Postup : 2015/0296(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0063/2016

Předložené texty :

A8-0063/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/04/2016 - 5.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0097

ZPRÁVA     *
PDF 593kWORD 90k
18.3.2016
PE 575.288v03-00 A8-0063/2016

o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti dodržovat minimální základní sazbu

(COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Peter Simon

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti dodržovat minimální základní sazbu

(COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2015)0646),

–  s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0009/2016),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0063/2016),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyjadřuje politování nad tím, že Komise zveřejnila svůj návrh tak pozdě, což znamená, že bude třeba uplatňovat minimální základní sazbu DPH retroaktivně;

3.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

4.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

5.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise,

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1

Směrnice 2006/112/ES

Článek 97

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2017 nesmí být základní sazba nižší než 15%.

 

Od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2018 nesmí být základní sazba nižší než 15%.

 

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Směrnice o DPH stanoví, že od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2015 nesmí být základní sazba daně z přidané hodnoty nižší než 15 %. Toto ustanovení vychází z článku 113 SFEU, který stanoví, že Rada přijme ustanovení k harmonizaci právních předpisů týkajících se daní z obratu v rozsahu, v jakém je tato harmonizace nezbytná pro vytvoření a fungování vnitřního trhu a zabránění narušení hospodářské soutěže.

S ohledem na vytvoření vnitřního trhu dne 1. ledna 1993 předložila Komise návrhy, jejichž cílem bylo zavést konečný systém daňové harmonizace.

Rada však nemohla přijmout návrhy Komise před 1. lednem 1993, a s ohledem na to rozhodla o přijetí přechodného systému. V případě sazeb DPH tedy přijala směrnici 92/77/EHS.

Uvedená směrnice zavedla systém minimálních sazeb. Stanovila, že od 1. ledna 1993 do 31. prosince 1996 nesmí být základní sazba v žádném členském státě nižší než 15 %. Toto ustanovení bylo pětkrát prodlouženo a bylo použitelné až do 31. prosince 2015.

Minimální sazba v oblasti DPH se odůvodňuje skutečností, že při přeshraničních nákupech a prodejích na dálku nepřesahujících prahovou hodnotu se použije DPH v místě původu, nikoli v místě určení. Minimální základní sazba uplatňovaná ve všech členských státech – jak tomu je v současnosti – tedy představuje užitečné ochranné opatření pro zajištění řádného fungování vnitřního trhu.

Vzhledem k tomu, že všechny členské státy v současné době vybírají základní sazbu vyšší než 15 %, ponechává stávající mechanismus, v jehož rámci je stanovena minimální základní sazba ve výši 15 %, členským státům rovněž prostor k manévrování a umožňuje přijmout reformy DPH, jejichž záměrem je snížit základní sazbu rozšířením základu DPH a omezením využívání snížených sazeb.

Dne 6. prosince 2011 Komise přijala sdělení o budoucnosti DPH, v němž bylo navrženo opustit zásadu země původu a popsáno několik způsobů dosažení zdanění v místě určení. V roce 2016 Komise zveřejní akční plán pro dosažení konečného systému daně z přidané hodnoty, který bude jednoduchý, účinný, odolný vůči podvodům a uzpůsobený jednotnému trhu.

Akční plán na základě výsledků dosažených od přijetí sdělení z roku 2011 stanoví směry pro budoucí práci. Zejména stanoví hlavní rysy konečného režimu DPH pro obchod uvnitř EU, který Komise hodlá navrhnout, a zamýšlené reformy k přizpůsobení stávajících pravidel týkajících se sazeb DPH konečnému režimu, který se bude vyznačovat zásadou místa určení.

Za těchto okolností a vzhledem k tomu, že rozhodnutí o finální podobě konečného režimu mají být teprve přijata, souhlasí zpravodaj s návrhem Komise zachovat retroaktivně princip minimální základní sazby DPH ve výši 15 % a navrhnout prodloužení stávajícího mechanismu o tři roky (do 31. prosince 2018).

Zpravodaj souhlasí s tím, že tento časový rámec by zúčastněným stranám zajistil potřebnou právní jistotu a umožní komplexnější diskusi o sazbách DPH v souvislosti s nadcházejícím akčním plánem v oblasti DPH.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti dodržovat minimální základní sazbu

Referenční údaje

COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS)

Datum konzultace s EP

15.1.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

21.1.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

21.1.2016

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

JURI

28.1.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Peter Simon

21.1.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

22.2.2016

16.3.2016

 

 

Datum přijetí

16.3.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

41

5

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Gerolf Annemans, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Diane James, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Matt Carthy, Mady Delvaux, Ashley Fox, Eva Paunova, Michel Reimon, Siôn Simon, Antonio Tajani, Romana Tomc

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Vladimir Urutchev

Datum předložení

18.3.2016

Právní upozornění - Ochrana soukromí