Menetlus : 2015/0817(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0061/2016

Esitatud tekstid :

A8-0061/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/04/2016 - 11.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0118

RAPORT     
PDF 374kWORD 95k
17.3.2016
PE 576.856v03-00 A8-0061/2016

ettepaneku kohta nimetada Janusz Wojciechowski kontrollikoja liikmeks

(C8-0414/2015 – 2015/0817(NLE))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Igor Šoltes

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ettepaneku kohta nimetada Janusz Wojciechowski kontrollikoja liikmeks

(C8-0414/2015 – 2015/0817(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 286 lõiget 2, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0414/2015),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 121,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0061/2016),

A.  arvestades, et eelarvekontrollikomisjon hindas esitatud kandidaadi kvalifikatsiooni, pidades eelkõige silmas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 286 lõikes 1 esitatud tingimusi;

B.  arvestades, et eelarvekontrollikomisjon kuulas oma 15. märtsi 2016. aasta koosolekul ära nõukogu nimetatud kontrollikoja liikme kandidaadi;

1.  ei toeta nõukogu ettepanekut nimetada Janusz Wojciechowski kontrollikoja liikmeks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja teavitamise eesmärgil kontrollikojale ning Euroopa Liidu muudele institutsioonidele ja liikmesriikide kontrolliasutustele.

1. LISA: JANUSZ WOJCIECHOWSKI ELULOOKIRJELDUS

Elukutse:

jurist, endine kohtunik, praegu advokaat

Haridus:

kraadiõpingud õigusteaduses: magistrikraad õigusteaduses, lõpetanud Łódzi ülikooli õigus- ja haldusteaduskonna (1977)

Kutsetegevus:

– Euroopa Parlamendi liige aastast 2004

– Poola Seimi asespiiker (2001–2004)

– Poola Riigikontrolli (Najwyższa Izba Kontroli) juht (1995–2001)

– Poola Seimi liige (1993–1995)

– Rawa Mazowiecka ringkonnakohtu kohtunik, Skierniewice piirkonnakohtu kohtunik, Varssavi apellatsioonikohtu kohtunik (1980–1993)

– praktikant riigiprokuratuuris (1977–1980)

Ametikohad riigi parlamendis:

– Poola Seimi liige (1993–1995; 2001–2004)

– Poola Seimi asespiiker (2001–2004)

– kodifitseerimise muutmise komisjoni esimees (2001–2004)

Ametikohad riigi valitsuses:

– Ministrite Nõukogu Büroo seadusandluse eest vastutav asekantsler (1994–1995)

Ametikohad välisauditiasutustes:

– Poola Riigikontrolli (Najwyższa Izba Kontroli) juht (1995–2001)

Ametikohad kohtusüsteemis:

– ringkonna-, piirkonna- ja apellatsioonikohtu kohtunik (1980–1993)

– riigikohtusse lähetatud kohtunik (1990–1991)

– Poola Kohtute Nõukogu (Krajowa Rada Sądownictwa) liige (1990–1993)

– Poola Ülemtribunali (Trybunał Stanu) kohtunik (1991–1993)

Ametikohad ELi institutsioonides:

– Euroopa Parlamendi liige aastast 2004

– põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni aseesimees (aastast 2004)

– eelarvekontrollikomisjoni liige (2004–2009)

– delegatsioon ELi-Kasahstani, ELi-Kõrgõzstani ja ELi-Usbekistani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning Tadžikistani, Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks

– vaatleja Euroopa Parlamendis (2003–2004)

Ametikohad muudes rahvusvahelistes organisatsioonides:

– Euroopa Kõrgeimate Auditiasutuste Organisatsiooni (EUROSAI) juhatuse liige (1995–1999)

2. LISA: JANUSZ WOJCIECHOWSKI VASTUSED KÜSIMUSTIKULE

Ametialased kogemused

1.  Palun loetlege oma ametialased kogemused riigirahanduse valdkonnas eelarve planeerimise, eelarve täitmise või haldamise, eelarve kontrolli või auditeerimise alal.

Aastatel 1995–2001 olin Poola Riigikontrolli juht. Sellele ametikohale valis mind Poola parlament kuueks aastaks. Poola Riigikontroll on põhiseaduslik riigikontrolliorgan, mis kontrollib muu hulgas riigieelarve täitmist. Oma ametiaja jooksul esitlesin Poola parlamendis kuus korda eelarve täitmise analüüsi ja vastasin arutelu käigus parlamendiliikmete küsimustele.

Riigikontrolli juhina vastutasin ka riigikontrolli eelarve koostamise ja haldamise eest.

Alates aastast 2004 olen Euroopa Parlamendi liikmena tegelenud Euroopa Liidu eelarve küsimustega. Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni aseesimehena tegelen eelkõige ühise põllumajanduspoliitika eelarvega.

2.  Millised on olnud kõige tähtsamad saavutused Teie ametialase karjääri jooksul?

Olin edukas kohtunikuna. 1990. aastal, pärast totalitaarse režiimi kukutamist Poolas, valisid Poola kohtunikud mind tookord esimest korda kokkukutsutud Poola Kohtute Nõukokku. See organ vastutab kohtute ja kohtunike sõltumatuse kaitsmise eest. Samal aastal valiti mind üheks Varssavi apellatsioonikohtu kohtunikuks ja lähetati riigikohtusse. Kohtunikuna olin ka paljude teaduslike publikatsioonide, eelkõige kriminaalseadustiku märkuste (1997) autor.

Riigikontrolöri tegevusest pean oluliseks eelkõige süsteemseid meetmeid korruptsiooniohu tuvastamiseks. Aastal 2000 avaldas riigikontroll minu juhtimisel ulatusliku analüüsi „Korruptsioonioht Poola Riigikontrolli kontrolluuringute kontekstis“, milles esitlesime riigikontrolli tuvastatud korruptsiooni soodustavaid mehhanisme ja korruptsiooniohuga valdkondi Poolas. Analüüs sisaldas Poola valitsusele mõeldud soovitusi korruptsiooniriski vähendamiseks, millest mitut võeti ka arvesse. Riigikontrolli töö korruptsiooniriski vähendamise valdkonnas jätkub siiani ning selle töö tulemuseks on korruptsiooniriski süsteemne vähenemine ja Poola positsiooni paranemine organisatsiooni Transparency International korruptsioonivastastes edetabelites.

Ajal, kui ma olin riigikontrolli juht, avalikustas riigikontroll väga tõhusalt riigivara kuritarvitamise juhtumeid, sh erastamisega seotud juhtumeid.

Poola parlamendi liikmena pean oma suurimaks saavutuseks riigihankelepingute läbipaistvaks muutmist. Samuti pean oluliseks altkäemaksu andvate ja võtvate isikute solidaarsust rikkuva sätte ülevõtmist Poola õigusesse – see tähendab, et altkäemaksu andnud isik, kes avalikustab selle fakti omal algatusel, enne kui õiguskaitseasutused on sellest teada saanud, ei kanna karistust. See säte on märgatavalt parandanud korruptsioonikuritegude eest vastutusele võtmist.

Olin Poola parlamendis ka see, kelle algatusel kaasati kriminaalmenetlusse anonüümse tunnistaja mõiste. See tähendab võimalust salastada sellise tunnistaja andmed, kes annab tunnistusi organiseeritud kuritegevuse asjades ja keda võib ohustada kurjategijate kättemaks. See oli oluline samm tunnistajate turvalisuse tagamisel.

Olin ka riigikassa õigusnõuniku büroo (Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa) seaduse eelnõu koostaja. See institutsioon vastutab riigivara seadusliku kaitse eest. Seadus võeti vastu ja institutsioon toimib tõhusalt.

Euroopa Parlamendi liikmena pean edukaks oma tegevust loomakaitse valdkonnas. Olen praegu Euroopa Parlamendis väga aktiivse fraktsioonidevahelise loomakaitse töörühma esimees. Oleme algatanud arvukalt meetmeid loomakaitse ja loomade heaolu parandamiseks Euroopa Liidus. 2009. aastal olin raportöör Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele, mis käsitleb loomade kaitset nende tapmisel. Määrusesse õnnestus sisse viia hulgaliselt loomade tapmist käsitlevaid kõrgendatud humanitaarnorme.

