Eljárás : 2015/0296(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0063/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0063/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 12/04/2016 - 5.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0097

JELENTÉS     *
PDF 440kWORD 91k
18.3.2016
PE 575.288v03-00 A8-0063/2016

a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a minimális általános adómérték tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettség időtartama tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Peter Simon

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a minimális általános adómérték tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettség időtartama tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0646),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0009/2016),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0063/2016),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.  sajnálja, hogy a Bizottság későn tette közzé javaslatát, ami azt jelenti, hogy a héa minimális általános adómértékének alkalmazása visszamenőleges lesz;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

4.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

5.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

2006/112/EK irányelv

97 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2016. január 1-jétől 2017. december 31-ig az általános adómérték nem lehet kevesebb, mint 15 %.

2016. január 1-jétől 2018. december 31-ig az általános adómérték nem lehet kevesebb, mint 15%.

INDOKOLÁS

A héa-irányelv értelmében 2011. január 1-jétől 2015. december 31-ig az általános adómérték nem lehet kevesebb, mint 15 %. Az EUMSZ. 113. cikkén alapuló rendelkezés előírja, hogy a Tanács rendelkezéseket fogad el a forgalmi adókra vonatkozó jogszabályok olyan mértékű harmonizálásáról, ami a belső piac létrehozásához, működéséhez és a verseny torzulásának elkerüléséhez szükséges.

A belső piac 1993. január 1-jei létrehozása érdekében a Bizottság az adóharmonizáció végleges rendszerének felállítására irányuló javaslatokat terjesztett elő.

Amikor azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a Bizottság javaslatainak 1993. január 1. előtti elfogadása nem lehetséges, a Tanács átmeneti rendszer elfogadása mellett döntött. A héa-mértékek tekintetében a Tanács elfogadta a 92/77/EGK irányelvet.

Az irányelv bevezette a minimális adómértékek rendszerét. Az irányelv rögzítette, hogy 1993. január 1. és 1996. december 31. között az általános adómértéknek minden tagállamban legalább 15%-osnak kell lennie. E rendelkezés időbeli hatálya ötször került meghosszabbításra, és 2015. december 31-én járt le.

A héa vonatkozásában a minimális rátákat az indokolja, hogy az egy bizonyos határértéket meg nem haladó, határokon átnyúló vásárlások esetén a héá-t továbbra is a származási, és nem pedig a rendeltetési hely szerinti országban kell megfizetni. Ezért a valamennyi tagállamban alkalmazandó minimális általános adómérték – amely jelenleg is érvényben van – hasznos biztosítékként szolgál a belső piac megfelelő működéséhez.

Tekintve, hogy jelenleg valamennyi tagállam 15% feletti általános adómértéket vet ki, a legalább 15%-os minimális általános adómértékre vonatkozó jelenlegi szabályozás a tagállamok számára egyben mozgásteret biztosít az általános adómérték csökkentését célzó reformokhoz, melyek révén kiszélesíthetik a héa-alapot és korlátozhatják a csökkentett adómértékek használatát.

2011. december 6-án a Bizottság a héa jövőjére vonatkozóan közleményt fogadott el, amelyben a származási elv elhagyását javasolta, és több lehetőséget is ismertetett a rendeltetési hely szerinti adózás megvalósítására. 2016-ban a Bizottság cselekvési tervet fog közzétenni az egységes piachoz szabott egyszerű, hatékony és csalásbiztos végleges hozzáadottértékadó-rendszerre vonatkozóan.

A cselekvési terv meg fogja határozni a 2011-es közlemény óta elért eredményekre alapozandó jövőbeni munka irányvonalait. Mindenekelőtt a Bizottság által javasolandó, az Unión belüli kereskedelemre vonatkozó végleges héa-rendszer főbb jellemzői kerülnek majd meghatározásra, valamint azok a reformok, amelyeket a Bizottság a héa-mértékekre vonatkozó jelenlegi szabályoknak a rendeltetési hely szerinti elvre épülő végleges rendszerhez való igazítása érdekében tervez.

E körülményekre tekintettel – valamint a végleges rendszer végső formájáról való döntések függvényében – az előadó egyetért a Bizottság javaslatával, hogy visszamenőleg őrizzék meg a 15%-os minimális általános héa-mérték elvét és javasolják a jelenlegi intézkedések két évvel történő [2017. december 31-éig tartó] meghosszabbítását.

Az előadó egyetért azzal, hogy ez az időkeret biztosítaná az érdekelt felek számára a szükséges jogbiztonságot, emellett pedig átfogóbb vitát tesz lehetővé a héa-mértékekről a hozzáadottérték-adóról szóló közelgő cselekvési tervvel összefüggésben.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A közös hozzáadottértékadó-rendszer a minimális általános adómérték tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettség időtartama tekintetében

Hivatkozások

COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

15.1.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

21.1.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

21.1.2016

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

JURI

28.1.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Peter Simon

21.1.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

22.2.2016

16.3.2016

 

 

Az elfogadás dátuma

16.3.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

41

5

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gerolf Annemans, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Diane James, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Matt Carthy, Mady Delvaux, Ashley Fox, Eva Paunova, Michel Reimon, Siôn Simon, Antonio Tajani, Romana Tomc

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Vladimir Urutchev

Benyújtás dátuma

18.3.2016

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat