MIETINTÖ ehdotuksesta nimittää Janusz Wojciechowski tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi

17.3.2016 - (C8-0414/2015 – 2015/0817(NLE))

Talousarvion valvontavaliokunta
Esittelijä: Igor Šoltes

Menettely : 2015/0817(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0061/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0061/2016
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

ehdotuksesta nimittää Janusz Wojciechowski tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi

(C8-0414/2015 – 2015/0817(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0414/2015),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 121 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0061/2016),

A.  ottaa huomioon, että talousarvion valvontavaliokunta arvioi ehdokkaan pätevyyttä ja etenkin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen edellytysten täyttymistä;

B.  ottaa huomioon, että talousarvion valvontavaliokunta kuuli kokouksessaan 15. maaliskuuta 2016 neuvoston nimeämää ehdokasta tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi;

1.  antaa kielteisen lausunnon neuvoston ehdotuksesta nimittää Janusz Wojciechowski tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja tiedoksi tilintarkastustuomioistuimelle sekä muille Euroopan unionin toimielimille ja jäsenvaltioiden tilintarkastuselimille.

LIITE 1: JANUSZ WOJCIECHOWSKIN ANSIOLUETTELO

Ammatti:

oikeusalan ammattilainen, entinen tuomari, tällä hetkellä asianajaja

Koulutus:

korkea-asteen oikeustieteen opintoja: oikeustieteen maisterin tutkinto Łódzin yliopiston oikeus- ja hallintotieteen tiedekunnasta (1977)

Ammattiura:

–  Euroopan parlamentin jäsen vuodesta 2004

–  Puolan parlamentin alahuoneen varapuhemies (2001–2004)

–  Puolan ylimmän tarkastuselimen (Najwyższa Izba Kontroli) puheenjohtaja (1995–  2001)

–  Puolan parlamentin alahuoneen jäsen (1993–1995)

–  Rawa Mazowieckan piirituomioistuimen tuomari, Skierniewicen maakuntatuomioistuimen tuomari, Varsovan vetoomustuomioistuimen tuomari (1980–1993)

–  harjoittelija yleisen syyttäjän virastossa (1977–1980)

Toimet kansallisessa parlamentissa:

–  Puolan parlamentin alahuoneen jäsen (1993–1995 ja 2001–2004)

–  Puolan parlamentin alahuoneen varapuhemies (2001–2004)

–  kodifikaatiomuutoksia käsittelevän valiokunnan puheenjohtaja (2001–2004)

Toimet kansallisessa hallituksessa:

–  lainsäädäntöasioista vastaava valtiosihteeri valtioneuvoston kansliassa (1994–1995)

Toimet ulkoisissa tarkastuselimissä:

Puolan ylimmän tarkastuselimen (Najwyższa Izba Kontroli) puheenjohtaja (1995–2001)

Toimet oikeuslaitoksessa:

–  tuomari piiri-, maakunta- ja vetoomustuomioistuimissa (1980–1993)

–  korkeimpaan oikeuteen määräaikaisesti siirretty tuomari (1990–1991)

–  kansallisen oikeuslaitosneuvoston jäsen (1990–1993)

–  Puolan valtakunnanoikeuden tuomari (1991–1993)

Toimet EU:n toimielimissä:

–  Euroopan parlamentin jäsen vuodesta 2004

–  maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan varapuheenjohtaja vuodesta 2004

–  talousarvion valvontavaliokunnan jäsen (2004–2009)

–  EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian sekä EU:n ja Uzbekistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista Tadžikistaniin, Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta

–  tarkkailijana Euroopan parlamentissa (2003–2004)

Toimet muissa kansainvälisissä organisaatioissa:

–  Euroopan ylimpien tarkastuselinten järjestön EUROSAIn hallituksen jäsen (1995–1999)

LIITE 2: JANUSZ WOJCIECHOWSKIN VASTAUKSET KYSYMYSLOMAKKEESEEN

Ammatillinen kokemus

1.  Esittäkää oma ammatillinen kokemuksenne julkisen talouden alueelta, eli koskien budjetin suunnittelua, toteuttamista, hallintoa, valvontaa tai auditointia.

Toimin vuosina 1995–2001 Puolan parlamentin valitsemana kuusi vuotta kestävällä kaudella Puolan ylin tarkastuselin (Najwyższa Izba Kontroli, NIK) puheenjohtajana. Se on perustuslain mukainen valtiollinen tarkastuselin, joka valvoo muun muassa valtion budjetin toteutumista. Esittelin toimikauteni aikana Puolan parlamentissa kuusi valtion budjetin toteuttamisen tarkastusta ja vastasin kansanedustajien kysymyksiin.

NIK:n puheenjohtajana vastasin myös sen oman budjetin laatimisesta ja hallinnoinnista.

Olen käsitellyt vuodesta 2004 lähtien Euroopan unionin budjettiasioita Euroopan parlamentin jäsenenä ja erityisesti maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan varapuheenjohtajana.

2.  Minkä katsotte olevan suurin ammatillinen saavutuksenne?

Hoidin onnistuneesti tuomarin tehtäviä, ja vuonna 1990, jolloin totalitaarinen järjestelmä kukistettiin Puolassa, puolalaiset tuomarit valitsivat minut ensimmäisen kerran perustettavan kansallisen oikeuslaitosneuvoston (Krajowa Rada Sądownictwa) jäseneksi. Oikeuslaitosneuvosto vastasi tuomareiden itsenäisyyden ja tuomioistuinten riippumattomuuden valvonnasta. Samana vuonna minut valittiin vetoomustuomioistuimen tuomariksi ja valtuutettiin toimimaan tuomarina korkeimmassa tuomioistuimessa. Tuomarina kirjoitin monta tieteellistä julkaisua, joista nostan esiin rikoslakia koskevan kommentin (1997).

NIK:n puheenjohtajana valvoin viraston systemaattista toimintaa korruptioriskien tunnistamiseksi. Vuonna 2000 NIK julkaisi johdollani laajan, ylimmän tarkastuselimen tutkimusten perusteella laaditun korruptiouhan analyysin, joka sisälsi tietoa korruptiota aiheuttavista mekanismeista sekä korruptiouhalle eniten alttiista aloista Puolassa. Analyysi sisälsi myös suosituksia valtionhallinnolle korruptiouhan vähentämiseksi, ja niistä useat on otettu huomioon. NIK:n työ korruptiouhan vähentämiseksi jatkuu edelleen ja sen tuloksena korruptioriski pienenee jatkuvasti ja Puolan sijoitus Transparency International -järjestön korruptiovertailussa paranee.

Puheenjohtajakauteni aikana NIK paljasti erittäin onnistuneesti julkisten varojen hallinnointiin liittyviä korruptiotapauksia, joista osa koski yksityistämistä.

Puolan parlamentin jäsenenä suurin saavutukseni oli se, että sain aikaan julkisten tilaussopimusten avoimuuden ja myös sen, että Puolan lakiin sisällytettiin säännös, jolla heikennettiin lahjuksen antajan ja sen ottajan välistä solidaarisuutta. Henkilö, joka antaa lahjuksen ja joka paljastaa sen viranomaisille omasta aloitteestaan ennen asian paljastumista, ei joudu vastuuseen. Säännös on tehostanut korruptiorikosten jäljittämistä erityisen paljon.

Toin lisäksi Puolan rikosoikeusjärjestelmään anonyymia todistajaa koskevan käytännön. Kyseinen käytäntö mahdollistaa tietojen salaamisen sellaisten todistajien osalta, jotka todistavat järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvässä asiassa, jotta rikollisjärjestöt eivät voi kostaa heille. Tämä oli tärkeä askel todistajien suojelussa.