Lisaks sellele olen aktiivselt ja tõhusalt tegutsenud selle nimel, et ELis keelataks koertest, kassidest ja hüljestest valmistatud toodete import, arvestades nende loomade julmi tapmismeetodeid kolmandates riikides.

3.  Milliseid ametialaseid kogemusi on Teil oma päritoluriigist väljaspool asuvate rahvusvaheliste multikultuursete ja mitmekeelsete organisatsioonide või institutsioonidega?

Rahvusvaheline kogemus on seotud eelkõige minu aktiivse tööga Euroopa Parlamendis alates 2004. aastast. Euroopa Parlamendis olen alates 2004. aastast põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni aseesimees.

Varem, aastatel 1995–2001, osalesin riigikontrolli juhina rahvusvaheliste kõrgeimate auditiasutuste organisatsioonide EUROSAI ja INTOSAI töös. Olin EUROSAI juhatuse liige. Osalesin aktiivselt nende organisatsioonide kongressidel, konverentsidel ja seminaridel.

4.  Kas olete eelnevate juhtimisülesannete täitmisel läbinud heakskiitmismenetluse, juhul kui sellist menetlust kohaldati?

Aastatel 1995–2001, kui olin riigikontrolli juht, hindas parlament minu tööd tegevusaruandluse ja riigikontrolli eelarve täitmise valdkonnas kuus korda ja kõigil aastatel oli hinnang positiivne.

5.  Millistele Teie eelnevatest ametikohtadest on Teid nimetatud poliitilise otsusega?

Ainuke ametikoht, kuhu mind nimetati poliitilise otsusega, oli seadusandluse eest vastutav asekantsler Ministrite Nõukogu Büroos. Sellele ametikohale määras mind toonane peaminister. Muudele ametikohtadele on mind valitud kas üldvalimistel (Poola parlament, Euroopa Parlament) või on mind määranud parlament (riigikontrolli juht).

6.  Millised on kolm kõige olulisemat otsust, mille tegemisel olete oma ametialase karjääri jooksul osalenud?

Oma kohtunikutööst mäletan eriti hästi ühte 1990. aastate alguse kohtuotsust, mille puhul olin ainukesena viiest kohtunikust vastu surmanuhtluse määramisele (jäin hääletusel vähemusse 4:1).

Minu vastuväiteid toetas riigikohus ja täitmisele seda karistust ei pööratud. Tol ajal kehtis Poolas veel surmanuhtlus, mis kaotati lõplikult aastal 1997. Selle karistuse vastasena osalesin surmanuhtluse kaotamises, kõigepealt surmanuhtluse vastu oleva kohtunikuna ja hiljem parlamendiliikmena.

Riigikontrolli juhina oli minu kõige raskem otsus negatiivne hinnang riigieelarve täimisele 2001. aastal. Selline negatiivne otsus esitati esimest korda. Ma ei kõhelnud selle esitamisel, kuigi teadsin, et see muudab minu tagasivalimise võimatuks. Nimelt oli minu kuueaastane ametiaeg just lõppemas ja negatiivne otsus eelarve kohta oli ebasoodne suuremale osale valitsusest.

Riigikontrolli juhina tegin ka väga olulise otsuse kohalike omavalitsuste ametnike ja riigiettevõtete juhtide palkade suuruse kontrollimise kohta. Nende palkade määramise suvalisust käsitleva kriitilise aruande alusel andis parlament välja palkade suurust piirava seaduse, mis kehtib tänini.

Üks riigikontrolli audititest viis ajal, mil ma selle juht olin, valitsuse loobumiseni ebasoodsa relvalepingu sõlmimisest. See päästis riigi sadadesse miljonitesse eurodesse ulatuva kahju eest.

Sõltumatus

7.  Aluslepingus on sätestatud, et kontrollikoja liikmed peavad olema oma kohustuste täitmisel „täiesti sõltumatud“. Kuidas kavatsete seda tingimust oma tulevaste kohustuste täitmisel järgida?

Nii kohtunikuna kui ka hiljem riigikontrolli juhina täitsin oma ülesandeid nii, et minu sõltumatust ei seatud kordagi kahtluse alla. Vastupidi, mind hinnati kui täiesti sõltumatut kohtunikku ja täiesti sõltumatut riigikontrolli juhti. Ka Euroopa Kontrollikojas ei tule sellega probleeme. Tean, et see ametikoht vajab erilist objektiivsust ja juhindumist vaid ausatest hinnangutest audititulemustele.

8.  Kas Teil või Teie lähisugulastel (vanematel, vendadel või õdedel, seaduslikul elukaaslasel või lastel) on äri- või finantshuvisid või muid kohustusi, mis võivad sattuda vastuollu Teie tulevase tööga?

Ei mina ega keegi minu perekonnast ei tegele äritegevusega. Minu vanemad on surnud. Naine on pensionär, samuti minu kolm õde. Vend on põllumees ja Poola parlamendi liige. Ühel minu poegadest on oma IT-firma, teine on jurist. Kumbki neist ei tegele äri- ega finantstegevusega, mis võiks minna vastuollu minu tulevaste ülesannetega kontrollikojas.

9.  Kas Te olete valmis avaldama kontrollikoja presidendile kõik oma majanduslikud huvid ja muud kohustused ning need avalikustama?

Olen nõus avaldama oma majandusliku seisu mitte ainult kontrollikoja presidendile, vaid ka avalikkusele. Euroopa Parlamendi liikmena esitan Poolas igal aastal selge varadeklaratsiooni, mis avalikustatakse internetis. Minu varaline seisund on täiesti läbipaistev.

10.  Kas olete praegu seotud mõne kohtumenetlusega? Kui jah, andke palun selle kohta lähemat teavet.

Ma ei ole seotud ühegi kriminaalmenetlusega. Viimastel aastatel on minu suhtes algatatud kaks tsiviilmenetlust. Need menetlused tulenesid minu teravatest väljaütlemistest. Üks oli seotud ühe Poola ministri sobimatusega ja ELi vahendite raiskamisega tema poolt. Teine puudutas ühe riiklikku toetust saava Poola riigiettevõtte halba juhtimist. Võitsin mõlemad kohtuprotsessid, kohtud leidsid, et minu kriitilised väited põhinesid piisavatel alustel.

11.  Kas täidate aktiivset või täidesaatvat rolli poliitikas ning kui see nii on, siis millisel tasandil? Kas olete viimase 18 kuu jooksul täitnud mõnda poliitilist ametikohta? Kui jah, andke palun selle kohta lähemat teavet.

Ma ei täida ja mul ei ole olnud viimase 18 kuu jooksul poliitikas täidesaatvaid ülesandeid. 2015. aastal olin paar kuud asendajana erakonna Õigus ja Õiglus piirkonnavolinik Łódźi vojevoodkonnas, aga ilma ametliku nimetamiseta. Praegu ma enam neid kohustusi ei täida.

Euroopa Parlamendi liikmena täidan erakonna Õigus ja Õiglus poliitilise nõukogu liikme ülesandeid. See on partei otsustusorgan, millesse kuuluvad kõik sellesse parteisse kuuluvad parlamendiliikmed.

12.  Kas astute kontrollikoja liikmeks nimetamise korral tagasi kõikidelt valitavatelt ametikohtadelt ja loobute igasugusest aktiivsest tegevusest erakonna vastutaval ametikohal?

Kontrollikoja liikmeks nimetamise korral loobun erakonna Õigus ja Õiglus poliitilise nõukogu liikmelisusest. Peatan igasuguse poliitilise tegevuse kontrollikoja liikmeks olemise ajaks. Samamoodi toimisin Poola Riigikontrolli juhina, loobusin selleks ajaks täielikult poliitilisest tegevusest.

13.  Kuidas toimiksite tõsise eeskirjade rikkumise või koguni pettuse ja/või korruptsioonijuhtumi korral, millesse on segatud isikud Teie päritoluliikmesriigist?

