Διαδικασία : 2016/2000(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0062/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0062/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/04/2016 - 5.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0099

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 592kWORD 76k
18.3.2016
PE 575.234v02-00 A8-0062/2016

σχετικά με την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Hermann Winkler

(2016/2000(IMM))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγητής: Angel Dzhambazki

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Hermann Winkler

(2016/2000(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Hermann Winkler, η οποία διαβιβάστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 από την Εισαγγελία της Λειψίας σε συνάρτηση με προκαταρκτική εξέταση που αφορά ένα τροχαίο ατύχημα (αριθ. φακέλου 600 AR 3037/15), και η οποία ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 14 Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι ο Hermann Winkler παραιτήθηκε του δικαιώματος ακρόασης σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 46 του γερμανικού Θεμελιώδους Νόμου (Grundgesetz),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0062/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εισαγγελία της Λειψίας ζήτησε την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Hermann Winkler, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε σχέση με τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης που αφορά το εικαζόμενο αδίκημα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι βουλευτές απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2 του γερμανικού Θεμελιώδους Νόμου (Grundgesetz), βουλευτής δεν καλείται να λογοδοτήσει για αξιόποινη πράξη χωρίς την άδεια του Κοινοβουλίου εκτός εάν συλληφθεί επ’ αυτοφώρω ή κατά τη διάρκεια της επόμενης ημέρας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση αφορά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σε συνάρτηση με ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα το οποίο σημειώθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2015 και στο οποίο ενεπλάκη ο Hermann Winkler·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δίωξη δεν αφορά γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του εν λόγω βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό την έννοια του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει των στοιχείων που διαθέτει η επιτροπή, δεν υφίστανται υπόνοιες ότι η δίωξη ασκείται με σκοπό να παρακωλυθεί η πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή (fumus persecutionis

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εικαζόμενο αδίκημα δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ιδιότητα του Hermann Winkler ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

H.  λαμβάνοντας συνεπώς υπόψη ότι, στην παρούσα υπόθεση, κρίνεται σκόπιμο να αρθεί η βουλευτική ασυλία·

1.  αποφασίζει να άρει τη βουλευτική ασυλία του Hermann Winkler·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί στις γερμανικές αρχές και στον Hermann Winkler την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

15.3.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Κώστας Χρυσόγονος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ангел Джамбазки

(1)

Απόφαση του Δικαστηρίου της 12ης Μαΐου 1964 στην υπόθεση 101/63, Wagner κατά Fohrmann και Krier, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου της 10ης Ιουλίου 1986 στην υπόθεση 149/85, Wybot κατά Faure και άλλων, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Οκτωβρίου 2008 στην υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου της 21ης Οκτωβρίου 2008 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra κατά De Gregorio και Clemente, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 19ης Μαρτίου 2010 στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2011 στην υπόθεση C-163/10, Patriciello, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 17ης Ιανουαρίου 2013 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2013:23.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου