JELENTÉS a Hermann Winkler mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről

18.3.2016 - (2016/2000(IMM))

Jogi Bizottság
Előadó: Angel Dzhambazki

Eljárás : 2016/2000(IMM)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0062/2016
Előterjesztett szövegek :
A8-0062/2016
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Hermann Winkler mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről

(2016/2000(IMM))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a lipcsei államügyészi hivatal által 2015. szeptember 25-én egy közlekedési balesettel kapcsolatos előzetes nyomozati eljárással (ügyiratszám: 600 AR 3037/15) összefüggésben eljuttatott és a plenáris ülésen 2015. december 14-én bejelentett, a Hermann Winkler mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemre,

–  tekintettel arra, hogy Hermann Winkler az eljárási szabályzat 9. cikkének (5) bekezdése értelmében lemondott az őt megillető, meghallgatáshoz való jogról,

–  tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. és 9. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Unió Bírósága által 1964. május 12-én, 1986. július 10-én, 2008. október 15-én és 21-én, 2010. március 19-én, 2011. szeptember 6-án és 2013. január 17-én hozott ítéletekre[1],

–  tekintettel a német alaptörvény (Grundgesetz) 46. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 5. cikkének (2) bekezdésére, 6. cikkének (1) bekezdésére és 9. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0062/2016),

A.  mivel a lipcsei (Németország) főügyész egy állítólagos jogellenes cselekmény kapcsán folytatandó nyomozati eljárás megindításával kapcsolatban kérte Hermann Winkler európai parlamenti képviselő parlamenti mentelmi jogának felfüggesztését;

B.  mivel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 9. cikke szerint az Európai Parlament képviselői saját államuk területén a parlamentjük képviselőire vonatkozó mentességeket élvezik;

C.  mivel a német alaptörvény (Grundgesetz) 46. cikkének (2) bekezdése szerint büntetendő cselekmény elkövetése miatt képviselő csak a parlament engedélyével vonható felelősségre, kivéve a jogellenes cselekmény elkövetésekor vagy a rá következő napon történő letartóztatás esetét;

D.  mivel a kérelem egy súlyos, 2015. szeptember 23-án Hermann Winkler részvételével történt közlekedési balesettel kapcsolatos előzetes nyomozati eljárásra vonatkozik;

E.  mivel a büntetőeljárás nem az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. cikke szerinti, az európai parlamenti képviselői megbízatás gyakorlásával kapcsolatos vélemény kifejtésére vagy szavazatra vonatkozik;

F.  mivel a bizottság által szerzett információk alapján nincs ok feltételezni, hogy a büntetőeljárást a képviselőnek szánt politikai kár okozása céljából indították volna (fumus persecutionis);

G.  mivel a feltételezett jogellenes cselekmény tehát nyilvánvalóan nincs összefüggésben Hermann Winkler európai parlamenti képviselőként betöltött tisztségével;

H.  mivel ezért a szóban forgó ügyben javasolt a parlamenti mentelmi jog felfüggesztése;

1.  úgy határoz, hogy felfüggeszti Hermann Winkler mentelmi jogát;

2.  utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és az illetékes bizottság jelentését a német hatóságoknak és Hermann Winklernek.

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

15.3.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann

  • [1]  A Bíróság 1964. május 12-i ítélete, Wagner kontra Fohrmann és Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; a Bíróság 1986. július 10-i ítélete, Wybot kontra Faure és társai, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; a Törvényszék 2008. október 15-i ítélete, Mote kontra Európai Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; a Bíróság 2008. október 21-i ítélete, Marra kontra De Gregorio és Clemente, C-200/07 és C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; a Törvényszék 2010. március 19-i ítélete, Gollnisch kontra Európai Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; a Bíróság 2011. szeptember 6-i ítélete, Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; a Törvényszék 2013. január 17-i ítélete, Gollnisch kontra Parlament, T-346/11 és T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.