Laadin myös luonnoksen parlamentin asetukseksi, jolla perustettaisiin Prokuratoria Generalna Skarbu Panstwa -virasto, jonka vastuulla olisi valtiollisen omaisuuden lainmukainen suojeleminen. Asetus hyväksyttiin ja virasto on edelleen toiminnassa.

Euroopan parlamentin jäsenenä koen suurimmaksi menestyksekseni työni eläinsuojeluasioissa. Tällä hetkellä toimin puheenjohtajana eläinten hyvinvointia ja suojelua käsittelevässä työryhmässä (Intergroup on the Welfare and Conservation of Animals), joka on erittäin aktiivinen Euroopan parlamentissa ja tekee paljon aloitteita eläinten hyvinvointia ja suojelua edistäviksi toimiksi. Vuonna 2009 toimin esittelijänä käsiteltäessä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta eläinten suojelusta teurastuksen aikana. Asetuksella onnistuttiin ottamaan käyttöön monia tiukempia vaatimuksia, jotka koskevat eläinten hyvinvointia teurastuksen aikana.

Lisäksi olen toiminut aktiivisesti ja onnistuneesti saadakseni EU:ssa voimaan koirista, kissoista ja hylkeistä valmistettujen tuotteiden tuontikiellon, ottaen huomioon kuinka julmalla tavalla kyseisiä eläimiä tapetaan kolmansissa maissa.

3.  Minkälaista ammatillista kokemusta teillä on kansainvälisistä järjestöistä tai monikulttuurisista ja -kielisistä instituutioista, joiden toimipaikat sijaitsevat kotimaanne ulkopuolella?

Kansainvälinen kokemukseni on ensisijaisesti aktiivinen työni Euroopan parlamentissa, joka on jatkunut tauotta vuodesta 2004. Parlamentissa olen toiminut vuodesta 2004 maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan varapuheenjohtajana.

Aikaisemmin toimin NIK:n puheenjohtajana vuosina 1995–2001, jolloin osallistuin aktiivisesti työskentelyyn kansainvälisten järjestöjen ylimmissä tarkastuselimissä EUROSAIssa ja INTOSAIssa. Olin EUROSAIn hallituksen jäsen ja osallistuin aktiivisesti kyseisten järjestöjen kongresseihin, konferensseihin ja seminaareihin.

4.  Onko teille myönnetty vastuuvapaus aikaisemmista johtotehtävistä, jos sellainen käytäntö oli olemassa?

Vuosien 1995–2001 NIK:n puheenjohtajakauteni aikana Puolan parlamentti arvioi kunakin kuutena vuonna laatimani toimintakertomuksen sekä sen, kuinka talousarvio oli toteutettu. Jokaisen vuoden arviointitulos oli positiivinen.

5.  Mitkä aikaisemmista ammatillisista asemista otitte vastaan poliittisen nimityksen seurauksena?

Ainoa poliittinen nimitykseni oli vuosina 1994–1995 asemani valtioneuvoston alivaltiosihteerinä. Vastuullani oli lainsäädäntö, ja minut nimitti tehtävään silloinen pääministeri. Muihin julkisiin toimiini minut on nimitetty vaaleilla, joko yleisten vaalien (kansallinen parlamentti, Euroopan parlamentti) tai parlamentin äänestyksen (NIK:n puheenjohtaja) perusteella.

6.  Mitkä ovat kolme tärkeintä päätöstä, joita olette ollut tekemässä uranne aikana?

Muistan tapauksen ajalta, jolloin toimin tuomarina 1990-luvun alussa. Vastustin kuolemantuomion julistamista ainoana viiden tuomarin joukosta ja hävisin äänin 4–1.

Korkein oikeus tuki vastarintaani, ja lopulta lainvoimaista kuolemantuomiota ei pantu täytäntöön. Silloin Puolassa oli vielä käytössä kuolemantuomio, joka lakkautettiin vuonna 1997. Sen vastustajana osallistuin itse lakkauttamisprosessiin, ensin sitä vastustavana tuomarina ja sittemmin parlamentin jäsenenä.

