βουλευτές.

12.  Θα παραιτηθείτε από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα ή ενεργό λειτούργημα με αρμοδιότητες σε πολιτικό κόμμα, μετά τον διορισμό σας ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου;

Εάν διοριστώ μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα παραιτηθώ από τη θέση μου στο Πολιτικό Συμβούλιο του PiS. Θα αναστείλω πλήρως κάθε πολιτική δραστηριότητα για τη διάρκεια της θητείας μου στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Αυτό ακριβώς έκανα και στην Πολωνία όταν ήμουν Πρόεδρος του Ανώτατου Ελεγκτικού Συνεδρίου (NIK)· είχα αναστείλει τις πολιτικές μου δραστηριότητες.

13.  Πώς θα αντιμετωπίζατε ένα σημαντικό κρούσμα παρατυπίας, ή ακόμη απάτης και/ή δωροδοκίας, στο οποίο ενέχονται άτομα από το κράτος μέλος καταγωγής σας;

Θα παρουσίαζα τα πορίσματα με ακρίβεια και θα συνήγα συμπεράσματα από τα εν λόγω πορίσματα, μεταξύ άλλων παραπέμποντας το ζήτημα στις αρχές επιβολής του νόμου. Δεν τίθεται ζήτημα επιεικέστερης αντιμετώπισης λόγω της χώρας ή του ατόμου που εμπλέκεται στην υπόθεση. Ως Πρόεδρος του NIK έχω υποβάλει επικριτικές εκθέσεις οι οποίες έχουν οδηγήσει σε παραιτήσεις υπουργών, μεταξύ άλλων από τον δικό μου πολιτικό κύκλο. Το 1996, δημοσίευσα επικριτική έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του Υπουργού διεθνούς οικονομικής συνεργασίας, ο οποίος ήταν μέλος του κόμματος στο οποίο ανήκα πριν εκλεγώ στο NIK. Οι έρευνες αυτές αποκάλυψαν περιπτώσεις κακοδιοίκησης από την πλευρά του Υπουργού, ο οποίος παύθηκε από τα καθήκοντά του. Την υπόθεση ανέλαβαν οι αρχές επιβολής του νόμου, και δεν είχα κανέναν ενδοιασμό να παρουσιάσω τα πραγματικά πορίσματα του ελέγχου και τα συνακόλουθα συμπεράσματα.

Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι, ως Πρόεδρος του NIK, παρουσίασα καίριας σημασίας πορίσματα, στο πλαίσιο των οποίων παρουσιάζονταν με ειλικρίνεια διάφορες παρατυπίες όσον αφορά τη χρήση των προενταξιακών κονδυλίων του PHARE από την Πολωνία.

Εκτέλεση καθηκόντων

14.  Ποια βασικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει μια κουλτούρα χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία; Πώς θα μπορούσε να συμβάλει το ΕΕΣ στην επίτευξή της;

Χρηστή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών σημαίνει, πρωτίστως, διαχείριση η οποία δεν επιτρέπει σπατάλη ή διαφθορά. Με βάση την πείρα μου στο NIK, η οποία μπορεί επίσης να φανεί χρήσιμη στο Ελεγκτικό Συνέδριο, νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εξαλειφθούν τα περιθώρια που επιτρέπουν στους υπαλλήλους να πραγματοποιούν αυθαίρετες ενέργειες, καθώς και να μην επιτρέπονται οι συγκρούσεις συμφερόντων και να εξασφαλίζεται η διαφάνεια (ανοικτός χαρακτήρας) στη χρήση των δημόσιων πόρων, και ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχων. Εν ολίγοις, η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση είναι μια διαχείριση που δεν επιτρέπει αυθαιρεσίες ή συγκρούσεις συμφερόντων και μεγιστοποιεί τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της διαχείρισης των δημόσιων πόρων, αποκαλύπτοντας περιπτώσεις ανάρμοστης συμπεριφοράς και διατυπώνοντας συγκεκριμένες συστάσεις για την εξάλειψη της αυθαιρεσίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, την εξάλειψη των συγκρούσεων συμφερόντων, την ενίσχυση της διαφάνειας και τη βελτίωση των ελέγχων.

15.  Σύμφωνα με τη Συνθήκη, το Ελεγκτικό Συνέδριο οφείλει να επικουρεί το Κοινοβούλιο στην άσκηση των εξουσιών ελέγχου του επί της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Πώς θα μπορούσατε να βελτιώσετε περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ του Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (και ειδικότερα με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού) ώστε η δημόσια εποπτεία των γενικών δαπανών και η σχέση κόστους οφέλους να είναι καλύτερες;

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκεί πολύ καλά τον ρόλο του όσον αφορά την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς του παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Πιστεύω ότι μπορεί να ενισχυθεί η συνεργασία μέσω της διεύρυνσης του αναλυτικού έργου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Θεωρώ ότι ο ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα πρέπει να ενισχυθεί κυρίως μέσω της συνέχισης της πρακτικής να καταρτίζονται πανοραμικές επισκοπήσεις, η οποία ξεκίνησε το 2014. Οι δύο επισκοπήσεις αυτού του είδους που καταρτίστηκαν το 2014 (σχετικά με τους μηχανισμούς λογοδοσίας και σχετικά με τους κινδύνους που επαπειλούν τη δημοσιονομική διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ), αποτελούν πολύτιμες μελέτες που περιλαμβάνουν σημαντικές συστάσεις για το Κοινοβούλιο. Στο Ελεγκτικό Συνέδριο θα υποστηρίξω την κατάρτιση περισσότερων πανοραμικών επισκοπήσεων με ανάλογο περιεχόμενο.

