Процедура : 2015/0296(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0063/2016

Внесени текстове :

A8-0063/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/04/2016 - 5.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0097

ДОКЛАД     *
PDF 678kWORD 253k
18.3.2016
PE 575.288v03-00 A8-0063/2016

относно предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на срока на действие на задължението за прилагане на минимална стандартна данъчна ставка

(COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Петер Симон

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на срока на действие на задължението за прилагане на минимална стандартна данъчна ставка

(COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS))

(Специална законодателна процедура — консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2015)0646),

–  като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0009/2016),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0063/2016),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  изразява съжаление, че Комисията е публикувала своето предложение толкова късно, което означава, че прилагането на минимална стандартна ставка на ДДС ще бъде със задна дата;

3.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

5.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

6.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Член 1 – точка 1

Директива 2006/112/ЕО

Член 97

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

От 1 януари 2016 г. до 31 декември 2017 г. стандартната данъчна ставка не може да бъде по-малка от 15%.

От 1 януари 2016 г. до 31 декември 2018 г. стандартната данъчна ставка не може да бъде по-малка от 15%.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Директивата относно ДДС предвижда от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2015 г. стандартната данъчна ставка да не може да бъде по-ниска от 15%. Посочената разпоредба, която се основава на член 113 от ДФЕС гласи, че Съветът приема разпоредби за хармонизиране на законодателството относно данъците върху оборота в степента, в която такова хармонизиране е необходимо, за да се осигури създаването и функционирането на вътрешния пазар и за да се предотврати нарушаването на конкуренцията.

С оглед на изграждането на вътрешния пазар и функционирането му от 1 януари 1993 г. Комисията представи предложения за установяване на окончателна система за хармонизиране на данъчното облагане.

Когато обаче стана ясно, че е невъзможно да се приемат предложенията на Комисията преди 1 януари 1993 г., Съветът взе решение да приеме преходна система. Във връзка със ставките за ДДС той прие Директива 92/77/ЕИО.

С посочената директива се въвежда система от минимални данъчни ставки. В съответствие с директивата от 1 януари 1993 г. до 31 декември 1996 г. стандартната данъчна ставка в която и да било държава членка не може да бъде по-малка от 15%. Срокът на прилагане на посочената разпоредба беше удължаван пет пъти и разпоредбата се прилага до 31 декември 2015 г.

Минималните ставки в областта на ДДС се обосновават с факта, че за трансгранични покупки и продажби от разстояние под даден праг все още се прилага по-скоро облагане с ДДС на мястото на произхода, отколкото на местоназначението. Поради това минимална стандартна данъчна ставка, прилагана във всички държави членки — както е понастоящем — представлява полезна предпазна мярка за правилното функциониране на вътрешния пазар.

Като се има предвид, че всички държави членки понастоящем прилагат стандартна ставка над 15 %, настоящата договореност за минимална стандартна ставка от 15% също така гарантира свобода на действие на държавите членки, като позволява реформи в областта на ДДС с цел намаляване на стандартната ставка чрез разширяване на данъчната основа за облагане с ДДС и ограничаване използването на намалени данъчни ставки.

На 6 декември 2011 г. Комисията прие съобщение относно бъдещето на ДДС, в което се предлага да бъде изоставен принципът на облагане в държавата на произход и са описани няколко начина за извършване на данъчно облагане в държавата на местоназначение. През 2016 г. Комисията ще публикува план за действие за окончателна система на данъка върху добавената стойност, която е проста, ефикасна и защитена от измами и отговаря на нуждите на единния пазар.

В плана за действие ще бъдат представени насоките за бъдещата работа след постигнатите след съобщението от 2011 г. резултати. По-специално той ще очертава основните характеристики на окончателния режим за ДДС за търговията в рамките на ЕС, който Комисията иска да предложи, и реформите, които тя предвижда с цел адаптирането на съществуващите правила относно ставките на ДДС към окончателния режим, който се характеризира с принципа на облагане в държавата на местоназначение.

При тези обстоятелства и в очакване на решенията относно окончателния режим в завършения му вид докладчикът изразява съгласието си с предложението на Комисията да запази ретроактивно прилагането на принципа на минималната стандартна ставка на ДДС от 15% и да се предложи срокът на прилагане на настоящия режим да се удължи с три години (до 31 декември 2018 г.).

Докладчикът се съгласява, че този период от време ще гарантира на заинтересованите страни необходимата правна сигурност и ще позволи по-всеобхватно разглеждане на ставките на ДДС във връзка с предстоящия план за действие относно ДДС.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на срока на действие на задължението за прилагане на минимална стандартна данъчна ставка

Позовавания

COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS)

Дата на консултация с ЕП

15.1.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

21.1.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

JURI

21.1.2016

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

JURI

28.1.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Peter Simon

21.1.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

22.2.2016

16.3.2016

 

 

Дата на приемане

16.3.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

5

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Diane James, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Matt Carthy, Mady Delvaux, Ashley Fox, Eva Paunova, Michel Reimon, Siôn Simon, Antonio Tajani, Romana Tomc

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Vladimir Urutchev

Дата на внасяне

18.3.2016

Правна информация - Политика за поверителност