NIK:ssa vaikein tekemäni päätös oli esittää kielteinen arviointi vuoden 2001 valtion talousarvion toteuttamisesta. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun annettiin kielteinen arviointi. En kuitenkaan epäröinyt arvioinnin esittämistä, vaikka olin tietoinen, että samalla sulkisin pois uudelleenvalinnan mahdollisuuden kohdallani, ja toimikauteni jäisi kuusivuotiseksi. Kielteinen arviointi vahingoitti myös hallituksen enemmistön mainetta.

NIK:n puheenjohtajana tein myös erityisen tärkeän päätöksen, joka koski valtion virkamiesten sekä valtionyhtiöiden johdon palkkatason valvomista. Kriittinen raporttini siitä, että näiden palkkojen asettamista ei säännellä, oli perustana parlamentin antamalle asetukselle, jolla rajoitetaan palkkojen tasoa. Parlamentin asetus on edelleen voimassa.

Yksi puheenjohtajakaudellani suoritetuista NIK:n tarkastuksista johti siihen, että hallitus ei tehnyt erittäin kallista varustelusopimusta, minkä ansiosta valtion talousarviossa säästettiin satoja miljoonia euroja.

Riippumattomuus

7.  Perussopimuksen mukaan tilintarkastustuomioistuimen jäsenet hoitavat tehtäväänsä ”täysin riippumattomina”. Miten noudattaisitte tätä vaatimusta tulevien tehtävienne hoidossa?

Sekä tuomarina että NIK:n puheenjohtajana hoidin tehtäväni niin, ettei riippumattomuuttani koskaan kyseenalaistettu. Päinvastoin, minut arvioitiin täysin riippumattomaksi tuomariksi ja täysin riippumattomaksi NIK:n puheenjohtajaksi. Myöskään tilintarkastustuomioistuimessa ei tule olemaan riippumattomuuden suhteen ongelmia, sillä tiedän, että kyseinen toimi vaatii täydellistä objektiivisuutta sekä kykyä arvioida asianmukaisesti tarkastushavaintoja.

8.  Onko Teillä tai lähiomaisillanne (vanhemmillanne, sisaruksillanne, puolisollanne tai lapsillanne) yritys- tai rahoitusosakkuuksia tai muita sitoumuksia, jotka saattaisivat olla ristiriidassa tulevien työtehtävienne kanssa?

Minä tai kukaan muukaan perheestäni ei osallistu minkäänlaiseen liiketoimintaan. Vanhempani ovat kuolleet, vaimoni ja kolme sisartani ovat kaikki jo eläkkeellä, ja nuorempi veljeni on maanviljelijä ja kansanedustaja Puolan kansallisessa parlamentissa. Yhdellä pojistani on tietotekniikkayritys ja toinen on lakimies, eikä kumpikaan osallistu sellaiseen talous- tai finanssitoimintaan, joka voisi olla ristiriidassa tulevien velvoitteideni kanssa tilintarkastustuomioistuimessa.

9.  Oletteko valmis ilmoittamaan kaikista taloudellisista sidonnaisuuksistanne ja muista sitoumuksistanne tilintarkastustuomioistuimen presidentille ja julkistamaan ne?

Olen valmis ilmoittamaan varoistani sekä tilintarkastustuomioistuimen presidentille että yleisesti kansalaisille. Euroopan parlamentin jäsenenä teen joka vuosi Puolassa julkisen ilmoituksen varallisuudestani, ja se julkaistaan myös internetissä. Varallisuustilanteeni on täten täysin avoin.

