Διαδικασία : 2015/0296(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0063/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0063/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/04/2016 - 5.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0097

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 674kWORD 93k
18.3.2016
PE 575.288v02-00 A8-0063/2016

επί της πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όσον αφορά τη διάρκεια της υποχρεωτικής εφαρμογής ενός κατώτατου κανονικού συντελεστή

(COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητής: Peter Simon

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

επί της πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όσον αφορά τη διάρκεια της υποχρεωτικής εφαρμογής ενός κατώτατου κανονικού συντελεστή

(COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2015)0646),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0009/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0063/2016),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δημοσίευσε την πρότασή της τόσο αργά πράγμα που σημαίνει ότι η εφαρμογή ενός κατώτατου κανονικού συντελεστή ΦΠΑ θα έχει αναδρομικό χαρακτήρα·

3.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει την πρότασή της αναλόγως, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να παρεκκλίνει από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

5.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 1

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 97

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, ο κανονικός συντελεστής δεν μπορεί να είναι κατώτερος του 15%.

Από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2018, ο κανονικός συντελεστής δεν μπορεί να είναι κατώτερος του 15%.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου για τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) προβλέπει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2011 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015 ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 15 %. Η εν λόγω ρύθμιση που βασίζεται στο άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει ότι το Συμβούλιο εκδίδει διατάξεις για την εναρμόνιση των νομοθεσιών περί των φόρων κύκλου εργασιών, στο βαθμό που η εναρμόνιση αυτή είναι αναγκαία, ώστε να διασφαλιστεί η εγκαθίδρυση και η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

Ενόψει της εγκαθίδρυσης της εσωτερικής αγοράς την 1η Ιανουαρίου 1993, η Επιτροπή είχε υποβάλει προτάσεις για τη θεσμοθέτηση ενός οριστικού συστήματος φορολογικής εναρμόνισης.

Ωστόσο, επειδή οι προτάσεις της Επιτροπής ήταν αδύνατο να εγκριθούν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, το Συμβούλιο αποφάσισε να θεσπίσει ένα μεταβατικό σύστημα. Όσον αφορά τους συντελεστές ΦΠΑ, εξέδωσε την οδηγία 92/77/ΕΟΚ.

Με την οδηγία αυτή θεσπίστηκε ένα σύστημα κατώτατων συντελεστών. Η οδηγία προέβλεπε ότι, από την 1η Ιανουαρίου 1993 έως την 31η Δεκεμβρίου 1996, ο κανονικός συντελεστής δεν μπορούσε σε κανένα κράτος μέλος να είναι κατώτερος του 15 %. Η διάταξη αυτή παρατάθηκε πέντε φορές και ίσχυε έως την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Ο καθορισμός κατώτατων συντελεστών στον τομέα του ΦΠΑ δικαιολογείται από το γεγονός ότι στις διασυνοριακές αγορές και τις πωλήσεις εξ αποστάσεως κάτω από ένα κατώτατο όριο εξακολουθεί να ισχύει ο ΦΠΑ του τόπου καταγωγής και όχι του τόπου προορισμού. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή κατώτατου κανονικού συντελεστή σε όλα τα κράτη μέλη — όπως συμβαίνει σήμερα — αποτελεί χρήσιμη εγγύηση για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονικός συντελεστής που ισχύει επί του παρόντος σε όλα τα κράτη μέλη είναι μεγαλύτερος του 15 %, η ισχύουσα ρύθμιση όσον αφορά τον κατώτατο κανονικό συντελεστή 15 % αφήνει επίσης περιθώριο ελιγμών που επιτρέπει στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις σε θέματα ΦΠΑ με στόχο τη μείωση του κανονικού συντελεστή, διευρύνοντας τη βάση του ΦΠΑ και περιορίζοντας τη χρήση των μειωμένων συντελεστών.

Στις 6 Δεκεμβρίου 2011, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το μέλλον του ΦΠΑ, στην οποία πρότεινε να εγκαταλειφθεί η αρχή της χώρας καταγωγής και περιέγραφε διάφορους τρόπους φορολόγησης στον τόπο προορισμού. Το 2016, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει σχέδιο δράσης για ένα απλό, αποτελεσματικό και θωρακισμένο έναντι της απάτης οριστικό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, προσαρμοσμένο στην ενιαία αγορά.

Το σχέδιο δράσης θα θέτει τις κατευθύνσεις για τις μελλοντικές εργασίες, μετά τα θετικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από την ανακοίνωση του 2011. Ειδικότερα, θα καθορίζει τα κύρια χαρακτηριστικά του οριστικού καθεστώτος ΦΠΑ για το ενδοενωσιακό εμπόριο που επιθυμεί να προτείνει η Επιτροπή, και τις μεταρρυθμίσεις που προβλέπει για την προσαρμογή των υφιστάμενων κανόνων για τους συντελεστές ΦΠΑ σε ένα οριστικό καθεστώς, που θα χαρακτηρίζεται από την αρχή του προορισμού.

Υπό τις συνθήκες αυτές, και εν αναμονή των αποφάσεων σχετικά με την τελική μορφή του οριστικού καθεστώτος, ο εισηγητής συμφωνεί με την πρόταση της Επιτροπής να διατηρηθεί αναδρομικά η αρχή του κατώτατου κανονικού συντελεστή ΦΠΑ ύψους 15 % και να παραταθούν οι ισχύουσες ρυθμίσεις κατά τρία έτη [μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018].

Ο εισηγητής συμφωνεί ότι με το εν λόγω χρονοδιάγραμμα διασφαλίζεται η απαιτούμενη ασφάλεια δικαίου για τα ενδιαφερόμενα μέρη και καθίσταται δυνατή η διενέργεια μιας πιο ολοκληρωμένης συζήτησης σχετικά με τους συντελεστές ΦΠΑ στο πλαίσιο του επικείμενου σχεδίου δράσης για τον ΦΠΑ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όσον αφορά τη διάρκεια της υποχρεωτικής εφαρμογής ενός κατώτατου κανονικού συντελεστή

Έγγραφα αναφοράς

COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

15.1.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

21.1.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

21.1.2016

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

JURI

28.1.2016

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Peter Simon

21.1.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

22.2.2016

16.3.2016

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

16.3.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

5

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Diane James, Petr Ježek, Othmar Karas, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Emmanuel Maurel, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe, Γεώργιος Κύρτσος, Κώστας Μαυρίδης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Matt Carthy, Mady Delvaux, Ashley Fox, Michel Reimon, Siôn Simon, Antonio Tajani, Romana Tomc, Ева Паунова

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Владимир Уручев

Ημερομηνία κατάθεσης

18.3.2016

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου