POROČILO o zahtevi za odvzem imunitete Hermannu Winklerju

18.3.2016 - (2016/2000(IMM))

Odbor za pravne zadeve
Poročevalec: Angel Džambazki (Angel Dzhambazki)

Postopek : 2016/2000(IMM)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0062/2016
Predložena besedila :
A8-0062/2016
Razprave :
Sprejeta besedila :

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zahtevi za odvzem imunitete Hermannu Winklerju

(2016/2000(IMM))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju zahteve za odvzem imunitete Hermannu Winklerju, ki jo je dne 25. septembra 2015 posredovalo leipziško državno tožilstvo v zvezi s preiskavo prometne nesreče (pod št. 600 AR 3037/15) in ki je bila razglašena na plenarnem zasedanju 14. decembra 2015,

–  ob upoštevanju dejstva, da se je Hermann Winkler odrekel pravici do zagovora v skladu s členom 9(5) Poslovnika,

–  ob upoštevanju členov 8 in 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

–  ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 12. maja 1964, 10. julija 1986, 15. in 21. oktobra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 in 17. januarja 2013[1],

–  ob upoštevanju člena 46 ustave Zvezne republike Nemčije (Grundgesetz),

–  ob upoštevanju člena 5(2), člena 6(1) in člena 9 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0062/2016),

A.  ker je državno tožilstvo iz Lepiziga (Nemčija) zahtevalo odvzem poslanske imunitete poslancu Evropskega parlamenta Hermannu Winklerju v povezavi z začetkom preiskovalnega postopka o domnevnem kaznivem dejanju;

B.  ker v skladu s členom 9 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije poslanci na ozemlju svoje države uživajo imunitete, priznane poslancem parlamenta te države;

C.  ker v skladu s členom 46(2) ustave Zvezne republike Nemčije (Grundgesetz) poslanec ne sme odgovarjati ali biti aretiran za kaznivo dejanje brez dovoljenja parlamenta, razen če je bil prijet pri storitvi kaznivega dejanja ali v teku naslednjega dne;

D.  ker se zahteva nanaša na preiskavo hude prometne nesreče, ki se je zgodila 23. septembra 2015, v kateri je bil udeležen Hermann Winkler;

E.  ker se pregon ne nanaša na mnenje ali glas, ki ga je izrekel pri opravljanju dolžnosti poslanca Evropskega parlamenta v smislu člena 8 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije;

F.  ker glede na informacije, ki jih je pridobil odbor, ni razlogov za domnevo, da je bil sodni postopek sprožen z namenom, da bi se poslancu politično škodovalo (fumus persecutionis);

G.  ker domnevno kaznivo dejanje očitno nima zveze s funkcijo Hermanna Winklerja kot poslanca Evropskega parlamenta;

H.  ker je zato priporočljivo, da se v tem primeru poslanska imuniteta odvzame;

1.  se odloči, da Hermannu Winklerju odvzame imuniteto;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma posreduje pristojnim nemškim organom in Hermannu Winklerju.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

15.3.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Sylvia-Yvonne Kaufmann

  • [1]  Sodba Sodišča z dne 12. maja 1964 v zadevi Wagner proti Fohrmann in Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sodba Sodišča z dne 10. julija 1986 v zadevi Wybot proti Faure in drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sodba Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2008 v zadevi Mote proti Parlamentu, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sodba Sodišča z dne 21. oktobra 2008 v združenih zadevah Marra proti De Gregorio in Clemente, C-200/07 in C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sodba Splošnega sodišča z dne 19. marca 2010 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sodba Sodišča z dne 6. septembra 2011 v zadevi Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; sodba Splošnega sodišča z dne 17. januarja 2013 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-346/11 in T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.