10.  Oletteko osallisena jossakin vireillä olevassa oikeuskäsittelyssä? Jos olette, kertokaa siitä tarkemmin.

En ole osallisena missään oikeuskäsittelyssä. Kahden viime vuoden aikana minua vastaan on nostettu kaksi siviilikannetta, jotka koskivat esittämiäni kriittisiä kannanottoja. Ensimmäinen niistä koski erään puolalaisen ministerin huonoa varainhoitoa ja EU:n varojen tuhlaamista, toinen valtiontukea saavan puolalaisen valtionyhtiön johtokunnan harjoittamaa huonoa varainhoitoa. Voitin molemmat oikeusjutut. Tuomioistuin piti esittämääni kritiikkiä perusteltuna.

11.  Oletteko aktiivisesti mukana tai vastuullisissa tehtävissä politiikassa? Jos olette, millä tasolla? Oletteko ollut poliittisessa tehtävässä viimeisten 18 kuukauden aikana? Jos olette, kertokaa siitä tarkemmin.

En toimi nyt enkä ole viimeisten 18 kuukauden aikana toiminut poliittisissa toimeenpanoasemissa. Vuonna 2015 toimin muutaman kuukauden ajan sijaisena Łódźin voivodikunnan alueellisen Prawo i Sprawiedliwość -puolueen piirivaltuutettuna, kuitenkin ilman muodollista nimitystä kyseiseen asemaan. Enää en hoida näitä velvoitteita.

Euroopan parlamentin jäsenenä toimin Prawo i Sprawiedliwość -puolueen poliittisen neuvoston jäsenenä. Kyseinen poliittinen neuvosto on puolueen päätöksentekoelin, ja siihen kuuluvat kaikki parlamentin jäsenet, jotka ovat tämän puolueen jäseniä.

12.  Eroatteko kaikista tehtävistä, joihin Teidät on valittu vaaleilla, ja luovutteko kaikista poliittisen puolueen vastuutehtävistä, jos Teidät nimitetään tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi?

Jos minut nimitetään tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi, luovun Prawo i Sprawiedliwość -puolueen poliittisen neuvoston jäsenyydestä. Kaikki poliittinen toimintani keskeytyy täysin toimikauteni ajaksi. Samalla tavalla toimin Puolassa NIK:n puheenjohtajana, jolloin keskeytin poliittisen toimintani.

13.  Miten selvittäisitte huomattavat väärinkäytökset tai jopa petokset ja/tai lahjontatapaukset, joissa on osallisena henkilöitä kotijäsenvaltiostanne?

Esittäisin havainnot tarkasti ja tekisin niistä tarvittavat johtopäätökset, mukaan lukien asian siirtäminen lainvalvontaviranomaisille. Minkäänlaisia liennytyksiä kyseessä olevan maan tai henkilön mukaan ei saa olla. NIK:n puheenjohtajana esitin kriittisiä raportteja, joiden seurauksena ministereitä erosi, myös ministereitä, jotka kuuluivat minulle läheisiin poliittisiin piireihin. Vuonna 1996 esitin kriittisen raportin ulkomaisesta talousyhteistyöstä vastaavan ministerin toiminnasta, vaikka ministeri oli puolueesta, johon kuuluin ennen kuin tulin valituksi NIK:iin. Tutkimukset paljastivat ministerin hallinnollisia väärinkäytöksiä, minkä vuoksi hänet erotettiin. Asian käsittely siirtyi lainvalvontaviranomaisille, enkä epäröinyt lainkaan todellisten tarkastushavaintojen ja niistä johtuvien päätelmien esittämistä.

Haluan myös lisätä, että NIK:n puheenjohtajana esitin tarkastusten kriittisiä havaintoja, joissa esitettiin todenmukaisesti liittymistä edeltävien PHARE-varojen käyttöön liittyviä sääntöjenvastaisuuksia Puolassa.

Tehtävien hoitaminen

14.  Mitä olisi pidettävä moitteettoman varainhoidon kulttuurin tärkeimpinä ominaisuuksina julkishallinnossa? Miten Euroopan tilintarkastustuomioistuin voisi auttaa tällaisen kulttuurin luomisessa?

