BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden af forpligtelsen til at overholde et minimumsniveau for normalsatsen

18.3.2016 - (COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS)) - *

Økonomi- og Valutaudvalget
Ordfører: Peter Simon


Procedure : 2015/0296(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0063/2016
Indgivne tekster :
A8-0063/2016
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden af forpligtelsen til at overholde et minimumsniveau for normalsatsen

(COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2015)0646),

–  der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0009/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0063/2016),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  beklager, at Kommissionen har offentliggjort sit forslag så sent, at anvendelsen af normalsatsen for moms vil have tilbagevirkende kraft;

3.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

5.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

6.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 1

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 97

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2017 må normalsatsen ikke være mindre end 15 %.

Fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2018 må normalsatsen ikke være mindre end 15 %.

BEGRUNDELSE

Momsdirektivet fastsætter, at normalsatsen fra den 1. januar 2011 til den 31. december 2015 ikke må være mindre end 15 %. Bestemmelsen på baggrund af artikel 113 i TEUF fastsætter, at Rådet vedtager bestemmelser om harmonisering af lovgivningerne vedrørende omsætningsafgifter, punktafgifter og andre indirekte skatter, i det omfang en sådan harmonisering er nødvendig for at sikre det indre markeds oprettelse og funktion og undgå konkurrenceforvridning.

Med henblik på oprettelsen af det indre marked den 1. januar 1993 fremsatte Kommissionen forslag vedrørende indførelsen af en endelig fiskal harmoniseringsordning.

Da det imidlertid stod klart, at det ikke ville være muligt at vedtage Kommissionens forslag inden den 1. januar 1993, besluttede Rådet at vedtage en overgangsordning. Hvad angår momssatserne vedtog Rådet direktiv 92/77/EØF.

Direktivet indførte en ordning med minimumssatser. Det fastsatte, at normalsatsen fra den 1. januar 1993 til den 31. december 1996 ikke kunne være lavere end 15 % i nogen medlemsstat. Anvendelsesperioden for denne bestemmelse er blevet forlænget fem gange og fandt anvendelse indtil den 31. december 2015.

Minimumssatser på momsområdet er begrundet med det forhold, at der ved grænseoverskridende handel og fjernsalg under en vis værdi stadig pålægges moms i oprindelseslandet frem for i bestemmelseslandet. Derfor er en minimumsnormalsats, som anvendes i alle medlemsstater, i lighed med den aktuelle situation, med til at sikre et velfungerende indre marked.

Eftersom alle medlemsstater i øjeblikket anvender en normalsats på over 15 %, giver den gældende regel om en normalsats på minimum 15 % medlemsstaterne spillerum til at indføre momsreformer, der skal reducere normalsatsen ved at udvide momsberegningsgrundlaget og begrænse anvendelsen af nedsatte satser.

Den 6. december 2011 vedtog Kommissionen en meddelelse om momsens fremtid, hvori det blev foreslået at afskaffe oprindelsesprincippet, ligesom der blev redegjort for flere metoder til beskatning i bestemmelseslandet. Kommissionen vil i 2016 offentliggøre en handlingsplan for et merværdiafgiftssystem, som er enkelt, effektivt og sikret mod svig, og som er skræddersyet til det indre marked.

Handlingsplanen vil udstikke retningslinjerne for det fremtidige arbejde, der skal følge op på de resultater, som er opnået siden meddelelsen fra 2011. Den vil navnlig fastsætte de vigtigste elementer af den endelige momsordning for samhandlen i EU, som Kommissionen vil foreslå, og de reformer, som Kommissionen har til hensigt at gennemføre for at tilpasse de eksisterende regler om momssatser til en endelig ordning karakteriseret ved destinationsprincippet.

Under disse omstændigheder og indtil der er truffet afgørelse om momsordningens endelige udformning, er ordføreren enig med Kommissionens forslag om med tilbagevirkende kraft at bevare princippet om niveauet for normalsatsen for moms på mindst 15 % og fremsætte forslag om en forlængelse af anvendelsesperioden for de gældende regler på tre år (indtil den 31. december 2018).

Ordføreren er enig i, at denne tidsfrist vil sikre, at interessenterne kan nyde godt af den nødvendige retssikkerhed, og vil muliggøre mere omfattende drøftelser om momssatserne i forbindelse med den kommende momshandlingsplan.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden af forpligtelsen til at overholde et minimumsniveau for normalsatsen

Referencer

COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS)

Dato for høring af EP

15.1.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

21.1.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

21.1.2016

 

 

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

JURI

28.1.2016

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Peter Simon

21.1.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

22.2.2016

16.3.2016

 

 

Dato for vedtagelse

16.3.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

41

5

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gerolf Annemans, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Diane James, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Matt Carthy, Mady Delvaux, Ashley Fox, Eva Paunova, Michel Reimon, Siôn Simon, Antonio Tajani, Romana Tomc

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Vladimir Urutchev

Dato for indgivelse

18.3.2016