Επιπλέον, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στην εφαρμογή των συστάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το Ελεγκτικό Συνέδριο και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξασφαλίζουν με μεγαλύτερη συνέπεια τη λογοδοσία των θεσμικών οργάνων που υπόκεινται σε έλεγχο, μέσω της εφαρμογής των συστάσεων του Συνεδρίου.

16.  Ποια νομίζετε ότι είναι η προστιθέμενη αξία του ελέγχου επίδοσης και με ποιους τρόπους θα πρέπει να ενσωματώνονται τα πορίσματα στις διαδικασίες διαχείρισης;

Πιστεύω ότι ο έλεγχος επίδοσης παρέχει σημαντική προστιθέμενη αξία όσον αφορά τη βελτίωση του επιμερισμού των κονδυλίων της ΕΕ και την πιο δίκαιη κατανομή τους μεταξύ των δικαιούχων.  Ένα άλλο όφελος είναι ότι ενισχύει την επίγνωση των πολιτών της ΕΕ όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο δαπανάται το δημόσιο χρήμα, γεγονός που οδηγεί σε ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς την ΕΕ και τα θεσμικά της όργανα. Εν κατακλείδι, η ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία του ελέγχου επίδοσης έγκειται στην ενίσχυση του δημοκρατικού ελέγχου των δραστηριοτήτων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. 

17.  Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η συνεργασία ανάμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, τους εθνικούς ελεγκτικούς οργανισμούς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού) όσον αφορά τον έλεγχο του προϋπολογισμού της ΕΕ;

Η συνεργασία μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των εθνικών ελεγκτικών οργάνων είναι καλή. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την πολύ καλή, σχεδόν υποδειγματική συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ανώτατου Ελεγκτικού Συνεδρίου της Πολωνίας. Ως Πρόεδρος του NIK κατά τη δεκαετία του ’90, όταν η Πολωνία ήταν υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ, ξεκίνησα τη συνεργασία μεταξύ του NIK και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και εργάστηκα από κοινού με τους προέδρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κ. Middelhoek, κ. Friedmann και κ. Nilsson. Οι καλές βάσεις που τέθηκαν με την εν λόγω συνεργασία έχουν αρχίσει να καρποφορούν: στην έκθεσή του για το 2014, το Ελεγκτικό Συνέδριο ανέφερε το πολωνικό NIK ως εξαιρετικό παράδειγμα καλής και ουσιαστικής συνεργασίας.

Βλέπω περιθώρια βελτίωσης ιδίως όσον αφορά περαιτέρω προσπάθειες για την ευθυγράμμιση των μεθόδων ελέγχου, στο πλαίσιο των οποίων το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να παράσχει την εμπειρία του αλλά και να αντλήσει ορθές πρακτικές, όπως είναι τα αποτελεσματικά πρότυπα του NIK για την επισήμανση των κινδύνων διαφθοράς. Φυσικά το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν είναι οργανισμός ερευνών, αλλά μπορεί και θα πρέπει να επισημαίνει συστημικούς κινδύνους και μηχανισμούς που ενθαρρύνουν τη διαφθορά.

Θεωρώ ότι η συνεργασία θα μπορούσε επίσης να βελτιωθεί μέσω της ευρύτερης ανταλλαγής πληροφοριών επί των διαπιστώσεων του ελέγχου. Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα μπορούσε να αξιοποιεί σε μεγαλύτερο βαθμό τις διαπιστώσεις των ελέγχων που διενεργούνται από τους εθνικούς οργανισμούς ελέγχου, κάτι το οποίο θα οδηγούσε σε αποφυγή περιττών αλληλεπικαλύψεων.

Θα μπορούσαν επίσης να επιδιωχθούν κοινοί ή παράλληλοι έλεγχοι από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα ανώτατα ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών, δεδομένου ότι στον τομέα αυτόν υπάρχουν ανεκμετάλλευτες δυνατότητες συνεργασίας.

18.  Πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί περαιτέρω η κατάρτιση εκθέσεων από το ΕΕΣ ώστε να παρέχονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την ακρίβεια των στοιχείων που παρέχουν τα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

Η κατάρτιση εκθέσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο επί των στοιχείων που παρέχονται από τα κράτη μέλη μπορεί να αναπτυχθεί, κατά κύριο λόγο, με βάση τους κοινούς ελέγχους από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα ανώτατα ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών, τους οποίους πρότεινα ως απάντηση στην ερώτηση 17, και στο πλαίσιο των οποίων θα λαμβάνεται υπόψη το πρόβλημα της αξιοπιστίας των δεδομένων που παρέχονται από τα κράτη μέλη. Θα ήταν δυνατό, για παράδειγμα, να εξετάζεται από κοινού κατά πόσο η Επιτροπή λαμβάνει αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με τη χρήση των κονδυλίων για ομάδες παραγωγών γεωργικών προϊόντων.

Αυτό, ωστόσο, αποτελεί ζήτημα που αφορά την αρμοδιότητα των ανώτατων ελεγκτικών οργάνων. Το ελεγκτικό όργανο της Πολωνίας, το NIK, έχει από τον νόμο την εξουσία να διεξάγει κοινούς ελέγχους με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με όρους που καθορίζονται με αμοιβαία συμφωνία.

Άλλες ερωτήσεις

19.  Θα αποσύρετε την υποψηφιότητά σας εάν η γνώμη του Κοινοβουλίου για τον διορισμό σας ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι αρνητική;

Ναι. Εάν η γνώμη του Κοινοβουλίου είναι αρνητική, θα ζητήσω από την πολωνική κυβέρνηση να εξετάσει το ενδεχόμενο να αποσύρει την υποψηφιότητά μου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

15.3.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

9

12

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche, Андрей Новаков

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Xabier Benito Ziluaga