Moitteetonta julkisten varojen hoitoa on ensisijaisesti tuhlaamisen ja korruption estävä varainhoito. NIK:n puheenjohtajana saamani kokemukset voivat olla hyödyllisiä myös tilintarkastustuomioistuimessa, ja niiden perusteella katson, että erityisen tärkeää on viranomaisten mielivaltaisen toiminnan eliminointi, eturistiriitatilanteiden ehkäisy, julkisten varojen käytön avoimuus sekä toimiva valvontajärjestelmä. Lyhyesti sanottuna moitteettomalla varainhoidolla ehkäistään mielivaltainen toiminta ja eturistiriidat sekä maksimoidaan avoimuus ja valvonnan vaikuttavuus.

Tilintarkastustuomioistuin voi auttaa parantamaan julkisten varojen hallinnointia paljastamalla väärinkäytöksiä ja esittämällä suosituksia päätöksentekoprosessin mielivaltaisuuden ja eturistiriitojen poistamiseksi sekä avoimuuden lisäämiseksi ja valvonnan tehostamiseksi.

15.  Perussopimuksen mukaan tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on avustaa Euroopan parlamenttia sille kuuluvassa talousarvion toteutumisen valvontaa koskevassa tehtävässä. Miten parantaisitte entisestään tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan parlamentin (erityisesti sen talousarvion valvontavaliokunnan) välistä yhteistyötä, jotta se edistäisi yleisen varainkäytön julkista valvontaa ja rahalle saataisiin paras mahdollinen vastine?

Tilintarkastustuomioistuin hoitaa oman Euroopan parlamentin valvontatoiminnan vahvistamiseen liittyvän roolinsa erittäin hyvin, koska se toimittaa parlamentille luotettavaa tietoa Euroopan unionin talousarvion menoista. Mielestäni yhteistyön tehostaminen on mahdollista lisäämällä tilintarkastustuomioistuimen analyyttisen työn kattavuutta.

Tilintarkastustuomioistuimen aseman kasvattamisen tärkeimpänä painopisteenä näen vuonna 2014 aloitettujen yleiskatsausten jatkamisella. Vuonna 2014 laaditut kaksi yleiskatsausta, joista yksi koskee vastuuvelvollisuusmekanismeja ja toinen EU:n talousarvion hallinnointiin liittyviä riskejä, ovat erittäin arvokkaita tutkimuksia ja sisältävät parlamentille tärkeitä suosituksia. Tilintarkastustuomioistuimessa aion kannattaa vastaavien yleiskatsausten laatimista.

Lisäksi olisi suotavaa antaa suurempi paino tilintarkastustuomioistuimen suositusten toteuttamiselle. Sekä tilintarkastustuomioistuimen että parlamentin pitäisi painokkaammin vaatia selvityksiä tarkastettavilta elimiltä tuomioistuimen suositusten seurauksena.

16.  Mitä lisäarvoa toiminnantarkastukset mielestänne tuovat ja miten niiden tulokset olisi otettava huomioon hallintomenettelyissä?

Uskon, että toiminnantarkastusten tärkeänä lisäarvona on EU:n varojen jakautumisen parantaminen ja oikeudenmukaisempi jako edunsaajien kesken. Hyötynä on myös EU:n kansalaisten tietoisuuden lisääminen siitä, miten julkiset varat käytetään, koska parempi tietoisuus lisää luottamusta EU:ta ja sen toimielimiä kohtaan. Lyhyesti sanottuna toiminnantarkastusten erityisenä lisäarvona on EU:n toimielinten toiminnan ja talousarvion toteuttamisen demokraattisen valvonnan vahvistaminen.

17.  Miten voitaisiin parantaa tilintarkastustuomioistuimen, kansallisten tilintarkastuselinten ja Euroopan parlamentin (talousarvion valvontavaliokunta) välistä yhteistyötä Euroopan unionin talousarvion tarkastamisessa?

Tilintarkastustuomioistuin tekee hyvää yhteistyötä kansallisten tilintarkastuselinten kanssa. Erityisesti minua ilahduttaa erinomainen tuomioistuimen ja puolalaisen NIK:n välinen hyvä, jopa esimerkillinen yhteistyö. Olin 1990-luvulla, jolloin Puola pyrki EU:hun, NIK:n puheenjohtajana mukana aloittamassa NIK:n ja tilintarkastustuomioistuimen välistä yhteistyötä. Tein tuolloin yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimen silloisten presidenttien Middelhoekin, Friedmanin ja Nilssonin kanssa. Tämän yhteistyön hyvä perusta tuottaa nyt hyviä tuloksia. Vuoden 2014 viimeisessä kertomuksessa tuomioistuin mainitsi Puolan NIK:n poikkeuksellisena ja merkittävänä hyvän yhteistyön esimerkkinä.

Parantamisen varaa on pääasiassa tarkastusmenetelmien mukauttamisessa, minkä yhteydessä tuomioistuin voi jakaa omia kokemuksiaan, mutta sen pitäisi myös hyödyntää esimerkiksi NIK:n hyviä käytäntöjä, jotka koskevat ilmoituksen antamista korruptioriskeistä. Tilintarkastustuomioistuin ei tietenkään ole tutkintaelin, mutta se voi tuoda esiin systeemisiä riskejä ja korruptiota aiheuttavia mekanismeja ja niin sen myös tulisi toimia.

Nähdäkseni yhteistyötä voisi parantaa lisäksi laajentamalla tarkastushavaintoja koskevien tietojen vaihtoa. Tilintarkastustuomioistuin voisi hyödyntää laajemmin kansallisten tilintarkastuselinten tarkastusten tuloksia, minkä avulla voitaisiin ehkäistä kaksinkertaiset tarkastukset.

Pitäisi pyrkiä myös aikaansaamaan tilintarkastustuomioistuimen ja jäsenvaltioiden ylimpien tilintarkastuselinten yhteisiä tai rinnakkaisia tarkastuksia, koska tämä on ala, jolla on käyttämättömiä yhteistyön mahdollisuuksia.

18.  Miten kehittäisitte Euroopan tilintarkastustuomioistuimen raportointia edelleen niin, että Euroopan parlamentti saa kaikki tarvittavat tiedot jäsenvaltioiden Euroopan komissiolle toimittamien tietojen paikkansapitävyydestä?

Tilintarkastustuomioistuimen raportointia jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella voidaan käsitellä ensisijaisesti kysymykseen 17 antamaani vastaukseen sisältyvän ehdotuksen perusteella, joka koski tilintarkastustuomioistuimen ja jäsenvaltioiden ylimpien tilintarkastuselinten yhteisiä tarkastuksia. Näiden tarkastusten avulla voitaisiin ottaa huomioon ongelma, joka koskee jäsenvaltioiden toimittamien tietojen todenmukaisuutta. Tarkastusten avulla voitaisiin esimerkiksi yhdessä tutkia, saako komissio luotettavia tietoja siitä, miten maataloustuottajien ryhmille tarkoitettuja varoja käytetään.

Tämä kuuluu kuitenkin ylimpien tilintarkastuselinten toimivallan piiriin. Puolan tarkastuselimellä NIK:llä on lainmukainen toimivalta tehdä tarkastuksia yhdessä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kanssa yhteisessä sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

Muita kysymyksiä

19.  Vetäydyttekö ehdokkuudesta, mikäli Euroopan parlamentin kanta nimittämiseenne tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi on kielteinen?

Kyllä. Jos parlamentin kanta ehdokkuuteeni on kielteinen, pyydän Puolan hallitusta harkitsemaan ehdokkuuteni perumista.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

15.3.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

9

12

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Xabier Benito Ziluaga