Esitaksin kindla tõendusmaterjali ja koostaksin nende alusel ettepanekud, vajaduse korral annaksin asja üle õiguskaitseorganitele. Ei saa olla mingit leebemat tariifi, ei saa teha erandeid mõnele riigile või mõnele inimesele. Riigikontrolörina esitasin kriitilise aruande, mille tulemuseks oli ministrite, ka mulle lähedastesse poliitilistesse ringkondadesse kuuluvate ministrite tagasiastumine. Aastal 1996 esitasin kriitilise aruande välis- ja majandusliku koostöö ministri töö kohta. See minister oli samast erakonnast, kuhu kuulusin enne ametikohale valimist. Auditi käigus tuvastati ministri sobimatus, auditi järel vabastati minister ametist ja asi anti üle õiguskaitseorganitele. Minu jaoks ei olnud mingeid takistusi kindlate tõendite ja nendest tulenevate ettepanekute esitamisel.

Sooviksin veel lisada, et riigikontrolörina esitasin kriitilised audititulemused, milles kirjeldati ausalt Poola-poolseid eeskirjade eiramisi PHARE programmi ühinemiseelsete vahendite kasutamisel.

Kohustuste täitmine

14.  Millised peaksid olema usaldusväärse finantsjuhtimise kultuuri põhijooned kõikides avaliku sektori asutustes? Kuidas saaks Euroopa Kontrollikoda selle tõhustamisele kaasa aidata?

Avaliku sektori asutuste usaldusväärne finantsjuhtimine tähendab eelkõige sellist juhtimist, mis ei võimalda raiskamist ega korruptsiooni. Tuginedes riigikontrolli kogemusele, mis võib olla sarnane Euroopa Kontrollikoja kogemusega, leian, et eriti oluline on ametnike omavoli kaotamine, huvide konflikti olukorra tekkimise ennetamine, avalike vahendite kasutamise läbipaistvus (selgus), aga ka toimiv kontrollisüsteem. Lühidalt öeldes: avaliku sektori asutuste usaldusväärne finantsjuhtimine on selline juhtimine, milles puuduvad omavoli, huvide konfliktid, mis on maksimaalselt läbipaistev ja milles toimib tõhus kontroll.

Kontrollikoda saab aidata parandada avaliku sektori asutuste finantsjuhtimist, tuvastades eeskirjade rikkumisi ja tehes konkreetseid ettepanekuid otsustusprotsessi suvalisuse ja huvide konflikti välistamiseks, läbipaistvuse suurendamiseks ja kontrolli tõhustamiseks.

15.  Aluslepingu kohaselt peab kontrollikoda aitama Euroopa Parlamendil kasutada oma volitusi eelarve täitmise kontrollimisel. Kuidas parandaksite veelgi kontrollikoja ja Euroopa Parlamendi (eelkõige selle eelarvekontrollikomisjoni) koostööd, et suurendada nii avalikku järelevalvet üldkulude üle kui ka kulutõhusust?

Kontrollikoda täidab väga hästi oma rolli Euroopa Parlamendi kontrollifunktsiooni tugevdamisel. Parlamendile edastatakse põhjalikku teavet Euroopa Liidu eelarve kasutamise kohta. Koostööd oleks minu arvates võimalik veelgi paremaks muuta kontrollikoja analüütilise töö laiendamise abil.

Kontrollikoja rolli tugevdamiseks näen võimalust eelkõige 2014. aastal alustatud ülevaatearuannete tava jätkamises. Kaks sellist ülevaatearuannet aastast 2014, üks aruandlusmehhanismide ja teine ELi eelarve finantsjuhtimise ohtude kohta, on väga hinnaline teabematerjal ja sisaldab parlamendi jaoks olulisi soovitusi. Kontrollikojas võtaksin vastutuse uute selliste ülevaatearuannete koostamise eest.

Lisaks sellele tuleks suuremat tähelepanu pöörata kontrollikoja soovituste elluviimisele, nii kontrollikoda kui ka parlament peaksid nõudma kontrollitud institutsioonidelt sagedamini aruandmist kontrollikoja soovituste rakendamise kohta.

