ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Херман Винклер

18.3.2016 - (2016/2000(IMM))

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Ангел Джамбазки

Процедура : 2016/2000(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0062/2016
Внесени текстове :
A8-0062/2016
Разисквания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно искане за снемане на имунитета на Херман Винклер

(2016/2000(IMM))

Европейският парламент,

–  като взе предвид искането за снемане на парламентарния имунитет на Херман Винклер, предадено на 25 септември 2015 г. от прокуратурата в Лайпциг във връзка с досъдебно разследване относно пътнотранспортно произшествие (за справка № 600 AR 3037/15) и обявено в пленарна зала на 14 декември 2015 г.,

–  като взе предвид факта, че Херман Винклер се е отказал от правото си на изслушване в съответствие с член 9, параграф 5 от Правилника за дейността,

–  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.[1],

–  като взе предвид член 46 от конституцията на Германия (Grundgesetz),

–  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0062/2016),

A.  като има предвид, че прокуратурата в Лайпциг (Германия) поиска снемането на парламентарния имунитет на Херман Винклер, член на Европейския парламент, във връзка със започването на разследване относно предполагаемо правонарушение;

Б.  като има предвид, че съобразно член 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз членовете на ЕП имат на територията на собствената си държава същия имунитет като този на членовете на техния парламент;

В.  като има предвид, че съобразно член 46, параграф 2 от конституцията на Германия (Grundgesetz) член на ЕП не може да призован под отговорност за наказуемо нарушение без разрешението на Парламента, освен ако е задържан при извършването на деянието или в рамките на деня, следващ деянието;

Г.  като има предвид, че искането е свързано с досъдебно разследване на тежко пътнотранспортно произшествие, състояло се на 23 септември 2015 г., в което е участвал Херман Винклер;

Д.  като има предвид, че наказателното производство не се отнася за изразени възгледи или гласуване по време на изпълнение на служебните задължения на член на Европейския парламент за целите на член 8 от Протокол № 7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

Е.  като има предвид, с оглед на информацията, получена от комисията, че не съществува причина да се счита, че намерението в основата на наказателното производство е накърняване на политическата дейност на члена на ЕП (fumus persecutionis);

Ж.  като има предвид, че предполагаемото нарушение следователно ясно няма връзка с длъжността на Херман Винклер като член на Европейския парламент;

З.  като има предвид, че следователно е препоръчително парламентарният имунитет да бъде снет във въпросния случай;

1.  решава да снеме имунитета на Херман Винклер;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на германските органи и на Херман Винклер.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

15.3.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann

  • [1]  Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C-200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.