MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta yleisen verokannan vähimmäistason noudattamista koskevan velvoitteen soveltamisajan osalta

  18.3.2016 - (COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS)) - *

  Talous- ja raha-asioiden valiokunta
  Esittelijä: Peter Simon


  Menettely : 2015/0296(CNS)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0063/2016
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0063/2016
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta yleisen verokannan vähimmäistason noudattamista koskevan velvoitteen soveltamisajan osalta

  (COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS))

  (Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2015)0646),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0009/2016),

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

  –  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0063/2016),

  1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

  2.  pitää valitettavana, että komissio julkaisi ehdotuksensa niin myöhään, mikä merkitsee arvonlisäveron vähimmäistason soveltamista takautuvasti;

  3.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

  4.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

  5.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

  6.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  Tarkistus    1

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta

  Direktiivi 2006/112/EY

  97 artikla

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Yleisen verokannan on oltava 1 päivästä tammikuuta 2016 31 päivään joulukuuta 2017 vähintään 15 prosenttia.”

  Yleisen verokannan on oltava 1 päivästä tammikuuta 2016 31 päivään joulukuuta 2018 vähintään 15 prosenttia.”

  PERUSTELUT

  Arvonlisäverodirektiivissä säädetään, että yleisen verokannan on oltava 1. päivästä tammikuuta 2011 31. päivään joulukuuta 2015 vähintään 15 prosenttia. Tässä SEUT-sopimuksen 113 artiklaan perustuvassa säännöksessä määrätään, että neuvosto antaa säännökset liikevaihtoveroja koskevan lainsäädännön yhdenmukaistamisesta siltä osin kuin yhdenmukaistaminen on tarpeen sisämarkkinoiden toteuttamisen ja toiminnan varmistamiseksi sekä kilpailun vääristymien välttämiseksi.

  Komissio teki ehdotuksia verotuksen yhdenmukaistamista koskevan lopullisen järjestelmän käyttöönotosta, jotta sisämarkkinat toteutuisivat 1. tammikuuta 1993.

  Koska kävi ilmeiseksi, ettei komission ehdotuksia olisi voitu hyväksyä ennen 1. tammikuuta 1993, neuvosto päätti ottaa käyttöön siirtymäkauden järjestelyn. Arvonlisäverokantojen osalta neuvosto antoi direktiivin 92/77/ETY.

  Mainitulla direktiivillä otettiin käyttöön verokantojen vähimmäistasot. Sen mukaan yleisen verokannan oli oltava kaikissa jäsenvaltioissa 1. tammikuuta 1993–31. joulukuuta 1996 vähintään 15 prosenttia. Säännöksen voimassaoloaikaa jatkettiin viisi kertaa, ja sitä sovellettiin 31. joulukuuta 2015 asti.

  Arvonlisäveron osalta on perusteltua vahvistaa vähimmäisverokannat sen vuoksi, että valtion rajojen yli tehtävissä ostoksissa ja etämyynnissä arvonlisävero peritään edelleen alkuperävaltiossa eikä määrävaltiossa, kun se jää alle tietyn kynnysarvon. Näin ollen kaikissa jäsenvaltioissa – nykyiseen tapaan – sovellettava yleisen verokannan vähimmäistaso toimii hyödyllisenä suojatoimena, jolla taataan sisämarkkinoiden moitteeton toiminta.

  Tällä hetkellä yleinen verokanta on kaikissa jäsenvaltioissa suurempi kuin 15 prosenttia, minkä vuoksi nykyinen 15 prosentiksi asetettu yleisen verokannan vähimmäistaso jättää jäsenvaltioille myös liikkumavaraa, sillä ne voivat tehdä yleisen verokannan alentamiseksi alv-uudistuksia laajentamalla arvonlisäveron veropohjaa ja rajoittamalla alennettujen verokantojen käyttöä.

  Komissio antoi 6. joulukuuta 2011 alv:n tulevaisuutta koskevan tiedonannon, jossa ehdotettiin alkuperäperiaatteesta luopumista ja kuvailtiin useita tapoja siirtyä määräpaikkaan perustuvaan verotukseen. Vuonna 2016 komissio julkaisee toimintasuunnitelman, joka koskee sisämarkkinoiden tarpeisiin suunniteltua yksinkertaista, tehokasta ja petoksilta suojattua lopullista arvonlisäverojärjestelmää.

  Toimintasuunnitelmassa esitetään tulevan työskentelyn suuntaviivat vuoden 2011 tiedonannon jälkeen saavutettujen tulosten pohjalta. Siinä esitetään erityisesti komission kaavaileman, EU:n sisäistä kauppaa koskevan lopullisen arvonlisäverojärjestelmän keskeiset piirteet sekä komission suunnittelemat uudistukset, joilla nykyisiä arvonlisäverokantoja koskevat säännöt mukautetaan lopulliseen järjestelmään, jossa noudatetaan määräpaikkaperiaatetta.

  Näissä olosuhteissa ja siihen asti, kun päätökset lopullisen järjestelmän lopullisesta muodosta on tehty, esittelijä yhtyy komission ehdotukseen säilyttää takautuvasti yleisen arvonlisäverokannan vähimmäistasona 15 prosenttia ja ehdottaa nykyisten järjestelyjen voimassaolon jatkamista kolmella vuodella [31. joulukuuta 2018 saakka.]

  Esittelijä on samaa mieltä siitä, että tällä aikataululla varmistettaisiin sidosryhmille tarvittava oikeusvarmuus ja mahdollistettaisiin laajempi keskustelu arvonlisäverokannoista tulevan arvonlisäveroa koskevan toimintasuunnitelman yhteydessä.

  ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä yleisen verokannan vähimmäistason noudattamista koskevan velvoitteen soveltamisajan osalta

  Viiteasiakirjat

  COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS)

  EP:n kuuleminen (pvä)

  15.1.2016

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ECON

  21.1.2016

   

   

   

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  JURI

  21.1.2016

   

   

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

         Päätös tehty (pvä)

  JURI

  28.1.2016

   

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Peter Simon

  21.1.2016

   

   

   

  Valiokuntakäsittely

  22.2.2016

  16.3.2016

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  16.3.2016

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  41

  5

  4

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Gerolf Annemans, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Diane James, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Matt Carthy, Mady Delvaux, Ashley Fox, Eva Paunova, Michel Reimon, Siôn Simon, Antonio Tajani, Romana Tomc

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Vladimir Urutchev

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  18.3.2016