16.  Millist lisaväärtust tulemusaudit Teie arvates annab ja kuidas tuleks selle tulemused juhtimisse kaasata?

Arvan, et tulemusauditi oluline väärtus on ELi vahendite jaotamise parandamine ja nende õiglasem jagamine abisaajate vahel. Oluline on ka, et tulemusaudit parandab ELi elanike teadlikkust selle kohta, kuidas jagatakse avalikku, ELi raha. Suurem teadlikkus aga kasvatab usaldust Euroopa Liidu ja selle institutsioonide vastu. Lühidalt kokku võttes, tulemusauditi eriline väärtus seisneb demokraatliku järelevalve tugevdamises ELi institutsioonide tegevuse ja ELi eelarve täitmise üle. 

17.  Kuidas saaks parandada kontrollikoja, liikmesriikide kontrolliasutuste ja Euroopa Parlamendi (eelarvekontrollikomisjoni) koostööd ELi eelarve auditeerimisel?

Kontrollikoja ja liikmesriikide kontrolliasutuste koostöö on hea. Eriti hea meel on mul kontrollikoja ja Poola Riigikontrolli tõhusa koostöö üle. 1990. aastatel, kui Poola valmistas ette ELiga ühinemist, algatasin riigikontrolörina koostöö Poola Riigikontrolli ja Euroopa Kontrollikoja vahel. Olen teinud koostööd selliste kontrollikoja presidentidega nagu Middelhoek, Friedman ja Nilsson. Selle koostöö tugev alus pakub siiani häid tulemusi. Oma viimases aruandes 2014. aastal nimetas kontrollikoda Poola Riigikontrolli sisulise ja hea koostöö suurepäraseks ja tänapäevaseks näiteks.

Arenguvõimalust näen eelkõige kontrollimeetodite ühtlustamises. Seejuures võib kontrollikoda tugineda oma kogemustele, aga peaks samuti otsima häid näiteid väljastpoolt. Selliseks heaks näiteks võiks muu hulgas olla Poola Riigikontrolli tõhusus korruptsiooniriskist teavitamisel. Kontrollikoda ei ole muidugi uurimisasutus, aga ta saab osutada süsteemsetele riskidele ja korruptsioonimehhanismidele ning peabki seda tegema.

Näen samuti, et koostööd saab parandada audititulemuste laialdasema vahetamise kaudu. Kontrollikoda võiks ulatuslikumalt kasutada liikmesriikide kontrolliasutuste auditite tulemusi, millega välditaks auditite tarbetut dubleerimist.

Peaksime püüdma korraldada rohkem kontrollikoja ja liikmesriikide kontrolliasutuste ühiseid ja paralleelseid auditeid. Selles valdkonnas on olemas seni kasutamata koostöövõimalused.

18.  Kuidas arendaksite edasi Euroopa Kontrollikoja aruandlust, et anda Euroopa Parlamendile kogu vajalik teave liikmesriikide poolt Euroopa Komisjonile esitatud andmete täpsuse kohta?

Kontrollikoja aruandlust saaks liikmesriikide esitatavate andmete valdkonnas arendada eelkõige kontrollikoja ja liikmesriikide kõrgeimate kontrolliasutuste ühisaudititega, millele osutasin punktis 17 ja mille käigus võetaks arvesse liikmesriikide esitatud andmete usaldusväärsuse probleemi. Näiteks võiks ühiselt uurida, kas komisjon saab usaldusväärset teavet põllumajandustoodete tootjarühmadele mõeldud vahendite kasutamise kohta.

See on aga kõrgeimate kontrolliasutuste pädevuse küsimus. Poola kontrolliasutusel ehk riigikontrollil on seadusjärgne volitus korraldada Euroopa Kontrollikojaga ühiseid auditeid vastastikuse kokkuleppe alusel määratletud tingimustel.

Muud küsimused

19.  Kas võtate oma kandidatuuri tagasi, kui Euroopa Parlament ei poolda Teie nimetamist kontrollikoja liikmeks?

Jah, parlamendi negatiivse otsuse korral pöördun Poola valitsuse poole ja palun kaaluda minu kandidatuuri tagasivõtmist.

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

15.3.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

9

12

5

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Xabier Benito Ziluaga

Õigusteave - Privaatsuspoliitika